Cysylltu â ni

Gwyddoniaeth

Cyfarfu gwyddonwyr sydd wedi ymrwymo i chwyldroi Profion Diogelwch Cemegol ym Mrwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Jeanne Laperrouze, Altertox

Ymgasglodd gwyddonwyr blaenllaw o Ewrop a Gogledd America ym Mrwsel ym mis Mehefin i olrhain dyfodol ar gyfer profion diogelwch cemegol sy'n blaenoriaethu moeseg, cywirdeb ac effeithlonrwydd. Y genhadaeth: hyrwyddo dulliau prawf gwyddonol a all wella amddiffyniad i iechyd pobl a'r amgylchedd rhag sylweddau gwenwynig.

Ar flaen y fenter hon yw PrecisionTox, prosiect chwyldroadol a ariennir gan raglen Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd. Wedi'i lansio yn 2021, mae PrecisionTox yn defnyddio datblygiadau blaengar mewn genomeg, gwyddor data, tocsicoleg, a meysydd eraill i ddatblygu Dulliau Dull Newydd (NAMs) i asesu risgiau cemegol heb droi at brofion ar anifeiliaid asgwrn cefn.

Mae dull PrecisionTox wedi'i wreiddio mewn gwenwyneg esblygiadol, sy'n awgrymu bod anifeiliaid yn rhannu ymatebion tebyg i gemegau oherwydd eu hanes esblygiadol cyffredin. Mae'r cysyniad hwn yn trosoli organebau model metabolaidd amgen, fel pryfed ffrwythau a pysgod sebra cyfnod cynnar, i ragfynegi effeithiau cemegol.

Dros y degawd diwethaf, gwnaed cynnydd sylweddol yn natblygiad NAMs. Mae'r dulliau hyn, sy'n disodli profion anifeiliaid traddodiadol, yn cynnwys: Yn vitro (profion ar gelloedd), Mewn silico (efelychiadau cyfrifiadurol), In cemeg (profion yn seiliedig ar gemegau) a phrofion ar organebau amgen (rhywogaethau model biofeddygol fel pryfed ffrwythau neu Daphnia sydd hefyd yn adnabyddus ac yn cael eu defnyddio ers tro gan wyddonwyr fel gwarchodwyr i fonitro iechyd yr amgylchedd a llygredd). 

Mae'r dulliau arloesol hyn yn addo alinio â safonau moesegol cymdeithasol, tra'n cynnig gwell cywirdeb, costau is, a chanlyniadau cyflymach. “O ran iechyd pobl, llygredd cemegol yw’r pryder cyntaf ar y blaned hon, gan ei fod yn gyfrifol am deirgwaith yn fwy o farwolaethau cynamserol na malaria, twbercwlosis ac AIDS gyda’i gilydd,” esboniodd John Colbourne, cydlynydd y prosiect. “Mae pontio i wenwyneg fanwl yn fwy na phryder lles anifeiliaid; mae’n ras i adnabod a thynnu cemegau niweidiol o’r amgylchedd.” Mae partneriaid PrecisionTox i gyd yn rhannu'r farn mai tocsicoleg esblygiadol yw'r ffordd ymlaen i gyflymu asesiad diogelwch cemegol ac maent yn awyddus i ddangos dilysrwydd y dull hwn.

Fodd bynnag, er gwaethaf eu manteision clir, mae mabwysiadu NAMs yn eang yn dal i wynebu sawl her. Mae pryderon parhaus ynghylch dibynadwyedd a chywirdeb rhagfynegol y dulliau newydd hyn. Mae fframweithiau rheoleiddio presennol yn aml yn araf i addasu i fethodolegau profi newydd, gan gynnal dibyniaeth gref ar brofion traddodiadol sy'n seiliedig ar anifeiliaid er gwaethaf eu diffygion. Yn ogystal, mae gwrthwynebiad i newid, diffyg ymddiriedaeth ymhlith rhanddeiliaid oherwydd ansicrwydd cyfreithiol, ac addysg a hyfforddiant annigonol mewn dulliau newydd yn rhwystro cynnydd. A 2023 PrecisionTox adrodd, yn seiliedig ar gyfweliadau â rhanddeiliaid gan gynnwys cynrychiolwyr y diwydiant, rheoleiddwyr, a llunwyr polisi, yn amlygu’r rhwystrau hyn.

hysbyseb

However on the policy side, the regulatory landscape has seen progress in the last decade, starting with the EU’s adoption of the Cosmetics Regulation in 2013, which bans the sale of cosmetics tested on animals. This regulatory shift has been followed by 17 other countries, setting a precedent for broader acceptance of NAMs in other sectors and regions. In 2021, the European Parliament adopted a penderfyniad yn galw am gynllun gweithredu gan yr UE i roi terfyn ar y defnydd o anifeiliaid mewn ymchwil, profion ac addysg. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd yn datblygu a map for phasing out animal testing in chemical safety assessments, responding to the European Citizens’ Initiative “Save Cruelty-Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” in 2023. Additional regulatory changes are anticipated with the forthcoming REACH review and the revision of the Cosmetics Product Regulation, promising to keep the newly elected Members of the European Parliament busy in the coming years.

Mae'r agenda ddeddfwriaethol hon yn gyfle i oresgyn yr heriau sy'n wynebu'r defnydd o'r dulliau newydd hyn. Mae angen ymdrech ar y cyd i wella parodrwydd gwyddonol, mynd i'r afael â rhwystrau sefydliadol a sicrhau sicrwydd cyfreithiol i ddefnydd NAMs. Mae mwy o gydweithio, addysg gynhwysfawr, a fframweithiau rheoleiddio hyblyg yn hanfodol ar gyfer integreiddio NAMs i brofion diogelwch cemegol yn effeithiol. Mae'r ymdrechion hyn yn hanfodol i'r Comisiwn Ewropeaidd yn y dyfodol ddiogelu gweithrediad y Fargen Werdd, yn enwedig Strategaeth Gemegol ar gyfer Cynaliadwyedd yr UE, ar yr amod nad yw blaenoriaethau'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Senedd yn newid.

Mae Prifysgol Birmingham, ynghyd â 14 o bartneriaid eraill o Ewrop a Gogledd America, yn arwain menter PrecisionTox. Ynghyd â dau brosiect arall a ariennir gan yr UE, ONTOX a RISK-HUNT3R, mae’r consortia hyn yn cynrychioli buddsoddiad o €60 miliwn i ddatblygu asesiad risg cenhedlaeth nesaf. Maent wedi ymuno o dan y ASPIS clwstwr i gyfnewid data ac atebion gyda rheoleiddwyr yr UE i symud i ffwrdd o brofi anifeiliaid traddodiadol.

Mae'r cydweithrediad hwn yn gam hollbwysig tuag at asesiadau diogelwch cemegol mwy diogel, moesegol a chywirach, gan nodi carreg filltir arwyddocaol mewn cynnydd gwyddonol a rheoleiddiol. Wrth i'r dulliau arloesol hyn ennill tyniant, maent yn addo trawsnewid profion diogelwch cemegol, amddiffyn iechyd pobl, a chadw'r amgylchedd wrth alinio â gwerthoedd cymdeithasol esblygol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd