Cysylltu â ni

ynni

Ynni: Comisiwn yn datgelu rhestr o brosiectau seilwaith 250 allai fod yn gymwys ar gyfer € 5.85 biliwn o gyllid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

LOGO CE_Vertical_EN_quadriMae seilwaith modern gyda rhyng-gysylltwyr digonol a rhwydweithiau dibynadwy yn hanfodol ar gyfer marchnad ynni integredig lle mae defnyddwyr yn cael y gwerth gorau am eu harian. Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu rhestr o ryw 250 o brosiectau seilwaith ynni allweddol. Bydd y 'prosiectau budd cyffredin' (PCI) hyn yn elwa o weithdrefnau trwyddedu carlam a gwell amodau rheoleiddio a gallant gael mynediad at gymorth ariannol gan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop, lle mae cyllideb € 5.85 biliwn wedi'i dyrannu i seilwaith ynni traws-Ewropeaidd ar gyfer y cyfnod 2014-20. Bydd hyn yn eu helpu i weithredu'n gyflymach a'u gwneud yn fwy deniadol i fuddsoddwyr. Ar ôl eu cwblhau, bydd y prosiectau'n helpu aelod-wladwriaethau i integreiddio eu marchnadoedd ynni, eu galluogi i arallgyfeirio eu ffynonellau ynni a helpu i ddod â ynysu ynni rhai aelod-wladwriaethau i ben. Byddant hefyd yn galluogi'r grid i dderbyn symiau cynyddol o ynni adnewyddadwy, ac o ganlyniad yn helpu i leihau allyriadau CO2.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni Günther Oettinger: "Rhaid i ni sicrhau bod ein cronfeydd cyfyngedig yn cael eu defnyddio'n ddoeth a bod arian yr UE yn mynd lle y gall greu'r buddion mwyaf i ddefnyddwyr Ewropeaidd. Gyda'r rhestr hon o brosiectau seilwaith ynni a'u buddion cysylltiedig, rydym hefyd yn gobeithio denu mwy o fuddsoddwyr. "

Mae'r rhestr yn cynnwys hyd at brosiectau 140 ym maes trosglwyddo trydan a storio, tua 100 o brosiectau yn y maes trosglwyddo nwy, storio a LNG, a sawl prosiect olew a gridiau smart. Bydd y prosiectau yn cael budd o nifer o fanteision:

hysbyseb
  • Gweithdrefnau cyflymu cynllunio a rhoi trwyddedau (terfyn amser rhwymo tair blynedd a hanner);
  • Bydd awdurdod cymwys cenedlaethol sengl yn gweithredu fel siop un stop ar gyfer gweithdrefnau drwydded rhoi;
  • llai costau gweinyddol i'r hyrwyddwyr ac awdurdodau prosiect oherwydd gweithdrefn asesiad amgylcheddol symlach, gan barchu gofynion cyfraith yr Undeb.
  • mwy o dryloywder a gwell cyfranogiad y cyhoedd;
  • mwy o amlygrwydd ac apêl i fuddsoddwyr diolch i fframwaith rheoleiddio gwell lle y costau yn cael eu dyrannu i'r gwledydd yn elwa fwyaf o brosiect wedi'i gwblhau, a;
  • y posibilrwydd i dderbyn cymorth ariannol o dan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop. Bydd hyn yn chwarae rhan allweddol yn ddylanwad busnes y cyllid preifat a chyhoeddus sy'n angenrheidiol, a gall ariannu posibl yn dod i mewn mor gynnar â 2014.

Ar gyfer prosiect i gael ei gynnwys ar y rhestr, mae'n rhaid iddo gael manteision sylweddol ar gyfer o leiaf ddau aelod-wladwriaethau; cyfrannu at integreiddio farchnad a chystadleuaeth pellach; gwella diogelwch y cyflenwad, a lleihau allyriadau CO2.

Bydd y Comisiwn yn monitro gweithrediad y mesurau drwydded rhoi ar waith a'r prosiectau adeiladu. Yn olaf, bydd y rhestr o PCIs yn cael ei diweddaru bob dwy flynedd gyda'r nod i integreiddio prosiectau newydd eu hangen a dileu rhai darfod.

Cefndir

hysbyseb

Yr angen mawr am fuddsoddiad mewn seilwaith ynni yn un o'r rhesymau dros gynnig y Rheoliad ar y Canllawiau ar gyfer seilwaith ynni traws-Ewropeaidd (TEN-E Canllawiau) yn 2011. Mae'r TEN-E Chanllawiau darparu fframwaith strategol ar gyfer y tymor hir gweledigaeth seilwaith ynni yr Undeb Ewropeaidd ac yn cyflwyno'r cysyniad o Brosiectau Diddordeb Cyffredin. Maent yn nodi naw coridorau blaenoriaeth seilwaith strategol yn y meysydd trydan, nwy ac olew, a thri ar draws yr UE meysydd blaenoriaeth ar gyfer seilwaith priffyrdd trydan, gridiau smart a rhwydweithiau trafnidiaeth carbon deuocsid.

Mae ardystiad y rhestr derfynol gan y Comisiwn yn ganlyniad proses adnabod a gwerthuso drylwyr. Gwerthusodd deuddeg gweithgor rhanbarthol ad-hoc, pob un yn ymwneud ag un maes blaenoriaeth strategol neu goridor, y prosiectau arfaethedig, a sefydlu rhestr ranbarthol o PCIs erbyn mis Gorffennaf 2013. Fe wnaethant hefyd ymgynghori â'r cyhoedd a rhanddeiliaid, gan gynnwys cyrff anllywodraethol amgylcheddol, ar y prif dagfeydd seilwaith a ar y rhestr ddrafft o PCIs posib. Cynrychiolwyr yr Aelod-wladwriaethau, Rhwydwaith Ewropeaidd Gweithredwyr Systemau Trosglwyddo ar gyfer trydan a nwy (ENTSO-E ac ENTSO-G), gweithredwyr systemau trosglwyddo cenedlaethol a hyrwyddwyr prosiectau, awdurdodau rheoleiddio cenedlaethol, a'r Asiantaeth ar gyfer Cydweithredu Rheoleiddwyr Ynni (ACER) cymerodd pawb ran - fel aelodau o'r Grwpiau Rhanbarthol - wrth baratoi'r rhestr derfynol.

Rhestr lawn o brosiectau o ddiddordeb cyffredin yn ôl gwlad.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd