Cysylltu â ni

ynni

Canllawiau ar gyfer ymyrraeth y wladwriaeth yn drydan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Trydan-Switch_100313-572x368Mae marchnad ynni fewnol yr UE yn hanfodol er mwyn sicrhau ynni diogel am brisiau fforddiadwy ac i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mewn rhai achosion penodol iawn efallai y bydd angen ymyrraeth gyhoeddus i gyflawni amcanion polisi cyhoeddus - ond mae angen cydbwyso anghenion, gan ystyried y costau a'r ystumiadau y gall eu creu yn y farchnad. Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd Gyfathrebiad ar 5 Tachwedd sy'n darparu arweiniad i aelod-wladwriaethau ar sut i wneud y mwyaf o ymyriadau cyhoeddus, sut i ddiwygio'r rhai presennol - yn enwedig cynlluniau cymhorthdal ​​ynni adnewyddadwy - a sut i ddylunio rhai newydd yn effeithiol. Mae hyn yn ymwneud â chynhwysedd wrth gefn ar gyfer ynni adnewyddadwy, ynni tanwydd ffosil yn bennaf sy'n cael ei gynhyrchu pan nad oes haul na gwynt.

Dywedodd y Comisiynydd Ynni Günther Oettinger: "Nod eithaf y farchnad yw darparu ynni diogel a fforddiadwy i'n dinasyddion a'n busnes. Rhaid i ymyrraeth gyhoeddus gefnogi'r amcanion hyn. Rhaid iddo fod yn gost-effeithlon a chael ei addasu i amgylchiadau sy'n newid."

Os nad yw ymyriadau cyhoeddus wedi'u cynllunio'n ofalus gallant ystumio gweithrediad y farchnad yn ddifrifol ac arwain at brisiau ynni uwch i aelwydydd a busnesau. Nod y Cyfathrebu hwn felly yw rhoi'r wybodaeth, yr arweiniad a'r arfer gorau angenrheidiol i'r Aelod-wladwriaethau i wneud dewis da ar gyfer eu cynlluniau cenedlaethol.

hysbyseb

Cynlluniau cymorth ynni adnewyddadwy

Roedd ynni adnewyddadwy - gwynt a solar - am amser hir yn dechnoleg newydd a oedd angen ymyrraeth y wladwriaeth i ddatblygu. Gyda chynnydd technolegol, costau buddsoddi mewn paneli solar yn gostwng a chynhyrchu yn ehangu, mae llawer o aelod-wladwriaethau wedi dechrau diwygio eu cynlluniau cymorth ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Mae'r egwyddorion hyn yn arfer gorau yn yr UE a gallent gael eu defnyddio gan aelod-wladwriaethau sy'n bwriadu diwygio eu cynlluniau:

hysbyseb
  1. Dylai cymorth ariannol gael ei gyfyngu i'r hyn sy'n angenrheidiol a dylai helpu i wneud ynni adnewyddadwy yn gystadleuol.
  2. Dylai cynlluniau cymorth fod yn hyblyg ac ymateb i gostau cynhyrchu sy'n gostwng. Wrth iddynt aeddfedu, dylai technolegau fod yn agored i brisiau'r farchnad yn raddol ac yn y pen draw mae'n rhaid cael gwared ar gefnogaeth yn llawn. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y dylid disodli tariffau bwydo i mewn gan premia neu offerynnau cymorth eraill sy'n rhoi cymhellion i gynhyrchwyr ymateb i ddatblygiadau yn y farchnad.
  3. Rhaid i lywodraethau osgoi newidiadau dirybudd neu ôl-weithredol. Rhaid parchu disgwyliadau dilys buddsoddwyr o ran yr enillion ar fuddsoddiadau presennol.
  4. Dylai Aelod-wladwriaethau gydlynu eu strategaethau ynni adnewyddadwy yn well i gadw costau'n isel i ddefnyddwyr - o ran prisiau ynni a threthi.

Cynhwysedd wrth gefn ar gyfer ynni adnewyddadwy

Pan nad yw'r haul yn tywynnu ac nad yw'r gwynt yn chwythu, rhaid cynhyrchu trydan o hyd mewn symiau digonol i gyflenwi ynni i ddefnyddwyr a chadw'r grid trydan yn sefydlog. Gyda'r cynnydd mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy, daw hyn yn her. Am y rheswm hwn, mewn sawl Aelod-wladwriaeth, y cynhelir trafodaethau ar sut i drefnu ac ariannu galluoedd wrth gefn, er enghraifft gweithfeydd pŵer glo a nwy sy'n ddigon hyblyg i gael eu troi ymlaen ac i ffwrdd pryd bynnag y bo angen.

Mae'r Cyfathrebu yn rhoi arweiniad ar sut y gellir dylunio'r galluoedd wrth gefn hyn mewn ffordd gost-effeithlon a manteisio i'r eithaf ar y farchnad Ewropeaidd:

  1. Cyn penderfynu ar fecanweithiau gallu, dylai llywodraethau ddadansoddi'r achosion dros gynhyrchu annigonol yn gyntaf.
  2. Yn ail, dylent gael gwared ar unrhyw ystumiadau a allai, yn y lle cyntaf, atal y farchnad rhag cyflawni'r cymhellion cywir ar gyfer buddsoddi mewn capasiti cynhyrchu. Gall achosion o'r fath fod: prisiau rheoledig, cymorthdaliadau uchel ar gyfer ynni adnewyddadwy.
  3. Dylai llywodraethau hefyd sicrhau bod cynhyrchwyr trydan adnewyddadwy yn ymateb i signalau marchnad ac yn hyrwyddo hyblygrwydd ar ochr y galw, er enghraifft trwy hyrwyddo tariffau gwahanol i ddefnyddwyr ac felly rhoi cymhelliant i ddefnyddio trydan ar adegau eraill nag amseroedd brig.
  4. Ni ddylid cynllunio unrhyw fecanwaith gallu wrth gefn gan ystyried y farchnad genedlaethol yn unig ond y persbectif Ewropeaidd.

dilyn i fyny

Er nad yw'r hyn a gyhoeddir ar 5 Tachwedd yn weithred sy'n rhwymo'n gyfreithiol, mae'n nodi'r prif egwyddorion y bydd y Comisiwn yn eu defnyddio wrth asesu ymyriadau gwladol sy'n ymwneud â chynlluniau cymorth adnewyddadwy, mecanweithiau capasiti neu fesurau i sicrhau ymateb i'r galw gan ddefnyddwyr. Maent felly'n berthnasol i orfodi rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE neu ddeddfwriaeth ynni'r UE yn y dyfodol. Bydd y Comisiwn hefyd yn ystyried a ddylid cynnig offerynnau cyfreithiol i sicrhau bod yr egwyddorion hyn yn cael eu gweithredu'n llawn.

Cefndir

Mae'r UE wedi gosod targedau hinsawdd ac ynni uchelgeisiol iddo'i hun. Erbyn 2020 dylem sicrhau gostyngiad 20% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr, cyfran 20% ar gyfer adnewyddadwy yng nghymysgedd ynni'r UE a chynnydd 20% mewn effeithlonrwydd ynni. Mae aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd i gyflawni'r targedau ynni adnewyddadwy, hefyd trwy ymyrraeth y wladwriaeth. Yn seiliedig ar y gwahanol offerynnau a ddefnyddir mewn aelod-wladwriaethau, llwyddodd Comisiwn yr UE i gyflwyno arferion gorau a allai wasanaethu ar gyfer diwygio posibl o gynlluniau cymhorthdal ​​ynni adnewyddadwy cenedlaethol. Gyda chefnogaeth ynni adnewyddadwy a chynyddu'r cynhyrchiad, cododd y cwestiwn a oes angen cefnogaeth y cyhoedd ar alluoedd wrth gefn hefyd ac i ba raddau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd