Cysylltu â ni

ynni

Cyfweliad: Mae sgwrs gyda Llysgennad Trefol Rusnák, Ysgrifennydd Cyffredinol y Ysgrifenyddiaeth Siarter Ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

rot_Urban_RusnakMae gan y Siarter Ynni y potensial i ddod yn un o brif sefydliadau llywodraethu ynni rhyngwladol - Siarter ynni Ysgrifennydd Cyffredinol Llysgennad Urban Rusnák (Yn y llun) yn siarad â Adroddwr yr UE.

Cyn belled ag y mae sefydliadau ynni rhyngwladol yn mynd, ymddengys bod y Siarter Ynni yn un o'r actorion mwy 'cysglyd' yn y dirwedd llywodraethu ynni fyd-eang. Nid ydych chi'n cael eich adnabod mor eang â'r IEA na'r OPEC, er enghraifft, ac mae hyd yn oed yr OPEC nwy, fel y'i gelwir, yn tueddu i gael mwy o gyhoeddusrwydd o fewn cylchoedd cyfryngau rhyngwladol. Ydych chi'n teimlo bod hwn yn asesiad teg?

Mae sefydliadau rhyngwladol yn gyffredinol a sefydliadau ynni rhyngwladol yn benodol yr un mor gysglyd ag y mae'r cyfryngau am eu gwneud. Yn fwy felly, maent yn tueddu i gael eu dwyn allan o'u 'gaeafgysgu' gan dempo digwyddiadau rhyngwladol, yn enwedig y rhai y maent wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â hwy. Mae Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, er enghraifft, yn cael ei amlygu gan y cyfryngau rhyngwladol pan fydd argyfwng diogelwch byd-eang o ryw fath neu’i gilydd, Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig pan fydd argyfwng diogelwch yn troi’n argyfwng dyngarol, OPEC pan fydd pris olew sioc fel yr un a ddigwyddodd yn ail hanner 2008, ac ati.

hysbyseb

Sefydliad ynni rhyngwladol yw'r Siarter Ynni sydd wedi esblygu ar sail Cytundeb Siarter Ynni (ECT) 1994, sydd â phartïon contractio a llofnodwyr 54. Mae ganddo hefyd fwy nag arsylwyr 20, sy'n cynnwys gwledydd a sefydliadau rhyngwladol. Prif dasg y Cytundeb, yn ogystal â'r Broses Siarter gyffredinol, yw hyrwyddo diogelwch ynni ei holl aelodau mewn modd cyfartal a diduedd. Mae hyn yn cynnwys gofalu am fuddiannau cynhyrchwyr (ynni), defnyddwyr, yn ogystal â gwledydd sy'n ymwneud â thrawsnewid ynni.

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ein bod yn gweithio i amddiffyn, yn ogystal ag i warantu buddsoddiadau yn ein haelod-wladwriaethau, hyrwyddo masnach nwyddau a gwasanaethau ynni, gwasanaethu i hwyluso llif cludo ynni di-rwystr ar draws ffiniau ein haelod-wladwriaethau, eirioli strategaethau o effeithlonrwydd ynni, ac yn tanlinellu'r gydnabyddiaeth o hawl gwladwriaeth i arfer sofraniaeth dros ei hadnoddau naturiol. Mae'r ECT yn darparu mecanweithiau setlo anghydfod concrit i'w etholaeth: gweithdrefnau cymodi a chyflafareddu ar gyfer anghydfodau buddsoddwyr-wladwriaeth a gwladwriaeth i wladwriaeth sy'n anochel yn codi nawr ac eto.

Gweithgareddau o'r fath, yn y bôn, yw ein 'bara menyn': maent yn gyfystyr â gweithgareddau beunyddiol y Broses Siarter Ynni ac yn cael eu rheoli gan ein Ysgrifenyddiaeth ym Mrwsel. Os yw hyn yn gwneud inni ymddangos yn 'gysglyd' i'r cyfryngau rhyngwladol, yna bydded felly.

hysbyseb

Felly, mae'n ymddangos nad oes cyfiawnhad llwyr dros fy asesiad?

Edrychwch, fel sefydliad y mae ei brif bryder yn ymwneud â diogelwch ynni rhyngwladol, mae'r cyfryngau yn tueddu i drwsio arnom pan fydd diogelwch ynni, fel pwnc, yn amlwg. Gallai hyn fod yn ystod uwchgynhadledd lefel uchel pan fydd Rwsia a'r Undeb Ewropeaidd, er enghraifft, yn anelu at ddod i gytundeb ar ynni: gallai'r ddwy ochr gyfeirio at rai o egwyddorion craidd y Siarter Ynni fel ffordd i seilio eu cydweithredu. Mae Fforymau Byd-eang fel y G8 hefyd yn tueddu i gyfeirio at y Siarter a'i hegwyddorion sefydlu wrth ledaenu datganiadau gwleidyddol.

Yr ochr arall yw bod y cyfryngau hefyd yn tueddu i sylwi ar y Siarter Ynni pan ddaw argyfwng diogelwch ynni o ryw ffurf neu'i gilydd. Un enghraifft yw argyfwng nwy Rwsia-Wcráin a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2009. Er bod yn well gan y partïon ddatrys yr achos hwn ar eu pennau eu hunain, roedd darpariaethau ECT ar gael iddynt pe byddent wedi dewis dychwelyd i'r rhain fel ffordd o setlo anghydfod.

Lluniwyd y Siarter Ynni ar ddiwedd y Rhyfel Oer ac mae'r ECT wedi bod mewn bodolaeth ers 1994. Daethoch yn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Ysgrifenyddiaeth Siarter Ynni ar Ionawr 1, 2012 a byddwch yn gwasanaethu yn y swydd am 5 mlynedd. Beth oedd eich amcanion craidd ar gyfer y Siarter pan ddaethoch i rym a beth ydych chi'n gobeithio ei gyflawni yn ystod eich cyfnod fel Ysgrifennydd Cyffredinol?

Pan ddyfeisiwyd a magwyd Siarter Ynni Ewrop (a elwir) gan ei dadau gwreiddiol yn y 1990 cynnar, yn sicr nid oedd y prosiect yn dioddef o ddiffyg uchelgais wleidyddol. Roedd prif bensaer gwleidyddol y prosiect, Prif Weinidog yr Iseldiroedd yr adeg honno, Ruud Lubbers, yn rhagweld cyfle “tocyn mawr” i greu fframwaith cyfreithiol ar gyfer Ewrasia gyda'r bwriad o ysgogi hyder buddsoddwyr. Ar y pryd, roedd cwmnïau olew a nwy o America ac Ewrop yn edrych ar gyfleoedd busnes newydd 'i'r dwyrain', tra bod angen buddsoddiad mawr ar y marchnadoedd Sofietaidd o amddifadedd cyfalaf, ac felly'n ysbrydoli cydweithrediad ynni sy'n ennill buddugoliaeth. Daeth y Siarter Ynni i'r amlwg fel prosiect uchelgeisiol iawn o gydweithrediad ynni rhyngwladol.

Mae amodau wedi newid yn sylweddol ers dechrau'r prosiect Siarter Ynni dros ddau ddegawd yn ôl. Mae amgylchedd ynni byd-eang heddiw yn wynebu llu o heriau newydd na wyddys amdanynt yn y 1990 cynnar. Mae siroedd sy'n cynhyrchu ynni wedi “dod i'r amlwg”, tra bod gwledydd defnyddwyr yn rhy aml yn nodi diogelwch y cyflenwad ynni fel blaenoriaeth graidd. Wedi dweud hynny, ni ellir rhagweld diogelwch ynni mwyach ar y rhagdybiaeth mai dim ond am sicrwydd cyflenwad y mae. Mae diogelwch galw yn ffactor pwysig i'w ystyried yn y drafodaeth gyffredinol ar ddiogelwch ynni byd-eang. Ymhellach, mae'r ddadl am yr hinsawdd a'r pynciau effeithlonrwydd ynni wedi codi i lefelau amlygrwydd nas gwelwyd o'r blaen

Ar ôl dechrau ar ei swydd fel Ysgrifennydd Cyffredinol, neilltuais i mi fy hun y dasg graidd o sicrhau bod y Siarter Ynni yn gallu codi i gwrdd yn effeithiol â'r heriau ynni byd-eang sy'n bodoli ar hyn o bryd. Rwy'n gweld fy ngwaith craidd fel sicrhau bod y Broses Siarter Ynni, nid yn unig yn parhau'n berthnasol o ystyried y cyd-destun ynni byd-eang newidiol, ond ei fod yn gallu ffynnu yn y lleoliad newidiol. Mae angen i'r Siarter ddod yn rhan o'r ateb i heriau ynni byd-eang heddiw ac yfory, yn hytrach na rhai ddoe. Mae ganddo'r potensial i ddod yn 'bŵer llywodraethu' yn y maes buddsoddi ac rwyf am wneud popeth y gallaf i weld hyn yn digwydd.

Mewn termau ymarferol mae hyn yn golygu bod angen moderneiddio'r Broses Siarter, neu ei diwygio, er mwyn bodloni diddordeb ei hetholaeth hynod amrywiol o aelod-wladwriaethau. Fel y sylweddolwch, mae'r rhain yn amrywio o wledydd mor wahanol â Phortiwgal a Mongolia, neu'r Swistir a'n haelod diweddaraf, Affganistan, a ymunodd â'r ECT yn yr haf 2013.

Moderneiddio (y Broses Siarter)? Beth mae hyn yn ei olygu'n ymarferol a sut ydych chi'n moderneiddio sefydliad ynni rhyngwladol gydag etholaeth mor amrywiol o aelod-wledydd?

Nid yw moderneiddio yn derm y gallaf fi fy hun ei ddyfeisio. Roedd y broses o foderneiddio'r Siarter Ynni eisoes wedi dechrau cyn i mi ddod yn Ysgrifennydd Cyffredinol a chynigiwyd map ffordd gan y Gynhadledd Siarter Ynni, ein corff penderfynu canolog, ynghylch sut y dylai'r broses foderneiddio fynd rhagddi.

Cychwynnodd aelodau'r Cytundeb Siarter Ynni ar y broses o ehangu cwmpas daearyddol y Siarter Ynni, o chwilio am yr offer gorau posibl ar gyfer gweithredu ei egwyddorion craidd mewn amgylchedd ynni rhyngwladol newydd sy'n newid yn gyflym. Mae ein haelodau presennol am weld mwy o wledydd yn ymuno â'r ECT gan eu bod yn credu bod darpariaethau'r Cytuniad, yn ogystal â'r egwyddorion craidd y mae wedi'i seilio arnynt, yn berthnasol i faes llawer ehangach (o wledydd). Nid yw hyn yn syndod - mae'r Siarter Ynni yn ymwneud â chymhwyso'r rheol gyfreithiol yn y gwledydd lle mae'r Cytundeb yn gyfreithiol rwymol. Pwy all feio ein haelodau am ddymuno gweld rheol y gyfraith yn cael ei chymhwyso'n ehangach yng nghyd-destun cydweithrediad ynni rhyngwladol?

Ymhellach, mae angen i ni gryfhau'r perthnasoedd rhwng ein haelodau presennol er mwyn ysbrydoli mwy o hyder yn y Broses Siarter. Mae hyn i gyd yn rhan o'n “strategaeth gydgrynhoi” a nodwyd yn ddiweddar, sy'n ategu ehangu cwmpas daearyddol y Siarter. Mae'r strategaeth o gydgrynhoi ar ein haelodaeth bresennol, rwy'n teimlo, yn dechrau talu ar ei ganfed. Rydym yn mawr obeithio gwneud cynnydd mewn cydweithrediad agos â Rwsia o fewn fframwaith y Broses Siarter Ynni. Mae cynigion Rwsia ar gryfhau diogelwch ynni rhyngwladol yn debyg iawn i ddarpariaethau'r Siarter Ynni ac rydym yn gweithio ar ddod o hyd i dir cyffredin cryfach.

Pa mor realistig yw rhai o'r amcanion hyn ac a ellir eu cyflawni yn eich tymor pum mlynedd fel ysgrifennydd cyffredinol?

Credaf ei bod yn bwysig i'ch darllenwyr ddeall bod popeth yr wyf wedi'i nodi'n gryno uchod wedi'i gymeradwyo gan ein partïon contractio drwy benderfyniad rhwymol y Gynhadledd Siarter Ynni. Gorfodwyd moderneiddio'r Siarter Ynni i ddechrau gan ein haelodau yn y Gynhadledd Siarter yn Rhufain yn 2009 ac rydym wedi bod yn edrych i adeiladu ar hyn ers i mi ddod yn Ysgrifennydd Cyffredinol.

Mae hyn yn bwysig. Heb fandad o'r fath, byddai'n amhosibl imi wneud fy swydd. Ar sail ein mandad, rydym wedi nodi ein strategaeth foderneiddio, gan ystyried ein hawydd i gydgrynhoi ac ehangu'r Broses Siarter. Mewn sawl ffordd, rydym yn ail-ddyfeisio ein hunaniaeth fel sefydliad llywodraethu ynni byd-eang ar sail moderneiddio, sydd, yn bwysig, yn union yr hyn y mae ein hetholaeth wedi'i gymeradwyo. Fel y soniwyd uchod, mae awydd cynyddol i ehangu rheolaeth y gyfraith mewn ynni byd-eang, sef yr hyn yr ydym yn ceisio'i gyflawni.

A yw diwygio'r Siarter Ynni yn haws gan y ffaith bod gennych fandad gan eich aelod-wladwriaethau?

Nid yw diwygio naill ai cyrff cenedlaethol neu ryngwladol byth yn dipyn o 'daith gerdded yn y parc'. Fodd bynnag, dylai eich darllenwyr hefyd ddeall bod ein hetholaeth yn cefnogi'r Siarter Ynni ac eisiau ei gweld yn cael ei hehangu o ran cwmpas daearyddol a pherthnasedd. Mae hon yn rhan allweddol o'r broses foderneiddio. Mae'r Siarter Ynni yn ymwneud ag adeiladu a hyrwyddo cydweithredu ynni ym mhob ystyr o'r gair. Rydym yn ceisio darparu 'safonau gofynnol' o ran rheolau cyffredin (yr ECT rhwymol) a darparu llwyfan i gyfnewid barn ar y rheolau hyn, i gael gwared ar wahaniaethau, adolygu polisïau ynni, ac ati.

Mae hwn yn wasanaeth cyflawn y mae Proses y Siarter yn ei ddarparu, ac yn cael ei reoli gan Ysgrifenyddiaeth y Siarter Ynni. Mae pob un o'r uchod yn cynorthwyo â rhagweladwyedd, tryloywder ac yn hwyluso natur gweithrediadau yn y fasnach ynni ryngwladol, sydd er budd yr holl randdeiliaid. Dyma pam mae ein hetholaeth eisiau gweld y Broses Siarter Ynni yn cael ei diwygio er mwyn dod yn fwy 'modern', yn yr ystyr heddiw o'r gair ac ehangu o ran cwmpas daearyddol.

A beth yw'r rhagolygon ar gyfer ehangu eich cwmpas daearyddol?

Yn wir, mae'r Siarter yn dod yn fwyfwy deniadol i wledydd y tu hwnt i'n hetholaeth draddodiadol. Mae Affganistan newydd orffen y broses dderbyn i'r ECT fel y crybwyllwyd uchod, tra bod y broses o gadarnhau'r ECT yn yr Iorddonen a Phacistan yn mynd rhagddi. Gobeithiwn y bydd Montenegro yn cwblhau ei baratoadau ar gyfer derbyn cyn diwedd y flwyddyn. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag Indonesia, Moroco a Serbia, tra bod ein perthynas â Tsieina wedi cael momentwm newydd.

Mae llawer o hyn yn dal i fynd rhagddo. Wrth i'r busnes ynni ymgymryd â phroffil uwch yn rhyngwladol, fodd bynnag, rwy'n hyderus y byddwn yn fwy deniadol i amrywiaeth ehangach o wledydd ac yn ehangu cwmpas daearyddol ein haelodaeth yn unol â dymuniadau ein hetholaeth bresennol.

A beth am eich perthynas â'r diwydiant ynni? Mae'n ymddangos eich bod yn canolbwyntio'n fawr ar eich proses rynglywodraethol na fyddai beirniaid y diwydiant yn ei hawlio yn dryloyw ac nad yw'n ystyried “catalog pryderon” y sector corfforaethol yn llawn. Wedi'r cyfan, mae diwydiant yn rhanddeiliad allweddol yn y gêm ynni ryngwladol?

Rydych wedi taro'r hoelen ar ei phen trwy adnabod diwydiant fel rhanddeiliad allweddol o fewn cysylltiadau ynni rhyngwladol a phrosesau buddsoddi cymesur. Nid yw'r Siarter Ynni yn anwybyddu hyn o bell ffordd. Mewn egwyddor, cafodd cysyniad cyfan y Siarter ei adeiladu o amgylch buddiannau'r sector preifat gan nad oedd ei dadau gwreiddiol yn naïf i'r diwydiant mai diwydiant a fyddai mewn gwirionedd yn gorfod buddsoddi, yn enwedig yn y sectorau ynni i fyny'r afon mewn gwledydd sy'n llawn egni.

Dyma pam roedd yr ECT yn seiliedig ar glymblaid o offerynnau diogelu buddsoddwyr, a oedd yn rhwymol ar aelod-wladwriaethau'r Cytundeb. Wedi dweud hynny, mae diogelu buddsoddiadau o dan yr ECT yr un mor bwysig â diogelu buddsoddwyr o wledydd sy'n cynhyrchu ynni a fyddai'n buddsoddi mewn aelod-wladwriaethau'r UE neu wledydd eraill sy'n bartïon contractio i'r Cytundeb (hy, Japan, Twrci, ac ati).

Mae'r ECT yn ymwneud â chydbwyso buddiannau diogelwch cyflenwad â sicrwydd galw, gan fod ein hetholaeth yn cynrychioli amrywiaeth lawn y gadwyn gwerth ynni. Ein gwaith ni yw gofalu am ein holl aelodau mewn modd anwahaniaethol a'r cwmnïau o'r gwledydd hyn y mae'r Cytundeb yn ceisio eu diogelu fwyaf, gan mai nhw yw'r rhai sy'n gorfod gwneud y buddsoddiad gwirioneddol.

P'un a yw'r buddsoddwr yn gwmni olew rhyngwladol, yn 'hyrwyddwr cenedlaethol' sy'n eiddo i'r wladwriaeth, neu'n fath arall o actor marchnad, nid ydym mewn gwirionedd yn ystyried hynny. Rydym yn syml yn cynnig eu hamddiffyn rhag rheoleiddio mympwyol a sbarduno hyder buddsoddwyr drwy lefelu'r cae chwarae i fuddsoddwyr.

Diddorol nodi yw'r ffaith ein bod yn clywed am nifer cynyddol o achos anghydfod rhwng buddsoddwyr-wladwriaeth sy'n ymwneud â'r ECT y tu mewn i'r UE, a gynhyrchir gan gwmnïau o'r tu mewn i'r Undeb, yn hytrach nag achosion cyflafareddu ECT yn y gwledydd ynni “i fyny'r afon” clasurol. . Mae marchnad ynni fewnol yr UE yn esblygu ac mae deddfwriaeth newydd yn dod yn enw'r gêm, sy'n rhoi cyfle newydd i'r ECT gael ei ddyfynnu mewn achos datrys anghydfod. Mae'r amseroedd wedi newid yn sylweddol ers i'r Siarter Ynni gael ei genhedlu gyntaf.

A oes gan y Siarter unrhyw offerynnau ymarferol sy'n ei gysylltu â diwydiant? Mae'n ymddangos eich bod yn hyrwyddo buddiannau'r diwydiant trwy gynnig diogelu buddsoddiadau, ond sut ydych chi'n cyfathrebu â'r diwydiant ynni mewn gwirionedd o gofio eich bod yn broses rynglywodraethol, yn hollol gywir?

Mae hwn yn gwestiwn da a phwysig. Er eich bod o bosibl yn gywir yn eich canfyddiad o fod y Siarter Ynni yn fecanwaith eithaf trwm gan y llywodraeth, tua XNWM mlynedd yn ôl, fe wnaethom gychwyn y Panel Cynghori Diwydiant (IAP) o dan y Siarter Ynni fel ein ffenestr i'r diwydiant ynni rhyngwladol.

Heddiw, mae'r IAP yn cynnwys tua 38 o gwmnïau ynni rhyngwladol o bob rhan o'n hetholaeth ac mae'n cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd i drafod catalog cyfan o faterion fel y soniwch uchod. Mae'r rhain yn ymwneud yn bennaf â phynciau cysylltiadau llywodraeth, yn amrywio o reoleiddio, deddfwriaeth newydd, effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â llu o faterion eraill sy'n berthnasol i'r diwydiant y mae gweithredoedd llywodraethau yn effeithio arnynt. Mae'r IAP hefyd yn dilyn datblygiadau marchnad yn eithaf agos, gan fod gan y Siarter y gallu i ddarparu gwybodaeth am yr holl dueddiadau diweddaraf.

Cadeirir yr IAP gan Mr Howard Chase, gweithiwr proffesiynol uchel ei ddiwydiant ynni uchel ei yrfa, a chaiff ei waith ei reoli mewn cydweithrediad â'n Hysgrifenyddiaeth ym Mrwsel. Mae aelodaeth i'r IAP ar gyfer cwmnïau yn ddi-dâl, ond mae'n rhoi llais grymus iddynt mewn materion llywodraeth ryngwladol. Yn yr un modd, mae'n helpu cwmnïau gyda thryloywder trwy wneud llywodraeth ryngwladol yn fwy hygyrch ac yn gweithredu fel mesur meithrin hyder yng nghyd-destun cysylltiadau buddsoddwyr-wladwriaeth.

Mae'n un o'r blychau offer mwyaf defnyddiol sydd ar gael i'r diwydiant. Yn y pen draw, mae'n atgyfnerthu ac yn gwarantu buddsoddiadau ynni ymhellach trwy roi mynediad i gwmnïau i wybodaeth fwy dibynadwy am y datblygiadau ynni diweddaraf yn ein hetholaeth. Dyma hanfod y Siarter Ynni. Mae'r IAP, fel ffenestr, yn agored i newydd-ddyfodiaid. Credaf ei fod yn werth da.

Ysgrifennydd cyffredinol, mae wedi bod yn bleser siarad â chi, diolch.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd