Cysylltu â ni

ynni

Araith: moderneiddio cymorth gwladwriaethol ar gyfer marchnad ynni integredig yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AlmuniaComisiynydd Cystadleuaeth ac Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Joaquín Almunia (Yn y llun) yn siarad mewn digwyddiad Eurelectric, Brwsel, 2 Rhagfyr

Hoffwn ddiolch i Mr ddeg Berge am ei wahoddiad caredig i siarad yn y gynhadledd hon.

Byddaf yn canolbwyntio fy cyflwyniad ar yr adolygiad cyfredol o'r canllawiau amgylcheddol cymorth gwladwriaethol.

Mae'r adolygiad hwn yn rhan o'r strategaeth moderneiddio cymorth gwladwriaethol ehangach ac yn cyfieithu ei egwyddorion cyffredinol yn gyfeiriadau polisi pendant.

hysbyseb

O'r cychwyn, penderfynais ehangu cwmpas y canllawiau amgylcheddol presennol i dalu am gyllid cyhoeddus o ran ynni, am y rheswm syml y mae amcanion ynni cynaliadwy, diogel a fforddiadwy i Ewrop wedi'u cysylltu'n agos â'n polisi hinsawdd.

Bydd y canllawiau newydd yn helpu aelod-wladwriaethau yn buddsoddi yn well yn eu dewisiadau ynni-polisi i fynd ar drywydd amcanion Ewropeaidd cyffredin.

Mae'r term hanfodol yma yw 'Ewropeaidd'. Mae'r atebion gorau i'n heriau presennol yn atebion ar draws yr UE.

hysbyseb

Mae ynni yn ôl pob tebyg y sector y bydd cwblhau'r Farchnad Sengl yn dod â'r manteision mwyaf i fusnesau a dinasyddion Ewrop.

Er gwaethaf hyn, gan gwblhau'r farchnad sengl ynni wedi bod yn gymhleth hyd yn hyn. ymdrechion Reform - gan gynnwys y trydydd Pecyn Ynni a lansiwyd ym 2007 - yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl i gael effaith ar y ddaear.

O ganlyniad, mae prisiau ynni yn hynod uwch yn yr UE nag mewn ardaloedd diwydiannol eraill o'r byd.

Mae hyn yn rhwystro cystadleurwydd yn yr UE - yn enwedig mewn diwydiannau ynni-ddwys - bygwth plwm deng mlynedd Ewrop yn datgarboneiddio.

Mae consensws eang ynghylch yr hyn y mae angen i ni ei wneud i fynd i'r afael â'r sialensiau hyn. Gadewch imi gofio'r eitemau uchaf ar y rhestr:

  1. Rhoi fframwaith cyffredin ar gyfer ynni i'r UE;
  2. Buddsoddi mewn seilwaith;
  3. Cynyddu effeithlonrwydd ynni; ac
  4. Annog cymorth i adnewyddadwy sy'n fwy effeithlon a gwell integreiddio-farchnad.

polisi cystadleuaeth: diweddar a gweithgarwch presennol

Beth all polisi cystadlu ei wneud i helpu i gyflawni'r nodau hyn? Cyn i mi drafod y canllawiau newydd, gadewch imi ddisgrifio'n fyr yr hyn yr ydym yn ei wneud i orfodi rheolau cystadleuaeth.

Mae marchnadoedd ynni yn flaenoriaeth hirsefydlog ar gyfer polisi cystadleuaeth, fel y tystiwyd gan ymchwiliad y sector a gwblhawyd yn 2007.

Ers hynny, rydym wedi cymryd dwsin benderfyniadau antitrust cynnwys hen beriglorion mewn nifer o wledydd, megis Ffrainc, Gwlad Belg, yr Almaen, a'r Eidal.

Mae ein polisi a ffafrir yn yr holl achosion hyn oedd ceisio ymrwymiadau a fyddai'n gwneud gwahaniaeth strwythurol dros amser ac yn agor i fyny 'r marchnadoedd.

Yn fwy diweddar, mae ein gwaith wedi canolbwyntio ar Ganol a Dwyrain Ewrop. Fis Ebrill diwethaf, er enghraifft, rydym yn derbyn y ymrwymiadau a gynigiwyd gan Cez, mae'r periglor trydan Tsiec.

Yn ogystal, parhaus ymchwiliadau yn cynnwys cyfnewid pŵer Rwmaneg OPCOM, y deiliad Bwlgareg BEH, a Gazprom.

Yn yr achos olaf, un o'r materion allweddol yw y gall y cwmni wedi gosod prisiau ar ei gwsmeriaid sydd yn annheg yn uchel os o gymharu â chostau neu i feincnodau cystadleuol.

Rydym yn amau ​​y gall Gazprom ddefnyddio ei bŵer y farchnad i fabwysiadu polisi prisio sydd allan o unol â hanfodion y farchnad.

Mae hyn yn arwain at fylchau pris mawr ar draws Ewrop ac rydym yn pryderu y gallai Gazprom wedi eu cynnal drwy gyfyngiadau tiriogaethol mewn cytundebau cyflenwi a thrwy foreclosing cyflenwyr nwy eraill.

Rydym yn cynnal ymchwiliadau antitrust yng Ngorllewin Ewrop hefyd. Gadewch i mi grybwyll un neu ddau o achosion sy'n bwysig o ystyried cynnal ymddiriedaeth mewn ffurfio pris.

Rydym yn parhau â'n hymchwiliad yn yr achos Cyfnewidiadau Power ar ôl yr arolygiadau a gynhaliwyd ym mis Chwefror y llynedd.

cyfnewid Power yn ganolog i weithrediad marchnadoedd trydan a chwblhau y farchnad ynni fewnol. Felly mae'n hanfodol i atal pob arferion busnes a allai danseilio hyder yn y marchnadoedd hyn.

Ym mis Mai, rydym hefyd yn cynnal arolygiadau yn ein Olew ac achos Marchnadoedd Biodanwydd, sy'n canolbwyntio ar y prisiau a ddarparwyd i'r asiantaeth pris-adrodd Platts.

Efallai y bydd y pwysigrwydd y meincnodau sefydledig gan yr asiantaeth a natur heb fod yn rheoledig o'r broses yn gadael lle i ymddygiad gwrth-gystadleuol gan arwain at afluniadau pris.

Prisiau gyhoeddwyd gan asiantaethau adrodd pris yn gwasanaethu fel meincnodau ar gyfer masnach yn y marchnadoedd deilliadol ffisegol ac ariannol ar gyfer llawer o gynhyrchion nwyddau yn Ewrop a ledled y byd. Ac mae hyn yn golygu y gall hyd yn oed afluniadau bach gael effaith fawr.

Mae'r Canllawiau Cymorth Amgylcheddol ac Ynni newydd

Boneddigion a boneddigesau:

Gadewch i mi yn awr yn dod yn ôl at y broses o adolygu'r Canllawiau Cymorth Amgylcheddol ac Ynni.

Nod cyffredinol ein hadolygiad yn gosod fframwaith cynhwysfawr i helpu gwledydd yr UE yn buddsoddi yn well yn eu polisïau ynni.

Gall hyn nod strategol yn cael eu torri i lawr yn dri amcan:

  1. Mae'r un cyntaf eisoes yn rhan o'n rheolau presennol; hybu buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni.
  2. Yr ail amcan, a gyflwynwyd gan y rheolau newydd, yn edrych ar ffynonellau ynni adnewyddadwy. O ystyried technoleg gyfredol a datblygiadau yn y farchnad, rydym yn credu y dylai cefnogaeth y cyhoedd wedi'i dargedu yn cael ei well gan gymryd i ystyriaeth gyflwr defnydd o'r gwahanol dechnolegau.
  3. Yn olaf, rydym yn bwriadu hyrwyddo'r defnydd o gymorthdaliadau cyhoeddus i wella rhyng-gysylltiadau a datblygu rhwydweithiau traws-ffiniol.

Mae'r ddau bwynt olaf ymhlith y prif arloesol y canllawiau newydd a hoffwn i esbonio iddynt yn fanwl.

ffynonellau ynni adnewyddadwy

Mae'r Canllawiau newydd yn cael eu cynllunio i leihau'r afluniadau gystadleuaeth a achosir ar hyn o bryd gan gymorthdaliadau i ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Yn enwedig, bydd yn atal gor-iawndal o ynni adnewyddadwy ac yn annog integreiddio graddol o drydan adnewyddadwy i mewn i weithrediad arferol y marchnadoedd trydan.

Yn wir, bydd y canllawiau newydd yn gwbl gyson â thargedau newid hinsawdd yr UE ac ynni a osodir yn strategaeth Ewrop 2020 a chynorthwyo aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i'w cyrraedd.

Lansiwyd dadl ar bolisi newid hinsawdd yr UE ar ôl 2020 ac nid yw ei thargedau wedi'u gosod eto. Nid yw'r canllawiau newydd yn rhan o'r ddadl hon. Byddant yn parhau mewn grym yn unig tan 2020 a byddant yn gweithredu yng nghyd-destun ein hamcanion cyfredol.

Yr hyn y canllawiau newydd yn ei ddweud yw bod yn rhaid i gymorthdaliadau cyhoeddus yn cael eu cynllunio'n dda. Mae hyn yn golygu na dim dau beth: Nid yw gwastraffu arian trethdalwyr ac nid ystumio cystadleuaeth yn y farchnad.

Yn ogystal, yn cadw i lawr y gost o gefnogi ffynonellau adnewyddadwy yn helpu Ewrop yn cynnal ei arwain wrth datgarboneiddio a bydd hefyd yn dda ar gyfer cystadleurwydd ein diwydiant.

Heddiw, yn broblem reolaidd mewn cynlluniau cymorthdaliadau ar gyfer ynni adnewyddadwy yw eu bod yn aml yn caniatáu thechnolegau penodol a thariffau sefydlog. Mae'r trefniadau hyn yn cysgodi ffynonellau ynni hyn o arwyddion prisiau ac arwain at ystumiadau farchnad.

Mae'r ateb a gynigir gan y Canllawiau newydd yw cyflwyno gynyddol o offerynnau seiliedig ar y farchnad.

Yn ymarferol, golyga hyn y gall cymorthdaliadau cael ei roi i'r technolegau mwy defnyddio mewn proses ymgeisio gystadleuol, a fydd yn cadw i isafswm sydd ei angen cymorth i ddod â hwy ymlaen. Mae'r rhain yn y technolegau y gellir eisoes yn cael eu cefnogi drwy bremiymau farchnad yn hytrach na thrwy tariffau bwydo-i-mewn.

Mewn cyferbyniad, mae'n bosibl na fydd proses gynnig fod yn hyfyw ar gyfer technolegau llai lleoli, ond gall y rhain hefyd yn cael eu gogwyddo tuag at y sefyllfa farchnad gwirioneddol. Dylai'r ffocws yma fod yn osgoi gor-iawndal.

Ar unrhyw gyfradd, daw unrhyw bolisi ynni adnewyddadwy uchelgeisiol ar gost.

Mae nifer o wledydd yr UE yn pryderu y cyllido ynni adnewyddadwy yn rhoi baich ar ddwys-diwydiant ynni a bod hyn efallai sbarduno delocalisation ac yn y pen draw yn arwain at ollyngiadau carbon.

Yr oeddem yn wynebu her debyg pan gyflwynwyd y system ETS. Fe wnaethom fynd i'r afael â hi gan ganiatáu cymorth i wneud iawn am y costau a drosglwyddwyd i gwsmeriaid mewn diwydiannau dwys ynni. Gallai'r ateb a ganfuwyd wedyn fod yn glasbrint ar gyfer y costau sy'n deillio o'r gefnogaeth i ynni adnewyddadwy.

seilwaith ynni

Gan symud ymlaen at yr amcan o hyrwyddo'r gwaith o integreiddio marchnadoedd ynni Ewrop, am y tro cyntaf, bydd y canllawiau newydd yn ffafrio gymorth gwladwriaethol ar gyfer seilwaith ynni ar draws y ffin.

Mae'r manteision yn glir; mae cysylltiadau gwell rhwng marchnadoedd cenedlaethol yn lleihau pryderon ynglŷn â throsglwyddo a diogelwch cyflenwad a gwella arbedion maint.

marchnadoedd mwy integredig hefyd yn newyddion da ar gyfer cystadleuaeth ac effeithlonrwydd y farchnad, gyda buddion disgwyliedig i ddefnyddwyr diwydiannol a phreswyl fel ei gilydd.

Yn benodol, fis Hydref diwethaf dadorchuddio y Comisiwn rhestr hir o brosiectau mewn seilwaith ynni ac yn eu diffinio fel "Mae prosiectau sydd o ddiddordeb cyffredin".

Mae'r canllawiau newydd yn cefnogi gweithredu'r prosiectau hyn fel mater o egwyddor. Ac mae hyn yn enghraifft o sut y gall polisi cystadleuaeth helpu Ewrop ddilyn ei nodau o ran ynni-bolisi.

Cynhwysedd cynhyrchu ac ynni niwclear

Gadewch imi gasglu fy nghyflwyniad o'r canllawiau diwygiedig gyda dwy elfen bwysig arall; y cymhorthdaliadau a roddir i gynnal lefelau digonol o allu cynhyrchu a chwestiwn ynni niwclear.

Mae'r risg o danfuddsoddi mewn planhigion pŵer newydd yn her arall i Ewrop. Mae rhai gwledydd yr UE yn bwriadu cyflwyno "mecanweithiau gallu" fel y'u gelwir i annog cynhyrchwyr i adeiladu gallu cynhyrchu newydd neu eu hatal rhag cau'r planhigion presennol.

Rydym yn ystyried cynnwys rheolau cymorth gwladwriaethol i osgoi bod y mecanweithiau hyn yn ormodol yn ffafrio cynhyrchu cenedlaethol. Byddai rheolau o'r fath yn caniatáu y math hwn o gymorth o dan amodau llym a phan nad oes dewisiadau eraill, megis gydgysylltiadau gwell ac ymatebion-ochr y galw.

Fel i ynni niwclear, penderfynodd y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Medi na fyddai'r Canllawiau Amgylcheddol ac Ynni newydd yn cynnwys unrhyw sôn am ei.

Mater i aelod-wladwriaethau i benderfynu a ydynt yn bwriadu defnyddio'r pŵer niwclear yn eu cymysgedd ynni, ac ychydig o wledydd yn wir wedi cyhoeddi y byddant yn adeiladu gorsafoedd niwclear newydd.

Os yw awdurdodau cenedlaethol yn y pen draw yn penderfynu cefnogi ynni niwclear, bydd yn ein cyfrifoldeb i asesu cydweddoldeb eu cymorthdaliadau o dan gyfraith cystadleuaeth yr UE ar sail achos-wrth-achos ac yn uniongyrchol yn unol â darpariaethau'r Cytundeb.

Boneddigion a boneddigesau:

Beth yw'r camau nesaf? Cyn gwyliau'r Nadolig, byddwn yn gwahodd cyfranogwyr yn y farchnad i roi eu hadborth ni ar ddrafft o'r Canllawiau Cymorth Amgylcheddol ac Ynni diwygiedig.

Yr wyf yn eich annog i gyd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. Seilio'r rheolau newydd ar wybodaeth am y farchnad go iawn yn bwysig iawn i ni. Ar ôl hynny, yr wyf yn disgwyl y canllawiau newydd yn cael eu mabwysiadu yn y semester cyntaf o 2014.

Pan fyddant yn eu lle, bydd yn rhoi fframwaith cadarn Ewrop i gefnogi ynni adnewyddadwy ar gyfer y ddatgarboneiddio ein heconomi; i hyrwyddo seilwaith ynni ac effeithlonrwydd ynni; ac i sicrhau capasiti heb roi budd-daliadau gormodol i, generaduron pŵer confensiynol sefydlu.

Ynghyd â'n camau antitrust ac uno-adolygu parhaus, dylai'r canllawiau newydd yn cael ei weld fel cam arall tuag at gwblhau farchnad ynni fewnol Ewrop.

Diolch yn fawr.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd