Cysylltu â ni

ynni

-US UE Cyngor Ynni: Datganiad ar y cyd i'r wasg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

051212_ashton_clinton_eu_energy_council1. Cyfarfu pumed Cyngor Ynni UE-UDA ym Mrwsel, dan gadeiryddiaeth Cynrychiolydd Uchel / Is-Lywydd yr UE Catherine Ashton, Comisiynydd Ynni'r UE Günther Oettinger, Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau John Kerry, a Dirprwy Ysgrifennydd Ynni'r Unol Daleithiau Daniel Poneman. Roedd y Gweinidog Ioannis Maniatis o Weinyddiaeth yr Amgylchedd, Ynni a Newid Hinsawdd Groeg yn cynrychioli Llywyddiaeth gylchdrool yr UE.

Mae'r Cyngor Ynni, fforwm ar flaenoriaethau ynni UE-UDA, yn hyrwyddo marchnadoedd ynni byd-eang tryloyw a diogel; yn meithrin cydweithrediad polisi a rheoleiddio ar ddefnydd ynni effeithlon a chynaliadwy; ac yn dilyn ymchwil a datblygu ar y cyd ar dechnolegau ynni glân. Mae'r camau hyn yn hybu twf economaidd a swyddi, yn gwella diogelwch ynni a chydweithrediad rhyngwladol, ac yn amlygu pwysigrwydd a brys o ran mynd i'r afael â heriau ynni a hinsawdd byd-eang.

2. Mae datblygiadau yn yr Wcrain wedi dod â phryderon diogelwch ynni i'r amlwg ac maent yn profi'r angen i atgyfnerthu diogelwch ynni yn Ewrop. Cadarnhaodd yr UE a'r Unol Daleithiau eu condemniad o atodiad Crimea yn anghyfreithlon i Rwsia. Cydnabu'r UE a'r Unol Daleithiau fod ein pryderon diogelwch ynni a rhai ein ffrindiau a'n partneriaid yn peri heriau cyffredin, ac yn ystyried ymdrechion cydweithredol newydd i fynd i'r afael â'r heriau hyn. Tynnodd y Cyngor sylw at y ffaith bod yn rhaid i gysylltiadau ynni â Rwsia fod yn seiliedig ar ddwyochredd, tryloywder, tegwch, diffyg gwahaniaethu, bod yn agored i gystadleuaeth a chydweithrediad parhaus i sicrhau chwarae teg i'r cyflenwad ynni diogel a sicr.

hysbyseb

3. Cadarnhaodd y Cyngor ei gefnogaeth gref i ymdrechion Wcráin i arallgyfeirio ei gyflenwadau o nwy naturiol, gan gynnwys drwy wella cyflymdra galluoedd llif gwrthdro, mwy o gapasiti storio nwy, a mesurau pendant a gyhoeddwyd yn ddiweddar gyda'r IMF i adeiladu economi ynni gystadleuol. Croesawodd y Cyngor hefyd ymrwymiad cadarn Llywodraeth Wcreineg i drawsnewid ei system o brisiau ynni defnyddwyr â chymhorthdal ​​yn fesurau wedi'u targedu sy'n lliniaru effaith codiadau mewn prisiau ar y tlawd a'r rhai sy'n agored i niwed. Bydd yr UE a'r Unol Daleithiau yn gweithio gyda Wcráin a phartneriaid rhyngwladol i ymestyn yr arfer rhyngwladol gorau wrth i Wcráin gymryd y camau hyn. Mae'r UE a'r Unol Daleithiau hefyd yn croesawu penderfyniad llywodraeth Wcreineg i fynd ar drywydd effeithlonrwydd ynni, tryloywder yn y farchnad, a'r ailstrwythuro a diwygio hwyr Naftogaz. Pwysleisiodd y Cyngor y dylid mynd ar drywydd yr holl gamau gweithredu tymor byr i wella diogelwch ynni Wcráin yng nghyd-destun gweledigaeth strategol o integreiddio llawn i farchnad ynni Ewrop. Yn y cyd-destun hwn, ail-gadarnhaodd y Cyngor ei ymrwymiad i weithio gydag Wcráin ar y diwygiadau deddfwriaethol a rheoleiddiol sy'n angenrheidiol i wireddu'r weledigaeth hon a'i gefnogi ar hyd ei llwybr.

4. Cymeradwyodd y Cyngor ymdrechion yr UE a'i aelod-wladwriaethau yn y Cyngor Ewropeaidd o 20-21 Mawrth 2014 i fynd i'r afael â dibyniaeth ynni allanol drwy arallgyfeirio cyflenwadau a llwybrau ymhellach, cynyddu effeithlonrwydd ynni, gridiau craff, gwella'r cyfle ar gyfer integreiddio ynni adnewyddadwy yn y rhwydwaith a chynhyrchu mwy o adnoddau ynni domestig. Croesawodd y Cyngor ymhellach y posibilrwydd o allforion LNG yr Unol Daleithiau yn y dyfodol gan y bydd cyflenwadau byd-eang ychwanegol o fudd i Ewrop a phartneriaid strategol eraill. Croesawodd y Cyngor hefyd y trafodaethau tuag at Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Traws-Iwerydd gynhwysfawr (TTIP) y byddai ei chasgliad cynnar yn tanlinellu arwyddocâd strategol y berthynas drawsatlantig ymhellach.

5. Cadarnhaodd y Cyngor ei ymrwymiad i gefnogi ymdrechion yr UE i gwblhau marchnad ynni Ewropeaidd integredig, gyffredin i ddod â budd mwy o ddiogelwch ynni a phrisiau ynni mwy cystadleuol i'r holl aelod-wladwriaethau a gwladwriaethau cyfagos yn y Gymuned Ynni. Bydd mabwysiadu Prosiectau o Ddiddordeb Cyffredin yr UE yn ddiweddar, ynghyd â'r ymdrechion parhaus i ddatblygu codau rhwydwaith wedi'u cysoni, yn lleihau gwendidau aelod-wladwriaethau ymhellach i gyflenwi aflonyddwch ac amrywio llwybrau trydan a nwy. Nododd y Cyngor bwysigrwydd datblygu rhyng-gysylltiadau i roi terfyn ar unrhyw ynysiad o Aelod-wladwriaethau o rwydweithiau nwy a thrydan Ewrop erbyn 2015. Cadarnhaodd y Cyngor ymhellach bwysigrwydd datblygu pob ffynhonnell ynni wrth ateb y galw Ewropeaidd, yn ogystal â'r angen i gynyddu ymdrechion effeithlonrwydd ynni fel elfen ganolog yn strategaeth ynni Ewrop.

hysbyseb

6. Cadarnhaodd y Cyngor bwysigrwydd Coridor Nwy'r De i ddod â nwy i Ewrop, anogwyd i adeiladu piblinell y gellir ei chwblhau'n brydlon sy'n cadw'r opsiynau ar agor ar gyfer cyflenwadau ychwanegol, a chytunwyd i archwilio buddsoddiadau i gryfhau cyflenwadau nwy i Ganol a De-ddwyrain Ewrop. Cydnabu'r Cyngor hefyd gynlluniau Gweriniaeth Moldova i gysylltu ei systemau nwy a phŵer â rhwydweithiau'r UE.

7. Nododd y Cyngor amcanion a rennir yr UE a'r Unol Daleithiau wrth ddatblygu polisïau ynni mewn ffordd sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel. Croesawodd y Cyngor Gynllun Gweithredu Hinsawdd yr Arlywydd Obama a'r gwaith sydd ar y gweill ar Becyn Hinsawdd ac Ynni 2030 yr UE i fynd i'r afael â ffynonellau allweddol allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd yn y drefn honno. Mewn perthynas â gweithredu ar ôl yr hinsawdd 2020, ail-gadarnhaodd y Cyngor ein cyd-benderfyniad i weithio tuag at fabwysiadu ym Mharis ym 2015 brotocol, offeryn cyfreithiol arall neu ganlyniad y cytunwyd arno gyda grym cyfreithiol o dan Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd sy'n berthnasol i bawb Partïon, i gryfhau'r gyfundrefn amlochrog, sy'n seiliedig ar reolau. Yn y cyd-destun hwnnw, ymrwymodd y Cyngor i gydweithredu ymhellach i fynd i'r afael â'r angen am arallgyfeirio tanwydd mewn economïau sy'n datblygu a phwysigrwydd trosglwyddo i systemau ynni carbon isel cystadleuol, diogel a chynaliadwy, yn enwedig trwy ddatblygu a defnyddio ynni adnewyddadwy ymhellach, effeithlonrwydd ynni, a storio a defnyddio dal carbon. Bydd arloesedd a buddsoddiad parhaus yn y meysydd hyn yn dod â manteision o ran arbedion costau ynni a swyddi, ac yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Croesawodd y Cyngor y pwyslais y mae llawer o wledydd a chyrff rhyngwladol, gan gynnwys Banc y Byd, yr OECD a'r G-20 yn ei roi ar ddiddymu'n raddol cymorthdaliadau tanwydd ffosil aneffeithlon. Tanlinellodd y Cyngor bwysigrwydd mynd i'r afael â materion mynediad i ynni a thlodi ynni mewn gwledydd sy'n datblygu mewn ffyrdd sy'n gyson â throsglwyddiad byd-eang i economi carbon isel.

8. Tanlinellodd y Cyngor bwysigrwydd y cydweithrediad parhaus yng Ngweithgorau Technoleg y Cyngor Ynni ar Bolisi a Pholisi, yn enwedig y gwaith ar gridiau deallus gan gynnwys storio ynni, deunyddiau gan gynnwys deunyddiau hanfodol, ymasiad niwclear a chelloedd hydrogen a thanwydd o fewn fframwaith y Gweithgor Technoleg ac ar effeithlonrwydd ynni, diogelwch niwclear ac ar y môr, a hydrocarbonau anghonfensiynol yn y Gweithgor Polisi, yn ogystal â mentrau ymchwil ynni niwclear rhyngwladol.

9. O ystyried natur gynhenid ​​byd-eang diogelwch ynni, croesawodd yr UE a'r Unol Daleithiau y cyhoeddiad y bydd gweinidogion ynni G-7 yn cyfarfod yn fuan i drafod ffyrdd o gryfhau diogelwch ynni ar y cyd a chofnodi llwybr ymlaen ar gyfer cydweithredu. Anogodd y Cyngor y gweinidogion ynni G-7 i drafod y rhain a materion diogelwch ynni hanfodol eraill yn eu cyfarfod sydd i ddod ac i weithio gyda'r UE a phartneriaid strategol eraill i sefydlu llwybr cynaliadwy y gellir ei weithredu ar gyfer diogelwch ynni ar y cyd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma a yma.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd