Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Gambl South Stream

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

South-Stream-Transport-Welcomes-New-CEO-Oleg-AksyutinGan Anna van Densky, Brwsel 

Mae gweithrediad milwrol Kiev yn erbyn y gwrthryfel yn y de-ddwyrain yn gwaethygu 'anghymesuredd Wcráin, gan ychwanegu at $ 30 biliwn mewn dyled sofran, gyda $ 3.5bn o filiau Gazprom di-dâl wedi cronni ers chwyldro Maidan.

Mae Gazprom wedi gwrthod parhau â chyflenwadau ar wahân i ar sail rhag-dâl - ystyriwyd bod y cynnig yn annerbyniol gan lywodraeth Wcrain, gan awgrymu pris llawer is am 'aur glas'.

hysbyseb

Wrth sôn am yr anghydfod, ni wnaeth Llysgennad Rwseg i'r UE Vladimir Chizhov eithrio torri'r broses o gyflenwi nwy trwy'r Wcráin i Ewrop. Mae arbenigwyr yn ymgynnull ym Mrwsel ar 12 Mai mewn ymgais i ddod allan o’r cyfyngder, gan baratoi cyfarfod gweinidogion ynni yn Athen ar 16 Mai.

Daeth problemau cludo nwy ynghyd ag annibyniaeth yr Wcráin ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd: daeth y seilwaith nwy, a etifeddwyd o'r gorffennol Comiwnyddol, yn destun dadleuon brwd rhwng gwahanol grwpiau mewn grym a chyda chawr ynni Rwseg ei hun. Daeth prisiau nwy yn ffactor allweddol i economi Wcrain, ar gyfer defnydd mewnol ac ar gyfer ffioedd elw cludo.

Daeth y frwydr hon yn enwog yn fyd-eang pan garcharwyd y cyn-brif weinidog Yulia Tymoshenko, y llysenw 'Gaz Princess', wedi'i chyhuddo o fradychu'r budd cenedlaethol mewn arwyddo cytundeb israddol gyda Gazprom. Lansiwyd yr ymgyrch gan ei chystadleuwyr gwleidyddol, dan arweiniad yr Arlywydd Victor Yanukovich. Fodd bynnag, dim ond pennod oedd hon yn y frwydr dros reoli llif nwy.

hysbyseb

Mewn gwirionedd, nid yw'r Wcráin erioed wedi talu pris y farchnad am y nwy ers cwymp yr Undeb Sofietaidd - ym 1993, lluniodd swyddog uchel gysyniad clir: 'Dim nwy i'r Wcráin - dim nwy i Ewrop'.

Fe wnaeth lleoliad daearyddol ac absenoldeb llwybrau cyflenwi amgen daflu cawr ynni Rwseg ar drugaredd elites llygredig Wcrain. Wrth geisio atal danfoniadau i’r Wcráin, enw da Gazprom a oedd yn dioddef yn y Gorllewin, gan fod Ukrainians yn syml yn defnyddio’r nwy y talwyd amdano gan ddefnyddwyr Ewropeaidd.

Dyfeisiwyd mynegiad 'defnydd o nwy heb ei reoli' i ddisodli 'lladrad' - symbol o ddiymadferthedd y Rwsiaid, a oedd yn cael eu cymryd yn wystlon gan feddylfryd yr ysglyfaethwr o'r elites Wcreineg newydd, a oedd yn gwneud yr elw mwyaf posibl o seilwaith hen ffasiwn.

Mewn mwy na dau ddegawd, ni lwyddodd Gazprom i dorri'r cynllun truenus, gan fod pob cau'r tap mewn ymgais i gael taliad wedi arwain at ymgyrch wrth-Rwsiaidd yn y Gorllewin, a gyhuddodd y Rwsiaid o fod yn 'ddibynadwy'. partneriaid. Mae'r Ukrainians wedi arfer ag adfer cyflenwad nwy heb dalu'r biliau - daeth y diweddglo hapus hwn i ben â'r holl anghydfodau yn y gorffennol, gan nad oedd gan Gazprom unrhyw ddewisiadau amgen ar gyfer dosbarthu nwy i'r UE. Yn amlwg, mae Ukraniaid yn disgwyl i hyn ddigwydd eto ar 16 Mai.

Mae Mariupol, yn rhanbarth Donetsk, dinas ddiwydiannol gyfoethog ar Fôr Azov, sydd â phennawd yn newyddion y byd am wrthdaro treisgar rhwng milwyr Kiev a anfonwyd yn erbyn ymwahanwyr lleol, yn achos nad yw'n systemig.

Roedd annibyniaeth y cyflenwad ynni yn adlewyrchu annibyniaeth y boblogaeth leol - mae tua 10% o'r defnydd cyfan o Wcrain yn cael ei ddanfon o Rwsia yn uniongyrchol mewn piblinell lai, sy'n sicrhau gwaith i'r cawr dur mwyaf, Azovstal Mariupol. Er 1994, cafodd y cwmni'r fraint o dalu eu bil i Gazprom yn uniongyrchol, gan osgoi Kiev. Mae'r taliad uniongyrchol hwn yn chwarae rhan hanfodol yn llesiant y ddinas ddiwydiannol lwyddiannus, yn amharod i fod yn gysylltiedig â saga diddiwedd y cynllun taliadau trychinebus canolog-yn-Kiev.

Mae Mariupol yn eithriad prin i'r rheol gyffredinol - casglu arian gan y prynwyr trwy gwmnïau cysgodol canolradd, na lwyddodd erioed i dalu Gazprom: Nordex, Slavutich, Respublica; ac Itera mwy diweddar, EuralTransGas, a'r RusUkrEnergo mwyaf drwg-enwog (y mae 50% ohono'n perthyn i Gazprom yn cludo nwy Turkmen i Ewrop).

Ni ddaeth y sgandalau o amgylch RusUkrEnergo i ben, gan bwyntio tuag at ysbeilio yn y cylchoedd arlywyddol: cyn cael eu dedfrydu, Yulia Tymoshenko ceisiodd erlyn cydymaith agos o’r Arlywydd Victor Yanukovich - Dmytro Firtash - am dwyll. Er i RusUkrEnergo gael ei eithrio’n ffurfiol o’r cyfryngu yn 2009 pan lofnododd Tymoshenko ei chontract anffodus gyda Gazprom, gan ei harwain i’r carchar, mae saga RusUkrEnergo yn parhau i ragflaenu gwahanol gŵn gwylio gwrth-lygredd, sy’n cyflwyno cyfeintiau o adroddiadau ar y cam-drin mwyaf erchyll. , wrth ail-allforio Turkmen a nwy Rwseg trwy'r Wcráin i'r UE.

Daeth iachawdwriaeth o'r camdriniaeth tramwy nwy barhaus mewn cynnig syml o ddau biblinell uniongyrchol yn osgoi'r Wcráin - Stêm y Gogledd a Ffrwd y De - trwy'r moroedd Baltig a Du. Er bod Llif y Gogledd eisoes wedi dechrau gweithredu, mae Llif y De yn dal i gael ei adeiladu, wedi'i rwystro gan fympwyon gwleidyddol annisgwyl.

Ni wnaeth sgandalau llygredd ac ysbeilio droi Ewropeaid oddi wrth y syniad o deithio trwy'r Wcráin - yn ddiweddar, pleidleisiodd Senedd Ewrop yn erbyn adeiladu South Stream mewn arwydd o ôl-effeithiau ar gyfer yr anghydfod â Rwsia dros ddatblygiadau gwleidyddol yn yr Wcrain. Yn y cyfamser, mae polisi ynni Ewropeaidd wedi dod yn fwyfwy afreolus - tra bod Bwlgaria yn dilyn y gwyntoedd o Frwsel wedi gwrthod y prosiect ac yn gwahanu'r bibell yn symbolaidd, roedd OMV AG Awstria, Allseas y Swistir ac Itailan Sapiem yn taro cytundebau gyda Gazprom i flaenoriaethu adeiladu South Stream.

Bydd algorithm polisi ynni’r UE yn parhau i siglo yn y dyfodol agos - rhag ofn y bydd pleidiau asgell dde yn ennill seddi yn yr etholiadau Ewropeaidd sydd ar ddod, gallai polisïau ynni ddod yn llawer agosach at fuddiannau cenedlaethol - yn yr achos hwn, byddai croeso i South Steam fod yn y pen draw. datrysiad ar gyfer danfon nwy yn ddiogel. Gan adennill ei statws fel prosiect blaenoriaeth yr UE, gan ddarparu mwy na 10% o'r defnydd cyfan, bydd yn cyfrannu at dwf economaidd yr UE. Ni fydd aberthu buddiannau cenedlaethol yn enw cadwyn o chwyldroadau gwrth-lygredd Wcrain, Orange neu Maidan, yn dod o hyd i lawer o fedrau ymhlith y rhai sy'n gwneud penderfyniadau sy'n brwydro am gystadleurwydd Ewropeaidd yn y byd byd-eang.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd