Cysylltu â ni

allyriadau CO2

Allyriadau masnachu: Data 2013 yn dangos allyriadau is ond dros ben y lwfansau yn parhau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Coal_power_plant_Datteln_2_Crop1Amcangyfrifir bod allyriadau nwyon tŷ gwydr o osodiadau sy’n cymryd rhan yn System Masnachu Allyriadau’r UE (EU ETS) wedi gostwng o leiaf 3% y llynedd, yn ôl y wybodaeth a gofnodwyd yng Nghofrestrfa’r Undeb.

Dywedodd y Comisiynydd Gweithredu Hinsawdd, Connie Hedegaard: "Y newyddion da yw bod allyriadau wedi dirywio'n gyflymach nag yn y blynyddoedd blaenorol hyd yn oed wrth i economïau Ewrop ddechrau gwella o'r dirwasgiad. Fodd bynnag, mae gwarged cynyddol o lwfansau allyriadau sy'n peryglu tanseilio gweithrediad trefnus y marchnad carbon Mae'r Comisiwn wedi cymryd camau i fynd i'r afael â hyn gyda'r mesur ôl-lwytho a fabwysiadwyd eisoes. Ond gan mai mesur dros dro yn unig yw hwn, mae'r Comisiwn wedi cynnig sefydlu cronfa wrth gefn sefydlogrwydd y farchnad. Nawr, Senedd Ewrop a'r Cyngor i symud ymlaen a symud ymlaen yn gyflym yn eu trafodaethau. "

Dirywiad allyriadau 2013

hysbyseb

Mae ETS yr UE yn cynnwys mwy na 12,000 o orsafoedd pŵer a gosodiadau gweithgynhyrchu yn 28 aelod-wladwriaeth yr UE, Gwlad yr Iâ, Norwy a Liechtenstein, yn ogystal ag allyriadau o gwmnïau hedfan sy'n hedfan rhwng meysydd awyr Ewropeaidd. Roedd y llynedd yn nodi dechrau'r trydydd cyfnod masnachu ETS (cam 3), sy'n para tan 2020.

Roedd allyriadau dilysedig nwyon tŷ gwydr o osodiadau llonydd yn 1,895 miliwn tunnell o gyfwerth â CO2 yn 2013. Er bod rhai heriau methodolegol wrth asesu gyda sicrwydd y newid mewn allyriadau o gymharu â 2012 oherwydd yr estyniad yng nghwmpas ETS yr UE ar gyfer y trydydd cyfnod masnachu, amcangyfrifwyd bod yr allyriadau yn 2013 ar sail debyg am debyg o leiaf 3% yn is na lefel 2012 ar gyfer gosodiadau mewn sectorau a gynhwyswyd yn yr ail a'r trydydd cyfnod masnachu. Amcangyfrifir bod allyriadau a gwmpesir hefyd gan ETS yr UE oherwydd ymestyn ei gwmpas yn 79 i 100 miliwn tunnell.

Gwarged lwfans yn tyfu eto

hysbyseb

Cynyddodd y gwarged cronnus mewn lwfansau allyriadau ymhellach i fwy na 2.1 biliwn ar gyfer blwyddyn gydymffurfio 2013 o bron i ddwy biliwn ar ddiwedd 2012. Mae ffigur 2013 yn ystyried cyfnewid credydau rhyngwladol yn lwfansau, gwerthu lwfansau cam 3 i gynhyrchu arian. ar gyfer rhaglen NER300 i gefnogi technolegau carbon isel arloesol, lwfansau a ddyrannwyd ar gyfer 2013 ac ocsiwn lwfansau cam 3 yn 2013. Disgwylir yn 2014 y bydd y gwarged yn dechrau crebachu wrth i weithrediad ôl-lwytho ddechrau yn y chwarter cyntaf. o 2014.

Lefel uchel o gydymffurfio

Roedd lefel cydymffurfiad cwmnïau â rheolau ETS yr UE yn uchel unwaith eto. Ni ildiodd llai nag 1% o'r gosodiadau sydd wedi nodi allyriadau ar gyfer 2013 lwfansau sy'n cwmpasu eu holl allyriadau erbyn y dyddiad cau ar 30 Ebrill 2014. Mae'r gosodiadau hyn yn nodweddiadol fach ac gyda'i gilydd maent yn cyfrif am lai nag 1% o'r allyriadau a gwmpesir gan ETS yr UE. Ar gyfer y flwyddyn adrodd gyntaf hon o'r trydydd cyfnod masnachu, ni nododd tua 3% o osodiadau llonydd sy'n destun rhwymedigaethau cydymffurfio yn 2013 eu hallyriadau erbyn 30 Ebrill 2014, yn ôl data'r gofrestrfa.

Cyfnewid credydau rhyngwladol

Er 2013, ni ellir ildio credydau a gafwyd o fuddsoddi mewn prosiectau lleihau allyriadau a gynhaliwyd mewn trydydd gwledydd yn uniongyrchol am gydymffurfiad ETS ond rhaid eu cyfnewid yn lwfansau.

O'r 132.8 miliwn o gredydau a gyfnewidiwyd am lwfansau erbyn 30 Ebrill 2014, roedd 50% yn Gostyngiadau Allyriadau Ardystiedig (CERs)1 ac Unedau Lleihau Allyriadau (ERUs) 50%.2 Roedd tarddiad y CERs a'r ERUs hyn yn dod o nifer gyfyngedig o wledydd, gydag 80% o CERs yn tarddu o China a bron i 5% o India, a 70% o ERUs o'r Wcráin a 25% o Rwsia.

Gweler yr Atodiad am fanylion llawn. Mae mwy o wybodaeth am nifer a math y credydau a gyfnewidiwyd erbyn 30 Ebrill 2014, yn ôl gwlad wreiddiol a phrosiect, ar gael yma.

Adrodd a chydymffurfiad i allyriadau hedfan 2013 ddigwydd erbyn 2015

Nid yw data 2013 yn ymdrin ag allyriadau hedfan gan nad yw'n ofynnol i weithredwyr awyrennau riportio allyriadau 2013 ar gyfer hediadau yn Ardal Economaidd Ewrop tan 31 Mawrth 2015, nac ildio'r nifer cyfatebol o lwfansau tan 30 Ebrill 2015. Mae'r dyddiadau cau wedi'u hymestyn o dan ddiweddar diwygio Cyfarwyddeb ETS yr UE sy'n ystyried y bwriad i weithredu cytundeb rhyngwladol erbyn 2020 gan gymhwyso un mesur byd-eang yn seiliedig ar y farchnad i allyriadau hedfan.

Cefndir

O dan ETS yr UE, mae'n ofynnol i osodiadau gyflwyno eu data allyriadau wedi'u gwirio ar gyfer pob blwyddyn i gofrestrfeydd Aelod-wladwriaethau. Ar gyfer 2013, daeth y data hwn ar gael i'r cyhoedd ar Log Trafodion yr Undeb Ewropeaidd (EUTL) ar 2 Ebrill 2014. O 15 Mai, mae'r EUTL hefyd yn arddangos data cydymffurfio, gyda gwybodaeth ynghylch a yw gosodiadau wedi cydymffurfio â'u rhwymedigaeth i ildio swm o lwfansau sy'n gyfartal i allyriadau a ddilyswyd y llynedd.

Dechreuodd trydydd cyfnod masnachu ETS yr UE ar 1 Ionawr 2013 ac mae'n para am wyth mlynedd tan 31 Rhagfyr 2020. Mabwysiadwyd y ddeddfwriaeth sy'n diwygio ETS yr UE, gan osod rheolau diwygiedig tan 2020 a thu hwnt, fel rhan o becyn hinsawdd ac ynni'r UE. ar 23 Ebrill 2009 (gweler IP / 09 / 628).

Ym mis Ionawr 2014, cynigiodd y Comisiwn ddeddfwriaeth i sefydlu cronfa wrth gefn sefydlogrwydd y farchnad ar ddechrau'r cyfnod masnachu ETS nesaf yn 2021. Byddai'r gronfa wrth gefn yn mynd i'r afael â gwarged y lwfansau allyriadau sydd wedi cronni ac yn gwella gwytnwch y system i siocau mawr trwy addasu'r cyflenwad o lwfansau i'w ocsiwn (gweler IP / 14 / 54).

Mwy o wybodaeth

Tudalen hafan Log Trafodiad yr UE
Tudalen gartref Cofrestrfeydd Gweithredu Hinsawdd DG ar EUROPA
ETS Diwygiedig a Chwestiynau Cyffredin
Hedfan

Atodiad: Cyfnewid credydau rhyngwladol

Credydau rhyngwladol wedi'u cyfnewid gan

30 2014 Ebrill

miliwn canrannau
CERs 66.40 49.99%
Tsieina 53.62 80.75%
India 3.18 4.79%
Korea 1.37 2.06%
Yr Aifft 0.83 1.25%
Uzbekistan 0.69 1.04%
De Affrica 0.59 0.89%
Mecsico 0.58 0.87%
Eraill 5.54 8.34% Dilynwch 1 Dilynwch 2
ERUs 66.42 50.01% miliwn canran yr ERUs miliwn canran yr ERUs
Wcráin 46.90 70.61% 46.73 70.36% 0.17 0.25%
Rwsia 16.98 25.56% 16.98 25.56% 0.00 0.00%
gwlad pwyl 1.32 1.99% 1.32 1.99% 0.00 0.00%
Yr Almaen 0.28 0.42% 0.28 0.42% 0.00 0.00%
Romania 0.28 0.42% 0.28 0.42% 0.00 0.00%
france 0.27 0.41% 0.27 0.41% 0.00 0.00%
Eraill 0.39 0.59% 0.34 0.51% 0.05 0.08%
Cyfanswm 132.82 100.00% 66.20 99.67% 0.22 0.33%

1 :

Cyhoeddir CERs o dan Fecanwaith Datblygu Glân Protocol Kyoto ar gyfer prosiectau lleihau allyriadau a wneir mewn gwledydd sy'n datblygu

2 :

Cyhoeddir ERUs o dan fecanwaith Gweithredu ar y Cyd Protocol Kyoto ar gyfer prosiectau lleihau allyriadau a wneir mewn economïau sy'n trawsnewid

allyriadau CO2

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynnydd cyllideb o € 88.8 miliwn ar gyfer cynllun Denmarc sy'n cefnogi lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod cynnydd yn y gyllideb o € 88.8 miliwn (DKK 660m), sydd ar gael trwy'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) ar gyfer cynllun Denmarc presennol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. . Mae'r gyllideb uwch sydd i'w hariannu trwy'r RRF, yn dilyn asesiad cadarnhaol y Comisiwn o gynllun adfer a gwytnwch Denmarc a'i fabwysiadu gan y Cyngor, (SA.63890) yn cael ei ddyrannu i gynllun Denmarc presennol (SA. 58791) a gymeradwywyd eisoes gan y Comisiwn ar 21 Mai 2021.

Bydd y mesur ar waith tan 31 Rhagfyr 2026, ac roedd ganddo gyllideb gychwynnol o € 238m (DKK 1.8 biliwn). Prif amcan y cynllun hwn yw cyfrannu at darged Denmarc i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 70% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 1990. Bydd y cymorth yn cyfrannu at gael gwared ar dir ffermio llawn carbon o gynhyrchu ac wedi hynny i drawsnewid y tir yn ardaloedd natur trwy adfer ei hydroleg naturiol trwy ddatgysylltu draeniau ac ail-wlychu'r tir. Aseswyd y cynllun presennol ar sail ei gydymffurfiad â Canllawiau'r UE ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn y sectorau amaethyddol a choedwigaeth ac mewn ardaloedd gwledig, sy'n caniatáu cymorth i hwyluso datblygiad rhai gweithgareddau economaidd - yn yr achos hwn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o ffermio. Mae'r Comisiwn bellach wedi dod i'r casgliad nad yw'r cyllid ychwanegol a ddyrannwyd i'r cynllun Denmarc presennol trwy'r RRF yn newid asesiad cychwynnol y cynllun, sy'n parhau i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Rhaid hysbysu'r Comisiwn am yr holl fuddsoddiadau a diwygiadau sy'n cynnwys cymorth Gwladwriaethol sydd wedi'u cynnwys yn y cynlluniau adfer cenedlaethol a gyflwynir yng nghyd-destun y RRF, oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn un o'r rheolau eithrio bloc cymorth Gwladwriaethol, yn enwedig y Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol. (GBER) ac, ar gyfer y sector amaethyddol, y Rheoliad Eithrio Bloc Amaethyddol (ABER).

Bydd y Comisiwn yn asesu mesurau o'r fath fel mater o flaenoriaeth ac mae wedi darparu arweiniad a chefnogaeth i aelod-wladwriaethau yng nghamau paratoadol y cynlluniau cenedlaethol, i hwyluso'r broses o leoli'r RRF yn gyflym. Ar yr un pryd, mae'r Comisiwn yn sicrhau yn ei benderfyniad y cydymffurfir â'r rheolau cymorth gwladwriaethol cymwys, er mwyn gwarchod y chwarae teg yn y Farchnad Sengl a sicrhau bod cronfeydd yr RRF yn cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n lleihau ystumiadau cystadleuaeth a peidiwch â thorri buddsoddiad preifat allan.

hysbyseb

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63890 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb
Parhau Darllen

allyriadau CO2

Gweithredu Hinsawdd: Mae data'n dangos bod allyriadau CO2 o geir newydd wedi gostwng yn gryf yn 2020, gyda cherbydau trydan yn treblu eu cyfran o'r farchnad wrth i dargedau newydd gael eu cymhwyso

cyhoeddwyd

on

Data monitro dros dro, cyhoeddwyd ar 29 Mehefin, yn dangos bod y CO ar gyfartaledd2 mae allyriadau ceir newydd a gofrestrwyd yn yr UE, Gwlad yr Iâ, Norwy a'r DU yn 2020 wedi gostwng 12% o'i gymharu â 2019. Dyma'r gostyngiad blynyddol mwyaf o bell ffordd mewn allyriadau ers i safonau CO2 ddechrau bod yn berthnasol yn 2010. Mae'n cyd-fynd â'r cyfnod. o safonau allyriadau CO2 llymach ar gyfer ceir ar 1 Ionawr, 2020. Am y cyfnod 2020-2024, bydd y Rheoliad yn gosod CO yr UE ledled y fflyd2 targedau allyriadau ar 95 gCO2 / km ar gyfer ceir sydd newydd gofrestru ac ar 147g CO2 / km ar gyfer faniau sydd newydd gofrestru. Y prif reswm dros y gostyngiad sydyn hwn mewn CO2 allyriadau oedd yr ymchwydd yn y gyfran o gofrestriadau cerbydau trydan, a dreblu o 3.5% yn 2019 i dros 11% yn 2020.

Er gwaethaf y farchnad gyffredinol sy'n crebachu ar gyfer ceir newydd oherwydd pandemig COVID-19, roedd cyfanswm nifer y ceir trydan a gofrestrwyd yn 2020 yn dal i gynyddu, gan gyrraedd am y tro cyntaf dros 1 miliwn y flwyddyn. Gostyngodd yr allyriadau CO2 cyfartalog o faniau newydd a werthwyd yn yr UE, Gwlad yr Iâ, Norwy a'r Deyrnas Unedig yn 2020 ychydig hefyd. Mae'r data dros dro yn dangos bod deddfwriaeth Ewropeaidd ar safonau allyriadau CO2 yn parhau i fod yn offeryn effeithiol ar gyfer lleihau allyriadau CO2 o geir a faniau, a bod y newid i electro-symudedd ar y gweill.

Mae gan wneuthurwyr cerbydau dri mis i adolygu'r data a gallant hysbysu'r Comisiwn os ydynt yn credu bod unrhyw wallau yn y set ddata. Y data terfynol, a gyhoeddir ddiwedd mis Hydref 2021, fydd y sail i'r Comisiwn bennu cydymffurfiad gweithgynhyrchwyr â'u targedau allyriadau penodol, ac a oes unrhyw ddirwyon yn ddyledus am allyriadau gormodol. Bydd yr adolygiad o'r safonau allyriadau CO2 cyfredol i'w halinio ag uchelgeisiau hinsawdd newydd uwch yr UE yn rhan o gynigion Ffit am 55 y Comisiwn, y bwriedir eu mabwysiadu ar 14 Gorffennaf. Am fwy o wybodaeth gweler yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

allyriadau CO2

Gollyngiadau carbon: Atal cwmnïau rhag osgoi rheolau allyriadau

cyhoeddwyd

on

Mae Senedd Ewrop yn trafod ardoll carbon ar nwyddau a fewnforir i atal cwmnïau rhag symud y tu allan i'r UE er mwyn osgoi safonau allyriadau, arfer a elwir yn ollyngiadau carbon. Cymdeithas.

Wrth i ddiwydiant Ewrop ymdrechu i wella o argyfwng Covid-19 a’r pwysau economaidd oherwydd mewnforion rhad gan bartneriaid masnachu, mae’r UE yn ceisio anrhydeddu ei ymrwymiadau hinsawdd, wrth gadw swyddi a chadwyni cynhyrchu gartref.

Darganfyddwch sut mae cynllun adfer yr UE yn blaenoriaethu creu Ewrop gynaliadwy a niwtral o'r hinsawdd.

hysbyseb

Ardoll carbon yr UE i atal gollyngiadau carbon

Gallai ymdrechion yr UE i leihau ei hôl troed carbon o dan Fargen Werdd Ewrop a dod yn gydnerth ac yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, gael ei thanseilio gan wledydd llai uchelgeisiol yn yr hinsawdd. Er mwyn lliniaru hyn, bydd yr UE yn cynnig Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM), a fyddai'n defnyddio ardoll carbon ar fewnforion rhai nwyddau o'r tu allan i'r UE. Bydd ASEau yn cyflwyno cynigion yn ystod sesiwn lawn gyntaf mis Mawrth. Sut fyddai ardoll carbon Ewropeaidd yn gweithio?  

  • Os daw cynhyrchion o wledydd sydd â rheolau llai uchelgeisiol na'r UE, cymhwysir yr ardoll, gan sicrhau nad yw mewnforion yn rhatach na'r cynnyrch cyfatebol yn yr UE. 

O ystyried y risg y bydd mwy o sectorau llygrol yn adleoli cynhyrchu i wledydd sydd â chyfyngiadau allyriadau nwyon tŷ gwydr llacach, mae prisio carbon yn cael ei ystyried yn gyflenwad hanfodol i system lwfansau carbon presennol yr UE, system masnachu allyriadau’r UE (ETS). Beth yw gollyngiadau carbon?  

hysbyseb
  • Gollyngiadau carbon yw newid diwydiannau allyrru nwyon tŷ gwydr y tu allan i'r UE er mwyn osgoi safonau tynnach. Gan fod hyn yn syml yn symud y broblem i rywle arall, mae ASEau am osgoi'r broblem trwy Fecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM). 

Amcan y Senedd yw ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd heb beryglu ein busnesau oherwydd cystadleuaeth ryngwladol annheg oherwydd diffyg gweithredu yn yr hinsawdd mewn rhai gwledydd. Rhaid inni amddiffyn yr UE rhag dympio hinsawdd wrth sicrhau bod ein cwmnïau hefyd yn gwneud yr ymdrechion angenrheidiol i chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yannick Jadot Prif ASE

Mesurau prisio carbon presennol yn yr UE

O dan y system masnachu allyriadau gyfredol (ETS), sy'n darparu cymhellion ariannol i dorri allyriadau, mae angen i weithfeydd pŵer a diwydiannau ddal trwydded ar gyfer pob tunnell o CO2 y maent yn ei chynhyrchu. Mae pris y trwyddedau hynny yn cael ei yrru gan alw a chyflenwad. Oherwydd yr argyfwng economaidd diwethaf, mae'r galw am drwyddedau wedi gostwng ac felly mae eu pris, sydd mor isel fel ei fod yn annog cwmnïau i beidio â buddsoddi mewn technolegau gwyrdd. Er mwyn datrys y mater hwn, bydd yr UE yn diwygio ETS.

Yr hyn y mae'r Senedd yn gofyn amdano

Dylai'r mecanwaith newydd alinio â rheolau Sefydliad Masnach y Byd ac annog datgarboneiddio diwydiannau'r UE a'r tu allan i'r UE. Bydd hefyd yn dod yn rhan o ddyfodol yr UE strategaeth ddiwydiannol.

Erbyn 2023, dylai'r Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon gwmpasu sectorau diwydiannol pŵer ac ynni-ddwys, sy'n cynrychioli 94% o allyriadau diwydiannol yr UE ac sy'n dal i dderbyn dyraniadau rhad ac am ddim sylweddol, yn ôl ASEau.

Dywedon nhw y dylid ei ddylunio gyda'r unig nod o ddilyn amcanion hinsawdd a chae chwarae lefel fyd-eang, ac na ddylid ei ddefnyddio fel arf i gynyddu diffyndollaeth.

Mae ASEau hefyd yn cefnogi cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ddefnyddio'r refeniw a gynhyrchir gan y mecanwaith fel adnoddau newydd eu hunain ar gyfer y Cyllideb yr UE, a gofyn i'r Comisiwn sicrhau tryloywder llawn ynghylch defnyddio'r refeniw hwnnw.

Disgwylir i'r Comisiwn gyflwyno ei gynnig ar y mecanwaith newydd yn ail chwarter 2021.

Dysgwch fwy am ymatebion yr UE i newid yn yr hinsawdd.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd