Cysylltu â ni

ynni

Wythnos Ynni Cynaliadwy yr UE 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

melinau gwynt_and_workers_435960Beth yw Wythnos Ynni Cynaliadwy'r UE (EUSEW)?

Nawr yn ei nawfed rhifyn, mae'r Wythnos Ynni Cynaliadwy'r UE (EUSEW) - 23 i 27 Mehefin 2014 - yw'r prif ddigwyddiad ar gyfer awdurdodau cyhoeddus, asiantaethau ynni, cwmnïau preifat, cyrff anllywodraethol a chymdeithasau diwydiant sy'n ymwneud â helpu i gwrdd â'r Nodau ynni a hinsawdd yr UE. Mae'n cynnwys gweithgareddau sy'n ymroddedig i effeithlonrwydd ynni ac atebion ynni adnewyddadwy yn Ewrop a ledled y byd.

Wedi'i lansio gyntaf gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2006, trefnir EUSEW gyda chefnogaeth yr Asiantaeth Weithredol ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig (EASME).

hysbyseb

Beth yw nod EUSEW?

Mae EUSEW yn helpu i hyrwyddo nodau ynni a hinsawdd yr UE, ac mae'n llwyfan pwysig ar gyfer cyfnewid gwybodaeth ac arferion gorau ymhlith arbenigwyr ynni cynaliadwy sy'n cymryd rhan. Mae EUSEW yn cynnig cyfle i drafod agenda ynni cynaliadwy'r UE gyda rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Pa mor fawr yw EUSEW a phwy sy'n cymryd rhan?

hysbyseb

Dros Sefydliadau 1,000 ac unigolion 10,000 yn weithredol yn ystod EUSEW. Mae'r rhain yn cynnwys nid yn unig cwmnïau ac awdurdodau cyhoeddus ond hefyd gymdeithasau ac ysgolion, yn ogystal â chwaraewyr cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sy'n cynnal eu Diwrnodau Ynni eu hunain.

Beth sydd yn y rhaglen ar gyfer yr EUSEW 2014?

Mae EUSEW 2014 yn cynnwys a Cynhadledd Polisi Lefel Uchel (HLPC), a fydd yn digwydd ym Mrwsel o 24 i 26 Mehefin, ac o fwy na Digwyddiadau 900 gyda thua cyfranogwyr 100,000 ledled yr UE, yn ogystal ag mewn llawer o wledydd ledled y byd gan gynnwys Albania, Belarus, Bosnia a Herzegovina, Georgia, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein, Macedonia, Moldofa, Norwy, Serbia, y Swistir, Twrci, yr Wcrain, yr Unol Daleithiau, a Philippines. Ym Mrwsel ei hun, bydd rhai Digwyddiadau 130 EUSEW.

Mae'r Gynhadledd Polisi Lefel Uchel yn cynnwys sesiynau 32 a gynhelir yn adeilad Comisiwn Charlemagne ac sy'n ymroddedig i ynni cynaliadwy. Trefnir rhan o'r sesiynau hyn yn uniongyrchol gan y Comisiwn ond trefnir y rhan fwyaf gan randdeiliaid a ddewisir trwy alwad am ddiddordeb. Mae'r sesiynau hyn i gyd ar agor i'r cyhoedd yn dilyn cyn-gofrestru ar-lein (bellach wedi cau). Bydd cofrestru ar y safle yn agor ar 24 Mehefin yn 8.00 am

Ar 25 Mehefin, bydd y Gynhadledd yn cynnal digwyddiad ochr yn cynnwys enillwyr a phrosiectau rhestr fer Gwobrau Ynni Cynaliadwy Ewrop (GWELER) a 'Gwobr ManagEnergy' 2014. Mae'r cofrestriad ar gyfer y seremoni wobrwyo yn dal ar agor.

Y lleol Diwrnodau Ynni bydd yn digwydd ledled Ewrop yn para tan ddiwedd y mis.

Beth yw Gwobrau Ynni Cynaliadwy Ewrop (GWELER) 'a' Gwobr ManagEnergy '?

Mae'r 'Gwobrau Ynni Cynaliadwy Ewrop (GWELER)' a 'Gwobr ManagEnergy' yn cydnabod prosiectau rhagorol ym maes effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth lân.

Daeth 'Gwobrau Ynni Cynaliadwy Ewrop (GWELER)' anrhydeddu prosiectau mewn pum categori gwahanol yn ôl gwahanol linynnau polisi:

 1. Codi ymwybyddiaeth (Cyfathrebu);

 2. rhaglenni addysgol (dysgu);

 3. adeiladau (byw);

 4. arbedion ynni (cymryd llawer o), a;

 5. symudedd glân (teithio).

Allan o geisiadau 342 a gyflwynwyd ar gyfer y Gwobrau GWELER - y gyfradd cyfranogi uchaf erioed - mae prosiectau 25 wedi cyrraedd y rhestr fer ar draws y pum categori.

Yn ogystal, mae'r Gwobr ManagEnergy yn cydnabod awdurdodau rhanbarthol a lleol sydd wedi chwarae rhan allweddol wrth helpu i gyflawni nodau hinsawdd ac ynni Ewrop yn 2020. Bydd Gwobr eleni yn canolbwyntio ar yr awdurdodau a'r asiantaethau ynni hynny sy'n mynd i'r afael â nhw tlodi tanwydd, a / neu weithredu prosiectau ynni adnewyddadwy or cynlluniau cyllido arloesol ar gyfer camau ynni cynaliadwy. Mae pum prosiect hefyd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr ManagEnergy.

Cyhoeddir yr enillwyr yn Seremoni Wobrwyo 2014, dan ofal Mr Günther H. Oettinger, Comisiynydd Ynni'r UE, yn adeilad Charlemagne ar Tdydd Iau 24 Mehefin (18-19h).

Beth yw'r diwrnodau ynni?

Diwrnodau Ynni yn digwyddiadau dielw, yn rhedeg trwy gydol mis Mehefin, sydd hyrwyddo effeithlonrwydd ynni neu ynni adnewyddadwy mewn ffordd ryngweithiol. Gallant fod yn unrhyw fath o weithgaredd gan gynnwys cyflwyniadau, gweithdai, arddangosfeydd, cyngherddau, neu arddangosfeydd a drefnir gan gyrff cyhoeddus neu breifat.

Mae Diwrnodau Ynni yn cael eu cynnal ym Mrwsel, ledled yr UE, a ledled y byd.

Pam mae hyrwyddo effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy yn bwysig i'r UE?

Mae effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy yn allweddol yn strategaeth yr UE ar gyfer mynd i’r afael â’r heriau ynni mawr sy’n wynebu Ewrop heddiw, wrth gynorthwyo’r UE i gwrdd â hi nodau ynni a hinsawdd a sicrhau diogelwch y cyflenwad ynni. Maent yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn paratoi'r ffordd tuag at a economi ddatgysylltiedig ddiogel a chystadleuol.

Mae ynni cynaliadwy hefyd wrth wraidd ynni'r UE Strategaeth 2020 Ewrop ar gyfer twf craff, cynaliadwy a chynhwysol, lle mae effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy yn cael eu hystyried yn gynhyrchydd cyflogaeth sylweddol ac yn gyffredinol ffyniant economaidd.

Nod EUSEW yw dangos yr angen a'r buddion o ddefnyddio ynni'n ddeallus i ddinasyddion yr UE a chynghori unigolion a busnesau ar sut y gallant gyfrannu at atebion ynni effeithlon ac elwa ohonynt.

Beth yw nodau ynni a hinsawdd yr UE?

Mae arweinwyr Ewropeaidd wedi gosod targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol ar gyfer 2020. A elwir yn Targedau 20-20-20, maent yn cynnwys:

 1. Gostyngiad yn allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE o 20% yn is na lefelau 1990

 2. Targed rhwymol ledled yr UE ar gyfer ynni adnewyddadwy o 20% o ddefnydd ynni'r UE

 3. Gostyngiad 20% yn y defnydd o ynni sylfaenol

Ar gyfer y cyfnod hyd at 2030, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cynnig targedau hinsawdd ac ynni pellach sy'n cynnwys:

 1. Targed lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr newydd o 40% yn is na lefelau 1990

 2. Targed ynni adnewyddadwy newydd o leiaf 27% o ddefnydd ynni'r UE

 3. Rôl barhaus ar gyfer effeithlonrwydd ynni yn strategaeth ynni'r UE, ac mae manylion penodol i'w penderfynu o hyd.

Uchafbwyntiau cyfryngau EUSEW 2014 ym Mrwsel

Günther Oettinger, EU commissioner ar gyfer ynni, yn cymryd rhan yn y digwyddiadau canlynol:

 1. Polisi Effeithlonrwydd Ynni - Polisi ar gyfer Diogelwch Cyflenwad, Cystadleurwydd a Chynaliadwyedd(Dydd Mawrth, 24 Mehefin 15h, Adeilad Charlemagne, Rue de la Loi 170, Ystafell Alcide de Gasperi). Mae effeithlonrwydd ynni yn parhau i fod yn gonglfaen i ymdrechion yr UE i feithrin twf, cynyddu cystadleurwydd a chyflogaeth, sicrhau diogelwch ynni a chyflawni system ynni gynaliadwy ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd. Yn ei araith, bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio ar ddatblygu polisïau effeithlonrwydd ynni yn y dyfodol yng ngoleuni Cyfathrebu 2030, yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni (EED), a'r datblygiadau diweddar yn y drafodaeth ar ddiogelwch ynni.

 2. Y Ffordd Ymlaen ar gyfer Polisi Cynnyrch Effeithlon ar Ynni Ewropeaidd(Dydd Mawrth, 24 Mehefin 16h45, Adeilad Charlemagne, Rue de la Loi 170, Ystafell Alcide de Gasperi). Yn ei araith, bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio ar bolisïau’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer cyfraniad cynhyrchion ynni effeithlon at dargedau 2020 ar gyfer effeithlonrwydd ynni a gostyngiadau nwyon tŷ gwydr. Ymhlith y pynciau i'w trafod mae adolygiad parhaus o'r Cyfarwyddebau Labelu Ecoddylunio ac Ynni, y graddfeydd label, gwyliadwriaeth y farchnad a chydweithrediad rhyngwladol.

 3. Seremoni Wobrwyo Ynni Cynaliadwy Ewrop a Seremoni Wobrwyo ManagEnergy (Tdydd Mercher, 24 Mehefin, 18h, Adeilad Charlemagne, Rue de la Loi 170, Room Alcide de Gasperi). Bydd y Comisiynydd ac Aelodau’r Rheithgor, dan gadeiryddiaeth Maria Da Graça Carvalho, Prif Gynghorydd y Comisiwn Ewropeaidd, yn dyfarnu chwe gwobr: pump i enillwyr Gwobrau Ynni Cynaliadwy Ewrop ac un i enillydd y Wobr ManagEnergy.

Gwefan
Twitter @euenergyweek
Hashtag # EUSEW14

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd