Cysylltu â ni

Busnes

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn 'ildio' diwydiant solar yr UE i China, tra bod yr UD yn gosod tariffau 50%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

solarpower_1Ar 25 Gorffennaf, gosododd llywodraeth yr UD wrth-dympio a dyletswyddau gwrth-gymhorthdal ​​o bron i 50% yn erbyn cymhorthdal ​​anghyfreithlon a cynhyrchion solar wedi'u dympio o China. Ar yr un diwrnod, aeth y Croesawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig gan Siambr Fasnach Tsieineaidd i ostwng prisiau mewnforio cynhyrchion solar yn yr UE, a diwygio ymgymeriad solar yr UE-China er mantais i Beijing.

Dywedodd Llywydd ProSun yr UE, Milan Nitzschke: “Mae cyferbyniad mesurau amddiffyn masnach pendant yr Unol Daleithiau â safle’r UE yn drawiadol. An
mae gweithgynhyrchwyr cynhyrchion solar 20 ychwanegol yr UE wedi ffeilio ar eu cyfer
methdaliad, gwerthu neu gau eu cynhyrchiad, yn dilyn yr UE-China
ymgymeriad solar y llynedd. Yn y cyfamser Gweinidogaeth Diwydiant Tsieineaidd
cyhoeddodd y mis hwn y bydd cyfanswm o gwmnïau solar 161
â chymhorthdal ​​gan y wladwriaeth. Prif ran cynhyrchu'r rhain
mae cwmnïau'n cael eu hallforio i'r UE, gan ddileu swyddi a ffatrïoedd yma. "

Ar ben hynny, mae Beijing wedi galw am adolygiad ymddangosiadol ddiniwed i
bydd yr ymrwymiad, os na chaiff ei stopio, yn dirywio'r Ewropeaidd ymhellach
diwydiant solar, mae ProSun yn honni. Mae DG Trade eisoes wedi anfon cynnig China ymlaen at wasanaethau eraill ar gyfer cymeradwyo stampiau rwber, ac mae’n bwriadu rhoi sglein arno fel technegoldeb mewn cyfarfod ag aelod-wladwriaethau’r UE ar 30 Gorffennaf, yn ôl ProSun.

hysbyseb

Dywedir bod diwydiant yr UE yn “hynod bryderus” gan fod China yn pwyso am fecanwaith a fydd yn arwain at ostyngiad parhaus o’r Isafswm Pris Mewnforio (MIP). Mae'r ymgymeriad cyfredol yn caniatáu gostyngiadau i'r MIP dim ond os bydd prisiau ar y farchnad ryngwladol ar gyfer modiwlau solar yn gostwng yn sylweddol.

Ychwanegodd Nitzschke: “Mae diwydiant solar dympio China yn ysu oherwydd
arhosodd yr holl fynegeion prisiau ledled y byd yn sefydlog ers canol y llynedd. Nid yw hynny'n syndod gan fod prisiau rhyngwladol eisoes wedi bod yn is na chostau cynhyrchu ers amser maith. Arloesedd Tsieina nawr yw rhoi iaith yn yr ymgymeriad sy'n trosi prisiau rhyngwladol doler yr UD yn ewros. Bydd hyn yn gwarantu adolygiad o brisiau ar i lawr yn seiliedig yn unig ar ddibrisiant doler yr UD yn erbyn yr ewro ers haf 2013. Ar ôl y llaw fathemategol honno, bydd mynegai prisiau Bloomberg a oedd gynt yn sefydlog yn cael ei orfodi tuag i lawr a thrwy hynny leihau'r MIP ymhellach. "

Mae Tsieina eisoes wedi ceisio twyll arian cyfred o'r fath pan ofynnodd Beijing
DG Masnach i ostwng y MIP gan 3 ewro cant oherwydd trosi arian cyfred
o 1 Ebrill 2014. Gwnaeth y Comisiwn yr hyn a ofynnodd Beijing, gan achosi
anaf ar unwaith i gynhyrchwyr yr UE, yn ogystal ag i bob chwaraewr rhyngwladol arall
cystadleuwyr y tu allan i Ewrop nad ydynt yn derbyn cymhorthdal ​​y wladwriaeth gan Tsieina. UE
Gwrthwynebodd ProSun y gostyngiad MIP hwn a dywedodd nad oedd unrhyw sail gyfreithiol dros drosi arian cyfred o'r fath, ac felly am y gostyngiad MIP sydd eisoes ar waith ers 1 Ebrill. Yn hytrach na chefnu i lawr, mae Tsieina wedi pwyso ar y Comisiwn i newid y contract derbyn busnes yn unig. Dywedodd Nitzschke: “Rhoddodd Beijing‘ gynnig na allent ei wrthod ’ym Mrwsel, gan gynyddu anaf i ddiwydiant Ewropeaidd a ysbaddu mesurau amddiffyn masnach yr UE.”

hysbyseb

Daeth Nitzschke i'r casgliad: “Ym mis Mehefin 2014, cyflwynodd ProSun yr UE dros 1,500
cynigion gan gwmnïau solar Tsieineaidd sy'n cynnig prisiau is na'r isafswm
lefel y cytunwyd arni gan Gomisiwn yr UE a Tsieina. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dweud ei fod yn ymchwilio i'r honiad hwn, ond nid oes unrhyw beth wedi'i wneud eto yn erbyn yr arferion anghyfreithlon hyn. Rhaid i’r Comisiwn Ewropeaidd wrthod ymdrechion China i addasu’r ymgymeriad a thrin marchnad solar yr UE yn droell farwol i’r gwaelod. ”

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf erthygl yn y cyhoeddiad Politico Ewrop honnir hynny Gohebydd UE wedi cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Ewrop ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen

Pysgodfeydd

Môr y Canoldir a Moroedd Du: Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a cynnig ar gyfer cyfleoedd pysgota ar gyfer 2022 ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Mae'r cynnig yn hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy ar stociau pysgod ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du ac yn cyflawni'r ymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn y MedFish4Ever a Datganiadau Sofia. Mae'n adlewyrchu uchelgais y Comisiwn ar gyfer cyflawni pysgodfeydd cynaliadwy yn y ddau fasn môr hyn, yn unol â'r rhai a fabwysiadwyd yn ddiweddar 2030 Strategaeth Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM).

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy ym mhob un o fasnau môr yr UE yw ein hymrwymiad a'n cyfrifoldeb. Er ein bod wedi gweld rhywfaint o welliant yn y blynyddoedd diwethaf ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du, rydym yn dal i fod ymhell o gyrraedd lefelau cynaliadwy ac mae angen mwy o ymdrech i gyflawni'r nod hwn. Rydym, felly, heddiw yn gwneud ein cynnig ar gyfer dal pysgod yn y ddau fasn môr yn gwbl ddibynnol ar gyngor gwyddonol. ”

Yn y Môr Adriatig, mae cynnig y Comisiwn yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Môr y Canoldir GFCM ar gyfer stociau glan môr a'i nod i gyrraedd cynaliadwyedd ar gyfer y stociau hyn erbyn 2026 trwy ostyngiad yn yr ymdrech bysgota. Mae'r cynnig heddiw hefyd yn gweithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir (MAP) ar gyfer stociau glan môr gyda'r nod o leihau'r pysgota ymhellach, yn unol â chyngor gwyddonol. Yn y Môr Du, mae'r cynnig yn cynnwys terfynau dal a chwotâu ar gyfer twrf a sbrat. Bydd y cynnig yn cael ei gwblhau yn nes ymlaen, yn seiliedig ar ganlyniadau sesiwn flynyddol GFCM (2-6 Tachwedd 2021) ac argaeledd cyngor gwyddonol. Mae mwy o wybodaeth yn y Datganiad i'r wasg.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd