Cysylltu â ni

ynni

Ciplun o ddatblygiadau allweddol mewn cysylltiadau allanol y sector nwy Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5923Barn gan Jack Sharples

 Mae ymchwilwyr gwrthglymblaid Gazprom a'r UE - UE yn parhau i baratoi 'datganiad o wrthwynebiadau'; Gazprom wedi'i eithrio o restr sancsiynau estynedig yr UE

 Ffrwd Nord - Canslo ocsiwn capasiti wedi'i gynllunio ar gyfer OPAL, wrth i'r Comisiwn Ewropeaidd ohirio dyfarniad am gyfnod amhenodol

hysbyseb

 South Stream - Dyfernir y contract adeiladu ar gyfer South Stream yn Serbia i is-gwmni Gazprom, Centrgaz; Llywodraeth Bwlgaria yn barod i wrando ar y Comisiwn Ewropeaidd dros South Stream; Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell bod Serbia yn atal gwaith ar South Stream hyd nes y ceir eglurhad cyfreithiol

 Gazprom a'r Wcráin - Naftogaz a llywodraeth Wcrain yn cyhoeddi cynllun i osgoi mewnforion nwy o Rwseg tan fis Mawrth 2015; Mae llywodraeth Wcrain a Naftogaz yn anghytuno ynghylch adroddiadau bod llai o gyflenwadau nwy o Ewrop i'r Wcráin; Gellid cyfuno achosion cyflafareddu Gazprom a Naftogaz

 Rhanbarth Asia-Môr Tawel - mae Gazprom yn parhau â'r broses ddylunio ar gyfer terfynell arfaethedig Vladivostok LNG

hysbyseb

 Mae Elena Burmistrova yn cymryd lle Alexander Medvedev fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gazprom Export

Mae ymchwilwyr gwrthglymblaid y Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i lunio eu 'datganiad o wrthwynebiadau'. Ym mis Mawrth, cyhoeddodd y Comisiynydd Cystadleuaeth Joaquin Almunia ddatganiad lle nododd: "Nid y dyddiau hyn yw'r rhai mwyaf digonol i gael trafodaeth dawel ar y cwestiwn sy'n ymwneud â nwy Rwseg a sut mae nwy Rwseg yn cyrraedd y diriogaeth ac i'r marchnadoedd o'r UE ... (Ond) dylid amddiffyn ymchwiliadau gwrthglymblaid rhag unrhyw fath o ddylanwadau allanol. "

Ar yr un pryd, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, Antoine Colombani, wrth gohebwyr y byddai gwaith ar yr achos yn mynd rhagddo, waeth beth fo'r hinsawdd wleidyddol sydd ohoni. “Rydym yn parhau i weithio ar baratoi’r datganiad gwrthwynebiadau drafft, nad yw wedi’i gwblhau ar hyn o bryd.”

Roedd y cyfuniad o sylwadau Almunia a chyfaddefiad Colombani nad yw'r datganiad gwrthwynebiadau drafft wedi'i gwblhau eto yn awgrymu y gallai canlyniadau ymchwiliad gwrthfonopoli'r UE i Gazprom gael eu gohirio, o leiaf nes bod y tensiynau cyfredol wedi lleddfu, rhag iddynt gael eu dehongli fel rhai gormodol. dan ddylanwad yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni. Dyfalwyd y byddai'n well gan Almunia a'r Comisiynydd Ynni Gunther Oettinger weld y datganiad o wrthwynebiadau yn cael ei gyhoeddi cyn iddynt adael y swydd ar 31 Hydref. Fodd bynnag, oni bai bod datblygiad mawr yn digwydd, mae'n annhebygol y bydd y tensiynau cyfredol yn y berthynas rhwng yr UE a Rwsia yn lleddfu cyn hynny. Gazprom wedi'i eithrio o restr sancsiynau estynedig yr UE Ar 31 Gorffennaf, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei restr estynedig o unigolion (95) a chwmnïau (23) a fydd yn destun rhewi asedau a gwaharddiadau teithio, mewn perthynas â digwyddiadau parhaus yn yr Wcrain.

Mae Gazprom a'i reolaeth yn absennol o'r rhestr. Gallai dau fesur effeithio ar ddiwydiant nwy Rwsia. Y cyntaf yw cyfyngiad ar fynediad Rwsia i farchnadoedd cyfalaf. Mae buddsoddwyr Ewropeaidd wedi'u gwahardd rhag prynu gwarantau gan fanciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn Rwseg ac rhag eu masnachu ar y farchnad stoc Ewropeaidd. Gallai'r symudiad hwn arwain at gostau benthyca uwch yn Rwsia, a'i gwneud hi'n anoddach i gwmnïau ynni ddod o hyd i gyllid allanol. Yr ail fesur a allai effeithio ar ddiwydiant nwy Rwseg yw gwaharddiad ar allforio technoleg uwch i'w defnyddio mewn archwilio a chynhyrchu Arctig neu alltraeth.

Fodd bynnag, cyhoeddodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy ddatganiad ar 25 Gorffennaf: “Dim ond o ystyried yr angen i warchod diogelwch ynni’r UE y bydd y mesurau ym maes technolegau sensitif yn effeithio.” Mae angen gweld a ellid ehangu'r sancsiynau cychwynnol yn ddiweddarach i gynnwys cwmnïau Ewropeaidd sydd ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn prosiectau nwy yn Rwseg (megis y cwmni gosod pibellau Eidalaidd, Saipem, sydd dan gontract i adeiladu rhan alltraeth South Stream).

Nord Stream Arwerthiant capasiti wedi'i gynllunio ar gyfer OPAL wedi'i ganslo, wrth i'r Comisiwn Ewropeaidd ohirio dyfarniad am gyfnod amhenodol Mae'r biblinell OPAL â gallu 35 bcm yn un o ddau sy'n cysylltu Nord Stream â system biblinell nwy'r Almaen. Mae'n cludo nwy o Nord Stream i'r de i Olbernhau ar y ffin rhwng yr Almaen a Tsiec, lle mae'n cysylltu â phiblinell Transgas, sy'n dod â nwy Rwseg i'r Almaen trwy'r Wcráin, Slofacia, a'r Weriniaeth Tsiec. Ar ei bwynt canol, mae OPAL hefyd yn cysylltu EGF Gazprom â phiblinell Yamal-Europe, sy'n dod â nwy Rwseg i'r Almaen trwy Belarus a Gwlad Pwyl. Ers ei lansio yn 2011, mae OPAL wedi bod yn destun trafodaethau ynghylch mynediad trydydd parti.

Mae Gazprom eisiau defnyddio gallu llawn OPAL, fel rhan o Nord Stream. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn awyddus i orfodi darpariaethau mynediad trydydd parti, a gorfodi Gazprom i ganiatáu i gwmnïau ynni eraill ddefnyddio rhan o allu OPAL. Ym mis Chwefror, cynigiodd rheoleiddiwr ynni'r Almaen, BundesNetzAgentur (BNetzA) ddatrysiad cyfaddawd: "O dan y cytundeb wedi'i ddiweddaru, gall OPAL Gastransport ddal i gadw 50% o'r capasiti at ei ddefnydd ei hun, ond nid oes rhaglen rhyddhau nwy. i gynnig y 50% arall i'r farchnad gan ddefnyddio platfform PRISMA, ac mae rheolau mynediad trydydd parti rheolaidd yn berthnasol, "meddai swyddog y wasg BNetzA, Armasari Soetarto.

Cynigiwyd yr ocsiwn gyntaf ar gyfer mis Gorffennaf 2014. Ar 10 Mawrth 2014, yng nghyd-destun y tensiynau mewn cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia ac ymchwiliad parhaus gwrthfonopoli’r UE i Gazprom, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd y byddai’n gohirio ei benderfyniad ar roi eithriad i OPAL o ddarpariaethau mynediad trydydd parti, gan nodi'r angen am eglurhad technegol. Yna, ar y 15fed o Orffennaf 2014, cafodd yr arwerthiant capasiti OPAL arfaethedig ei ganslo, a chyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gytundeb â BNetzA i estyn amhenodol y dyddiad cau ar gyfer penderfyniad ar OPAL. Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd, "Mae'n anodd nodi union amseriad y penderfyniad".

Fodd bynnag, cyhoeddodd Weinyddiaeth Ynni Rwseg ddatganiad, lle mynegodd ei disgwyliad o benderfyniad erbyn canol mis Medi. Dyfernir y contract adeiladu ar gyfer South Stream yn Serbia i is-gwmni South Stream Gazprom, Centrgaz, ar yr 8fed o Orffennaf 2014, dyfarnwyd y contract i is-gwmni 99.99 y cant ym meddiant Gazprom, Centrgaz, ar gyfer adeiladu adran Serbeg o South Stream. Daw hyn fis ar ôl i gwmni arall o Rwseg, Stroytransgaz, ddyfarnu'r contract adeiladu ar gyfer adran Bwlgaria South Stream. Ers hynny mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi galw ar Fwlgaria i atal gwaith ar South Stream, oherwydd pryderon bod y contract adeiladu wedi'i ddyfarnu heb broses dendro gystadleuol. Mae'r cyhoeddiad y dyfarnwyd y contract adeiladu ar gyfer adran Serbeg i is-gwmni Gazprom yn debygol o gael ei fodloni â lefel debyg o bryder ym Mrwsel. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell bod Serbia yn atal gwaith ar South Stream hyd nes y ceir eglurhad cyfreithiol

Ar 21 Gorffennaf, nododd ffynonellau Serbeg fod y Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell bod Serbia yn atal gwaith ar South Stream nes bod statws cyfreithiol y biblinell wedi cael ei egluro; “Nid yw un cytundeb rhynglywodraethol ar South Stream, a lofnodwyd gan Rwsia, yn cydymffurfio â chyfraith yr UE. Mae ein safbwynt yn unffurf ar gyfer aelod-wladwriaethau'r UE ac ar gyfer trydydd gwledydd, fel Serbia. Mae er budd hirdymor gorau Serbia, fel ymgeisydd sy'n aelod o'r UE, i gydymffurfio â chyfraith yr UE o ran piblinell South Stream ”. Llywodraeth Bwlgaria yn barod i wrando ar y Comisiwn Ewropeaidd dros South Stream Yn dilyn ymweliad Gweinidog Tramor Rwsia Sergei Lavrov â Bwlgaria ar ddechrau’r mis, rhyddhaodd Prif Weinidog Bwlgaria, Plamen Oresharski, ddatganiad Monitor Gazprom EGF, gan awgrymu bod llywodraeth Bwlgaria gallai adolygu ei ffordd o drin South Stream: "Byddwn yn ceisio perswadio'r Comisiwn ein bod wedi gweithredu yn y ffordd iawn - mae gennym ddigon o ddadleuon dros hynny. Ond os methwn, byddwn yn gwneud cywiriadau i'r gweithredoedd hynny nad yw'r Comisiwn yn eu cymeradwyo. , oherwydd gallai hyn arwain yn ddiweddarach, os na fyddwn yn dod i gytundeb ar y mater, at weithdrefn torri. "

Mae Gazprom a’r Wcráin Naftogaz a llywodraeth Wcrain yn cyhoeddi cynllun i osgoi mewnforion nwy o Rwseg tan fis Mawrth 2015 Ers yr 16eg o Fehefin, nid yw Naftogaz wedi talu am, nac wedi derbyn, unrhyw gyflenwadau nwy gan Gazprom. Ym mis Gorffennaf, cyhoeddodd llywodraeth Wcrain gynllun i gyfyngu ar y defnydd o nwy Wcrain yn ystod tymor gwresogi gaeaf 2014-15. Bydd terfynau defnydd caeth yn cael eu cyflwyno ar gyfer diwydiannau a chyfleustodau cyhoeddus. Mae'r llywodraeth yn bwriadu cyfyngu cyfanswm y defnydd o nwy rhwng Awst 2014 a Mawrth 2015 i 30 bcm. Yn ôl pob sôn, gyda 23 bcm o gyflenwadau ar gael trwy gyfuniad o gynhyrchu domestig a storio nwy, bydd y diffyg yn 7 bcm.

Yna cyhoeddodd y llywodraeth fod gan Wcráin allu piblinell gwrthdroi i fewnforio hyd at 10.5 bcm o Ewrop, gan olygu bod cyflenwadau nwy Rwseg yn ddiangen. Mae cyflenwadau gwrth-lif i'r Wcráin ar gael ar hyn o bryd trwy Wlad Pwyl (4 mcm y dydd, neu 1.5 bcm y flwyddyn) a Hwngari (15 mcm y dydd, neu 5.5 bcm y flwyddyn). Mae Wcráin hefyd yn gobeithio dechrau derbyn hyd at 27 mcm y dydd (yr adroddir amdano mewn man arall fel 8-10 bcm y flwyddyn) trwy Slofacia o fis Medi. Bydd y llifau trwy Slofacia yn cael eu cludo trwy'r cysylltiad Vojany-Uzhgorod. Bydd y cysylltiad, na chafodd ei ddefnyddio ers 15 mlynedd, yn gofyn am hyd at € 20m ($ 27m) o fuddsoddiad gan weithredwr piblinell Slofacia Eustream cyn y gall ddod yn weithredol. Yn ôl Cadeirydd Eustream, Tomas Marecek, mae gallu llawn y cysylltiad Vojany-Uzhgorod bellach wedi’i archebu am y pum mlynedd nesaf, gyda Naftogaz wedi archebu’r mwyafrif.

Archebwyd y gweddill gan gwmnïau ynni Ewropeaidd. Ceisiodd Naftogaz hefyd wrthdroi llif un o'r pedair pibell tramwy diamedr mawr sy'n cludo nwy Rwseg dros y ffin o'r Wcráin i Slofacia. Fodd bynnag, mae Gazprom eisoes wedi archebu capasiti'r piblinellau hynny ar gyfer danfon nwy o'r Dwyrain i'r Gorllewin, ac nid yw mewn unrhyw hwyliau i gynnig cymorth i gynlluniau Naftogaz ar gyfer arallgyfeirio mewnforio. Mae llywodraeth Wcrain a Naftogaz yn anghytuno ynghylch adroddiadau bod llai o ddanfoniadau nwy o Ewrop i'r Wcráin Ddiwedd mis Gorffennaf, nododd ffynonellau negeseuon cymysg yn dod o'r Wcráin dros lefel y cyflenwadau nwy gwrthdro o Ewrop. Adroddodd Gweinidog Ynni Wcreineg, Yurii Prodan, fod llifoedd dyddiol wedi cael eu gostwng o 16 mcm y dydd i ddim ond 7 mcm: "Mae cyflenwadau nwy gwrthdroi yn cael eu lleihau ar hyn o bryd. Mae hyn yn gysylltiedig â rhai gweithredoedd gan Gazprom," meddai Prodan wrth gohebwyr. "Fe glywsoch chi'r bygythiadau a wnaeth Gazprom i gwmnïau ynni Ewropeaidd bod y gwrthwyneb hwn yn anghyfreithlon". Fodd bynnag, ni wnaeth Prif Swyddog Gweithredol Naftogaz, Andriy Kobolev, feio Gazprom ac yn hytrach awgrymodd fod llifoedd o Wlad Pwyl yn aros yn sefydlog a bod llifau o Hwngari yn cael eu lleihau oherwydd bod cwmnïau ynni Hwngari yn ail-lenwi eu cyfleusterau storio nwy eu hunain: "Rydyn ni'n gobeithio y bydd llifoedd gwrthdroi yn gostwng. dros dro ... Mae hyn yn annymunol ond nid yn feirniadol ".

Yn ôl adroddiad gan ICIS ar y 24ain o Orffennaf, “Mae cyfeintiau a gludwyd o Hwngari i’r Wcráin wedi gostwng o gyfradd gyfartalog o 8 miliwn metr ciwbig (mcm) / dydd rhwng 16-30 [o] Mehefin i 3mcm / dydd hyd yn hyn Gorffennaf. Yn yr un cyfnod, mae pigiadau storio dyddiol Hwngari wedi cynyddu 9mcm / dydd i 13mcm / dydd. Mae danfoniadau i'r Wcráin o Wlad Pwyl wedi aros yn ddigyfnewid yn ymarferol trwy gydol mis Mehefin a mis Gorffennaf ar gyfradd gyfartalog o 3.6mcm / dydd ”. Gwrthododd cynrychiolwyr Gazprom wneud sylwadau ar yr adroddiadau, ond ailadroddasant eu barn bod cyflenwadau llif gwrthdro o'r fath yn 'lled-dwyllodrus'. Gellid cyfuno achosion cyflafareddu Gazprom a Naftogaz ar hyn o bryd mae Gazprom yn mynd ar drywydd achosion cyflafareddu yn erbyn Naftogaz, mewn ymgais i adfer dyledion o $ 4.45bn. Mae gan Naftogaz ei achos cyflafareddu ei hun yn erbyn Gazprom, lle mae'n honni iddo ordalu $ 6bn am gyflenwadau nwy er 2010.

Mae'n annhebygol y bydd Naftogaz yn setlo ei ddyledion gyda Gazprom nes bydd dyfarniad wedi'i wneud ar ei achos cyflafareddu ei hun. Ar y 29ain o Orffennaf, cyhoeddodd Prif Swyddog Gweithredol Naftogaz Andriy Kobelev, fod y ddau achos wedi’u cyfuno’n un, a bod cymrodeddwyr yn cael eu haseinio ar hyn o bryd. Gellid gwneud dyfarniad dros dro yn ystod gaeaf 2014-15. Gazprom yn Asia Mae Gazprom yn parhau â'r broses ddylunio ar gyfer terfynell LNG Vladivostok arfaethedig Yn ôl ffynonellau Gazprom, mae'r ddogfennaeth ddylunio ar gyfer y derfynfa LNG arfaethedig yn Vladivostok yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd a dylid ei chwblhau yn Ch3 2014. Mae cynlluniau Gazprom ar gyfer y derfynfa yn cynnwys dau neu dri. Trenau LNG, gyda chyfanswm capasiti allforio o 10-15 miliwn tunnell o LNG (19.2 bcm o nwy naturiol) y flwyddyn. Gallai'r trên cyntaf fod â chynhwysedd o 5m tunnell o LNG (6.4 bcm o nwy naturiol) ac mae bwriad i'w gomisiynu yn 2018. Ni chyhoeddwyd amserlen eto ar gyfer yr ail drên, ac nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto a ddylid adeiladu. trydydd trên. Bydd y cyflenwad nwy ar gyfer dau drên cyntaf terfynfa Vladivostok yn cael ei gynhyrchu fel rhan o brosiectau Sakpin II a Sakhalin III Gazprom. Os bydd Gazprom yn penderfynu adeiladu trydydd trên LNG, bydd cyflenwadau nwy yn dod o ganolfannau cynhyrchu nwy Yakutia ac Irkutsk yn Nwyrain Siberia. Mae cyfranogiad Asiantaeth Japan ar gyfer Adnoddau Naturiol ac Ynni a Chwmni Nwy Dwyrain Pell Japan yn y prosiect yn arwydd clir mai Japan fydd y brif farchnad darged ar gyfer Vladivostok LNG.

Mewn datblygiadau eraill, mae Elena Burmistrova yn disodli Alexander Medvedev fel Pennaeth Allforio Gazprom Mewn symudiad annisgwyl, mae Gazprom wedi disodli Alexander Medvedev gydag Elena Burmistrova fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Gazprom Export.

Yn ôl Gazprom Export: “Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn oherwydd cynnydd sylweddol yn y busnes o ddydd i ddydd a’i ehangiad daearyddol, yn ogystal ag arallgyfeirio cynnyrch o fewn gweithgareddau rhyngwladol y Cwmni ac, yn arbennig, yn Gazprom Export”. The Financial Times nododd: “Mae gan Medvedev enw da fel ceidwadwr llinell galed ac mae’n drafodwr caled ac weithiau bomaidd.” Er gwaethaf ei lwyddiannau ar y farchnad Ewropeaidd dros y degawd diwethaf a chasgliad y contract tymor hir gyda CNPC ym mis Mai, roedd Medvedev yn wynebu beirniadaeth am fethu ag addasu i newid.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd