Cysylltu â ni

Bwlgaria

Antitrust: Comisiwn yn anfon Datganiad o Gwrthwynebiadau i Bwlgareg Energy Holding am gamdriniaeth a amheuir goruchafiaeth ar y farchnad drydan gyfanwerth Bwlgareg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bulgaria_energy_factoryMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi hysbysu Daliad Ynni Bwlgareg (BEH) o'i farn ragarweiniol y gallai cyfyngiadau tiriogaethol ar ailwerthu sydd wedi'u cynnwys yng nghontractau cyflenwi trydan BEH gyda masnachwyr ar farchnad drydan gyfanwerthol Bwlgaria heb ei reoleiddio dorri rheolau gwrthglymblaid yr UE. Mae cyfyngiadau o'r fath yn cyfyngu ar ryddid prynwyr i ddewis ble i ailwerthu'r trydan a brynir gan BEH. Nid yw anfon Datganiad Gwrthwynebiadau yn rhagfarnu canlyniad terfynol yr ymchwiliad.

Mae gan y Comisiwn bryderon y gallai BEH, sef y cwmni ynni fertigol sy'n eiddo i'r wladwriaeth ym Mwlgaria, fod yn rhwystr i gystadleuaeth ar y farchnad drydan cyfanwerthu nas rheoleiddir ym Mwlgaria drwy osod cyfyngiadau ar ble y gellir ailwerthu trydan BEH.

Mae'r Datganiad Gwrthwynebiadau yn nodi bod mwyafrif y contractau cyflenwi trydan a wnaed rhwng BEH a masnachwyr yn nodi mai dim ond ym Mwlgaria y gellir ailwerthu trydan a gyflenwir gan BEH neu na ellir ond ei allforio. Mae'r contractau hefyd yn cynnwys mecanweithiau rheoli a chosbi sy'n caniatáu i BEH fonitro a chosbi cwsmeriaid sy'n methu â chydymffurfio â'r cyfyngiadau tiriogaethol hyn.

hysbyseb

Canfyddiad dros dro y Comisiwn yw bod y cyfyngiadau tiriogaethol hyn yn gamddefnydd o safle dominyddol BEH yn y farchnad, a waherddir gan Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU). Effaith ymddygiad o'r fath, os caiff ei sefydlu, yw ystumio dyraniad trydan yn y Farchnad Sengl, effeithio ar hylifedd ac effeithlonrwydd marchnadoedd trydan a chodi rhwystrau artiffisial i fasnach rhwng Bwlgaria ac aelod-wladwriaethau eraill.

Cefndir

Agorodd y Comisiwn achosion ffurfiol i ymchwilio i weld a allai BEH fod yn cam-drin ei safle amlwg yn y farchnad yn y farchnad drydan cyfanwerthu ym Mwlgaria ar 27 Tachwedd 2012 (gweler IP / 12 / 1307).

hysbyseb

Mewn ymchwiliad ar wahân, mae'r Comisiwn yn ymchwilio a allai Daliad Ynni Bwlgaria, ei is-gwmni cyflenwi nwy Bulgargaz a'i is-gwmni seilwaith nwy Bulgartransgaz fod yn rhwystro cystadleuwyr rhag cael mynediad i seilweithiau nwy allweddol ym Mwlgaria, yn groes i reolau gwrth-gyffuriau'r UE (gweler IP / 13 / 656). Agorodd y Comisiwn achosion ffurfiol ym mis Gorffennaf 2013.

Mae Erthygl 102 CFEU yn gwahardd camddefnyddio safle amlwg yn y farchnad a allai effeithio ar fasnach rhwng aelod-wladwriaethau. Diffinnir gweithredu'r ddarpariaeth hon yn y Rheoliad Antitrust (Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1 / 2003), y gellir ei gymhwyso gan y Comisiwn a chan awdurdodau cystadleuaeth cenedlaethol aelod-wladwriaethau'r UE.

Mae datganiad o wrthwynebiadau yn gam ffurfiol yn ymchwiliadau'r Comisiwn i amheuaeth o dorri rheolau gwrthglymblaid yr UE. Mae'r Comisiwn yn hysbysu'r partïon dan sylw yn ysgrifenedig o'r gwrthwynebiadau a godwyd yn eu herbyn. Gall y rhai a gyfeiriwyd archwilio’r dogfennau yn ffeil ymchwilio’r Comisiwn, ateb yn ysgrifenedig a gofyn am wrandawiad llafar i gyflwyno eu sylwadau ar yr achos gerbron cynrychiolwyr y Comisiwn ac awdurdodau cystadlu cenedlaethol. Mae'r Comisiwn yn gwneud penderfyniad terfynol ar ôl i'r partïon arfer eu hawliau amddiffyn.

Os bydd y Comisiwn, ar ôl i'r partïon arfer eu hawliau amddiffyn, yn dod i'r casgliad bod tystiolaeth ddigonol o dorri, gall gyhoeddi penderfyniad yn gwahardd yr ymddygiad a gosod dirwy o hyd at 10% o drosiant blynyddol byd-eang cwmni.

Am ragor o wybodaeth, gallwch ymgynghori â'r Comisiwn cofrestr achos gyhoeddus ar y cystadleuaeth gwefan o dan rif yr achos 39767.

Bwlgaria

Anhrefn traffig yn datblygu ar y ffin rhwng Rwmania a Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae gyrwyr tryciau Bwlgaria yn protestio wrth y groesfan ar y ffin dros amodau traffig garw. Dywedodd Gweinidog Trafnidiaeth Bwlgaria, Gheorghi Todorov, y bydd yn estyn allan at y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean, am gymorth i brosesu traffig yn gyflymach sy'n dod i mewn i Rwmania. Mae cwynion bod gyrwyr tryciau yn gorfod aros hyd at 30 awr i groesi'r Pwynt Gwirio Ffiniau, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wybodaeth swyddogol ynglŷn â pham y mae'n rhaid i yrwyr tryciau aros 30 awr i groesi ffin fewnol o'r Undeb Ewropeaidd, mae datganiad i'r wasg gan Siambr y Cludwyr Ffyrdd yn dangos.

Mae yna sawl rheswm dros y cynnydd mewn traffig ar ffin Bwlgaria Rwmania. Fel ffin fewnol yr UE, dim ond ychydig funudau y dylai'r groesfan ei gwneud, ond mae'r awdurdodau ffiniau yn cynnal gwiriadau trylwyr oherwydd mwy o fewnfudo. Mae hyn yn cynyddu'r amser ar gyfer gwirio tryc, dywedodd gwarchodwyr ffiniau wrth y wasg. Mae pob tryc yn cael ei wirio gyda synhwyrydd carbon deuocsid. Os yw'r swm o CO2 a ganfyddir yn rhy fawr, chwilir y cerbyd i weld a oes unrhyw fewnfudwyr yn cuddio'n anghyfreithlon mewn tryciau tra bod gyrwyr yn gorffwys.

hysbyseb

Yn ôl awdurdodau trafnidiaeth Bwlgaria rheswm arall dros y cynnydd mewn traffig yw dychweliad gweithwyr i Orllewin Ewrop ac yn ychwanegol at hynny, mae Albaniaid yn mynd i ffwrdd trwy Fwlgaria er mwyn osgoi croesi Serbia sydd wedi cynyddu trethi ffyrdd yn fawr yn ystod y mis diwethaf.

Hefyd aeth Bwlgaria i mewn i barth melyn gwledydd sydd â risg epidemiolegol uchel o drosglwyddo coronafirws ac mae pawb sy'n dod o'r wladwriaeth hon yn cael eu rhoi mewn cwarantîn os nad ydyn nhw'n cael eu brechu neu os nad oes ganddyn nhw brawf PCR negyddol. Felly ceisiodd Rhufeiniaid a oedd ar wyliau ym Mwlgaria wneud eu ffordd yn ôl i'w mamwlad cyn gorfodi cyfyngiadau newydd er mwyn osgoi cwarantin.

Yn ystod dyddiau olaf mis Awst croesodd oddeutu 1.2 miliwn o bobl a dros 300,000 o gerbydau'r ffin.

hysbyseb

Nid oedd hyd yn oed y pwynt mynediad i Fwlgaria o Rwmania heb broblemau. Cafodd llawer o dwristiaid eu synnu. Gyda chiwiau aros yn ymestyn am dros 5 km, cafodd mynychwyr gwyliau i Fwlgaria eu dal oddi ar eu gwyliadwraeth.

Gall Rhufeiniaid fynd i mewn i Fwlgaria ar ôl dangos tystysgrif COVID digidol yr UE, prawf o frechu, profi neu ddogfen debyg sy'n cynnwys yr un data â thystysgrif ddigidol COVID yr UE.

Ymhlith y categorïau arbennig o bobl sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad i gyflwyno dogfennau COVID wrth gael mynediad i Weriniaeth Bwlgaria mae pobl sy'n trosglwyddo Bwlgaria.

Yn ddiweddar mae Bwlgaria wedi gweld pigyn mewn achosion COVID-19 a chyflwynwyd cyfyngiadau newydd. Bydd bwytai a bariau Bwlgaria yn cau am 22:00 amser lleol gan ddechrau Medi 7fed, tra bydd cystadlaethau chwaraeon dan do yn cael eu cynnal heb wylwyr. Bydd gwyliau cerdd yn cael eu gwahardd a bydd theatrau a sinemâu yn gweithredu ar uchafswm o 50%.

Bwlgaria sydd â'r gyfradd isaf o frechu COVID-19 yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda Rwmania yn dilyn yr un peth.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Bwlgaria yn wynebu etholiadau newydd wrth i Sosialwyr wrthod ffurfio llywodraeth

cyhoeddwyd

on

By

Llywydd Bwlgaria Rumen Radev. REUTERS / Johanna Geron / Pwll

Bydd Bwlgaria yn anelu at ei thrydydd etholiad cenedlaethol eleni, ar ôl i’r Sosialwyr ddydd Iau (2 Medi) ddod y drydedd blaid wleidyddol i wrthod arwain llywodraeth yn dilyn etholiad seneddol amhendant mis Gorffennaf, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova, Reuters.

Fe roddodd y Sosialwyr y gorau i gynlluniau i ffurfio llywodraeth weithredol ar ôl i’w darpar gynghreiriaid, y blaid ITN gwrth-sefydlu a dwy blaid wrth-impiad llai, wrthod eu cefnogi. Bydd y blaid yn dychwelyd y mandad i'r arlywydd yfory (7 Medi).

hysbyseb

"Fe wnaethon ni ein gorau ac apelio am synnwyr a chyfrifoldeb, ond ni weithiodd allan," meddai arweinydd Sosialaidd Kornlia Ninova.

Mae'r Arlywydd Rumen Radev yn wynebu gorfod diddymu'r senedd, penodi gweinyddiaeth dros dro newydd a galw arolwg snap o fewn deufis.

Gellid cynnal yr etholiad seneddol newydd mor gynnar â Tachwedd 7, neu gyd-fynd ag un o ddwy rownd etholiad arlywyddol, ar 14 Tachwedd neu 21 Tachwedd. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol hirfaith yn amharu ar allu Bwlgaria i ddelio'n effeithlon â phedwaredd don o bandemig COVID-19 a manteisio ar gronfeydd adfer coronafirws yr Undeb Ewropeaidd.

Daw penderfyniad y Sosialwyr ar ôl i’r ddau ITN, a enillodd y polau ym mis Gorffennaf o drwch blewyn, ac i blaid dde-dde GERB y cyn-brif Boyko Borissov roi’r gorau iddi ar ymdrechion i ffurfio llywodraeth yn y senedd toredig. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: € 2.7 biliwn i gefnogi'r adferiad yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo addasu chwe Rhaglen Weithredol (OP) ar gyfer y Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn Sbaen, Bwlgaria, yr Eidal, Hwngari a'r Almaen o dan REACT-EU am gyfanswm o € 2.7 biliwn. Yn yr Eidal, ychwanegir € 1bn at Raglen Weithredol Genedlaethol ERDF-ESF ar gyfer Dinasoedd Metropolitan. Nod yr adnoddau hyn yw cryfhau'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol yn ogystal â gwytnwch dinasoedd metropolitan. Clustnodir € 80 miliwn hefyd i gryfhau'r system gymdeithasol mewn dinasoedd metropolitan. Yn Hwngari, mae'r Rhaglen Weithredol Datblygu Economaidd ac Arloesi (EDIOP) yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 881m.

Defnyddir yr arian hwn ar gyfer offeryn benthyciad cyfalaf gweithio di-log i gefnogi mwy nag 8,000 o fusnesau bach a chanolig a chefnogi cynllun cymhorthdal ​​cyflog i weithwyr mewn mentrau yr effeithir arnynt gan fesurau cloi COVID-19. Yn Sbaen, bydd Rhaglen Weithredol ERDF ar gyfer yr Ynysoedd Dedwydd yn derbyn swm ychwanegol o € 402 miliwn ar gyfer offer amddiffyn a seilwaith ar gyfer iechyd, gan gynnwys prosiectau Ymchwil a Datblygu cysylltiedig â COVID-19. Mae'r dyraniadau hefyd yn cefnogi'r newid i economi werdd a digidol, gan gynnwys twristiaeth gynaliadwy. Bydd bron i 7,000 o fusnesau bach a chanolig yn bennaf o'r sector twristiaeth yn derbyn cefnogaeth i oresgyn yr anawsterau ariannol a ysgogwyd gan argyfwng COVID-19. Bydd y rhanbarth hefyd yn neilltuo rhan sylweddol o'r adnoddau i seilwaith y gwasanaethau cymdeithasol ac argyfwng. Yn ardal Galicia, mae € 305m diolch i REACT-EU ychwanegu at Raglen Weithredol ERDF.

Mae'r dyraniad hwn wedi'i glustnodi ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau ar gyfer iechyd, y newid i economi ddigidol gan gynnwys digideiddio'r weinyddiaeth a busnesau bach a chanolig. Maent hefyd yn cefnogi prosiectau 'gwyrdd' fel Ymchwil a Datblygu mewn coedwigaeth, cadwyn bio-wastraff, symudedd trefol, trafnidiaeth rhyngfoddol, yn ogystal ag atal tân ac adnewyddu canolfannau iechyd ac ysgolion. Ym Mwlgaria, mae 'Cystadleurwydd ac Arloesedd' ERDF OP yn derbyn € 120m ychwanegol. Defnyddir yr adnoddau hyn ar gyfer cymorth cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Amcangyfrifir y dylai tua 2,600 o fusnesau bach a chanolig elwa o'r gefnogaeth. Yn yr Almaen, bydd rhanbarth Brandenburg yn derbyn € 30 miliwn ychwanegol ar gyfer ei Raglen Weithredol ERDF i gefnogi'r sector twristiaeth a'r busnesau bach a chanolig sy'n cael eu taro gan y pandemig coronafirws ac ar gyfer mesurau digideiddio mewn sefydliadau diwylliannol a siambrau crefftau. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd