Cysylltu â ni

Busnes

Mae angen polisi ynni a hinsawdd clir ac uchelgeisiol ar gwmnïau Ewro 300 '

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SSE Richfield 24 Mehefin 2014 bMae cwmnïau Ewropeaidd yn elwa o weithredu ar newid yn yr hinsawdd, yn gweld polisi hinsawdd cryf o fudd i'w busnesau, ac yn chwilio am arwyddion polisi hinsawdd i gefnogi buddsoddiad carbon isel. Felly yn darganfod dadansoddiad a ryddhawyd heddiw (15 Hydref) erbyn CDP, corff anllywodraethol rhyngwladol sy'n gyrru economïau cynaliadwy. Cyhoeddir yr ymchwil yn Y Rhestr A: Mynegai Arweinyddiaeth Perfformiad Hinsawdd y CDP 2014, a gafodd ei greu ar gais 767 o fuddsoddwyr sy'n cynrychioli mwy na thraean o gyfalaf buddsoddedig y byd, ac mewn sesiwn friffio polisi: Buddsoddiad a Thwf o Weithredu Hinsawdd, a gynhyrchwyd i gefnogi Pecyn Hinsawdd ac Ynni 2030 yr UE.

Mae llawer o gwmnïau rhestredig mwyaf Ewrop yn gweld buddion o becyn hinsawdd ac ynni cryf 2030 yr UE. Mae'r data a archwiliwyd gan CDP yn cynnwys datgeliadau hinsawdd gan 91% o gwmnïau Ewro 300, 300 cwmni rhestredig mwyaf Ewrop sydd â chyfalafu marchnad o € 7.81 triliwn, sy'n cynrychioli 68% o gyfanswm cyfalafu marchnad yr UE. Y cwmnïau hyn yw peirianwaith ffyniant yr UE ac nid ydynt yn ffafrio oedi pellach na dull aros-a-gweld ar gyfer lleihau allyriadau ar lefel yr UE.

“Yn ddiweddar mae dadleuon polisi hinsawdd ym Mrwsel wedi tueddu i roi gweithredu yn yr hinsawdd yn erbyn cystadleurwydd diwydiannol,” meddai Rheolwr Gyfarwyddwr CDP Europe, Steven Tebbe. “Mae ein hymchwil yn cyflwyno naratif amgen o dwf gwyrdd ac yn dangos yn glir yr angen am ddadl bolisi gytbwys ar lefel Ewropeaidd. Mae’n amlwg bod nifer sylweddol o gwmnïau rhestredig mawr sy’n edrych ymlaen at dwf a chystadleurwydd yn y dyfodol o dan amgylchedd rheoleiddio uchelgeisiol. ”

hysbyseb

Er mwyn nodi arweinwyr byd-eang ar newid yn yr hinsawdd, mae gwybodaeth a ddarperir gan bron i 2,000 o gwmnïau rhestredig wedi'i hasesu'n annibynnol yn erbyn CDPau methodoleg sgorio uchel ei pharch a'i restru yn unol â hynny. Mae 187, gan gynnwys BMW AG, Centrica, Royal Philips ac Unilever, wedi derbyn gradd A am eu perfformiad a safle ar y safle byd-eang cyntaf o ymdrechion corfforaethol i liniaru newid yn yr hinsawdd: Y Rhestr A: Y Mynegai Arweinyddiaeth Perfformiad Hinsawdd (CPLI).

Mae'r mynegai yn dangos nad yw dyfodol carbon isel yn golygu elw isel. Gyda'i gilydd, mae'r arweinwyr perfformiad hinsawdd wedi lleihau cyfanswm eu hallyriadau (absoliwt) 33 miliwn tunnell yn ystod y flwyddyn adrodd ddiwethaf, sy'n cyfateb i droi perchnogion ceir Berlin yn feicwyr am chwe blynedd. Perfformiodd mynegai arweinwyr hinsawdd yn well na Mynegai y Byd Bloomberg dros gyfnod o bedair blynedd er 2010, gyda chynnydd o 37.53% o'i gymharu â 34.24%.

Bydd arweinydd Rhestr A:

hysbyseb

Canlyniadau ennill-ennill

Mae buddsoddiadau cwmnïau ar Fynegai Arweinyddiaeth Perfformiad Hinsawdd (CPLI) 2014 i leihau allbwn carbon yn cynhyrchu gostyngiadau allyriadau blynyddol o 9% ar gyfartaledd fesul cwmni a sicrhau canlyniadau ariannol trawiadol, gyda chyfradd enillion fewnol (IRR) o 57% ar gyfartaledd ar gyfer pob prosiect. . Mae 'A Lister' Iberdrola, y cwmni cyfleustodau trydan, yn datgelu buddsoddiad o US $ 3.8 biliwn mewn systemau monitro a dosbarthu ynni i dorri ei allyriadau 50,000 tunnell fetrig. Gweithredodd y gwneuthurwr ceir General Motors ailgynllunio llwybrau, newidiadau modd o'r ffordd i'r rheilffordd, a mesurau eraill sydd wedi arwain at arbedion allyriadau o 244,000 tunnell y flwyddyn ac arbedion cost o US $ 287 miliwn.

Cymhwyso lens busnes i newid yn yr hinsawdd

Mae arweinwyr Rhestr yn dangos atebolrwydd cadarn am eu cyfraniad at newid yn yr hinsawdd ac mae ganddynt ddealltwriaeth uwch o'r goblygiadau busnes o ganlyniad. Er bod 96% yn datgelu bod newid yn yr hinsawdd yn peri risg i'w busnes, mae 99% yn nodi cyfleoedd trwy strategaethau lliniaru. Mae'r grŵp adeiladu Samsung C&T Corporation, er enghraifft, wedi asesu y gall ymateb i alw defnyddwyr am gynhyrchion gwyrdd gynyddu ei elw gwerthu o leiaf 9% o fewn y saith mlynedd nesaf.

Codwch y bar ar fuddsoddiad

Mae'r Rhestr A yn cynrychioli dim ond 9% o'r 1,971 o gwmnïau a sgoriwyd eleni ond mae'n cyfrif am US $ 23 biliwn o'r buddsoddiad blynyddol i leihau allyriadau carbon, sef ychydig llai na hanner yr UD $ 50 biliwn a fuddsoddwyd gan y sampl lawn. Mae arweinwyr yn mynd y tu hwnt i'r dull hawdd ei gyflawni o effeithlonrwydd ynni. Mae cwmni technoleg diwydiannol Sbaen, Abengoa, yn arbed US $ 911 miliwn yn flynyddol ar ôl arallgyfeirio ei gyflenwad ynni trwy osod dau orsaf ynni solar.

Symud i ffwrdd o dymor byr

Mae gan brosiectau i leihau allyriadau hyd oes cyfartalog o 12 mlynedd, sy'n dangos parodrwydd i fuddsoddi yn y tymor hir. Mae targedau i leihau allyriadau yn tueddu i beidio â mynd y tu hwnt i 2016/17, sy'n awgrymu diffyg strategaeth tymor hir i gwrdd â'r gyllideb garbon fyd-eang. Rhaid codi uchelgais i wireddu'r trosglwyddiad tymor hwy i economïau cynaliadwy. Mae arweinwyr yn nodi polisi fel risg a chyfle i raddau bron yn gyfartal. Mae'n debygol bod diffyg polisi tymor hir clir yn atal cynnydd corfforaethol tuag at dargedau hirdymor uchelgeisiol. Dylai cwmnïau a'u cymdeithasau masnach felly ymgysylltu mwy â llywodraethau i ddylanwadu ar bolisïau cenedlaethol a fydd yn datgloi potensial llawn busnes i leihau nwyon tŷ gwydr ledled y byd.

Cymryd agwedd fyd-eang tuag at arweinyddiaeth

Mae tri chwarter (78%) o'r Rhestr A yn ymgysylltu â llunwyr polisi ar newid yn yr hinsawdd, yn erbyn ychydig llai na hanner (49%) y pecyn sy'n weddill. Mae cwmnïau fel AstraZeneca, y cawr fferyllol Prydeinig-Sweden, yn mynd un cam ymhellach ac yn hyrwyddo arfer gorau'r diwydiant trwy gymdeithasau masnach cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol y llywodraeth ac asiantaethau rhyngwladol.

Dywedodd Paul Simpson, prif swyddog gweithredol CDP: “Mae'r llinell waelod mewn perygl o'r argyfwng hinsawdd. Mae'r heriau amgylcheddol digynsail yr ydym yn eu hwynebu heddiw hefyd yn broblemau economaidd. Mae'r ffaith anadferadwy hon yn hidlo drwodd i gwmnïau a buddsoddwyr. Rhaid llongyfarch y busnesau sydd wedi cyrraedd ein rhestr fyd-eang gyntaf erioed o arweinwyr perfformiad hinsawdd am eu cynnydd; maent yn dadlau dadleuon economaidd yn erbyn lleihau allyriadau. Fodd bynnag, mae allyriadau byd-eang yn parhau i godi ar raddfa frawychus. Rhaid i fusnesau a llywodraethau godi eu huchelgais hinsawdd. Mae'r data'n dangos nad oes esgus na'r amser dros syrthni. ”

Mae pencadlys bron i hanner yr arweinwyr perfformiad yn Ewrop, gyda thraean arall wedi'i leoli yn UDA neu Japan. Dyfarnwyd A i fwy na chwarter y cwmnïau Sbaenaidd a Gwlad Belg a gymerodd ran yn rhaglen newid hinsawdd CDP, gan roi'r cyfran fwyaf o arweinwyr i Sbaen a Gwlad Belg yn gyfrannol. Mae Portiwgal, yr Iseldiroedd a De Korea hefyd wedi perfformio'n dda yn hyn o beth.

Y Rhestr A: Mynegai Arweinyddiaeth Perfformiad Hinsawdd CDP 2014 ynghyd â briffio polisi'r UE Buddsoddiad a Thwf o Weithredu Hinsawdd ar gael ar Gwefan CDP.

Ynglŷn â CDP

Sefydliad dielw rhyngwladol yw CDP sy'n darparu'r unig system fyd-eang i gwmnïau a dinasoedd fesur, datgelu, rheoli a rhannu gwybodaeth amgylcheddol hanfodol. Mae CDP yn gweithio gyda grymoedd y farchnad, gan gynnwys 767 o fuddsoddwyr sefydliadol gydag asedau o US $ 92 triliwn, i ysgogi cwmnïau i ddatgelu eu heffeithiau ar yr amgylchedd ac adnoddau naturiol a gweithredu i'w lleihau. Bellach mae CDP yn dal y casgliad mwyaf yn fyd-eang o wybodaeth am newid yn yr hinsawdd sylfaenol, dŵr a risg coedwig ac yn rhoi'r mewnwelediadau hyn wrth galon penderfyniadau busnes, buddsoddi a pholisi strategol. Ymweld â'u wefan neu dilynwch yn @CDP i gael gwybod mwy.

Busnes

Mae rhaglen Meistr mewn Rheolaeth GSOM SPbU wedi rhestru ymhlith y 25 uchaf o brif Feistri Byd-eang FT mewn Rheolaeth 2021

cyhoeddwyd

on

Roedd rhaglen Meistr mewn Rheolaeth (MiM) Ysgol Rheolaeth i Raddedigion Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) yn safle 25 ymhlith y 100 rhaglen meistr orau yn y byd. yn ôl y Times Ariannol. Mae GSOM SPbU yn parhau i fod yr unig ysgol yn Rwseg a gynrychiolir yn y safle hwn. 

Yn 2013, aeth y rhaglen Meistr mewn Rheolaeth i mewn i'r Times Ariannol yn safle 65ain yn rhestr y rhaglenni gorau am y tro cyntaf. Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae'r rhaglen MiM wedi llwyddo i wella ei safle a chodi yn safle 40 llinell, diolch i natur unigryw cynnwys addysgol a chefnogaeth cyn-fyfyrwyr a phartneriaid corfforaethol.

“Y safle uchel yn y FT mae graddio'r rhaglen Meistr mewn Rheolaeth yn ganlyniad gwaith beunyddiol llawer o adrannau, cefnogaeth partneriaid a chyfraniad pob athro sy'n gweithio ar y rhaglen. Rydym, wrth gwrs, yn llawenhau am y canlyniad newydd a gyflawnwyd, sy'n rhoi'r rhaglen mewn lle arbennig nid yn unig ym marchnad addysg fusnes Rwseg, ond hefyd yn y byd yn un. Ond i ni, mae hwn, yn gyntaf oll, yn ddangosydd ein bod ar y trywydd iawn, sy'n golygu y dylem barhau i weithio ar wella'r disgyblaethau a addysgir yn gyson, cefnogi myfyrwyr, datblygu'r amgylchedd rhyngwladol ymhellach, cryfhau cydweithredu gyda chyflogwyr, gan gynnwys gyda chwmnïau sy'n aelodau o Fwrdd Cynghori GSOM. Rwy’n llongyfarch pawb yn ddiffuant sy’n ymwneud â chreu a datblygu’r rhaglen, ac rwy’n llongyfarch myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, a gobeithio y byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau canlyniadau uchel newydd! ” Dywedodd Yulia Aray, athro cyswllt, Adran Rheolaeth Strategol a Rhyngwladol, Cyfarwyddwr Academaidd rhaglen Meistr mewn Rheolaeth.

hysbyseb

Cymerodd partneriaid academaidd GSOM SPbU - Prifysgol Swistir St Gallen ac Ysgol Fasnachol Uwch Paris y lle cyntaf a'r ail yn y safle Meistr Byd-eang mewn Rheolaeth 2021. Mae partneriaid academaidd eraill GSOM SPbU wedi cymryd y llinellau gerllaw'r Ysgol Fusnes yn y safle: mae'r Ysgol Fusnes, Prifysgol Mannheim (yr Almaen) yn y 24ain safle; Mae Sefydliad Rheoli India (Ahmedabad) ar y 26ain llinell.

The Financial Times rhestr yn cynnwys 100 o raglenni addysgol. Mae'r cyhoeddiad yn llunio safle yn seiliedig ar ddadansoddiad o ddata a dderbyniwyd gan ysgolion busnes a sylwadau dienw gan gyn-fyfyrwyr. Dim ond ysgolion busnes sydd ag o leiaf un o'r achrediadau rhyngwladol: AACSB ac EQUIS all gymryd rhan yn y safle. Mae cyfanswm o 17 o feini prawf yn cael eu hystyried: cyfradd y twf cyflog dros dair blynedd, twf gyrfa, cefnogaeth i ysgol fusnes ym maes datblygu gyrfa, canran y cyn-fyfyrwyr a gafodd swydd dri mis ar ôl graddio, nifer yr athrawon tramor a eraill. Ac, wrth gwrs, un o'r prif ddangosyddion yw cyflog cyfartalog cyn-fyfyrwyr dair blynedd ar ôl graddio - yn GSOM SPbU mae'n fwy na $ 70,000 y flwyddyn.

Safleoedd y papur newydd busnes rhyngwladol Times Ariannol (FT) wedi'i gyhoeddi mewn mwy nag 20 o wledydd. Maent yn ddangosydd a dderbynnir yn gyffredinol o ansawdd ysgol fusnes neu raglen unigol.

hysbyseb

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Parhau Darllen

Dyddiad

Mwy o ddiogelwch, arloesedd a thwf yn sector data'r DU fel y cyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Digidol y DU

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ailwampio i ysgogi mwy o arloesi a thwf yn sector data'r DU ac amddiffyn y cyhoedd yn well rhag bygythiadau data mawr, o dan ddiwygiadau arfaethedig a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Digidol Oliver Dowden

Bridget Treacy, partner (ymarfer preifatrwydd a seiberddiogelwch y DU), Hunton Andrews Kurth, meddai: “Mae llywodraeth y DU wedi dynodi gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer diwygio deddfau diogelu data’r DU, symleiddio’r drefn bresennol, lleihau biwrocratiaeth ar gyfer busnes ac annog arloesedd a arweinir gan ddata. Ar ôl dadansoddi’n ofalus, mae’r llywodraeth yn credu y gall wella cyfundrefn preifatrwydd data’r DU yn sylweddol a sut mae’n gweithio’n ymarferol, wrth gadw safonau uchel o ddiogelwch i unigolion. Ymhell o geisio disodli'r drefn bresennol, mae hyn yn edrych fel ymgais i'w fireinio, gan ei gwneud yn gallu diwallu anghenion yr holl randdeiliaid yn well ac yn gweddu'n well i'r oes ddigidol. 

“Mae'n hen bryd edrych o'r newydd ar lif data rhyngwladol, ac yma bydd yn ddiddorol gweld pa mor greadigol y mae llywodraeth y DU yn barod i fod. Mae llifoedd data byd-eang yn rhan anochel o fasnach fyd-eang ac amlygodd pandemig Covid-19 yr angen am gydweithrediad byd-eang mewn ymchwil ac arloesi. Mae llywodraeth y DU eisiau galluogi llifoedd data dibynadwy a chyfrifol, heb leihau amddiffyniad i unigolion, a heb fiwrocratiaeth ddiangen. Gall dull mwy ystwyth, hyblyg, wedi'i seilio ar risg a chanlyniadau ar gyfer pennu digonolrwydd wella diogelwch data yn gyffredinol. Ond yma bydd angen i'r llywodraeth gymryd gofal arbennig, gan dybio ei bod am gadw statws digonolrwydd y DU yn yr UE.

hysbyseb

“Mae’n ymddangos y bydd hyd yn oed Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn destun diwygio, gyda chynigion i foderneiddio strwythur llywodraethu’r rheolydd diogelu data, yn gosod amcanion clir ac i sicrhau mwy o dryloywder ac atebolrwydd. Mae'r ICO yn rheoleiddiwr amddiffyn data uchel ei barch, sy'n cynnig arweinyddiaeth fyd-eang uchel ei pharch ar faterion anodd. Bydd angen gofal i sicrhau nad yw'r annibyniaeth arfaethedig yn peryglu annibyniaeth fawr a gwerthfawrogol yr ICO.

“Ar y cyfan, mae hyn yn edrych fel ymgais feddylgar i wella trefn amddiffyn data bresennol y DU, nid trwy newid radical, ond trwy adeiladu ar y fframwaith presennol a'i fireinio i'w wneud yn fwy addas ar gyfer ein hoes ddigidol. Dylai sefydliadau groesawu'r cyfle i gyfrannu at yr ymgynghoriad hwn. "

Bojana Bellamy, llywydd Hunton Andrews Kurth Canolfan Arweinyddiaeth Polisi Gwybodaeth (CIPL), dywedodd melin drafod polisi gwybodaeth fyd-eang blaenllaw yn Washington, DC, Llundain a Brwsel: “Mae gweledigaeth llywodraeth y DU yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae ei angen yn fawr i fynd i’r afael â chyfleoedd a heriau ein hoes ddigidol. Dylai'r cynlluniau gael eu croesawu yn y DU ac yn yr UE. Nid yw hyn yn ymwneud â gostwng lefel diogelu data neu gael gwared ar GDPR, mae'n ymwneud â gwneud i'r gyfraith weithio'n ymarferol, yn fwy effeithiol ac mewn ffordd sy'n creu buddion i bawb - sefydliadau sy'n defnyddio data, unigolion, rheoleiddwyr a chymdeithas y DU. ac economi. Mae angen i gyfreithiau ac arferion rheoleiddio esblygu a bod yn ystwyth yn union fel y technolegau maen nhw'n ceisio eu rheoleiddio. Bydd gwledydd sy'n creu'r cyfundrefnau rheoleiddio hyblyg ac arloesol mewn sefyllfa well i ymateb i'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

hysbyseb

“Nid oes amheuaeth nad yw rhai agweddau ar y GDPR yn gweithio’n dda, ac mae rhai meysydd yn aneglur yn aneglur. Er enghraifft, mae'r rheolau ar gyfer defnyddio data mewn ymchwil ac arloesi gwyddonol a diwydiannol yn feichus i leoli a dadansoddi, rhwystro defnydd a rhannu data at y dibenion buddiol hyn; mae'n anodd defnyddio data personol ar gyfer hyfforddi algorithmau AI i osgoi rhagfarn; mae cydsyniad unigolion i brosesu data wedi'i roi yn ddiystyr trwy or-ddefnyddio; ac mae llifoedd data rhyngwladol wedi cael eu torri mewn tâp coch.

“Gweledigaeth feiddgar llywodraeth y DU i symleiddio’r drefn amddiffyn data gyfredol, lleihau biwrocratiaeth, rhoi mwy o gyfrifoldeb ar sefydliadau i reoli a defnyddio data yn gyfrifol, ac i atgyfnerthu rôl ganolog rheoleiddiwr preifatrwydd y DU yw’r ffordd iawn ymlaen. Mae'n sicrhau diogelwch effeithiol i unigolion a'u data ac yn galluogi arloesi, twf a buddion cymdeithasol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Dylai llywodraethau a gwledydd eraill ddilyn arweiniad y DU.

“Mae'n hen bryd ailwampio'r rheolau ar gyfer llifoedd data rhyngwladol ac mae Llywodraeth y DU yn llygad ei lle i ganolbwyntio ar alluogi llif data dibynadwy a chyfrifol. Bydd busnesau ym mhob sector yn croesawu trefn fwy di-dor ar gyfer trosglwyddo data a phenderfyniadau digonolrwydd mewn perthynas â mwy o wledydd. Mae swyddogion preifatrwydd data corfforaethol yn dargyfeirio gormod o adnoddau i fynd i'r afael â thechnegau cyfreithiol llif data o'r UE, yn enwedig yn dilyn dyfarniad Schrems II yr UE. Byddai defnyddwyr a busnesau yn cael eu gwasanaethu'n well gan sefydliadau sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd trwy ddylunio, asesiadau effaith risg ac adeiladu rhaglenni rheoli preifatrwydd cynhwysfawr sy'n addas ar gyfer yr economi ddigidol newydd. 

“Mae'n galonogol bod y llywodraeth yn cydnabod Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU fel rheolydd digidol allweddol yn y DU, gyda chylch gwaith beirniadol o amddiffyn hawliau gwybodaeth unigolion a galluogi arloesi a thwf cyfrifol sy'n cael ei yrru gan ddata yn y DU. Mae'r ICO wedi bod yn rheoleiddiwr a dylanwadwr blaengar yn y gymuned reoleiddio fyd-eang. Rhaid rhoi’r adnoddau a’r offer i’r ICO i fod yn strategol, yn arloesol, gan ymgysylltu’n gynnar â sefydliadau gan ddefnyddio data ac annog a gwobrwyo arferion gorau ac atebolrwydd. ”

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae rheolau rheoli allforio cryfach yr UE yn cychwyn

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cryfhau ei allu i ymateb i risgiau diogelwch newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg. Y newydd Rheoliad Rheoli Allforio a ddaeth i rym ar 9 Medi a bydd yn tynhau rheolaethau ar fasnach mewn eitemau defnydd deuol - nwyddau a thechnolegau sifil gyda defnydd milwrol neu ddiogelwch posibl - gan wella gallu'r UE i amddiffyn hawliau dynol a chefnogi cadwyni cyflenwi diogel ar gyfer eitemau strategol.

Is-lywydd Gweithredol a Chomisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis (llun): “Mae angen i ni ymateb yn well i fygythiadau sy’n dod i’r amlwg mewn byd cynyddol gyfnewidiol. Mae hynny'n golygu cael gwell gafael ar dechnolegau defnydd deuol, gan gynnwys technolegau seiber-wyliadwriaeth y gellir eu camddefnyddio am dorri hawliau dynol. Diolch i'r rheolau newydd hyn gan yr UE, bydd gwledydd yr UE nawr hefyd yn gweithio'n agosach fyth ymysg ei gilydd a chyda chynghreiriaid ar risgiau diogelwch posibl sy'n deillio o biotechnoleg, Deallusrwydd Artiffisial a thechnolegau eraill sy'n dod i'r amlwg. Byddwn hefyd yn ymuno i sicrhau chwarae teg i gwmnïau, er enghraifft, yng nghyd-destun Cyngor Masnach a Thechnoleg newydd yr UE-UD. " 

Mae'r fframwaith newydd yn caniatáu i'r UE gymryd nifer o gamau pwysig i gyfuno arbenigedd a mynd i'r afael â heriau penodol, yn enwedig mewn perthynas â seiber-wyliadwriaeth - lle mae canllawiau diwydrwydd dyladwy wrthi'n cael eu paratoi - ond hefyd dechnolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg fel cyfrifiadura uwch.

hysbyseb

Mae'r rheoliad yn cyflwyno mwy o dryloywder trwy gynyddu lefel yr ymgynghoriadau a'r adroddiadau rhwng aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn, gan gyfrannu at ddatblygu newydd. Llwyfan trwyddedu electronig yr UE eisoes wedi'u treialu mewn pedair aelod-wladwriaeth o'r UE.

Mae hefyd yn darparu sylfaen gyfreithiol ar gyfer gweithredu gan yr UE ar lefelau amlochrog, amlochrog a dwyochrog - gan gydnabod bod effeithiolrwydd rheolaethau yn dibynnu ar gydweithrediad y prif gynhyrchwyr technoleg - ac mae'n adeiladu ar y fframwaith amlochrog presennol o reolaethau allforio, sef Trefniant Wassenaar, sydd yn sail i lawer o gyfyngiadau a osodir gan y rheoliad ar lefel yr UE.

Cefndir

hysbyseb

Mabwysiadodd y Comisiwn ei gynnig deddfwriaethol i foderneiddio rheolaethau’r UE ar allforion eitemau defnydd deuol sensitif - nwyddau a thechnoleg - ym mis Medi 2016, i ddisodli’r Rheoliad o 2009. Mae gan eitemau o’r fath lawer o ddefnyddiau sifil ond gellir eu defnyddio hefyd ar gyfer amddiffyn, deallusrwydd a dibenion gorfodi'r gyfraith (deunyddiau niwclear ac arbennig, telathrebu, electroneg a chyfrifiaduron, gofod ac awyrofod, offer morol, ac ati), a gellir eu camddefnyddio hefyd am dorri hawliau dynol.  

Mae'r Rheoliad newydd yn cynnwys llawer o gynigion y Comisiwn ar gyfer 'uwchraddio system' gynhwysfawr, a bydd yn gwneud system reoli Allforio bresennol yr UE yn fwy effeithiol trwy:

  • Cyflwyno dimensiwn 'diogelwch dynol' newydd, fel y gall yr UE ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil technolegau defnydd deuol sy'n dod i'r amlwg - yn enwedig technolegau seiber-wyliadwriaeth - sy'n peri risg i ddiogelwch cenedlaethol a rhyngwladol; gan gynnwys amddiffyn hawliau dynol;
  • diweddaru syniadau a diffiniadau allweddol (ee diffiniad o 'allforiwr' i'w gymhwyso i bobl naturiol ac ymchwilwyr sy'n ymwneud â throsglwyddiadau technoleg defnydd deuol);
  • symleiddio a chysoni gweithdrefnau trwyddedu a chaniatáu i'r Comisiwn ddiwygio - trwy weithdrefn 'symlach', hy gweithred ddirprwyedig - y rhestr o eitemau neu gyrchfannau sy'n ddarostyngedig i fathau penodol o reolaeth, a thrwy hynny wneud y system rheoli allforio yn fwy ystwyth ac yn gallu esblygu ac addasu iddi amgylchiadau;
  • gwella cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau trwyddedu a'r Comisiwn gyda'r bwriad o gynyddu tryloywder penderfyniadau trwyddedu;
  • cydgysylltu, a chefnogi, gorfodi rheolaethau yn gadarn, gan gynnwys gwella cyfnewid gwybodaeth electronig ddiogel rhwng asiantaethau trwyddedu a gorfodi;
  • datblygu rhaglen adeiladu gallu a hyfforddi UE ar gyfer awdurdodau trwyddedu a gorfodi aelod-wladwriaethau; 
  • allgymorth i ddiwydiant a thryloywder gyda rhanddeiliaid, gan ddatblygu perthynas strwythuredig gyda'r sector preifat trwy ymgynghoriadau penodol â rhanddeiliaid gan grŵp perthnasol y Comisiwn o arbenigwyr aelod-wladwriaethau, a;
  • galluogi deialogau cryfach â thrydydd gwledydd a cheisio chwarae teg ar y lefel fyd-eang.

Mwy o wybodaeth

Rheoliad Rheoli Allforio

Memo - Gweithredu'r Rheoliad

Rheolaethau masnach defnydd deuol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd