Cysylltu â ni

biodanwyddau

Adroddiad yn datgelu arbedion allyriadau nwyon tŷ gwydr o fiodanwydd 'wedi'u tanamcangyfrif yn sylweddol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

GasPump_13802299910109Utrecht, 10 Tachwedd, 2014: Er mwyn deall budd hinsawdd biodanwydd, dylid cymharu eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr â’r allyriadau tanwydd ffosil y maent yn eu disodli yn y farchnad, yn ôl astudiaeth newydd a ryddhawyd heddiw. Er bod biodanwydd yn disodli tanwydd anghonfensiynol dwys allyriadau fel y rhai sy'n deillio o dywod olew, olew tynn ac olew cerogen, ni chyfrifir yn gywir am yr arbedion allyriadau sy'n deillio o hyn yn y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy nac yng nghynnig methodoleg Cyfarwyddeb Ansawdd Tanwydd diweddar y Comisiwn.

Mae'r Cyfarwyddebau Ynni Adnewyddadwy ac Ansawdd Tanwydd yn asesu manteision biodanwydd o'u cymharu â thanwydd ffosil trwy gymharu eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr cylch bywyd â chymharydd ffosil. Mae'r cymharydd hwn yn seiliedig ar ddwysedd carbon cyfartalog tanwydd ffosil ar farchnad tanwydd ffyrdd yr UE ac ar hyn o bryd mae wedi'i osod ar 83.8 gCO2eq / MJ. Os yw buddion biodanwydd i gael eu hadlewyrchu'n fwy cywir, dylid cymharu eu dwyster carbon ag allyriadau'r tanwyddau ffosil y maent yn eu dadleoli i bob pwrpas.

Mae'r astudiaeth newydd a gyhoeddwyd gan ymgynghorwyr ynni a hinsawdd Ecofys, yn archwilio pa danwydd ffosil a fyddai'n cael ei ddefnyddio ar y farchnad pe na bai biodanwydd ar gael. Mae'r 'dull ymylol' hwn yn datgelu:

hysbyseb
  • Mae biodanwydd yn bennaf yn disodli tanwydd a gynhyrchir o olewau anghonfensiynol, nid cyfuniad o danwydd ar gyfartaledd, fel y mae'r cymharydd ffosil yn ei gynrychioli;
  • yr olewau anghonfensiynol yn bennaf yw tywod olew, olew tynn ysgafn a cerogen, olew y mae ei ddatblygiad yn fwyaf sensitif i brisiau ynni rhyngwladol a rhagolygon y farchnad, a;
  • mae allyriadau’r cyfuniad ymylol hwn o danwydd ffosil yn uwch nag o gyfuniad cyfartalog, ar ddwysedd carbon amcangyfrifedig o 115 gCO2eq / MJ;

Mae hyn yn awgrymu bod y cymharydd cyfredol yn tanamcangyfrif budd nwy tŷ gwydr biodanwydd gan oddeutu 32 gCO2eq/ MJ.

Gan ystyried yr arbedion sylweddol hyn, mae biodanwydd yn opsiwn mawr i ddatgarboneiddio'r sector trafnidiaeth. Hyd yn oed wrth gymryd y dull cyfartalog, dylid addasu'r cymharydd ffosil hefyd i adlewyrchu'r gyfran gynyddol o danwydd anghonfensiynol yn y farchnad a'r ymdrechion echdynnu cynyddol sy'n ofynnol ar gyfer meysydd olew confensiynol.

Mae cynnig y Comisiwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar i weithredu rhwymedigaethau presennol y Gyfarwyddeb Ansawdd Tanwydd (98/70 / EC) yn ceisio ail-addasu dwyster carbon cyfartalog tanwydd ffosil i 94.1 gCO2eq / MJ. Serch hynny, mae'n dal i gynnig cymharu biodanwydd â'r cymharydd ffosil sydd wedi dyddio yn 83.8 gCO2eq / MJ. At hynny, nid yw'r polisi arfaethedig yn galw am y tryloywder mawr ei angen ar ddwyster carbon tanwydd ffosil sy'n dod i mewn i farchnad yr UE, yn groes i'r hyn a ddisgwylir gan fiodanwydd. Mae'r cyfeiriadedd polisi hwn yn tanamcangyfrif potensial biodanwydd i ddatgarboneiddio'r sector trafnidiaeth.

hysbyseb

Ecofys

Wedi'i sefydlu ym 1984 gyda'r genhadaeth o gyflawni “ynni cynaliadwy i bawb”, mae Ecofys wedi dod yn arbenigwr blaenllaw ym maes ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a charbon, systemau a marchnadoedd ynni yn ogystal â pholisi ynni a hinsawdd. Y synergedd unigryw rhwng y meysydd arbenigedd hynny yw'r allwedd i'w lwyddiant. Mae Ecofys yn creu atebion craff, effeithiol, ymarferol a chynaliadwy ar gyfer a chyda chleientiaid cyhoeddus a chorfforaethol ledled y byd. Gyda swyddfeydd yng Ngwlad Belg, yr Iseldiroedd, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, China a'r UD, mae Ecofys yn cyflogi dros 250 o arbenigwyr sy'n ymroddedig i ddatrys heriau ynni a hinsawdd.

I weld yr adroddiad, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Mae ymchwil BIOSWITCH yn dadansoddi safbwyntiau defnyddwyr Gwyddelig a'r Iseldiroedd o gynhyrchion bio-seiliedig

cyhoeddwyd

on

Mae BIOSWITCH, prosiect Ewropeaidd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith perchnogion brand a'u hannog i ddefnyddio cynhwysion bio-seiliedig yn lle cynhwysion ffosil yn eu cynhyrchion, wedi cynnal ymchwil i ddeall ymddygiad defnyddwyr a safbwyntiau cynhyrchion bio-seiliedig. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg meintiol ymhlith defnyddwyr 18-75 oed yn Iwerddon a'r Iseldiroedd i gael dealltwriaeth o safbwyntiau defnyddwyr mewn perthynas â chynhyrchion bio-seiliedig. Dadansoddwyd, cymharwyd a lluniwyd yr holl ganlyniadau mewn papur a adolygwyd gan gymheiriaid y gellir ymgynghori ag ef yn y ddolen hon.

“Mae cael gwell dealltwriaeth o ganfyddiad defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig yn hanfodol er mwyn helpu i hybu'r trawsnewidiad o ddiwydiant sy'n seiliedig ar ffosiliau i ddiwydiant bio-seiliedig, cefnogi trosglwyddiad Ewrop i economi carbon isel a helpu i gyrraedd targedau cynaliadwyedd allweddol, ”Meddai James Gaffey, cyd-gyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Bioeconomi Cylchol ym Mhrifysgol Dechnolegol Munster. Mae rhai o brif ganfyddiadau'r astudiaeth yn nodi bod gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad agwedd gymharol gadarnhaol o ran cynhyrchion bio-seiliedig, gyda defnyddwyr Gwyddelig, ac yn enwedig menywod Gwyddelig, yn dangos safle ychydig yn fwy cadarnhaol.

At hynny, mae gan ddefnyddwyr Gwyddelig ganfyddiad ychydig yn fwy cadarnhaol y gall eu dewis fel defnyddiwr fod yn fuddiol i'r amgylchedd, ac ar y cyfan, maent yn fwy parod i dalu'n ychwanegol am gynhyrchion bio-seiliedig. Dynodwyd pris gan ddefnyddwyr yn y ddwy wlad fel ffactor allweddol sy'n dylanwadu ar brynu cynhyrchion bio-seiliedig, ac mae tua hanner y cyfweleion yn anfodlon talu mwy am gynhyrchion bio-seiliedig. Yn yr un modd, mae defnyddwyr yn y ddwy wlad yn fwyaf tebygol o brynu cynhyrchion bio-seiliedig o'r un categorïau cynnyrch, a'r prif rai yw pecynnu cynhyrchion, cynhyrchion tafladwy, a glanhau, hylendid a chynhyrchion misglwyf.

hysbyseb

Mae premiwm gwyrdd yn fwyaf tebygol o gael ei dalu am gategorïau fel cynhyrchion tafladwy, colur a gofal personol. Defnyddwyr yn y ddwy wlad a benodir ar gynaliadwyedd amgylcheddol fel ffactor arwyddocaol wrth ddewis rhwng cynhyrchion; fodd bynnag, mae termau fel bioddiraddadwy a chompostiadwy yn cario mwy o bwysau na'r term bio-seiliedig ymhlith defnyddwyr, gan nodi bod angen gwneud mwy o waith i wella gwybodaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o gynhyrchion bio-seiliedig. Er gwaethaf hyn, roedd yr arwydd cyffredinol o ffafriaeth defnyddwyr ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig yn hytrach na ffosiliau yn glir, gan fod 93% o ymatebwyr Iwerddon ac 81% o rai o'r Iseldiroedd wedi dweud y byddai'n well ganddynt brynu cynhyrchion bio-seiliedig.
Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan Ymgymeriad ar y Cyd y Diwydiannau Bio-seiliedig (JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 887727. yn hytrach na chynhyrchion wedi'u seilio ar ffosiliau. Roedd bron i hanner ohonynt hyd yn oed yn barod i dalu ychydig yn fwy am y dewisiadau amgen bio-seiliedig.

“Roedd yn wych sylwi ar agweddau cadarnhaol ymhlith defnyddwyr tuag at gynhyrchion bio-seiliedig,” meddai John Vos, uwch ymgynghorydd a rheolwr prosiectau Ewropeaidd yn BTG Biomass Technology Group. “Gobeithiwn y bydd canlyniadau’r astudiaeth hon yn sail ar gyfer archwilio’r pwnc hwn ymhellach ac y byddant yn ysgogi’r farchnad ar gyfer cynhyrchion bio-seiliedig trwy fynd i’r afael ag ansicrwydd ynghylch galw defnyddwyr yn Iwerddon a’r Iseldiroedd.”

Ynglŷn â BIOSWITCH

hysbyseb

Mae BIOSWITCH yn fenter a ariennir gan Gyd-ymgymeriad y Diwydiannau Bio-Seiliedig (BBI JU) o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd gyda chyfanswm cyllideb o € 1 miliwn. Cydlynir y prosiect gan endid y Ffindir CLIC Innovation a'i ffurfio gan gonsortiwm amlddisgyblaethol o wyth partner o chwe gwlad wahanol. Mae proffiliau'r partneriaid yn cynnwys pedwar clwstwr diwydiannol: CLIC Innovation, Corporación Tecnológica de Andalucía, BWYD Fflandrys a Denmarc Clwstwr Bwyd a Bio; dau Sefydliad Ymchwil a Thechnolegol: Sefydliad Technolegol Munster a Chanolfan Ymchwil Dechnegol VTT yn y Ffindir; a dau fusnes bach a chanolig: Grŵp Technoleg Biomas BTG ac Arloesi Cynaliadwy.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Amser Ewrop: Sut i beidio â'i wastraffu?

cyhoeddwyd

on

Mae'n foment hanesyddol i Ewrop. Dyna sut yr amcangyfrifodd y Comisiwn Ewropeaidd y rhestr o fesurau arfaethedig i adfer economi’r Undeb Ewropeaidd ar y swm uchaf erioed o 750 biliwn ewro, gyda 500 biliwn yn cael ei ddyrannu yn rhad ac am ddim fel grantiau a 250 biliwn arall - fel benthyciadau. Dylai aelod-wladwriaethau’r UE gymeradwyo cynllun y Comisiwn Ewropeaidd er mwyn «cyfrannu at ddyfodol gwell i genhedlaeth newydd».

Yn ôl pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, «Bydd cymeradwyo’r cynllun yn effeithlon yn arwydd clir o undod Ewropeaidd, ein cydsafiad a’n blaenoriaethau cyffredin». Nod rhan sylweddol o'r mesurau adfer yw gweithredu'r «Fargen Werdd», trosglwyddiad graddol i niwtraliaeth hinsawdd gwledydd yr UE. Bydd tua 20 biliwn ewro yn cael ei ddyrannu i gyd-ariannu'r rhaglen InvestEU bresennol gyda'r nod o gefnogi datblygiad technolegau ynni cynaliadwy, gan gynnwys prosiectau dal a storio carbon.

Ar hyn o bryd mae un o'r prosiectau mwyaf addawol yn y maes hwn yn cael ei weithredu yn yr Iseldiroedd yn delta Rhine-Meuse, sy'n hanfodol bwysig ar gyfer llongau Ewropeaidd a rhyngwladol. Mae Consortiwm Adnoddau Smart Delta wedi lansio ymgyrch i asesu pob agwedd ar adeiladu systemau dal a storio carbon i'w hailddefnyddio wedi hynny. Y bwriad yw y bydd y consortiwm yn dal 1 miliwn tunnell o garbon deuocsid y flwyddyn gan ddechrau o 2023 gyda chynnydd dilynol i 6.5 miliwn o dunelli yn 2030, a fydd yn lleihau cyfanswm cyfran yr allyriadau yn y rhanbarth 30%.

Un o aelodau'r consortiwm yw purfa Zeeland (menter ar y cyd rhwng CYFANSWM a LUKOIL sy'n gweithio gyda phurfa integredig fwyaf Ewrop, Purfa Antwerp). Mae'r planhigyn hwn o'r Iseldiroedd yn un o arweinwyr y diwydiant o ran niwtraliaeth hinsawdd. Mae system optimeiddio digidol ar gyfer prosesu distyllfeydd canol (sy'n cynnwys tanwydd morol sy'n cydymffurfio â gofynion llym IMO 2020 sydd wedi dod i rym yn ddiweddar), yn ogystal â'r rhai sydd wedi'u huwchraddio yn ddiweddar ac un o'r cyfleusterau hydrocracio mwyaf yn Ewrop wedi'u gosod yn y planhigyn.

Yn ôl Leonid Fedun, Is-lywydd Datblygu Strategol LUKOIL, mae’r cwmni’n Ewropeaidd ac, o ganlyniad, yn teimlo rhwymedigaeth i gydymffurfio â thueddiadau cyfredol, gan gynnwys tueddiadau hinsawdd sy’n diffinio’r farchnad heddiw.

Ar yr un pryd, yn ôl Fedun, dim ond erbyn 2065 y bydd niwtraliaeth hinsawdd yn Ewrop yn cael ei gyflawni, ac er mwyn ei gyflawni mae cysoni dulliau rheoleiddio pob plaid yng Nghytundeb Paris yn fyd-eang.

Efallai y bydd y mesurau a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi economïau aelod-wladwriaethau yn dod yn gam sylweddol ar hyd y llwybr hwn, gan mai ei gam cyntaf fydd datblygu a chydlynu mewnol cynlluniau ad-drefnu pob aelod-wladwriaeth yn y sector ynni ac ym maes yr economi.

Efallai y bydd defnyddio prosiectau arloesol presennol ym maes niwtraliaeth hinsawdd fel arferion gorau'r diwydiant ar gyfer y rhanbarth cyfan yn helpu i gwtogi'r amser sydd ei angen i weithredu mesurau cymorth yn ogystal â dod yn offeryn ar gyfer deialog o fewn sefydliadau uwchwladol a chytundebau rhyngwladol fel Cytundeb Hinsawdd Paris. .

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd