#ESG - Tuag at dwf trwy ddatblygu cynaliadwy

| Efallai y 22, 2019

Nodweddir amgylchedd y farchnad fusnes gyfnewidiol bresennol yn gynyddol gan brisiadau sy'n cael eu gyrru gan deimlad. Sylw a diddordeb buddsoddwyr ynghylch y pwnc Amgylchedd, Cymdeithas a Llywodraethu (ESG). Er bod hanfodion cwmni solet yn parhau i fod yn greiddiol i'r stori, mae'n hanfodol i gwmni lunio canfyddiad cadarnhaol gan y cyhoedd a buddsoddwyr. Mae'r buddsoddwyr byd-eang mwyaf eisoes yn ystyried bod ESG yn ffactorau gorfodol mewn penderfyniadau buddsoddi. Gwerthusiad o “ESG” yn cynnwys mynd i'r afael â materion ecolegol, cymdeithasol, llywodraethu corfforaethol a meysydd eraill y mae cymdeithas yn eu gwerthfawrogi fel seilwaith a meysydd microeconomaidd.

Mae nwyddau ac yn enwedig cwmnïau ynni yn gwneud cyfran dda ym mhortffolios cwmnïau rheoli a buddsoddi cronfeydd blaenllaw. Ar y naill law, mae'r diwydiant olew a nwy yn parhau i fod yn un o'r adnoddau refeniw hanfodol yn y cefndir presennol, ar y llaw arall mae'n elfen anhepgor o lawer o ddiwydiannau eraill yn y dirwedd economaidd.

Wrth siarad am gyfrifoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd corfforaethol, dywedodd Waldemar Herdt, dyn busnes o'r Almaen ac aelod o'r Bundestag: “Arferai proffidioldeb a difidendau cwmni gael eu hystyried fel y prif ddangosyddion sy'n cyfansoddi delwedd gadarnhaol menter. Heddiw, mae'r ddynoliaeth wedi cyrraedd y cam lle mae'r asesiad o effaith amgylcheddol cynhyrchu wedi dod yn ffactor blaenoriaeth yn y system raddio ar gyfer mentrau. ”

Yr hyn sy'n wir yw bod y cwmnïau olew a nwy yn gweithredu mesurau mwy nag erioed i fynd i'r afael â'r effaith negyddol hon ac arwain yr ymdrech fyd-eang i leihau llygredd atmosfferig. Mae nifer o gamau sylweddol eisoes wedi'u gwneud gan y diwydiant ynghyd ag ymrwymiadau i frwydro yn erbyn yr argyfwng amgylcheddol byd-eang. Mae rhyfel yn cael ei roddi am ddyfodol mwy cynaliadwy i'r Ddaear, a'r sector olew a nwy sydd ar y rheng flaen yn y gwrthdaro hwn.

Mae enghraifft o'r stiwardiaeth i wella'r sefyllfa i'w chael yn y diwydiant olew a nwy ym Mhrydain. Er enghraifft, mae allyriadau carbon deuocsid wedi gostwng yn raddol gyda gostyngiad 10% yn 2007 o'i gymharu â 2000 ac yn parhau i wneud hynny. Ymhlith y ffactorau polisi allweddol sy'n cyfrannu at hyn mae cyfranogiad Prydain yng Nghynllun Masnachu Allyriadau'r UE, a'i nod yw lleihau allyriadau CO2. Mae gan y diwydiant hefyd yr uchelgais i leihau niwed i natur gan 2020 trwy hyrwyddo Systemau Rheoli Amgylcheddol.

Mae cwmnïau olew a nwy mewn marchnadoedd datblygedig yn rhoi sylw arbennig i gynaliadwyedd. Wedi'i ystyried yn rhan hanfodol o'r strategaeth gorfforaethol heddiw, mae'n hanfodol cynnwys cwmnïau o ranbarthau eraill yn weithredol wrth gymryd camau cynhwysfawr i wella bywydau pobl a diogelu'r amgylchedd ar lefel fyd-eang.

Mae nifer cynyddol o fusnesau mewn marchnadoedd sy'n datblygu wedi dod i sylweddoli bod cynaliadwyedd yn cefnogi twf, yn sbarduno cyfleoedd incwm, ac yn darparu cymhellion ar gyfer arloesi. Yn gynyddol, mae cwmnïau blaenllaw yn ymgorffori egwyddor cynaliadwyedd yn eu gweithrediadau busnes.

Er enghraifft, mae arweinydd diwydiant petrolewm Rwsia a chwmni petrolewm a fasnachir yn fwyaf y byd, Rosneft, yn dangos sut mae'r sector yn darparu ar gyfer anghenion amgylcheddol y byd yn gynyddol. Mae'r cwmni'n cydnabod yr hanfodion i wneud newidiadau dwys a hirdymor a gwella ei gydweithrediad wrth benderfynu ar atebion i heriau cynaliadwyedd. Wrth i ddadansoddwyr y diwydiant feddwl ei fod yn ganlyniad i strwythur cyfranddalwyr y cwmni - er enghraifft mae gan Rosneft BP ymhlith ei gyfranddalwyr. Yn ogystal, ymhlith y cyfranddalwyr mwyaf yn y cwmni mae un o'r cronfeydd sofran enwocaf yn y byd - Awdurdod Buddsoddiadau Qatar - sydd â phopeth mewn arweinwyr byd-eang fel Volkswagen, Deutsche Bank a Glencore.

Cred Mr Herdt, yn hyn o beth, fod y nodau a'r amcanion, yn ogystal â gweithgareddau a buddsoddiadau Rosneft sydd â'r nod o leihau effaith amgylcheddol cynhyrchu, yn bellgyrhaeddol. Mae hwn yn benderfyniad doeth a fydd yn sicrhau dyfodol Rosneft fel cwmni ac yn atgyfnerthu ei rôl flaenllaw wrth gynhyrchu nwyddau ynni gan ddefnyddio technolegau ac arferion ecogyfeillgar.

Mae pryder cynyddol am gynaliadwyedd wedi dod â nifer cynyddol o gwmnïau at ei gilydd. Mae mentrau fel Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, Cytundeb Paris ar Newid yn yr Hinsawdd ac Egwyddorion Arweiniol y Cenhedloedd Unedig ar Fusnes a Hawliau Dynol wedi codi ymwybyddiaeth ac wedi helpu cwmnïau sy'n cymryd rhan i uno a chydweithio'n llwyddiannus wrth ddiffinio atebion i heriau mwyaf cymhleth y byd.

Gan addo toriadau sydyn o ran allyriadau o ganlyniad i'w strategaeth, mae Rosneft wedi lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ei fusnes mireinio gan 11% yn 2018 o'i gymharu â 2017. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r cwmni wedi buddsoddi mwy na 240 biliwn o rubles mewn prosiectau gwyrdd, ac mae 300 biliwn yn fwy i'w wario yn y dyfodol agos mewn cydweithrediad â'i bartneriaid a chyfranddalwyr rhyngwladol.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, farchnad ynni, Strategaeth Diogelwch Ynni Ewropeaidd

Sylwadau ar gau.