Gweithredu #Ukraine #ElectricityMarketReform yn amserol

| Efallai y 31, 2019

Y sector ynni yw sylfaen yr economi Wcrain. Yn anffodus, mae ynni yn parhau i fod yn bwnc hynod wleidyddol yn yr Wcrain ac mae'r ansicrwydd gwleidyddol presennol yn golygu bod perygl gwirioneddol y bydd y broses hanfodol o ryddfrydoli marchnad ynni yn cael ei gwthio yn ôl. Bydd hyn yn arwain at ganlyniadau sylweddol i ddatblygiad economaidd a diogelwch Wcráin, yn ogystal â'i gysylltiadau a'i statws gyda'r gymuned ryngwladol, yn ysgrifennu Ivan Plachkov (yn y llun).

O dan Gytundeb Cymdeithas yr UE a'r Wcráin a darpariaethau Trydydd Pecyn Ynni'r UE, mae'n rhaid i Wcráin ryddfrydoli ei sector trydan er mwyn ysgogi cystadleuaeth ymhlith cyflenwyr ynni ac annog newydd-ddyfodiaid yn y farchnad. Mae'r diwygiad hefyd yn rhag-amod ar gyfer integreiddio Wcráin i farchnad drydan yr UE ac, hebddo, ni fydd Wcráin yn gallu gweithredu'r mesurau a nodir ym Mhecyn Ynni Glân yr UE.

Bydd methu â gweithredu'r diwygiad yn cyflwyno Wcráin fel partner annibynadwy yng ngolwg y gymuned ryngwladol a bydd yn peryglu mynediad y wlad at y cyllid rhyngwladol sydd ei angen i foderneiddio ein seilwaith ynni, boed hynny gan yr UE, Banc y Byd neu'r sector preifat . Bydd hefyd yn rhwystro'r broses o integreiddio â system ynni Ewrop ac yn cynnal dibyniaeth y gwledydd ar Rwsia a Belarus ar gyfer mewnforion trydan yn ystod cyfnodau argyfwng.

Gydag amcangyfrif o weddill oes weithredol 10 years, mae angen uwchraddio a disodli seilwaith ynni Sofietaidd yr Wcráin yn ddirfawr - o gyfleusterau cynhyrchu i ddisodli'r gridiau - er mwyn helpu i fodloni rhwymedigaethau newid hinsawdd rhyngwladol y wlad. Mae hyrwyddo ynni adnewyddadwy hefyd yn ofyniad allweddol.

Mae cynnydd sylweddol eisoes wedi'i wneud tuag at ddiwygio'r farchnad ynni, ond er mwyn cyflawni'r trawsnewidiad hwn, mae angen i Wcráin gael marchnad drydan gwbl fodern, sy'n gweithio'n dda - un sy'n caniatáu prynu a gwerthu trydan yn y farchnad agored ac yn sicrhau bod cyflenwad a galw yn y pen draw yn pennu'r pris.

Er bod y broses o ddisodli grid ynni Sofietaidd a thariffau trydan a reolir yn wleidyddol gyda system sy'n seiliedig ar y farchnad yn un sylfaenol heriol, mae'n bwysig cydnabod y manteision y bydd yn eu cynnig i'r Wcráin.

Bydd gweithredu'r diwygiad i'r farchnad drydan yn brydlon yn sicrhau manteision economaidd sylweddol i'r Wcráin.

Bydd y diwygiad yn denu buddsoddiad yn y sector pŵer rhwng 2019 a 2030. Bydd buddsoddiadau ychwanegol yn caniatáu moderneiddio cyfleusterau cynhyrchu a rhwydweithiau dosbarthu, a fydd yn gwella ansawdd y cyflenwad pŵer, yn ogystal â'r sefyllfa amgylcheddol yn y gosodiadau trydan. Mae diwygio'r farchnad drydan yn rhagofyniad ar gyfer integreiddio â marchnadoedd trydan Ewrop.

Bydd hyn yn cynyddu cystadleuaeth yn y sector cynhyrchu trydan o Wcráin, gan sicrhau gwell cyflenwad pŵer ac atal y posibilrwydd o gamddefnyddio'r pŵer monopoli gan gwmnïau cyflenwi ynni. Hynny yw, bydd hyn yn hybu datblygiad mentrau, sy'n sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill i'r mentrau a defnyddwyr trydan.

Ar gyfer defnyddwyr, yn y cartref ac yn ddiwydiannol, bydd y diwygiad yn cynyddu cystadleuaeth ac yn eu galluogi i ddewis eu darparwr gwasanaeth, a bydd y ddau yn gwella ansawdd y gwasanaethau y maent yn eu derbyn. Bydd y buddsoddiad cynyddol hefyd yn lleihau'r risg o doriadau pŵer yn sylweddol.

Mae'r ansicrwydd gwleidyddol a allai arwain at oedi yn y broses ddiwygio yn seiliedig ar bryderon y bydd tariffau trydan aelwydydd yn yr Wcrain ac a osodwyd gan y llywodraeth ers blynyddoedd lawer yn codi'n ddramatig.

Mewn gwirionedd, nid yw hyn yn wir. Y bwriad oedd dileu traws-gymorthdalu trydan, o ddefnyddwyr diwydiannol i ddefnyddwyr cartref, cyn lansio'r farchnad drydan ar raddfa lawn. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wleidyddol wedi gohirio'r broses hon. Ond ni fydd hyn yn rhwystr nac yn rhwystr hirdymor i ddatblygiad y farchnad fel mecanwaith dros dro i wrthweithio effeithiau negyddol croes-gymorthdalu.

Yn y pen draw, os oes dewis rhwng lansiad amherffaith a heb lansio o gwbl, mae'n well gennym yr opsiwn cyntaf. Mae canlyniadau negyddol y dewis arall a'r bygythiadau sy'n deillio ohono yn llawer mwy.

Heddiw, mae Wcráin yn cael ei llethu â rhethreg emosiynol. Mae'n hynod bwysig bod sefydliadau a gwleidyddion rhyngwladol yn cefnogi dinasyddion Wcráin, sydd o blaid cyfeiriad diwygiad y sector ynni, ar ôl cael profiad uniongyrchol o'i ganlyniadau. Ni ellir dadlau pa mor bwysig yw manteision y rhyddfrydoli yn y farchnad drydan. Mae cyfle i wneud cyfraniad sylweddol i ddatblygiad, cystadleurwydd, diogelwch a lles y wlad, ac mae'n hanfodol parhau i gefnogi'r broses hon.

Ivan Plachkov yw pennaeth y Cynulliad Ynni Holl-Wcreineg a chyn-Weinidog Tanwydd ac Ynni Wcráin.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, cydgysylltedd trydan, ynni, EU, Wcráin

Sylwadau ar gau.