#FORATOM - #NuclearEuropeLeaders yn galw ar ddiwydiant a llunwyr polisi i weithio gyda'i gilydd am Ewrop ffyniannus a di-garbon

| Mehefin 27, 2019

Mae uwch gynrychiolwyr ar draws y gadwyn gyflenwi niwclear wedi amlinellu'r hyn y credant y mae angen ei wneud er mwyn cyflawni Ewrop wedi'i datgarboneiddio erbyn 2050, gan gynnal twf a swyddi ar yr un pryd. Yn eu maniffesto ar y cyd maent yn galw ar wneuthurwyr polisi'r UE i weithio gyda hwy i oresgyn y rhwystrau sydd â'r potensial i atal Ewrop rhag cyflawni ei nodau.

“Rydym yn croesawu'n fawr y fenter hon gan y Prif Swyddogion Gweithredol a'r Prif Swyddogion Niwclear o'r diwydiant niwclear, yn enwedig gyda dyfodiad Comisiwn Ewropeaidd newydd a Senedd Ewrop eleni,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM Yves Desbazeille. “Mae cyflawni Ewrop ddi-garbon erbyn 2050 yn darged uchelgeisiol iawn ac mae'n bwysig ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'r holl offer datgarboneiddio sydd ar gael heddiw. Mae ynni niwclear yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel ased hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac rydym ni, fel diwydiant, yn barod i chwarae ein rhan. ”

Bydd cyflawni uchelgais yr UE i ddatgarboneiddio ei heconomi yn galw am fuddsoddiad sylweddol ym mhob technoleg carbon isel. Mae hyn yn golygu buddsoddi yn Ewrop yng ngweithrediad hirdymor y fflyd niwclear bresennol ac adeiladu capasiti niwclear newydd sylweddol (tua 100GW o adeiladau niwclear newydd). Mae modd cyflawni'r ddau os yw sefydliadau'r UE, yr Aelod-wladwriaethau a'r diwydiant niwclear Ewropeaidd yn cydweithio mewn partneriaeth.

Yn hyn o beth, bydd y diwydiant niwclear yn ymdrechu i:

 • Cyflawni'r swm gofynnol o gapasiti niwclear ar amser ac am gost gystadleuol;
 • ymgymryd â gweithgareddau ymchwil, datblygu ac arloesi yn Ewrop i nodi meysydd lle gall y diwydiant niwclear helpu datgarboneiddio sectorau eraill;
 • cyfrannu at sicrhau diogelwch y cyflenwad ynni;
 • parhau i reoli tanwydd niwclear a ddefnyddir a gwastraff ymbelydrol mewn modd cyfrifol;
 • buddsoddi mewn a chynnal cyfalaf dynol, a;
 • adeiladu sylfaen Ewropeaidd gref i allforio technolegau a sgiliau niwclear i farchnadoedd tramor.

Ar yr un pryd, mae'n argymell bod yr UE:

 • Cytuno ar darged allyriadau CO2 net-sero uchelgeisiol ar gyfer yr UE yn 2050;
 • sicrhau fframwaith polisi UE cydlynol, cyson a sefydlog (gan gynnwys ar gyfer Euratom);
 • gweithredu fframwaith buddsoddi sy'n cymell buddsoddiadau ym mhob opsiwn cystadleuol, carbon isel;
 • cefnogi cymysgedd ynni carbon isel sefydlog sy'n gallu cynnwys y gyfran gynyddol o gynhyrchu ynni adnewyddadwy;
 • datblygu a gweithredu strategaeth ddiwydiannol gref i sicrhau bod Ewrop yn cynnal ei harweinyddiaeth dechnolegol, a;
 • cefnogi cymwyseddau dynol.

Gellir dod o hyd i faniffesto #NuclearEuropeLeers yma .

Cwmnïau a lofnododd y maniffesto: Ansaldo Nucleare, CEA, Grŵp CEZ, EDF, EDF Energy, EnergoAtom, Engie Electrabel, Fennovoima, Fortum, Framatome, NPP Kozloduy, MVM Group, Cymdeithas Diwydiant Niwclear, Labordy Niwclear Cenedlaethol, Nuclearelectrica, Orano, swissnuclear, Synatom, Tecnatom, TVO, Uniper Sweden, Urenco, Vattenfall, Westinghouse.

Amdanom ni: Y Fforwm Atomig Ewropeaidd (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach ym Mrwsel ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15. Mae FORATOM yn cynrychioli bron i 3,000 o gwmnïau Ewropeaidd sy'n gweithio yn y diwydiant, sy'n cefnogi tua 1,100,000 o swyddi yn yr Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, farchnad ynni, Diogelwch ynni, EU, ynni niwclear

Sylwadau ar gau.