Mae #FORATOM yn amlygu pwysigrwydd gweithrediad hirdymor y fflyd niwclear bresennol

| Gorffennaf 11, 2019

Bydd sicrhau gweithrediad hirdymor fflyd niwclear Ewrop yn helpu Ewrop i gyflawni ei nodau hinsawdd ar gost fforddiadwy, yn ôl papur sefyllfa a gyhoeddwyd ar 10 Gorffennaf gan FORATOM.

“Ni ellir cyflawni'r targedau datgarboneiddio canolradd yn y newid tuag at 2050 heb LTO gweithfeydd ynni niwclear presennol,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM Yves Desbazeille. “Yn wir, pe bai'r UE yn buddsoddi mewn cynnal fflyd niwclear gwbl weithredol dros y cyfnod hwn, byddai 58% o'i drydan yn dod o ffynonellau carbon isel erbyn 2030 - gan ei wneud yn arweinydd byd-eang ar bolisi newid yn yr hinsawdd. Os na, byddai'r gyfran yn gostwng i 38%, gan gynyddu'r allyriadau cronnol o tua 1,500 miliwn tunnell o CO2 erbyn 2030. ”

Er mwyn cyflawni uchelgais yr UE i ddatgarboneiddio ei heconomi bydd angen defnyddio pob ffynhonnell carbon isel a bydd LTO y fflyd niwclear bresennol yn cael effaith sylweddol ar y newid hwn. Mae nifer cynyddol o arbenigwyr yn cydnabod y bydd yn rhaid i niwclear chwarae rhan bwysig os yw'r byd i gyrraedd ei dargedau lleihau CO2 erbyn canol y ganrif. Mae hyn yn golygu buddsoddi yn Ewrop yn y LTO ac adeiladu capasiti niwclear newydd sylweddol (tua 100GW o adeiladau niwclear newydd). Mae modd cyflawni'r ddau os yw sefydliadau'r UE, aelod-wladwriaethau a diwydiant niwclear Ewrop yn cydweithio mewn partneriaeth.

Mae LTO yn cynnig nifer o fanteision. Er enghraifft, mae'n fanteisiol yn economaidd o'i gymharu â ffynonellau pŵer eraill. Mae hyn oherwydd ei fod yn gofyn am gost buddsoddi cyfalaf llawer is, gan arwain at risgiau buddsoddi isel i fuddsoddwyr a marchnadoedd cyfalaf, a chostau defnyddwyr is. At hynny, mae'n lleihau dibyniaeth mewnforio ynni'r UE ar danwydd ffosil yn bennaf, ac yn darparu dibynadwyedd i'r grid. Yn ogystal, mae LTO yn helpu'r diwydiant i gynnal ac uwchraddio cymwyseddau gweithredwyr a chyflenwyr, a fydd yn ei alluogi i baratoi ar gyfer adnewyddu'r fflyd yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau y gall Ewrop wneud y gorau o'r manteision a gynigir gan LTO adweithyddion niwclear presennol, mae FORATOM wedi cyflwyno'r argymhellion polisi canlynol:

  • Sicrhau fframwaith polisi cydlynol, cyson a sefydlog yr UE (gan gynnwys Euratom).
  • Cytuno ar darged allyriadau CO2 net-sero uchelgeisiol ar gyfer yr UE yn 2050, yn unol â gweledigaeth hirdymor y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer economi niwtral yn yr hinsawdd.
  • Datblygu a gweithredu strategaeth ddiwydiannol gref i sicrhau bod Ewrop yn cynnal ei harweinyddiaeth dechnolegol.
  • Cefnogi datblygiad cymwyseddau dynol.

Edrychwch ar y FORATOM papur sefyllfa i gael gwybod mwy.

Y Fforwm Atomig Ewropeaidd (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach sy'n seiliedig ar Frwsel ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15. Mae FORATOM yn cynrychioli bron i 3,000 o gwmnïau Ewropeaidd sy'n gweithio yn y diwydiant, sy'n cefnogi tua 1,100,000 o swyddi yn yr Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, ynni, EU, ynni niwclear

Sylwadau ar gau.