Cysylltu gyda ni

ynni

Buddsoddi mewn seilwaith ynni newydd: Golau gwyrdd ar gyfer grantiau'r UE sy'n werth bron i € 1 biliwn

cyhoeddwyd

on

Mae aelod-wladwriaethau’r UE wedi cytuno ar gynnig gan y Comisiwn i fuddsoddi € 998 miliwn mewn allwedd Prosiectau seilwaith ynni Ewropeaidd O dan y Cysylltu Ewrop Cyfleuster (CEF). Darperir cymorth ariannol ar gyfer gwaith ac astudiaethau ar ddeg prosiect, yn unol ag amcanion y Bargen Werdd Ewrop; Mae 84% o'r cyllid yn mynd i brosiectau trydan neu grid craff. Mae'r swm mwyaf yn mynd i'r Prosiect Cydamseru Baltig (€ 720 miliwn), i integreiddio marchnadoedd trydan Estonia, Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl yn well.

Cyfarfod ag arlywydd Lithwania a phrif weinidogion Estonia, Latfia a Gwlad Pwyl i ddathlu'r cyllid i'r Prosiect Cydamseru Baltig, yr Arlywydd Ursula von der Leyen (llun) Dywedodd: “Mae heddiw yn ddiwrnod pwysig iawn i Ewrop. Mae'n foment bwysig wrth ddod ag arwahanrwydd marchnad ynni'r Baltig i ben. Mae'r prosiect hwn yn dda ar gyfer cysylltu Ewrop, yn dda i'n diogelwch ynni, ac mae'n dda i Fargen Werdd Ewrop. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Bydd y deg prosiect hyn yn cyfrannu at system seilwaith ynni fwy modern, diogel a craff, sy’n hanfodol ar gyfer cyflawni Bargen Werdd Ewrop a chyrraedd ein targedau hinsawdd uchelgeisiol 2030. Mae penderfyniad ddoe yn nodi cam pendant yn y broses Cydamseru Baltig yn benodol, prosiect o ddiddordeb strategol Ewropeaidd. Bydd y buddsoddiadau hyn yn helpu i gynnal adferiad economaidd yr UE a chreu swyddi. ”

Ymhlith y deg prosiect, mae dau ar gyfer trosglwyddo trydan, un ar gyfer gridiau trydan craff, chwech ar gyfer cludo CO2, ac un ar gyfer nwy. Mae sylwadau’r Llywydd yn y cyfarfod y bore yma ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> ac mae datganiad i'r wasg ar y cyllid ar gyfer y deg prosiect ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

ynni

Cynhadledd Cynllun Technoleg 2020

cyhoeddwyd

on

Heddiw (23 Tachwedd), y Comisiynydd Ynni Kadri Simson (Yn y llun) yn cymryd rhan yn y Cynhadledd Cynllun 2020 Technoleg Ynni Strategol (SET) XNUMX, sy'n canolbwyntio ar y thema 'Gwneud y Cynllun SET yn addas ar gyfer Adferiad Gwyrdd yr UE'. Wedi'i gyd-gynnal gan y Comisiwn a Llywyddiaeth yr Almaen ar Gyngor yr UE, bydd y digwyddiad deuddydd hwn yn trafod cyfraniad y Cynllun SET i'r targedau ynni a hinsawdd mwy uchelgeisiol ar gyfer 2030 a 2050.

Bydd y Comisiynydd Simson yn traddodi’r araith agoriadol ac yn ymuno â’r panel gweinidogol lefel uchel i gyfnewid barn ar lwybr yr UE i drosglwyddo ynni glân a phwysigrwydd ymchwil ac arloesi i hybu cystadleurwydd a chadw Ewrop ar y blaen ym maes technolegau ynni glân. Mae mwy o fanylion ar gael ar y Gwefan cynhadledd Cynllun SET.

Parhau Darllen

ynni

Sancsiynau Nord Stream-2 a'r UD 

cyhoeddwyd

on

Nid yw bygythiadau cosbau Washington yn erbyn prosiect Nord Stream-2 yn ddim mwy nag ymdrechion i ryddhau Rwsia o'r farchnad nwy Ewropeaidd gydag offerynnau heblaw marchnad. Nodwyd hyn gan bennaeth allforio Gazprom ("merch" Gazprom PJSC) Elena Burmistrova, yn siarad mewn cynhadledd ar-lein, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

"Yn anffodus, mae bygythiad ychwanegol, sy'n effeithio'n gynyddol ar ein cydweithrediad yn wrthdaro gwleidyddol yn Gyffredinol ac, yn benodol, bygythiad cosbau'r UD yn erbyn Nord Stream-2," meddai.

Yn ôl Burmistrova, mae cyflenwyr nwy naturiol hylifedig (LNG) Americanaidd wedi tarfu ar y farchnad Ewropeaidd ac yn methu â’i sefydlogi. "Nawr mae'r UD yn ceisio rhyddhau Rwsia gan ddefnyddio offerynnau heblaw marchnad," mae'r Rheolwr uchaf yn credu.

Mae bygythiadau’r Unol Daleithiau i orfodi cosbau ar ffrwd 2 Nord yn ymdrechion i ryddhau Rwsia o’r farchnad nwy Ewropeaidd gydag offerynnau heblaw’r farchnad, meddai Elena Burmistrova.

Yn gynharach, dywedodd Llysgennad Rwseg i'r Unol Daleithiau Anatoly Antonov fod gweithredoedd ochr America mewn perthynas â'r "nant Nord - 2" yn cael eu hachosi gan yr awydd i wneud i Moscow dalu am bolisi tramor annibynnol.

Yn y cyfamser, ddechrau mis Hydref, daeth Denmarc o hyd i ffordd i osgoi cosbau’r Unol Daleithiau yn erbyn Nord Stream-2. Yn ôl llawer o adroddiadau newyddion, rhoddodd Copenhagen, a oedd wedi bod yn llusgo’i draed ers blynyddoedd lawer gyda chaniatâd i adeiladu’r bibell, sêl bendith i’w weithrediad ymlaen llaw a sut y byddai hyn yn effeithio ar gwblhau’r prosiect.

Ar ddiwrnod cyntaf gwaith llywodraeth newydd Gwlad Pwyl, lle rhoddwyd swydd y Dirprwy Brif Weinidog sy'n gyfrifol am ddiogelwch cenedlaethol i'r Russophobe Jaroslaw Kaczynski, dywedodd pennaeth rheolydd gwrthglymblaid Gwlad Pwyl, UOKiK, Tomasz Krustny, fod ei Adran wedi cwblhau'r ymchwiliad ar Nord Stream-2 y diwrnod cynt a phenderfynu gosod dirwy o 29 biliwn zlotys ($ 7.6bn) ar Gazprom Rwsia. Yn Warsaw maent yn argyhoeddedig y dylai cyfranogwyr y prosiect fod wedi hysbysu UOKiK o'r blaen a derbyn caniatâd.

"Rydyn ni'n siarad am adeiladu heb gydsyniad Canghellor yr Almaen Antimonopoli, Angela Merkel, yn gwneud datganiadau tebyg:" Mae gennym ni farn wahanol ar Nord stream-2. Rydym o'r farn bod y prosiect hwn yn un economaidd. Rydym o blaid arallgyfeirio. Nid yw’r prosiect yn fygythiad i’r arallgyfeirio, ”meddai’r gwleidydd mewn cyfarfod â Phrif Weinidog Gwlad Pwyl, Mateusz Morawiecki ym mis Chwefror 2020.

Mae'r Almaenwyr o blaid arallgyfeirio mewn gwirionedd. Mae athrawiaeth ynni'r Almaen am y tair blynedd nesaf yn cyfeirio at adeiladu terfynellau ar gyfer derbyn nwy naturiol hylifedig (LNG). Yn syml, roedd Berlin yn mynd i fewnforio tanwydd gan gyflenwyr eraill: Americanwyr neu Qataris. Mae hyn yn edrych yn rhyfedd braidd, o ystyried y cysylltiadau presennol rhwng yr Almaen a Gazprom (lle mae gan yr Almaen bob cyfle i ddod yn chwaraewr allweddol ym marchnad ynni Ewrop). Ar yr un pryd mae'r gost LNG yn bendant yn ddrytach na'r prif nwy. Heb sôn bod adeiladu seilwaith LNG hefyd yn costio arian (o leiaf 500 miliwn ewro ar gyfer un derfynell yn Brunsbuttel, yn ôl Bloomberg).

Ar y llaw arall, mae'r un athrawiaeth ynni Almaeneg yn rhagnodi gwrthod yn llwyr y defnydd o lo (erbyn 2050). Gwneir hyn am resymau amgylcheddol. Mae glo yn danwydd rhad, ond mae ei ddefnydd yn beryglus oherwydd sylweddau niweidiol sy'n cael eu rhyddhau i'r atmosffer. Mae nwy yn fath llawer mwy diogel o danwydd i'r amgylchedd. Mae'n ymddangos y bydd y galw amdano o'r Almaen yn tyfu, ond ni fydd yr Almaenwyr yn gallu diwallu eu hanghenion nwy trwy fewnforio LNG o'r Unol Daleithiau a Qatar. Yn fwyaf tebygol, dim ond cam i arallgyfeirio cyflenwadau yw cynlluniau Berlin ar gyfer nwy naturiol hylifedig, ond ni fydd y wlad yn gallu gwrthod tanwydd Rwseg, dywed arbenigwyr.

Yr Almaen fu'r prif lobïwr erioed ar gyfer adeiladu Nord Stream-2. Mae hyn yn ddealladwy: ar ôl i'r biblinell nwy gael ei rhoi ar waith, yr Almaen fydd y canolbwynt nwy mwyaf yn Ewrop, gan ennill pwyntiau gwleidyddol a llifau ariannol. Mae dau gwmni o’r Almaen yn cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu ail gangen nant Nord: E.ON a Wintershall (mae gan y ddau 10% yr un).

Y diwrnod o'r blaen, honnodd Gweinidog tramor yr Almaen, Heiko Maas, fod y prosiect piblinell nwy yn economaidd. "Mae Nord stream-2 yn brosiect o fewn yr economi breifat. Mae hwn yn brosiect economaidd, masnachol yn unig," dyfynnwyd Maas gan TASS.

Mae Canghellor yr Almaen Angela Merkel yn gwneud datganiadau tebyg: "Mae gennym ni farn wahanol ar nant Nord. Rydym yn ystyried bod y prosiect hwn yn un economaidd. Rydym o blaid arallgyfeirio. Nid yw'r prosiect yn fygythiad i'r arallgyfeirio," meddai'r gwleidydd mewn cyfarfod. gyda Phrif Weinidog Gwlad Pwyl Mateusz Morawiecki ym mis Chwefror 2020.

Mae'n ymddangos nad oes unrhyw un arall yn Ewrop yn poeni am fater sancsiynau'r Unol Daleithiau mewn cysylltiad ag adeiladu llif Nord - 2 biblinell nwy. Maent wedi deall ers amser bod eu buddiannau economaidd eu hunain yn bwysicach o lawer na honiadau America, ac felly maent yn ceisio goresgyn pwysau America ym mhob ffordd bosibl er mwyn eu buddion economaidd.

Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Roedd y cynllun yn hir yn dilyn penderfyniad y Comisiwn rhag ofn bod SA. 48069 yn 2017 tan 31 Rhagfyr 2020. Erbyn y penderfyniad hwn, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo ymestyn blwyddyn i'r eithriad treth (rhwng 01 Ionawr 2021 a 31 Rhagfyr 2021).

Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni 2014-2020. Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030.

Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy ddiwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.55695.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd