Cysylltu â ni

ynni

Sancsiynau Nord Stream-2 a'r UD 

cyhoeddwyd

on

Nid yw bygythiadau cosbau Washington yn erbyn prosiect Nord Stream-2 yn ddim mwy nag ymdrechion i ryddhau Rwsia o'r farchnad nwy Ewropeaidd gydag offerynnau heblaw marchnad. Nodwyd hyn gan bennaeth allforio Gazprom ("merch" Gazprom PJSC) Elena Burmistrova, yn siarad mewn cynhadledd ar-lein, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

"Yn anffodus, mae bygythiad ychwanegol, sy'n effeithio'n gynyddol ar ein cydweithrediad yn wrthdaro gwleidyddol yn Gyffredinol ac, yn benodol, bygythiad cosbau'r UD yn erbyn Nord Stream-2," meddai.

Yn ôl Burmistrova, mae cyflenwyr nwy naturiol hylifedig (LNG) Americanaidd wedi tarfu ar y farchnad Ewropeaidd ac yn methu â’i sefydlogi. "Nawr mae'r UD yn ceisio rhyddhau Rwsia gan ddefnyddio offerynnau heblaw marchnad," mae'r Rheolwr uchaf yn credu.

Mae bygythiadau’r Unol Daleithiau i orfodi cosbau ar ffrwd 2 Nord yn ymdrechion i ryddhau Rwsia o’r farchnad nwy Ewropeaidd gydag offerynnau heblaw’r farchnad, meddai Elena Burmistrova.

Yn gynharach, dywedodd Llysgennad Rwseg i'r Unol Daleithiau Anatoly Antonov fod gweithredoedd ochr America mewn perthynas â'r "nant Nord - 2" yn cael eu hachosi gan yr awydd i wneud i Moscow dalu am bolisi tramor annibynnol.

Yn y cyfamser, ddechrau mis Hydref, daeth Denmarc o hyd i ffordd i osgoi cosbau’r Unol Daleithiau yn erbyn Nord Stream-2. Yn ôl llawer o adroddiadau newyddion, rhoddodd Copenhagen, a oedd wedi bod yn llusgo’i draed ers blynyddoedd lawer gyda chaniatâd i adeiladu’r bibell, sêl bendith i’w weithrediad ymlaen llaw a sut y byddai hyn yn effeithio ar gwblhau’r prosiect.

Ar ddiwrnod cyntaf gwaith llywodraeth newydd Gwlad Pwyl, lle rhoddwyd swydd y Dirprwy Brif Weinidog sy'n gyfrifol am ddiogelwch cenedlaethol i'r Russophobe Jaroslaw Kaczynski, dywedodd pennaeth rheolydd gwrthglymblaid Gwlad Pwyl, UOKiK, Tomasz Krustny, fod ei Adran wedi cwblhau'r ymchwiliad ar Nord Stream-2 y diwrnod cynt a phenderfynu gosod dirwy o 29 biliwn zlotys ($ 7.6bn) ar Gazprom Rwsia. Yn Warsaw maent yn argyhoeddedig y dylai cyfranogwyr y prosiect fod wedi hysbysu UOKiK o'r blaen a derbyn caniatâd.

"Rydyn ni'n siarad am adeiladu heb gydsyniad Canghellor yr Almaen Antimonopoli, Angela Merkel, yn gwneud datganiadau tebyg:" Mae gennym ni farn wahanol ar Nord stream-2. Rydym o'r farn bod y prosiect hwn yn un economaidd. Rydym o blaid arallgyfeirio. Nid yw’r prosiect yn fygythiad i’r arallgyfeirio, ”meddai’r gwleidydd mewn cyfarfod â Phrif Weinidog Gwlad Pwyl, Mateusz Morawiecki ym mis Chwefror 2020.

Mae'r Almaenwyr o blaid arallgyfeirio mewn gwirionedd. Mae athrawiaeth ynni'r Almaen am y tair blynedd nesaf yn cyfeirio at adeiladu terfynellau ar gyfer derbyn nwy naturiol hylifedig (LNG). Yn syml, roedd Berlin yn mynd i fewnforio tanwydd gan gyflenwyr eraill: Americanwyr neu Qataris. Mae hyn yn edrych yn rhyfedd braidd, o ystyried y cysylltiadau presennol rhwng yr Almaen a Gazprom (lle mae gan yr Almaen bob cyfle i ddod yn chwaraewr allweddol ym marchnad ynni Ewrop). Ar yr un pryd mae'r gost LNG yn bendant yn ddrytach na'r prif nwy. Heb sôn bod adeiladu seilwaith LNG hefyd yn costio arian (o leiaf 500 miliwn ewro ar gyfer un derfynell yn Brunsbuttel, yn ôl Bloomberg).

Ar y llaw arall, mae'r un athrawiaeth ynni Almaeneg yn rhagnodi gwrthod yn llwyr y defnydd o lo (erbyn 2050). Gwneir hyn am resymau amgylcheddol. Mae glo yn danwydd rhad, ond mae ei ddefnydd yn beryglus oherwydd sylweddau niweidiol sy'n cael eu rhyddhau i'r atmosffer. Mae nwy yn fath llawer mwy diogel o danwydd i'r amgylchedd. Mae'n ymddangos y bydd y galw amdano o'r Almaen yn tyfu, ond ni fydd yr Almaenwyr yn gallu diwallu eu hanghenion nwy trwy fewnforio LNG o'r Unol Daleithiau a Qatar. Yn fwyaf tebygol, dim ond cam i arallgyfeirio cyflenwadau yw cynlluniau Berlin ar gyfer nwy naturiol hylifedig, ond ni fydd y wlad yn gallu gwrthod tanwydd Rwseg, dywed arbenigwyr.

Yr Almaen fu'r prif lobïwr erioed ar gyfer adeiladu Nord Stream-2. Mae hyn yn ddealladwy: ar ôl i'r biblinell nwy gael ei rhoi ar waith, yr Almaen fydd y canolbwynt nwy mwyaf yn Ewrop, gan ennill pwyntiau gwleidyddol a llifau ariannol. Mae dau gwmni o’r Almaen yn cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu ail gangen nant Nord: E.ON a Wintershall (mae gan y ddau 10% yr un).

Y diwrnod o'r blaen, honnodd Gweinidog tramor yr Almaen, Heiko Maas, fod y prosiect piblinell nwy yn economaidd. "Mae Nord stream-2 yn brosiect o fewn yr economi breifat. Mae hwn yn brosiect economaidd, masnachol yn unig," dyfynnwyd Maas gan TASS.

Mae Canghellor yr Almaen Angela Merkel yn gwneud datganiadau tebyg: "Mae gennym ni farn wahanol ar nant Nord. Rydym yn ystyried bod y prosiect hwn yn un economaidd. Rydym o blaid arallgyfeirio. Nid yw'r prosiect yn fygythiad i'r arallgyfeirio," meddai'r gwleidydd mewn cyfarfod. gyda Phrif Weinidog Gwlad Pwyl Mateusz Morawiecki ym mis Chwefror 2020.

Mae'n ymddangos nad oes unrhyw un arall yn Ewrop yn poeni am fater sancsiynau'r Unol Daleithiau mewn cysylltiad ag adeiladu llif Nord - 2 biblinell nwy. Maent wedi deall ers amser bod eu buddiannau economaidd eu hunain yn bwysicach o lawer na honiadau America, ac felly maent yn ceisio goresgyn pwysau America ym mhob ffordd bosibl er mwyn eu buddion economaidd.

ynni

Yr Almaen i gyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul

cyhoeddwyd

on

By

Mae llywodraeth yr Almaen yn bwriadu cyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul erbyn 2030 fel rhan o'i rhaglen diogelu'r hinsawdd, dangosodd deddf ddrafft a welwyd gan Reuters ddydd Mercher (2 Mehefin).

Nod y cynllun newydd yw ehangu capasiti cynhyrchu ynni gwynt ar y tir i 95 gigawat erbyn 2030 o darged blaenorol o 71 GW, ac o ynni solar i 150 GW o 100 GW, dangosodd y drafft.

Roedd gallu gosodedig yr Almaen o bŵer gwynt ar y tir yn 54.4 GW ac o ynni solar yn 52 GW yn 2020.

Mae'r rhaglen amddiffyn yr hinsawdd hefyd yn rhagweld cyllid o oddeutu 7.8 biliwn ewro ($ 9.5 biliwn) ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys 2.5 biliwn ewro ar gyfer adnewyddu adeiladau ac 1.8 biliwn ewro ychwanegol ar gyfer cymorthdaliadau ar gyfer prynu ceir trydan.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys dyblu cefnogaeth i helpu diwydiant i newid prosesau i leihau allyriadau carbon deuocsid, megis mewn cynhyrchu dur neu sment.

Fodd bynnag, dim ond ar ôl etholiad ffederal yr Almaen y gellir cymeradwyo'r addewidion ariannol hyn ym mis Medi.

Daw’r cam ar ôl i Lys Cyfansoddiadol yr Almaen ddyfarnu ym mis Ebrill fod llywodraeth y Canghellor Angela Merkel wedi methu â nodi sut i dorri allyriadau carbon y tu hwnt i 2030 ar ôl i gwynwyr herio deddf hinsawdd 2019. Darllen mwy.

Yn gynharach y mis hwn, cymeradwyodd y cabinet ddeddfwriaeth ddrafft ar gyfer targedau lleihau CO2 mwy uchelgeisiol, gan gynnwys bod yn niwtral o ran carbon erbyn 2045 a thorri allyriadau carbon yr Almaen 65% erbyn 2030 o lefelau 1990, i fyny o darged blaenorol ar gyfer toriad o 55%.

($ 1 0.8215 = €)

Parhau Darllen

ynni

Mae'r Comisiwn a Breakthrough Energy Catalyst yn cyhoeddi partneriaeth newydd i gefnogi buddsoddiadau mewn technolegau glân ar gyfer diwydiannau carbon isel

cyhoeddwyd

on

Mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen a Bill Gates wedi cyhoeddi partneriaeth arloesol rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Ynni Torri Newydd Catalydd i hybu buddsoddiadau yn y technolegau hinsawdd critigol a fydd yn galluogi'r economi net-sero. Cyflwynir ar achlysur y chweched Gweinidog Arloesi Cenhadaeth gan gwrdd, nod y bartneriaeth newydd yw ysgogi buddsoddiadau newydd o hyd at € 820 miliwn / $ 1 biliwn rhwng 2022-26 i adeiladu prosiectau arddangos masnachol ar raddfa fawr ar gyfer technolegau glân - gostwng eu costau, cyflymu eu defnydd, a sicrhau gostyngiadau sylweddol mewn CO2 allyriadau yn unol â Chytundeb Paris. 

Mae'r bartneriaeth newydd hon yn bwriadu buddsoddi mewn portffolio o brosiectau effaith uchel yn yr UE i ddechrau mewn pedwar sector sydd â photensial uchel i helpu i gyflawni uchelgeisiau economaidd a hinsawdd Bargen Werdd Ewrop: hydrogen gwyrdd; tanwydd hedfan cynaliadwy; dal aer yn uniongyrchol; a storio ynni hirhoedlog. Wrth wneud hynny, mae'n ceisio cynyddu technolegau craff ar yr hinsawdd a chyflymu'r trawsnewidiad tuag at ddiwydiannau cynaliadwy yn Ewrop.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gyda’n Bargen Werdd Ewropeaidd, mae Ewrop eisiau dod yn gyfandir niwtral o’r hinsawdd cyntaf erbyn 2050. Ac mae gan Ewrop hefyd y cyfle gwych i ddod yn gyfandir arloesi yn yr hinsawdd. Ar gyfer hyn, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ysgogi buddsoddiadau enfawr mewn diwydiannau newydd a thrawsnewidiol dros y degawd nesaf. Dyma pam rwy'n falch o ymuno â Breakthrough Energy. Bydd ein partneriaeth yn cefnogi busnesau ac arloeswyr yr UE i fedi buddion technolegau lleihau allyriadau a chreu swyddi yfory. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

ynni

Partneriaid Gohebydd yr UE "Fforwm Ynni Pob Peth" 02-04 Mehefin

cyhoeddwyd

on

Gan ddechrau yfory, dydd Mercher 2 Mehefin, mae Gohebydd yr UE yn Fforwm Ynni Pob Peth Mehefin 02-04 yn gam digidol rhyngwladol a fydd yn ennyn diddordeb mwy na 140 o Siaradwyr a 1000 o fynychwyr mewn deialog ryngweithiol. Bydd y digwyddiad lefel uchel hwn yn croesawu mwy na 30 o wledydd i ddelio â chwe mega ffenomen mewn modd newydd, gan gyfuno dulliau ac ystyried effeithiau cydberthynol.

Bydd y digwyddiad yn para dros ddau ddiwrnod a hanner. Y diwrnod cyntaf (02/06/2021) yn croesawu gweinidogion y llywodraeth a swyddogion gweithredol diwydiant a lefel uchel, mewn dwy drafodaeth banel ragarweiniol:

 • Mae popeth yn ynni Bargen Werdd yr UE ac Effaith COVID-19
 • Prosiectau Ynni yn Ne-ddwyrain Ewrop a Dwyrain Med


Yn ystod y ddau ddiwrnod canlynol, dydd Iau 03 - dydd Gwener 04/06/2021, bydd y gynhadledd yn croesawu mwy na 100 o siaradwyr mewn sesiynau llawn yn ogystal â sesiynau cyfochrog arbenigol a fydd yn ymdrin â holl agweddau a heriau'r ecosystem ynni. Ni fydd yr agenda yn dilyn y llinellau clasurol o gyflenwi, galw, polisi, technoleg, cyllid ac ati. Yn lle, defnyddir dull cyfuniadol newydd sy'n canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng 1. Epidemigau, 2.Economics, 3. Masnach ynni, 4. Rhyngwladol gwleidyddiaeth,
5. Polisïau Ynni / Amgylchedd a 6. Technolegau aflonyddgar.


Ymhlith y materion allweddol i'w trafod mae:

 • Gweledigaethau Newydd o Ynni: Llwyddo mewn cyd-destun aflonyddgar
 • Safbwyntiau rhanbarthol newydd: Rôl nwy wrth drosglwyddo i economi carbon is
 • Pa ddatblygiadau technoleg mawr sy'n chwyldroi'r sector ynni
 • Gwydnwch deinamig: Paratoi ar gyfer tywydd eithafol, straen dŵr a risg seiber
 • Y rhagolygon busnes ar gyfer olew
 • Y rhagolygon ar gyfer economïau hydrocarbon
 • Megaprojects: Effaith a goblygiadau byd-eang
 • Ailfeddwl hydro: Pweru byd yfory
 • Gyrru arloesedd: Rôl llywodraethau yn nyfodol ynni


Cofrestrwch yma i ymuno â rhifyn cyntaf # ATEForum2021: https://www.eventora.com/en/Events/allthingsenergyforum-2020

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd