Cysylltu â ni

ynni

Ffrwd Twrcaidd yn ymestyn i'r Balcanau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er nad yw'r nwydau o amgylch y Nord Stream-2 yn ymsuddo, a bod Washington yn chwilio am ffyrdd newydd o atal y prosiect, mae Rwsia wedi lansio ail ran y Ffrwd Twrcaidd (TurkStream) yn y Balcanau Deheuol. Felly, mae'r prosiect graddfa fawr hwn yn cymryd ei siâp terfynol, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Ar 1 Ionawr, lansiodd Arlywydd Serbia Aleksandar Vucic y rhan Serbeg o Ffrwd Twrci - piblinell nwy rhyng-gysylltydd a ehangodd system cludo nwy genedlaethol Serbeg.

Yn y flwyddyn newydd, 2021, ymunodd Serbia â nifer o wledydd y Balcanau sy'n defnyddio un o brif adnoddau ynni Rwseg, gan oresgyn dibyniaeth ar dramwy nwy Wcrain a sicrhau sefydlogrwydd ynni.

hysbyseb

“Mae nifer y gwledydd Ewropeaidd sy’n derbyn nwy Rwseg gyda chymorth Ffrwd Twrcaidd wedi tyfu i chwech. Nawr, ynghyd â Bwlgaria, Gwlad Groeg, Gogledd Macedonia a Rwmania, mae Serbia, Bosnia a Herzegovina wedi rhoi cyfle o'r fath i'w hunain, meddai Alexey Miller, Cadeirydd Bwrdd Rheoli Gazprom. O Rwsia, mae nwy yn cael ei gyflenwi trwy biblinell nwy alltraeth Ffrwd Twrci i Dwrci, oddi yno i Fwlgaria, a thrwy system cludo nwy genedlaethol Bwlgaria, mae'n mynd i mewn i Serbia a Bosnia a Herzegovina.

Bydd dwy linell o Ffrwd Twrci yn cyflenwi 15.75 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn, bydd Serbia yn derbyn tua 3 ohonynt. Bydd nwy Rwseg yn caniatáu i'r Serbiaid ddenu buddsoddwyr tramor, helpu i wella'r sefyllfa amgylcheddol yn y wlad a chodi safon byw dinasyddion. Aeth lansiad Nadoligaidd nwy fel gwaith cloc, ond cymerodd Rwsia a Serbia amser hir i gyrraedd yr eiliad strategol bwysig hon.

Yn ôl y cynllun cychwynnol, cynlluniwyd i gyfaint gyfan y nwy o'r ail linell wasanaethu trwy ei gludo trwy Dwrci i'r ffin â Bwlgaria, lle byddai'n cael ei wneud yn system cludo nwy Bwlgaria wedi'i huwchraddio, sy'n gallu trosglwyddo 12 biliwn ciwbig. metr o nwy ar y ffin â Serbia. Ar ôl dosbarthu nwy trwy ei diriogaeth, roedd gweddill y nwy i gael ei gyflenwi i'r ffin â Hwngari. Erbyn 2019, cynlluniwyd i gydamseru’r holl waith ar adeiladu canghennau Ffrwd Twrci a moderneiddio systemau trosglwyddo nwy Bwlgaria a Serbeg ar yr un pryd.

hysbyseb

Fodd bynnag, pan adeiladwyd y biblinell nwy eisoes gan y cwmni Rwsiaidd Gazprom yn 2019, roedd y gwaith newydd ddechrau yn Serbia, tra ym Mwlgaria ni chafodd ei wneud o gwbl. Archebodd Gazprom, fel cyflenwr dibynadwy, alluoedd ychwanegol ar gyfer cludo nwy trwy'r coridor Wcrain ar gyfer cyflenwadau nwy i Serbia yn 2020, er nad oedd hyn yn broffidiol i Rwsia naill ai o ran yr economi, neu hyd yn oed yn fwy felly yn yr agwedd wleidyddol.

Yn 2020, dwyshawyd y gwaith ar gysylltu Serbia a Bwlgaria â Ffrwd Twrci, ond yng nghwymp 2020 fe ddaeth yn amlwg nad oes gan Serbia (am amrywiol resymau) amser i gyflawni ei rhwymedigaethau cyn Mawrth-Ebrill 2021. Roedd hyn yn golygu hynny yn er mwyn trefnu cyflenwadau nwy Rwseg i Serbia yn 2021, byddai’n rhaid i Gazprom ofyn i’r Wcráin, yn groes i’w fuddiannau gwleidyddol ac enw da, werthu capasiti cludo ychwanegol i gyflenwi nwy i Serbia. Roedd yn rhaid i'r Arlywydd Aleksandar Vucic yn bersonol ddatrys y broblem.

Eisoes ym mis Tachwedd 2020, sefydlwyd gweithgor Rwseg-Serbeg, yn gweithio dan reolaeth uniongyrchol arweinydd Serbeg. Ar ôl i’r Arlywydd Vucic gymryd y sefyllfa yn ei ddwylo ei hun, dechreuodd y gwaith o adeiladu’r biblinell nwy yn y wlad ar gyflymder newydd. Mae gwaith rownd y cloc arbenigwyr ac adeiladwyr y ddwy wlad wedi dod â chanlyniad cyfatebol.

Yn gyfan gwbl, bydd tua 6 biliwn metr ciwbig o nwy yn cael ei gyflenwi i farchnadoedd domestig y gwledydd hyn. Gellir eithrio'r swm cyfatebol o danwydd o'r llif amgen wrth ei gludo trwy'r Wcráin. I'r defnyddiwr o Serbia, mae lansiad "Ffrwd y Balcanau" yn arbennig o bwysig oherwydd bydd pris mesurydd ciwbig o nwy nawr yn gostwng o $ 240 i $ 155 wrth yr allanfa o Fwlgaria (bydd cost cludo mewnol yn cael ei ychwanegu atynt , tua $ 12-14). Mae hyn hefyd yn golygu adolygiad o gost cysylltu cartrefi â nwy. Galwodd Alexander Vucic y digwyddiad hwn yn "wych a phwysig i Serbia" a diolchodd yn ddiffuant i arweinyddiaeth Rwseg. "Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i'n gwlad. Hoffwn ddiolch i'n ffrindiau o Rwseg a gymerodd ran yn y gwaith o adeiladu'r biblinell nwy ynghyd â ni. Rwy'n eich llongyfarch ar eich gwaith gwych, mae'n hynod bwysig i'r diwydiant, y datblygiad. o economi Serbia, yn ogystal â holl drigolion Serbia, "meddai yn seremoni lansio'r biblinell nwy.

Mae Rwsia yn cwblhau ei phrosiect uchelgeisiol yn y Balcanau. Mae gan yr holl wledydd a oedd am gael nwy eisoes. Mae Ffrwd Twrcaidd yno yn y Balcanau. Ar y pryd, nid oedd yn bosibl gweithredu Llif y De, ond erbyn hyn mae llwybr arall ac mae'n gweithio.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd