Cysylltu gyda ni

ynni

Mae diwydiannau niwclear Canada ac Ewrop yn bartner i hyrwyddo ynni glân a niwclear newydd

Datganiad i'r wasg

cyhoeddwyd

on

Cymdeithas Niwclear Canada (CNA) a Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) i gydweithio mewn niwclear a hyrwyddo technolegau niwclear glân, arloesol ac uwch. Bydd y cytundeb hwn yn cryfhau ymdrechion y ddwy gymdeithas i hyrwyddo datblygiad, cymhwysiad a defnydd ynni niwclear i gyflawni nodau newid yn yr hinsawdd.

“Rydym yn gyffrous i arwyddo’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn gyda FORATOM,” meddai Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol CNA, John Gorman. “Mae ynni niwclear eisoes yn gwneud cyfraniadau pwysig i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Bydd y cytundeb hwn yn gweithio i sicrhau bod niwclear yn rhan o'r gymysgedd ynni glân i gwrdd â'r her newid yn yr hinsawdd ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd ”

“Mae newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang” ychwanega Yves Desbazeille, Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM. “Dyma pam ei bod yn bwysig bod pob rhanbarth o’r byd yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i atebion. Gyda'n gilydd, byddwn yn gallu anfon neges gydlynol at ein llunwyr polisi gyda'r nod o ddangos y rôl bwysig y gall gwahanol dechnolegau niwclear ei chwarae ”.

Dywed Massimo Garribba, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol DG Energy yn y Comisiwn Ewropeaidd: “Rydym yn croesawu’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd rhwng FORATOM a’r CNA. Mae hyn yn cadarnhau eu parodrwydd i feithrin cydweithredu rhwng diwydiant a diwydiant ar ddefnyddio ynni niwclear yn ddiogel, yn enwedig yng nghyd-destun blaenoriaethau datgarboneiddio - mater y mae'r UE wedi ymrwymo'n fawr iddo ”

“Mae angen niwclear arnom i gyrraedd net-sero erbyn 2050,” meddai’r Anrhydeddus Seamus O’Regan Jr., Gweinidog Adnoddau Naturiol Canada. “Rydym yn gweithio gyda'n cymheiriaid rhyngwladol i ehangu technolegau niwclear yn ddiogel, fel SMRs, a chyrraedd ein nodau newid yn yr hinsawdd.”

Mae cydweithrediad niwclear Canada-Ewropeaidd yn mynd yn ôl ddegawdau. Mae adweithyddion CANDU Canada wedi bod mewn gwasanaeth yn Rwmania ers bron i 30 mlynedd. Ar yr un pryd, mae cwmnïau Ewropeaidd wedi darparu cydrannau i sector niwclear Canada ac yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol am y wybodaeth dechnoleg. Disgwylir i ddatblygiad technolegau niwclear newydd ac arloesol, fel SMR's, wella'r cydweithrediad rhwng Ewrop a Chanada ymhellach.

Mae'r MOU yn mynd i'r afael â'r angen am fwy o ddeialog ac archwilio rôl niwclear mewn stiwardiaeth amgylcheddol effeithiol. Mae'n cynnwys:

  • eiriol dros gynnwys ynni niwclear yn fwy eglur ac amlwg ym mholisïau ynni ac amgylcheddol Ewrop a Chanada, gan gynnwys cyllid cynaliadwy (tacsonomeg);
  • cefnogaeth ar gyfer arloesi mewn ynni niwclear, yn benodol datblygu a defnyddio adweithyddion modiwlaidd bach ac adweithyddion datblygedig;
  • Nodi a gweithredu mentrau lle gallai FORATOM a CNA weithio gyda'i gilydd i hyrwyddo niwclear fel ffynhonnell ynni glân i gyflawni nodau newid yn yr hinsawdd, lleihau allyriadau a gwella ansawdd bywyd.

Mae Canada yn gartref i 19 o adweithyddion pŵer niwclear, sy'n cynhyrchu trydan glân, dibynadwy, sy'n cynrychioli 15 y cant o gyfanswm trydan y wlad. Bob blwyddyn yng Nghanada, mae ynni niwclear yn osgoi 80 miliwn tunnell o allyriadau CO2 trwy ddisodli tanwydd ffosil; yn cefnogi 76,000 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol; ac yn cyfrannu $ 17 biliwn mewn cynnyrch mewnwladol crynswth.

Mae pŵer niwclear yn cynhyrchu tua 26 y cant o drydan yr Undeb Ewropeaidd mewn 13 gwlad gyda 107 o adweithyddion (sy'n mynd hyd at 141 os ydym yn cynnwys holl aelodau FORATOM y tu allan i'r Swistir, y DU a'r Wcráin) sy'n darparu 50% o drydan carbon isel. Mae'r diwydiant yn cefnogi dros filiwn o swyddi (uniongyrchol, anuniongyrchol a chymell) ar draws y cyfandir gyda throsiant o € 100 biliwn y flwyddyn.

Gallwch ddarllen y MOU  ewch yma.

Ynglŷn â'r CNA
Er 1960, Cymdeithas Niwclear Canada (CNA) fu llais cenedlaethol diwydiant niwclear Canada. Gan weithio ochr yn ochr â'n haelodau a phob cymuned o ddiddordeb, mae'r CNA yn hyrwyddo'r diwydiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn gweithio gyda llywodraethau ar bolisïau sy'n effeithio ar y sector ac yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r gwerth y mae technoleg niwclear yn ei gynnig i'r amgylchedd, yr economi a bywydau beunyddiol Canada. .

Amdanom FORATOM
FORATOM yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant niwclear yn Ewrop ym Mrwsel. Mae'n gweithredu fel llais diwydiant niwclear Ewrop mewn trafodaethau polisi â sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys 15 o gymdeithasau niwclear cenedlaethol sy'n weithredol ledled Ewrop a'r cwmnïau y maent yn eu cynrychioli, a phedwar aelod corfforaethol, y cwmni ynni Tsiec, CEZ, Fermi Energia yn Estonia, NUVIA yn Ffrainc a'r cwmni ynni o Wlad Pwyl, PGE EJ 1. Cynrychiolir mwy na 3,000 o gwmnïau, gan gefnogi tua 1,100,000 o swyddi.

ynni

Mae ffyniant disel adnewyddadwy yn tynnu sylw at heriau wrth drosglwyddo ynni glân

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Am 17 mlynedd, mae'r tryciwr Colin Birch wedi bod yn taro'r priffyrdd i gasglu olew coginio wedi'i ddefnyddio o fwytai. Mae'n gweithio i'r rhoddwr o West Coast Reduction Ltd o Vancouver, sy'n prosesu'r saim yn ddeunydd i wneud disel adnewyddadwy, yn danwydd ffordd sy'n llosgi yn lân. Mae'r swydd honno wedi mynd yn anoddach o lawer yn ddiweddar. Mae bedw yn cael ei ddal rhwng y galw cynyddol am danwydd - sy'n cael ei yrru gan gymhellion llywodraeth yr UD a Chanada - a chyflenwadau olew coginio prin, oherwydd bod llai o bobl yn bwyta allan yn ystod y pandemig coronafirws, ysgrifennu Rod Nickel, Stephanie Kelly ac Karl Plume.

“Rhaid i mi brysurdeb mwy,” meddai Birch, sydd bellach weithiau’n teithio ddwywaith mor bell ar draws British Columbia i gasglu hanner cymaint o saim ag y gwnaeth unwaith.

Mae ei chwiliad yn ficrocosm o'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant disel adnewyddadwy, cornel arbenigol o gynhyrchu tanwydd ffordd fyd-eang y mae purwyr ac eraill yn betio arno am dwf mewn byd carbon is. Eu prif broblem: prinder y cynhwysion sydd eu hangen i gyflymu'r broses o gynhyrchu'r tanwydd.

Yn wahanol i danwydd gwyrdd eraill fel biodisel, gall disel adnewyddadwy bweru peiriannau ceir confensiynol heb gael eu cymysgu â disel sy'n deillio o olew crai, gan ei gwneud yn ddeniadol i burwyr sy'n anelu at gynhyrchu opsiynau llygredd isel. Gall purwyr gynhyrchu disel adnewyddadwy o frasterau anifeiliaid ac olewau planhigion, yn ogystal ag olew coginio wedi'i ddefnyddio.

Disgwylir y bydd y gallu cynhyrchu bron yn cwintuple i oddeutu 2.65 biliwn galwyn (63 miliwn o gasgenni) dros y tair blynedd nesaf, meddai’r banc buddsoddi Goldman Sachs mewn adroddiad ym mis Hydref.

Mae'r galw cynyddol yn creu problemau a chyfleoedd ar draws cadwyn gyflenwi sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y tanwydd, un enghraifft fach o sut mae'r trawsnewidiad mwy i danwydd gwyrdd yn goresgyn yr economi ynni. Gallai ffyniant disel adnewyddadwy hefyd gael effaith ddwys ar y sector amaethyddol trwy chwyddo'r galw am hadau olew fel ffa soia a chanola sy'n cystadlu â chnydau eraill am ardal blannu gyfyngedig, a thrwy godi prisiau bwyd.

Mae llywodraethau lleol a ffederal yn yr Unol Daleithiau a Chanada wedi creu cymysgedd o reoliadau, trethi neu gredydau i ysgogi cynhyrchu mwy o danwydd glanach. Mae'r Arlywydd Joe Biden wedi addo symud yr Unol Daleithiau tuag at allyriadau net-sero, ac mae Safon Tanwydd Glân Canada yn gofyn am ddwysedd carbon is gan ddechrau ddiwedd 2022. Ar hyn o bryd mae gan California safon carbon isel sy'n darparu credydau masnachadwy i gynhyrchwyr tanwydd glân.

Ond mae'r wasgfa cyflenwi porthiant yn cyfyngu ar allu'r diwydiant i gydymffurfio â'r ymdrechion hynny.

Mae'r galw a'r prisiau am borthiant o olew ffa soia i saim a braster anifeiliaid yn cynyddu. Mae olew coginio wedi'i ddefnyddio werth 51 sent y bunt, i fyny tua hanner o bris y llynedd, yn ôl y gwasanaeth prisio The Jacobsen.

Mae gwêr, wedi'i wneud o fraster gwartheg neu ddefaid, yn gwerthu am 47 sent y bunt yn Chicago, i fyny mwy na 30% o flwyddyn yn ôl. Mae hynny'n rhoi hwb i ffawd rendrwyr fel Darling Ingredients Inc o Texas a phacwyr cig fel cyfranddaliadau Tyson Foods Inc. Mae Darling wedi dyblu yn ystod y chwe mis diwethaf.

“Maen nhw'n troelli braster yn aur,” meddai Lonnie James, perchennog brasterau a broceriaeth olew De Carolina, Gersony-Strauss. “Mae'r awydd amdano'n anhygoel.” Sioe Sleidiau (4 delwedd)

Gallai tanwydd glân fod yn hwb i burwyr Gogledd America, ymhlith busnesau pandemig a gafodd eu taro galetaf wrth i gwmnïau hedfan daear a chloeon glo rwystro'r galw am danwydd. Collodd y purwyr Valero Energy Corp, PBF Energy Inc a Marathon Petroleum Corp biliynau yn 2020.

Fodd bynnag, postiodd segment disel adnewyddadwy Valero elw, ac mae'r cwmni wedi cyhoeddi cynlluniau i ehangu allbwn. Mae Marathon yn ceisio trwyddedau i drosi purfa California i gynhyrchu tanwydd adnewyddadwy, tra bod PBF yn ystyried prosiect disel adnewyddadwy mewn purfa yn Louisiana.

Mae'r cwmnïau ymhlith o leiaf wyth purfa yng Ngogledd America sydd wedi cyhoeddi cynlluniau i gynhyrchu tanwydd adnewyddadwy, gan gynnwys Phillips 66, sy'n ad-drefnu purfa yng Nghaliffornia i gynhyrchu 800 miliwn galwyn o danwydd gwyrdd yn flynyddol.

Unwaith y daw gallu cynhyrchu disel adnewyddadwy newydd ar-lein, mae stociau porthiant yn debygol o fynd yn fwy prin, meddai Todd Becker, prif weithredwr Green Plains Inc, cwmni biorefining sy'n helpu i gynhyrchu stociau porthiant.

Mae Goldman Sachs yn amcangyfrif y gellid ychwanegu 1 biliwn galwyn ychwanegol o gyfanswm y capasiti os nad ar gyfer problemau gydag argaeledd, caniatáu ac ariannu porthiant.

“Mae pawb yng Ngogledd America a ledled y byd i gyd yn ceisio prynu stociau porthiant dwysedd carbon isel,” meddai Barry Glotman, prif weithredwr West Coast Reduction.

Ymhlith ei gwsmeriaid mae gwneuthurwr disel adnewyddadwy mwyaf y byd, Neste o'r Ffindir. Dywedodd llefarydd ar ran Neste fod y cwmni’n gweld mwy na digon o gyflenwad porthiant i ateb y galw cyfredol ac y gall datblygu stociau porthiant newydd sicrhau cyflenwad yn y dyfodol.

Mae cynhyrchwyr disel adnewyddadwy yn cyfrif fwyfwy ar olew ffa soia a chanola i redeg planhigion newydd.

Mae Adran Amaeth yr UD (USDA) yn rhagweld y galw mwyaf erioed am broseswyr ffa ac allforwyr y tymor hwn, yn bennaf oherwydd y galw byd-eang cynyddol am dda byw a dofednod.

Mae mathrwyr sy'n cynhyrchu olew o'r cnydau hefyd yn sgwrio Gorllewin Canada am ganola, gan helpu i yrru prisiau ym mis Chwefror i'r dyfodol uchaf erioed o C $ 852.10 y dunnell. Cyrhaeddodd ffa soia $ 14.45 y bwshel yn yr Unol Daleithiau yr wythnos diwethaf, y lefel uchaf mewn mwy na chwe blynedd.

Mae prisiau bwyd cynyddol yn bryder os bydd y galw a ragwelir am gnydau i gynhyrchu disel adnewyddadwy yn digwydd, meddai Prif Economegydd USDA, Seth Meyer. Fe allai cynhyrchu disel adnewyddadwy’r Unol Daleithiau gynhyrchu 500 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol o alw am soi-soi eleni, meddai Juan Luciano, prif weithredwr y masnachwr nwyddau amaethyddol Archer Daniels Midland Co, ym mis Ionawr. Byddai hynny'n cynrychioli cynnydd o 2% o flwyddyn i flwyddyn yng nghyfanswm y defnydd.

Galwodd Greg Heckman, Prif Swyddog Gweithredol y cawr busnes amaethyddol Bunge Ltd, ym mis Chwefror fod yr ehangu disel adnewyddadwy yn “shifft strwythurol” hirdymor yn y galw am olewau bwytadwy a fydd yn tynhau cyflenwadau byd-eang ymhellach eleni.

Erbyn 2023, gallai galw olew ffa soia yr Unol Daleithiau ragori ar gynhyrchiant yr Unol Daleithiau hyd at 8 biliwn o bunnoedd yn flynyddol os yw hanner y capasiti disel adnewyddadwy newydd arfaethedig yn cael ei adeiladu, yn ôl Marchnadoedd Cyfalaf BMO.

Yr un flwyddyn honno, bydd purwyr a mewnforwyr o Ganada yn wynebu eu blwyddyn lawn gyntaf gan gydymffurfio â safonau newydd i ostwng dwyster carbon tanwydd, gan gyflymu’r galw am borthfeydd disel adnewyddadwy, meddai Ian Thomson, llywydd y grŵp diwydiant Advanced Biofuels Canada.

Dywedodd Clayton Harder, tyfwr canola Manitoba, ei bod yn anodd rhagweld ehangu plannu canola yn helaeth oherwydd bod angen i ffermwyr gylchdroi cnydau i gadw priddoedd yn iach. Yn lle hynny efallai y bydd yn rhaid i ffermwyr godi cynnyrch trwy wella arferion agronomeg a hau gwell mathau o hadau, meddai.

Mae purwr British Columbia, Parkland Corp, yn cloddio ei betiau ar gyflenwadau porthiant. Mae'r cwmni'n sicrhau olew canola trwy gontractau tymor hir, ond hefyd yn archwilio sut i ddefnyddio gwastraff coedwigaeth fel canghennau a deiliach, meddai'r Uwch Is-lywydd Ryan Krogmeier.

Bydd y gystadleuaeth i ddod o hyd i borthiant biodanwydd newydd a chynaliadwy yn ffyrnig, meddai Randall Stuewe, prif weithredwr Darling, y rhoddwr a'r casglwr mwyaf o olewau gwastraff.

“Os oes rhyfel porthiant, felly bydd hi,” meddai.

Parhau Darllen

ynni

Wrth i Shell bostio ei cholled gyntaf erioed mae BP yn gwneud arian da diolch i'w chynghrair ag Rosneft Oil o Rwsia

avatar

cyhoeddwyd

on

Mae'r cyhoeddiad sioc fod Shell wedi colli £ 16 biliwn y llynedd, y tro cyntaf yn ei hanes i'r cwmni olew bostio colled, wedi anfon ysgwyddau i lawr asgwrn cefn rheolwyr cronfeydd pensiwn sydd bob amser wedi dibynnu ar daliadau difidend gan gwmnïau olew mawr i dalu'r DU pensiynau, yn ysgrifennu James Wilson.

Mae cwmni olew y wladwriaeth Rosneft yn parhau i bwmpio elw i'r prif bartner byd-eang, BP.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, er 2013, pan gaffaelodd BP gyfran yn Rosneft, mae'r cwmni o Rwseg wedi cynhyrchu 65% o elw net BP. Cyfanswm elw net BP am y cyfnod hwn oedd £ 12.7 biliwn, ac roedd Rosneft yn cyfrif am £ 8.26bn.

O ran cyfraniad BP i gronfeydd pensiwn Prydain, mae Rosneft wedi cyfrannu £ 573 miliwn mewn taliadau difidend i gyfranddalwyr yn 2019.

Gyda 99 y cant o adrodd allan o Rwsia am wleidyddiaeth Rwseg, mae'n hawdd anghofio ansawdd uchel gwyddoniaeth a pheirianneg Rwseg, sy'n gorfod brwydro yn erbyn amgylchedd gelyniaethus yn anoddach na'r Gwlff neu echdynnu alltraeth wrth i beirianwyr gwyddonol Rwseg ddal i fuddsoddi. mewn technegau gwybodaeth a thechnegau newydd.

Ym mis Chwefror, llofnododd Prif Swyddog Gweithredol BP, Bernard Looney, gytundeb helaeth â Rosneft ar gydweithrediad strategol carbon isel i gefnogi cynaliadwyedd a lleihau allyriadau carbon, gan gynnwys dal, defnyddio a storio carbon (CCUS). Y ras fyd-eang i droi'r cewri olew yn allyrwyr CO2 isel yw'r ffin nesaf i bob cwmni ynni. Ymhlith cwmnïau olew a nwy mawr, mae gan Rosneft allyriadau CO2 is yn is na’r rhan fwyaf o gwmnïau olew a nwy mwyaf y byd, fel ExxonMobil, Chevron, Total, Petrobras, a Shell, yn ôl sgôr FTSE Russel, a dderbynnir fel byd meincnod ar allyriadau CO2 byd-eang gan gwmnïau ynni.

Mae Rosneft yn gweithio ar y prosiect Olew Vostok newydd pwysig gydag ôl troed carbon sy'n 25% o brosiectau byd-eang newydd tebyg. Wedi'i leoli yng Ngogledd Rwsia, bydd y cae Vostok allyrru CO2 isel yn cynhyrchu 2 filiwn o gasgenni y dydd, mwy nag allbwn cyfan Môr y Gogledd.

Er mwyn sicrhau y bydd puryddion newid yn yr hinsawdd yn diystyru'r ymdrechion hyn fel golchi gwyrdd ond mae angen rheolaeth fedrus ar gyfer dirwyn i ben ddibyniaeth ar ynni tanwydd ffosil. Dywed Rosneft dros y 15 mlynedd nesaf. Mae'n bwriadu cyflawni: -

  • Atal 20 miliwn tunnell o CO2 eq. allyriadau;
  • gostyngiad o 30% mewn dwyster allyriadau uniongyrchol ac anuniongyrchol wrth gynhyrchu olew a nwy;
  • ffaglu sero arferol nwy petroliwm cysylltiedig, a;
  • gostyngiad yn nwyster allyriadau methan i lai na 0.25%.

Mae Rosneft eisoes yn defnyddio cynhyrchu pŵer solar i bweru ei orsafoedd llenwi ac mae'n archwilio'r posibilrwydd o ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy o fewn prosiectau newydd wrth archwilio a chynhyrchu. Yn wahanol i gynhyrchwyr Olew y Gwlff yn tynnu olew o'r anialwch a heb lawer o gyfyngiadau o farn y cyhoedd lleol yn y poblogaethau bach a reolir yn dynn yn y teyrnasoedd a'r emiradau yn rhanbarth y Gwlff, mae ymwybyddiaeth amgylcheddol yn uchel yn Rwsia.

Ar ben hynny, mae Rosneft yn bwriadu cynyddu cynhyrchiant nwy i fwy na 25% o gyfanswm yr allbwn hydrocarbon erbyn diwedd 2022, o'i gymharu ag 20% ​​yn 2020. Mae'r cwmni'n gwneud USD 5 biliwn enfawr o "fuddsoddiadau gwyrdd" mewn 5 mlynedd.

Felly plannodd Rosneft y nifer uchaf erioed o eginblanhigion yn 2020 ac mae'n datblygu rhaglen ar raddfa fawr ar gyfer coedwigo, gan gynyddu plannu coed i greu ecosystemau coedwigoedd newydd i gynyddu gallu amsugno coedwigoedd chwedlonol Rwsia.

 Wrth i Shell gwympo i'w cholled gyntaf erioed yn ei hanes, mae'r gynghrair rhwng BP a Rosneft a lofnodwyd yn union ddegawd yn ôl yn troi allan i fod yn un o'r buddsoddiadau strategol gorau a wnaed gan brif olew yn y DU. Bydd rheolwyr cronfeydd pensiwn o leiaf yn ddiolchgar.

Mae'r awdur, James Wilson, yn newyddiadurwr ar ei liwt ei hun ym Mrwsel ac yn cyfrannu'n rheolaidd at Gohebydd UE.

Parhau Darllen

ynni

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth Rwmania € 254 miliwn i gefnogi adsefydlu system wresogi ardal yn Bucharest

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Rwmania i gefnogi uwchraddio system wresogi bwrdeistref Bucharest. Hysbysodd Rwmania y Comisiwn am ei gynlluniau i ddarparu cefnogaeth gyhoeddus o oddeutu € 254 miliwn (1,208 biliwn RON) ar gyfer adsefydlu'r rhwydwaith ddosbarthu (yn benodol piblinellau “trosglwyddo” dŵr poeth i brif bwyntiau dosbarthu'r system wresogi ardal) yn ardal drefol Bucharest. Bydd y gefnogaeth a gynlluniwyd ar ffurf grant uniongyrchol a ariennir gan Gronfeydd Strwythurol yr UE a reolir gan Rwmania. Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi gosodiadau cynhyrchu gwres a dosbarthiadau dosbarthu ardal, yn ddarostyngedig i rai amodau a nodir yn y Comisiwn 2014 Canllawiau ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Yn benodol, mae'r Canllawiau'n darparu bod yn rhaid i'r prosiectau fodloni'r meini prawf “gwresogi ardal effeithlon” a nodir yn y Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni er mwyn cael eich ystyried yn gydnaws o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar sail y math o wres sy'n cael ei fwydo i'r system - mae tua 80% o'i fewnbwn yn dod o ffynonellau “cyd-gynhyrchu” - mae'r Comisiwn wedi darganfod bod system Bucharest yn cyflawni'r diffiniad o system gwresogi ac oeri ardal effeithlon, fel y nodir yn y Cyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni ac yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol. Canfu'r Comisiwn hefyd fod y mesur yn angenrheidiol, gan na fyddai'r prosiect yn cael ei gynnal heb gefnogaeth y cyhoedd, ac yn gymesur, gan y bydd y prosiect yn sicrhau cyfradd enillion resymol. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad nad yw'r mesur yn ystumio cystadleuaeth a'i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn benodol diolch i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a sylweddau llygrol eraill a gwella effeithlonrwydd ynni'r system wresogi ardal.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y mesur cymorth hwn o € 254 miliwn, a ariennir diolch i gronfeydd strwythurol yr UE, yn helpu Rwmania i gyflawni ei thargedau effeithlonrwydd ynni a bydd yn cyfrannu at leihau nwy tŷ gwydr a llygryddion eraill. allyriadau, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. ”

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd