Cysylltu â ni

ynni

Mae diwydiannau niwclear Canada ac Ewrop yn bartner i hyrwyddo ynni glân a niwclear newydd

cyhoeddwyd

on

Cymdeithas Niwclear Canada (CNA) a Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) i gydweithio mewn niwclear a hyrwyddo technolegau niwclear glân, arloesol ac uwch. Bydd y cytundeb hwn yn cryfhau ymdrechion y ddwy gymdeithas i hyrwyddo datblygiad, cymhwysiad a defnydd ynni niwclear i gyflawni nodau newid yn yr hinsawdd.

“Rydym yn gyffrous i arwyddo’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn gyda FORATOM,” meddai Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol CNA, John Gorman. “Mae ynni niwclear eisoes yn gwneud cyfraniadau pwysig i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Bydd y cytundeb hwn yn gweithio i sicrhau bod niwclear yn rhan o'r gymysgedd ynni glân i gwrdd â'r her newid yn yr hinsawdd ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd ”

“Mae newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang” ychwanega Yves Desbazeille, Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM. “Dyma pam ei bod yn bwysig bod pob rhanbarth o’r byd yn gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i atebion. Gyda'n gilydd, byddwn yn gallu anfon neges gydlynol at ein llunwyr polisi gyda'r nod o ddangos y rôl bwysig y gall gwahanol dechnolegau niwclear ei chwarae ”.

Dywed Massimo Garribba, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol DG Energy yn y Comisiwn Ewropeaidd: “Rydym yn croesawu’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd rhwng FORATOM a’r CNA. Mae hyn yn cadarnhau eu parodrwydd i feithrin cydweithredu rhwng diwydiant a diwydiant ar ddefnyddio ynni niwclear yn ddiogel, yn enwedig yng nghyd-destun blaenoriaethau datgarboneiddio - mater y mae'r UE wedi ymrwymo'n fawr iddo ”

“Mae angen niwclear arnom i gyrraedd net-sero erbyn 2050,” meddai’r Anrhydeddus Seamus O’Regan Jr., Gweinidog Adnoddau Naturiol Canada. “Rydym yn gweithio gyda'n cymheiriaid rhyngwladol i ehangu technolegau niwclear yn ddiogel, fel SMRs, a chyrraedd ein nodau newid yn yr hinsawdd.”

Mae cydweithrediad niwclear Canada-Ewropeaidd yn mynd yn ôl ddegawdau. Mae adweithyddion CANDU Canada wedi bod mewn gwasanaeth yn Rwmania ers bron i 30 mlynedd. Ar yr un pryd, mae cwmnïau Ewropeaidd wedi darparu cydrannau i sector niwclear Canada ac yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol am y wybodaeth dechnoleg. Disgwylir i ddatblygiad technolegau niwclear newydd ac arloesol, fel SMR's, wella'r cydweithrediad rhwng Ewrop a Chanada ymhellach.

Mae'r MOU yn mynd i'r afael â'r angen am fwy o ddeialog ac archwilio rôl niwclear mewn stiwardiaeth amgylcheddol effeithiol. Mae'n cynnwys:

  • eiriol dros gynnwys ynni niwclear yn fwy eglur ac amlwg ym mholisïau ynni ac amgylcheddol Ewrop a Chanada, gan gynnwys cyllid cynaliadwy (tacsonomeg);
  • cefnogaeth ar gyfer arloesi mewn ynni niwclear, yn benodol datblygu a defnyddio adweithyddion modiwlaidd bach ac adweithyddion datblygedig;
  • Nodi a gweithredu mentrau lle gallai FORATOM a CNA weithio gyda'i gilydd i hyrwyddo niwclear fel ffynhonnell ynni glân i gyflawni nodau newid yn yr hinsawdd, lleihau allyriadau a gwella ansawdd bywyd.

Mae Canada yn gartref i 19 o adweithyddion pŵer niwclear, sy'n cynhyrchu trydan glân, dibynadwy, sy'n cynrychioli 15 y cant o gyfanswm trydan y wlad. Bob blwyddyn yng Nghanada, mae ynni niwclear yn osgoi 80 miliwn tunnell o allyriadau CO2 trwy ddisodli tanwydd ffosil; yn cefnogi 76,000 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol; ac yn cyfrannu $ 17 biliwn mewn cynnyrch mewnwladol crynswth.

Mae pŵer niwclear yn cynhyrchu tua 26 y cant o drydan yr Undeb Ewropeaidd mewn 13 gwlad gyda 107 o adweithyddion (sy'n mynd hyd at 141 os ydym yn cynnwys holl aelodau FORATOM y tu allan i'r Swistir, y DU a'r Wcráin) sy'n darparu 50% o drydan carbon isel. Mae'r diwydiant yn cefnogi dros filiwn o swyddi (uniongyrchol, anuniongyrchol a chymell) ar draws y cyfandir gyda throsiant o € 100 biliwn y flwyddyn.

Gallwch ddarllen y MOU  ewch yma.

Ynglŷn â'r CNA
Er 1960, Cymdeithas Niwclear Canada (CNA) fu llais cenedlaethol diwydiant niwclear Canada. Gan weithio ochr yn ochr â'n haelodau a phob cymuned o ddiddordeb, mae'r CNA yn hyrwyddo'r diwydiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn gweithio gyda llywodraethau ar bolisïau sy'n effeithio ar y sector ac yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r gwerth y mae technoleg niwclear yn ei gynnig i'r amgylchedd, yr economi a bywydau beunyddiol Canada. .

Amdanom FORATOM
FORATOM yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant niwclear yn Ewrop ym Mrwsel. Mae'n gweithredu fel llais diwydiant niwclear Ewrop mewn trafodaethau polisi â sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys 15 o gymdeithasau niwclear cenedlaethol sy'n weithredol ledled Ewrop a'r cwmnïau y maent yn eu cynrychioli, a phedwar aelod corfforaethol, y cwmni ynni Tsiec, CEZ, Fermi Energia yn Estonia, NUVIA yn Ffrainc a'r cwmni ynni o Wlad Pwyl, PGE EJ 1. Cynrychiolir mwy na 3,000 o gwmnïau, gan gefnogi tua 1,100,000 o swyddi.

ynni

Gwasanaeth NaturaSì ac Aspiag i gymryd rhan yn SUPER-HEERO, prosiect Ewropeaidd i hybu effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd

cyhoeddwyd

on

Mae'r archfarchnadoedd NaturaSì ac Aspiag Service yn Padua, yr Eidal, wedi cadarnhau eu cyfranogiad fel unedau peilot yn SUPER-HEERO, prosiect Ewropeaidd a ariennir o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 sy'n anelu at hybu buddsoddiad effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd bach a chanolig. Mae dwy siop wahanol eisoes wedi'u nodi i osod mesuryddion deallus ac asesu'r defnydd o ynni yng ngolwg cynllunio effeithlonrwydd ynni a mesurau ôl-ffitio technolegol. Bydd y mesuryddion deallus yn cael eu darparu a'u gosod yn rhad ac am ddim a byddant yn parhau i fod yn eiddo i'r archfarchnad ar ddiwedd y prosiect.

At hynny, bydd yr unedau peilot yn cael eu cyflwyno i set o gynlluniau ariannol arloesol, rhaglenni teyrngarwch a gwobrau cwsmeriaid lle gallent ariannu'r mesurau effeithlonrwydd ynni sydd eu hangen. Yn olaf, ond nid lleiaf, bydd yr archfarchnadoedd yn cael eu cynnwys mewn cyfres o weithgareddau allgymorth a chyfathrebu, yn ogystal ag mewn ymgyrch hysbysebu am ddim a fydd yn rhoi hwb i'w safle ar lefel genedlaethol ac UE. Mae buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni yn bwysig i'r amgylchedd ac yn gyfleus ar gyfer amseroedd dychwelyd ac ad-dalu disgwyliedig. Fodd bynnag, yn y sector manwerthu, mae'n dal yn anodd denu cyllid preifat i hybu'r broses trosglwyddo ynni ar raddfa fawr, ac mae archfarchnadoedd yn enghraifft dda o hyn. O gyfanswm cost gweithredu archfarchnad, gall ynni gyfrif am rhwng 10% a 15%, sy'n enfawr i fusnes sy'n gweithredu gydag ymylon tynn.

Nod SUPER-HEERO yw darparu cynllun ariannol y gellir ei ddyblygu ar gyfer buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd bach a chanolig, yn seiliedig ar dri dull:
• Mae cyllid dinasyddion trwy ariannu torfol, cynlluniau cydweithredol a strategaethau gamblo yn adeiladu ar raglenni teyrngarwch.
• Partneriaethau strategol gydag ESCOs a chyfleustodau sy'n cefnogi buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni yn ariannol. Mae hyn yn seiliedig ar fanteision ymgysylltu â sylfaen fawr o ddefnyddwyr ynni trwy raglen gydweithredol archfarchnad.
• Ymgysylltu darparwyr technoleg mewn cynlluniau sy'n seiliedig ar berfformiad sy'n caniatáu iddynt elwa o'u cynhyrchion a'u technolegau. Gwneir hyn trwy fusnes cylchol arloesol fel prydlesu a thechnoleg fel gwasanaeth i wneud y dechnoleg yn fwy fforddiadwy a hygyrch i archfarchnadoedd a busnesau tebyg.

Gyda'r dulliau hyn, mae SUPER-HEERO yn darparu offeryn i archfarchnadoedd gael gafael ar y cyllid mawr ei angen sy'n caniatáu ar gyfer gweithredu strategaethau effeithlonrwydd ynni, gan ddatgloi arbedion ynni posibl o dros 40%. Byddai hyn, yn ei dro, yn cynhyrchu enillion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Ynglŷn â SUPER-HEERO Nod y prosiect SUPER-HEERO, a gychwynnodd ym mis Mehefin 2020, yw sbarduno buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd trwy gyfranogiad rhanddeiliaid a chymunedau lleol.

Mae dull y prosiect yn dibynnu ar dri phrif offeryn: Contractau Perfformiad Ynni peirianyddol (EPC), modelau gwasanaeth cynnyrch ar gyfer ymgysylltu â darparwyr technoleg, a mentrau cyllido torfol a chydweithredol yn y gymuned. Mae newydd-deb y fenter hon yn dibynnu yn y cysyniad arloesol ei bod yn trosoli rhaglenni teyrngarwch cwsmeriaid, gan ddarparu ffordd newydd i weithredwyr archfarchnadoedd a'u siopwyr weithio gyda'i gilydd tuag at effeithlonrwydd ynni.

Parhau Darllen

ynni

Mae ASEau yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i gydnabod bod niwclear yn gynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Mae bron i 100 o ASEau wedi galw ar y Comisiwn i ddilyn y wyddoniaeth a chynnwys niwclear o dan y Tacsonomeg Cyllid Cynaliadwy. Yn ôl a llythyr a anfonwyd at Gomisiynwyr, maent yn eu hannog i fod yn ddigon dewr 'i ddewis y llwybr y mae eu harbenigwyr gwyddonol bellach wedi eu cynghori i'w gymryd, sef cynnwys ynni niwclear yn y tacsonomeg'.

“Dim ond 30 mlynedd sydd gan yr UE i ddatgarboneiddio ei heconomi mewn ffordd gynaliadwy. Mae cyflawni hyn yn golygu gweithredu polisïau sydd wedi'u seilio'n llwyr ar wyddoniaeth, ”meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM, Yves Desbazeille. “Mae angen i ni allu defnyddio pob ffynhonnell ynni a all ein helpu i gyrraedd ein nodau. Felly, ni ddylid atal aelod-wladwriaethau sy’n dymuno buddsoddi mewn niwclear carbon isel rhag gwneud hynny dim ond oherwydd bod eraill yn wleidyddol wrthwynebus i niwclear. ”  

Yn y llythyr, mae ASEau yn tynnu sylw at y ffaith bod yr asesiad gwyddonol o niwclear yn dod i'r casgliad bod 'y fframwaith cyfreithiol presennol yn darparu amddiffyniad digonol o ran iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd', hy mae niwclear yn cydymffurfio â gofynion y tacsonomeg. Felly mae'n gofyn i'r Comisiwn gymryd y gwaith gwyddonol hwn o ddifrif a pheidio â gwahaniaethu yn erbyn niwclear.  

Er eu bod yn gwerthfawrogi'r pwysau gwleidyddol sy'n ymwneud â'r pwnc hwn, maent yn mynegi'r gobaith y bydd y Comisiwn yn 'ddigon dewr i greu rheoliadau'r UE nad ydynt yn mynd ati i gynhyrchu anfanteision ar gyfer buddsoddiadau mewn ynni niwclear, neu unrhyw dechnoleg ddi-ffosil arall.'

Am FORATOM: Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15 a thrwy'r cymdeithasau hyn, mae FORATOM yn cynrychioli bron i gwmnïau Ewropeaidd 3,000 sy'n gweithio yn y diwydiant ac yn cefnogi swyddi 1,100,000.

Parhau Darllen

ynni

Disgwylir i ddiwygiad sector olew a nwy Nigeria ddod yn gyfraith

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf, pasiodd dwy siambr senedd Nigeria y Mesur Diwydiant Petroliwm (PIB) hir-ddisgwyliedig, a fydd yn dod i gyfraith unwaith y bydd yn derbyn cymeradwyaeth arlywyddol, y disgwylir iddo ddilyn yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae diwygio sylweddol o'r sector olew a nwy wedi bod yn cael ei ystyried ers ymhell dros ddegawd, ac mae'r bil newydd yn cynnwys darpariaethau pwysig i gynhyrchu buddsoddiad mawr ei angen ac adfywio sector ynni Nigeria, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Ni fu brys y diwygiadau erioed yn fwy, o ganlyniad i ddibyniaeth Nigeria ar y sector olew a nwy ar gyfer enillion cyfnewid tramor a refeniw'r Llywodraeth (sy'n cynrychioli 90% a 60% yn y drefn honno). Wrth i fuddsoddiad y sector preifat yn fyd-eang gael ei sianelu fwyfwy i ffynonellau ynni glanach, mae'r gronfa o fuddsoddiad sydd ar gael yn crebachu, wedi'i waethygu gan y pandemig byd-eang. Fodd bynnag, er mwyn i wlad fel Nigeria, sydd â'r ail gronfeydd olew mwyaf ar y cyfandir, drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil, mae angen buddsoddiad sylweddol er mwyn cefnogi datblygiad seilwaith a chyfalaf dynol.

Ymrwymiad y weinyddiaeth gyfredol i ddiwygio

O ganlyniad, mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Muhammadu Buhari wedi gwneud pasio’r bil hwn yn flaenoriaeth allweddol y tymor hwn, gan fynd i’r afael â’r rhwystrau ffordd sydd, yn ôl a Adroddiad KPMG, wedi atal ei basio o'r blaen yn 2008, 2012 a 2018. Mae'r bil cyfredol yn ceisio cyflwyno newidiadau i drefniadau breindal a thelerau cyllidol i apelio at gynhyrchwyr olew tramor, yn ogystal â mynd i'r afael â phryderon y cymunedau lle mae olew yn cael ei dynnu. Mae gan gynhyrchwyr olew tramor fel Chevron, ENI, Total ac ExxonMobil i gyd Roeddd bod buddsoddiad gwerth biliynau o ddoleri wedi cael ei ddal i fyny oherwydd cynnydd araf y bil, gan roi hyder i randdeiliaid lleol y bydd hynt y bil yn arwain at don o fuddsoddiad.

Rhwystr ffordd allweddol arall y mae'r weinyddiaeth bresennol wedi llwyddo i'w lywio oedd safiad y cymunedau cynnal, a oedd gynt wedi ei leinio ochr yn ystod y broses ac a geisiodd rwystro taith y Bil. Mae'r Datblygiad Cymunedol Gwesteiwr Petroliwm (PHCD) yn ceisio mynd i'r afael â'u pryderon trwy ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd uniongyrchol o weithrediadau petroliwm i gymunedau cynnal, a chreu fframwaith i gefnogi datblygiad parhaus, trwy greu Ymddiriedolaeth, lle bydd cymunedau'n hawlio 3 % cyfran y cyfoeth olew rhanbarthol a gynhyrchir trwy gynhyrchu.

Diwygiadau llywodraethu

Mae'r angen am ddiwygiadau llywodraethu hefyd wedi'i nodi'n aml fel rhwystr i fewnfuddsoddi yn y sector. O dan y Bil newydd, bydd Corfforaeth Genedlaethol Petroliwm Nigeria (NNPC) yn trosglwyddo o fod yn gwmni dan berchnogaeth y wladwriaeth i fod yn gwmni atebolrwydd cyfyngedig, gan ganiatáu ar gyfer mwy o dryloywder ac effeithlonrwydd. Bydd rhannu'r diwydiant yn ffurfiol i'r sectorau i fyny'r afon a chanol ac i lawr yr afon, gyda rheoleiddwyr ar wahân, hefyd yn caniatáu ar gyfer goruchwyliaeth gliriach. Mae taith y bil wedi cael ei groesawu gan Ganolfan Eiriolaeth Tryloywder y wlad, sydd o'r enw mae'n “gam cadarnhaol” tuag at ddiwydiant ynni diwygiedig.

Paratoi ar gyfer y trawsnewid ynni

Cyn i'r Bil gael ei gymeradwyo, roedd sylwebyddion yn galw am fwy o ddarpariaethau sy'n mynd i'r afael yn benodol â phryderon newid yn yr hinsawdd ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer arallgyfeirio i gynhyrchu ynni cynaliadwy. Mae darpariaethau amgylcheddol gan gynnwys sefydlu cronfeydd adfer a gofyniad am gynlluniau rheoli amgylcheddol yn gamau cadarnhaol, ond dim ond safonau rhyngwladol sylfaenol y maent yn cwrdd â nhw, ac nid ydynt yn rhagori arnynt, ac felly maent heb ei weld mor ddigon uchelgeisiol.

Fodd bynnag, mae potensial amlwg i'r Mesur Buddsoddi Petroliwm gynhyrchu refeniw sylweddol gan y llywodraeth, y gellir ei fuddsoddi wedyn yn y sector adnewyddadwy. Mae mentrau fel cynllun pŵer solar y llywodraeth, a fydd yn gweld 2.3 triliwn naira (tua € 4.7 biliwn) o gronfa adfer economaidd COVID sy'n ymroddedig i osod pum miliwn o systemau solar, yn dangos parodrwydd i fuddsoddi mewn cynhyrchu ynni carbon isel.

Canlyniad y diwygiadau hyn, sydd i raddau helaeth yn ymateb i'r beirniadaethau mawr a lefelwyd yn sector olew a nwy Nigeria dros y degawdau diwethaf, yw mwy o eglurder i ddarpar fuddsoddwyr. O'i gyfuno ag agor yr economi fyd-eang, ac ymrwymiad ehangach i fuddsoddi mewn seilwaith a mentrau ynni cynaliadwy, mae pasio'r PIB yn argoeli'n dda i Nigeria.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd