Cysylltu â ni

ynni

Ynni - Dywed Llywydd EESC Christa Schweng a'r Comisiynydd Kadri Simson mai 2021 fydd y flwyddyn gyflawni

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) a’r Comisiwn Ewropeaidd yn credu bod yn rhaid i’r trawsnewidiad ynni glân fod wrth wraidd yr Undeb Ewropeaidd ôl-COVID-19 ac mai nawr yw’r amser i gyflymu gweithrediad mesurau gwyrdd ar gyfer adferiad economaidd.

Rhaid i 2021 fod yr amser ar gyfer gweithredu i gyflymu gweithredu mesurau ar gyfer effeithlonrwydd ynni a datblygu cynaliadwy yn Ewrop. Dyma'r neges a gyfleuodd Llywydd EESC Christa Schweng a'r Comisiynydd Ynni Ewropeaidd Kadri Simson yn y drafodaeth ar gyflwyniad Rhaglen Waith 2021 y Comisiwn Ewropeaidd a'i flaenoriaethau ym maes ynni, a gynhaliwyd ym Mrwsel ac o bell ar 11 Chwefror 2021.

Pwysleisiodd Schweng, yn 2020 (o'i gymharu â 2019), yr amcangyfrifwyd bod y galw am ynni byd-eang wedi gostwng tua 5%, CO sy'n gysylltiedig ag ynni2 allyriadau 7%, a buddsoddiad ynni 18% ond yn gyffredinol roedd enillion mawr o argyfyngau economaidd byd-eang blaenorol wedi cyd-fynd â naid fawr mewn allyriadau. "Gellir disgwyl adlam debyg mewn allyriadau ar ôl yr argyfwng hwn oni wneir ymdrech i roi ynni gwyrdd wrth galon yr adferiad economaidd. Nawr yw'r amser i gyflymu trawsnewidiadau ynni glân, gwytnwch ynni a datblygu cynaliadwy," meddai.

Bydd gweithredu rhaglenni ariannol yr UE yn brydlon ac wedi'u targedu (Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, NextGenerationEU, Just Transition Plans) yn chwarae rhan allweddol yn adferiad yr UE ac wrth gyflawni targedau'r Fargen Werdd Ewropeaidd. "Mae'n bwysig tanlinellu nad mater technolegol yn unig yw'r trawsnewid ynni ond hefyd her gymdeithasol a gwleidyddol ddofn. Rhaid rhoi ystyriaeth ddyledus, yn enwedig yng nghyd-destun argyfwng COVID-19, i effaith wirioneddol y camau a gymerwyd yn y sector ynni ar fywyd dinasyddion a busnes. " Dyna pam ei bod yn bwysig bod sefydliadau cymdeithas sifil yn ymwneud â pharatoi'r cynlluniau adfer cenedlaethol.

O'i rhan hi, disgrifiodd Simson 2020 fel blwyddyn anodd, ddigynsail ac aflonyddgar ond hefyd blwyddyn arloesol ar gyfer ynni yn Ewrop: "Bron i flwyddyn yn ôl, cynigiodd y Comisiwn Strategaeth Bargen Werdd Ewropeaidd newydd ar gyfer Ewrop. A chyda hi, fe wnaethom osod y nod Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. Mae'r aelod-wladwriaethau bellach wedi cymeradwyo'r amcan hwn. "

Wrth edrych ymlaen, soniodd, er mai 2020 oedd blwyddyn y strategaethau a’r gweledigaethau, mai 2021 fyddai’r flwyddyn gyflawni, gyda sawl cynnig deddfwriaethol allweddol ar ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni, perfformiad ynni adeiladau, allyriadau methan a’r farchnad nwy, i fod a fabwysiadwyd ym mis Mehefin: "Fel y cyhoeddwyd yn Rhaglen Waith 2021 y Comisiwn, bydd y pecyn" Fit for 55 "yn cynnwys pum cynnig deddfwriaethol sy'n adolygu deddfwriaeth ynni bresennol er mwyn torri allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% o'i gymharu â lefelau 1990, fel y penderfynwyd yn y Cynllun Targed Hinsawdd ym mis Medi y llynedd. I'r perwyl hwn, mae angen i'r gyfran ynni adnewyddadwy gynyddu i 38-40% erbyn 2030. "

Gan bwysleisio pwysigrwydd y cydweithrediad rhwng yr EESC a’r Comisiwn, ychwanegodd Ms Simson y gallai aelodau’r Pwyllgor chwarae rhan hanfodol wrth gyflawni’r nodau hyn, gan y bydd arbenigedd chwaraewyr busnes a chymdeithas sifil yn werthfawr yn y broses o flaenoriaethu ynni a’r hinsawdd. prosiectau yn y Cynlluniau Adfer a Gwydnwch a'r Cynlluniau Pontio Cyfiawn.

Yn hyn o beth, cyfeiriodd Baiba Miltoviča, llywydd Adran Trafnidiaeth, Ynni, Seilwaith a'r Gymdeithas Wybodaeth (TEN) EESC, at yr angen i gydlynu gwaith ymhlith sefydliadau'r UE a phwysigrwydd dimensiwn cymdeithasol a chymdeithasol y trawsnewid ynni. : "Mewn llawer o farnau EESC, mae aelodau adran DEG wedi trafod tlodi ynni, sydd wedi dod yn fater pwysig yng ngoleuni'r pandemig COVID-19. Mae tlodi ynni yn enghraifft o anghyfiawnder cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Y risg yw bod y rhai mewn ynni bydd tlodi yn y pen draw yn talu am y polisïau trosglwyddo ynni ac ynni. Mae angen i ni wneud mwy yn hyn o beth ".

I gael rhagor o wybodaeth am y TEN gweithgareddau'r adran, edrychwch ar y wefan.

ynni

Datganiad ar y cyd o'r UD a'r Almaen ar gefnogaeth i'r Wcráin, diogelwch ynni Ewropeaidd a nodau hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn ymweliad diweddar Canghellor yr Almaen Angela Merkel â Washington i gwrdd yn ddwyochrog ag Arlywydd yr UD Joe Biden. Mae'r datganiad yn mynd i'r afael â phrosiect dadleuol Nordstream 2, sydd wedi rhannu barn yn yr UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn ddiysgog yn eu cefnogaeth i sofraniaeth Wcráin, uniondeb tiriogaethol, annibyniaeth, a'r llwybr Ewropeaidd a ddewiswyd. Rydym yn ailgyflwyno ein hunain heddiw (22 Gorffennaf) i wthio yn ôl yn erbyn ymddygiad ymosodol Rwsia a gweithgareddau malaen yn yr Wcrain a thu hwnt. yn addo cefnogi ymdrechion yr Almaen a Ffrainc i ddod â heddwch i ddwyrain yr Wcrain trwy Fformat Normandi. Bydd yr Almaen yn dwysáu ei hymdrechion o fewn Fformat Normandi i hwyluso gweithrediad cytundebau Minsk. Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn cadarnhau eu hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a cymryd camau pendant i leihau allyriadau yn y 2020au i gadw terfyn tymheredd 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill. Rydym yn ymrwymo i weithio gyda'n gilydd trwy'r Deialog Lefel Uchel rhwng yr Unol Daleithiau a'r UE ar Rwsia, a trwy sianeli dwyochrog, i sicrhau bod yr Unol Daleithiau a'r UE yn parhau i fod yn barod, gan gynnwys gydag offer a mecanweithiau priodol, i ymateb gyda'i gilydd i ymddygiad ymosodol a malaen Rwsia, gan gynnwys ymdrechion Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf. A ddylai Rwsia geisio defnyddio ynni fel a arfogi neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain, bydd yr Almaen yn gweithredu ar y lefel genedlaethol ac yn pwyso am fesurau effeithiol ar y lefel Ewropeaidd, gan gynnwys sancsiynau, i gyfyngu galluoedd allforio Rwsia i Ewrop yn y sector ynni, gan gynnwys nwy, a / neu mewn eraill. sectorau sy'n berthnasol yn economaidd. Mae'r ymrwymiad hwn wedi'i gynllunio i sicrhau na fydd Rwsia yn camddefnyddio unrhyw biblinell, gan gynnwys Nord Stream 2, i gyflawni aggre ssive gwleidyddol yn dod i ben trwy ddefnyddio egni fel arf.

"Rydym yn cefnogi diogelwch ynni'r Wcráin a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop, gan gynnwys yr egwyddorion allweddol sydd wedi'u hymgorffori yn Nhrydydd Pecyn Ynni'r UE o amrywiaeth a diogelwch cyflenwad. Mae'r Almaen yn tanlinellu y bydd yn cadw at lythyren ac ysbryd y Trydydd Pecyn Ynni. mewn perthynas â Nord Stream 2 o dan awdurdodaeth yr Almaen i sicrhau dadfwndelu a mynediad trydydd parti. Mae hyn yn cynnwys asesiad o unrhyw risgiau a berir gan ardystiad gweithredwr y prosiect i ddiogelwch cyflenwad ynni'r UE.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn unedig yn eu cred ei bod er budd yr Wcrain ac Ewrop i gludiant nwy trwy'r Wcráin barhau y tu hwnt i 2024. Yn unol â'r gred hon, mae'r Almaen yn ymrwymo i ddefnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael i hwyluso estyniad o hyd at 10 blynyddoedd i gytundeb Transit nwy Wcráin â Rwsia, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig i gefnogi’r trafodaethau hynny, i ddechrau cyn gynted â phosibl a dim hwyrach na Medi 1. Mae'r Unol Daleithiau yn ymrwymo i gefnogi'r ymdrechion hyn yn llawn.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn gadarn yn eu hymrwymiad i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd a sicrhau llwyddiant Cytundeb Paris trwy leihau ein hallyriadau ein hunain yn unol â net-sero erbyn 2050 fan bellaf, gan annog cryfhau uchelgais hinsawdd eraill. economïau mawr, a chydweithio ar y polisïau a'r technolegau i gyflymu'r trawsnewidiad net-sero byd-eang Dyna pam yr ydym wedi lansio Partneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen. Bydd y Bartneriaeth yn meithrin cydweithrediad rhwng yr UD a'r Almaen ar ddatblygu mapiau gweithredadwy i gyrraedd ein huchelgeisiol targedau lleihau allyriadau; cydgysylltu ein polisïau a'n blaenoriaethau domestig mewn mentrau datgarboneiddio sectoraidd a fforymau amlochrog; ysgogi buddsoddiad mewn trosglwyddo ynni; a datblygu, arddangos a graddio technolegau ynni critigol fel ynni a storio adnewyddadwy, hydrogen, effeithlonrwydd ynni, a symudedd trydan.

"Fel rhan o Bartneriaeth Hinsawdd ac Ynni yr UD-Almaen, rydym wedi penderfynu sefydlu piler i gefnogi'r trawsnewidiadau ynni mewn economïau sy'n dod i'r amlwg. Bydd y piler hwn yn cynnwys ffocws ar gefnogi Wcráin a gwledydd eraill yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. nid yn unig yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ond hefyd yn cefnogi diogelwch ynni Ewropeaidd trwy leihau'r galw am ynni Rwseg.

"Yn unol â'r ymdrechion hyn, mae'r Almaen yn ymrwymo i sefydlu a gweinyddu Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain i gefnogi trosglwyddiad ynni, effeithlonrwydd ynni a diogelwch ynni Wcráin. Bydd yr Almaen a'r Unol Daleithiau yn ymdrechu i hyrwyddo a chefnogi buddsoddiadau o $ 1 biliwn o leiaf yn y Cronfa Werdd ar gyfer yr Wcrain, gan gynnwys gan drydydd partïon fel endidau sector preifat. Bydd yr Almaen yn darparu rhodd gychwynnol i'r gronfa o $ 175 miliwn o leiaf ac yn gweithio tuag at ymestyn ei hymrwymiadau yn y blynyddoedd cyllideb sydd i ddod. Bydd y gronfa'n hyrwyddo'r defnydd o ynni adnewyddadwy; hwyluso datblygiad hydrogen; cynyddu effeithlonrwydd ynni; cyflymu'r trawsnewidiad o lo; a meithrin niwtraliaeth carbon. Mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu cefnogi'r fenter trwy gymorth technegol a chymorth polisi sy'n gyson ag amcanion y gronfa, yn ogystal â rhaglenni cefnogi integreiddiad y farchnad, diwygio rheoliadol, a datblygu ynni adnewyddadwy yn sector ynni Wcráin.

"Yn ogystal, bydd yr Almaen yn parhau i gefnogi prosiectau ynni dwyochrog gyda'r Wcráin, yn enwedig ym maes ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â chymorth pontio glo, gan gynnwys penodi llysgennad arbennig gyda chyllid pwrpasol o $ 70 miliwn. Mae'r Almaen hefyd yn barod. i lansio Pecyn Gwydnwch Wcráin i gefnogi diogelwch ynni Wcráin. Bydd hyn yn cynnwys ymdrechion i ddiogelu a chynyddu'r gallu i wrthdroi llif nwy i'r Wcráin, gyda'r nod o gysgodi'r Wcráin yn llwyr rhag ymdrechion posib Rwsia yn y dyfodol i dorri cyflenwadau nwy i'r wlad. Bydd hefyd yn cynnwys cymorth technegol ar gyfer integreiddiad yr Wcrain i'r grid trydan Ewropeaidd, gan adeiladu ar ac mewn cydgysylltiad â'r gwaith parhaus gan yr UE ac Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol yr UD. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn hwyluso cynnwys yr Wcrain yng Nghyfleuster Adeiladu Capasiti Seiber yr Almaen. , cefnogi ymdrechion i ddiwygio sector ynni Wcráin, a chynorthwyo i nodi opsiynau t o foderneiddio systemau trosglwyddo nwy Wcráin.

"Mae'r Unol Daleithiau a'r Almaen yn mynegi eu cefnogaeth gref i'r Fenter Tair Môr a'i hymdrechion i gryfhau cysylltedd seilwaith a diogelwch ynni yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r Almaen yn ymrwymo i ehangu ei hymgysylltiad â'r fenter gyda llygad tuag at gefnogi prosiectau ariannol y Tri. Menter Moroedd ym meysydd diogelwch ynni rhanbarthol ac ynni adnewyddadwy. Yn ogystal, bydd yr Almaen yn cefnogi prosiectau sydd o ddiddordeb cyffredin yn y sector ynni trwy gyllideb yr UE, gyda chyfraniadau o hyd at $ 1.77 biliwn yn 2021-2027. Mae'r Unol Daleithiau yn parhau i fod yn ymrwymedig i buddsoddi yn y Fenter Tair Môr ac mae'n parhau i annog buddsoddiadau pendant gan aelodau ac eraill. "

Nid oedd y cytundeb wedi creu argraff fawr ar Robert Pszczel, uwch swyddog Rwsia a'r Western Balcanau, Is-adran Diplomyddiaeth Gyhoeddus (PDD), Pencadlys NATO:

Parhau Darllen

ynni

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen i gyhoeddi bargen ar biblinell Nord Stream 2 yn y dyddiau nesaf - ffynonellau

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir logo prosiect piblinell nwy Nord Stream 2 ar bibell yng ngwaith rholio pibell Chelyabinsk yn Chelyabinsk, Rwsia, Chwefror 26, 2020. REUTERS / Maxim Shemetov / File Photo

Disgwylir i’r Unol Daleithiau a’r Almaen gyhoeddi yn y dyddiau nesaf fargen sy’n datrys eu hanghydfod hirsefydlog dros biblinell nwy naturiol Nord Stream 11 $ 2 biliwn Rwsia, dywedodd ffynonellau sy’n gyfarwydd â’r mater ddydd Llun (19 Gorffennaf), yn ysgrifennu Andrea Shalal.

Methodd yr Arlywydd Joe Biden a Changhellor yr Almaen Angela Merkel â setlo eu gwahaniaethau dros y biblinell tanfor pan wnaethant gyfarfod yr wythnos diwethaf, ond cytunwyd na ddylid caniatáu i Moscow ddefnyddio ynni fel arf yn erbyn ei chymdogion. Darllen mwy.

Mae bargen bellach yn y golwg ar ôl trafodaethau ymhlith swyddogion yr Unol Daleithiau a’r Almaen am bryderon yr Unol Daleithiau y bydd y biblinell, sydd 98% yn gyflawn, yn cynyddu dibyniaeth Ewrop ar nwy Rwseg, ac y gallai ddwyn yr Wcrain o’r ffioedd cludo y mae bellach yn eu casglu ar nwy sy’n cael ei bwmpio trwy piblinell bresennol.

Byddai cytundeb yn atal ailddechrau cosbau a hepgorwyd ar hyn o bryd yn yr Unol Daleithiau yn erbyn Nord Stream 2 AG, y cwmni y tu ôl i'r biblinell, a'i brif weithredwr.

Nid oedd manylion ar gael ar unwaith, ond dywedodd y ffynonellau y byddai'r fargen yn cynnwys ymrwymiadau gan y ddwy ochr i sicrhau buddsoddiad cynyddol yn sector ynni'r Wcrain i wneud iawn am unrhyw gwymp negyddol o'r biblinell newydd, a fydd yn dod â nwy o'r Arctig i'r Almaen o dan y Môr Baltig.

"Mae'n edrych yn dda," meddai un o'r ffynonellau, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd oherwydd bod y sgyrsiau'n parhau. "Rydyn ni'n disgwyl i'r sgyrsiau hynny gael eu datrys yn y dyddiau nesaf."

Dywedodd ail ffynhonnell fod y ddwy ochr yn agosáu at gytundeb a fyddai’n rhagdybio pryderon a godwyd gan wneuthurwyr deddfau’r Unol Daleithiau, yn ogystal â rhai’r Wcráin.

Bydd Derek Chollet, uwch gynghorydd i’r Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken, yn cwrdd ag uwch swyddogion llywodraeth Wcrain yn Kyiv ddydd Mawrth a dydd Mercher i atgyfnerthu gwerth strategol cysylltiadau Unol Daleithiau-Wcrain, meddai’r Adran Wladwriaeth ddydd Llun.

Dywedodd un o’r ffynonellau fod yr Unol Daleithiau yn awyddus i sicrhau bod yr Wcrain yn cefnogi’r cytundeb disgwyliedig gyda’r Almaen.

Daeth gweinyddiaeth Biden i'r casgliad ym mis Mai bod Nord Stream 2 AG a'i Brif Swyddog Gweithredol yn ymddwyn yn gosbadwy. Ond ildiodd Biden y sancsiynau i ganiatáu amser i weithio allan bargen a chadw ailadeiladu cysylltiadau â'r Almaen a gafodd eu twyllo'n wael yn ystod gweinyddiaeth y cyn-Arlywydd Donald Trump. Darllen mwy.

Yn ogystal â sicrwydd gan yr Almaen am ei pharodrwydd i "wyrdroi llif" nwy i'r Wcráin os bydd Rwsia byth yn torri cyflenwadau i Ddwyrain Ewrop, dywedodd y ffynonellau y byddai'r cytundeb yn cynnwys addewid gan y ddwy wlad i fuddsoddi yn nhrawsnewid ynni, effeithlonrwydd ynni ac ynni'r Wcráin. diogelwch.

Nid oedd yn glir ar unwaith a fyddai'r ddwy wlad yn cyhoeddi buddsoddiadau sylweddol gan y llywodraeth, neu a fyddent yn ceisio trosoli buddsoddiadau preifat yn yr Wcrain.

Parhau Darllen

ynni

Gwasanaeth NaturaSì ac Aspiag i gymryd rhan yn SUPER-HEERO, prosiect Ewropeaidd i hybu effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd

cyhoeddwyd

on

Mae'r archfarchnadoedd NaturaSì ac Aspiag Service yn Padua, yr Eidal, wedi cadarnhau eu cyfranogiad fel unedau peilot yn SUPER-HEERO, prosiect Ewropeaidd a ariennir o dan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 sy'n anelu at hybu buddsoddiad effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd bach a chanolig. Mae dwy siop wahanol eisoes wedi'u nodi i osod mesuryddion deallus ac asesu'r defnydd o ynni yng ngolwg cynllunio effeithlonrwydd ynni a mesurau ôl-ffitio technolegol. Bydd y mesuryddion deallus yn cael eu darparu a'u gosod yn rhad ac am ddim a byddant yn parhau i fod yn eiddo i'r archfarchnad ar ddiwedd y prosiect.

At hynny, bydd yr unedau peilot yn cael eu cyflwyno i set o gynlluniau ariannol arloesol, rhaglenni teyrngarwch a gwobrau cwsmeriaid lle gallent ariannu'r mesurau effeithlonrwydd ynni sydd eu hangen. Yn olaf, ond nid lleiaf, bydd yr archfarchnadoedd yn cael eu cynnwys mewn cyfres o weithgareddau allgymorth a chyfathrebu, yn ogystal ag mewn ymgyrch hysbysebu am ddim a fydd yn rhoi hwb i'w safle ar lefel genedlaethol ac UE. Mae buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni yn bwysig i'r amgylchedd ac yn gyfleus ar gyfer amseroedd dychwelyd ac ad-dalu disgwyliedig. Fodd bynnag, yn y sector manwerthu, mae'n dal yn anodd denu cyllid preifat i hybu'r broses trosglwyddo ynni ar raddfa fawr, ac mae archfarchnadoedd yn enghraifft dda o hyn. O gyfanswm cost gweithredu archfarchnad, gall ynni gyfrif am rhwng 10% a 15%, sy'n enfawr i fusnes sy'n gweithredu gydag ymylon tynn.

Nod SUPER-HEERO yw darparu cynllun ariannol y gellir ei ddyblygu ar gyfer buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd bach a chanolig, yn seiliedig ar dri dull:
• Mae cyllid dinasyddion trwy ariannu torfol, cynlluniau cydweithredol a strategaethau gamblo yn adeiladu ar raglenni teyrngarwch.
• Partneriaethau strategol gydag ESCOs a chyfleustodau sy'n cefnogi buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni yn ariannol. Mae hyn yn seiliedig ar fanteision ymgysylltu â sylfaen fawr o ddefnyddwyr ynni trwy raglen gydweithredol archfarchnad.
• Ymgysylltu darparwyr technoleg mewn cynlluniau sy'n seiliedig ar berfformiad sy'n caniatáu iddynt elwa o'u cynhyrchion a'u technolegau. Gwneir hyn trwy fusnes cylchol arloesol fel prydlesu a thechnoleg fel gwasanaeth i wneud y dechnoleg yn fwy fforddiadwy a hygyrch i archfarchnadoedd a busnesau tebyg.

Gyda'r dulliau hyn, mae SUPER-HEERO yn darparu offeryn i archfarchnadoedd gael gafael ar y cyllid mawr ei angen sy'n caniatáu ar gyfer gweithredu strategaethau effeithlonrwydd ynni, gan ddatgloi arbedion ynni posibl o dros 40%. Byddai hyn, yn ei dro, yn cynhyrchu enillion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Ynglŷn â SUPER-HEERO Nod y prosiect SUPER-HEERO, a gychwynnodd ym mis Mehefin 2020, yw sbarduno buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni mewn archfarchnadoedd trwy gyfranogiad rhanddeiliaid a chymunedau lleol.

Mae dull y prosiect yn dibynnu ar dri phrif offeryn: Contractau Perfformiad Ynni peirianyddol (EPC), modelau gwasanaeth cynnyrch ar gyfer ymgysylltu â darparwyr technoleg, a mentrau cyllido torfol a chydweithredol yn y gymuned. Mae newydd-deb y fenter hon yn dibynnu yn y cysyniad arloesol ei bod yn trosoli rhaglenni teyrngarwch cwsmeriaid, gan ddarparu ffordd newydd i weithredwyr archfarchnadoedd a'u siopwyr weithio gyda'i gilydd tuag at effeithlonrwydd ynni.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd