Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Gweriniaeth Tsiec i siwio Gwlad Pwyl dros bwll glo Turów

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw, fe wnaeth grwpiau lleol a chyrff anllywodraethol groesawu penderfyniad llywodraeth Tsiec i ffeilio achos cyfreithiol yn Llys Cyfiawnder Ewrop yn erbyn llywodraeth Gwlad Pwyl ar gyfer gweithredu pwll glo lignit Turów yn anghyfreithlon, sydd wedi’i gloddio hyd at ffiniau Tsiec a’r Almaen, gan niweidio’n lleol. cyflenwadau dŵr ar gyfer cymunedau cyfagos. Dyma'r achos cyfreithiol cyntaf o'r fath dros y Weriniaeth Tsiec a'r cyntaf yn hanes yr UE lle mae un aelod-wladwriaeth yn siwio un arall am resymau amgylcheddol, yn ysgrifennu Alistair Clewer, Swyddfa Gyfathrebu Glo Beyond Beyond Coal.

Milan Starec, dinesydd Tsiec o ranbarth Liberec (pentref Uhelná): “Daw penderfyniad ein llywodraeth i ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Gwlad Pwyl fel rhyddhad i ni sy’n byw wrth ymyl y pwll glo. Yn 2020 yn unig, gostyngodd lefel y dŵr daear yn yr ardal wyth metr, sy'n ddwbl yr hyn a ddywedodd PGE a fyddai'n digwydd erbyn 2044. Mae ofn wedi disodli ein pryderon. Mae'n hanfodol bod ein llywodraeth yn mynnu bod mwyngloddio anghyfreithlon yn dod i ben gan fod PGE yn dal i wrthod derbyn ei gyfrifoldeb, wrth ofyn am ganiatâd i ddinistrio ein hadnoddau dŵr a'n cymdogaeth am 23 mlynedd arall. " 

Kerstin Doerenbruch, Greenpeace Berlin: “Mae’r Almaen hefyd yn camu i’r adwy yn yr achos yn erbyn Turów, gyda chynrychiolwyr rhanbarthol a dinasyddion yn Sacsoni yn dwyn eu cwyn eu hunain gerbron y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr. Rydyn ni nawr yn galw ar lywodraeth yr Almaen i gamu i fyny ac amddiffyn cartrefi pobl ac afon Neiße trwy ymuno ag achos cyfreithiol Tsiec yn erbyn Gwlad Pwyl. ” 

hysbyseb

Anna Meres, Ymgyrchydd Hinsawdd ac Ynni, Greenpeace Gwlad Pwyl: “Mae Gwlad Pwyl wedi gweithredu’n ddi-hid ac yn anghyfreithlon trwy roi trwydded ar gyfer yr ehangu pellach, felly nid yw’n syndod bod yr achos hwn wedi’i ddwyn gerbron Llys Cyfiawnder Ewrop. Mae cefnogaeth gynyddol afresymol Gwlad Pwyl i ehangu glo nid yn unig yn niweidio iechyd, cyflenwadau dŵr, ac yn gwaethygu'r argyfwng hinsawdd: mae'n ein hynysu oddi wrth ein ffrindiau a'n cymdogion, ac yn dwyn ein gweithwyr a'n cymunedau o swyddi gwell, mwy cynaliadwy. Mae 78 y cant o Bwyliaid eisiau cefnu ar lo erbyn 2030, mae'n bryd gwrando arnyn nhw, stopio rhoi baich ar gymunedau ar y ffin, a chynllunio dyfodol gwell i bawb. ”

Zala Primc, Ymgyrchydd y Tu Hwnt i Glo: “Mae pobl yn y gwledydd cyfagos yn talu’r pris am ymdrech Gwlad Pwyl i fwyngloddio glo am ddegawdau i ddod gyda’u hiechyd a’u diogelwch dŵr. Rydym yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n gyfrifol am sicrhau bod deddfau'r UE yn cael eu gweithredu, i gychwyn gweithdrefn dorri yn erbyn llywodraeth Gwlad Pwyl, ac i ddod yn blaid yn achos Turów o flaen Llys Cyfiawnder yr UE.

  1. Yn ddiweddar, rhyddhaodd y Comisiwn Ewropeaidd farn resymegol a nododd fod troseddau lluosog o gyfraith yr UE. Daeth y trafodaethau rhwng y ddwy wlad i stop, wrth i Wlad Pwyl wrthod amodau’r Weriniaeth Tsiec dros setliad. Mae mwynglawdd Turow, sy’n eiddo i PGE cyfleustodau sy’n eiddo i’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl, wedi bod yn gweithredu’n anghyfreithlon, ar ôl i lywodraeth Gwlad Pwyl estyn ei thrwydded chwe blynedd ym mis Ebrill 2020, er gwaethaf methu â chynnal ymgynghoriad cyhoeddus cywir neu asesiad o’r effaith amgylcheddol, sydd yn ofynnol yn ôl cyfraith yr UE. Gwnaeth PGE hyd yn oed gais am ymestyn y consesiwn mwyngloddio rhwng 2026 a 2044, a fyddai’n cynnwys ehangu’r pwll, tra bod trafodaethau gyda llywodraeth Tsiec a’r Rhanbarth Liberec yr effeithiwyd arnynt yn dal i ddigwydd, ond ni hysbyswyd yr un o’r pleidiau Tsiec. Disgwylir penderfyniad ym mis Ebrill 2021.
  2. Datgelodd astudiaeth arbenigol o’r Almaen hefyd effeithiau y mae mwynglawdd Turów yn eu cael ar ochr yr Almaen o’r ffin: y llygredd y mae’n ei achosi yn Afon Lusatian Neisse, gostwng y dŵr daear a’r ymsuddiant a allai niweidio tai o amgylch dinas Zittau. Mae'r astudiaeth hefyd yn amcangyfrif y gallai prinder dŵr olygu y bydd yn cymryd 144 o flynyddoedd i lenwi'r pwll agored unwaith y bydd wedi cau - llawer hirach na'r hyn a honnwyd gan PGE (https://bit.ly/3uoPO7s). Crynodeb Saesneg: https://bit.ly/2GTebWO.
  3. Ysgogodd astudiaeth arbenigol yr Almaen Arglwydd Faer Zittau Thomas Zenker, Daniel Gerber, Aelod Senedd Sacsonaidd, a dinasyddion eraill Sacsoni hefyd i ffeilio cwyn gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr (https://bit.ly/2NLLQVY). Ym mis Chwefror, ymdriniwyd â'r achos hefyd gan Senedd Sacsonaidd, y galwodd ei haelodau ar lywodraeth yr Almaen i gytuno i achos cyfreithiol Tsiec pe bai'n cael ei ddwyn gerbron Llys Cyfiawnder yr UE (https://bit.ly/3slypLp).  
  4. Gwnaed ymdrechion niferus hyd yn hyn i ddeffro'r Comisiwn Ewropeaidd ar waith: ymyriadau gan Aelodau Senedd Ewrop (https://bit.ly/2G6FH2H), galwad am weithredu gan faer dinas yr Almaen Zittau ([https://bit.ly/3selwTe), deisebau gan Tsieciaid a dinasyddion yr effeithiwyd arnynt (https://bit.ly/2ZCnErN), astudiaeth sy'n tynnu sylw at yr effeithiau negyddol y mae'r pwll yn eu cael ar yr ochr Tsiec (https://bit.ly/2NSEgbR), cwyn ffurfiol gan ddinas Tsiec Liberec (https://bit.ly/2NLM27E) a phenderfyniad gan y Gwyrddion Ewropeaidd (https://bit.ly/3qDisQ9). Mae'r Comisiwn Rhyngwladol ar gyfer Amddiffyn Afon Odra rhag Llygredd (ICPO), sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Wlad Pwyl, yr Almaen a Tsiec, hefyd wedi dod yn rhan o achos Turów, gan ddosbarthu'r pwll fel “problem uwch-ranbarthol arwyddocaol” sy'n gofyn am gydlynol. gweithredu rhwng y tair gwlad (https://bit.ly/3btUd0n).

Ewrop Y Tu Hwnt i Glo yn gynghrair o grwpiau cymdeithas sifil sy'n gweithio i gataleiddio cau pyllau glo a gweithfeydd pŵer, atal adeiladu unrhyw brosiectau glo newydd a chyflymu'r trawsnewidiad cyfiawn i ynni glân, adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae ein grwpiau yn neilltuo eu hamser, eu hegni a'u hadnoddau i'r ymgyrch annibynnol hon i wneud Ewrop yn rhydd o lo erbyn 2030 neu'n gynt. www.beyond-coal.eu 

hysbyseb

Gweriniaeth Tsiec

Llywydd Tsiec yn 'sefydlog' mewn uned gofal dwys

cyhoeddwyd

on

By

Arlywydd Tsiec Milos Zeman (Yn y llun) mewn cyflwr sefydlog mewn uned gofal dwys ddydd Llun (11 Hydref), meddai llefarydd ar ran yr ysbyty, wrth i’w salwch ohirio’r camau cychwynnol mewn trafodaethau ar ôl yr etholiad i ffurfio llywodraeth newydd.

Mae'r datblygiad annisgwyl yn cymhlethu ymdrechion i ffurfio llywodraeth newydd. Roedd disgwyl i Zeman a Babis, yr ymddengys iddynt gael eu gwanhau gan ddatguddiadau yn y gollyngiadau Papurau Pandora, gwrdd fore Sul yn yr hyn a ddehonglodd rhai o aelodau’r gwrthbleidiau fel arwydd y gallai’r arlywydd geisio cadw’r prif weinidog mewn grym er gwaethaf canlyniad yr etholiad . Ond yn fuan ar ôl i'r cyfarfod gael ei gynnal, gwelwyd Zeman yn cael ei gludo i ysbyty mewn ambiwlans.

Gwrthblaid Tsiec yn ceisio i ddisodli'r prif weinidog a gafodd ei daro gan ddatgeliadau Papurau Pandora

hysbyseb

Mewn cynhadledd newyddion ar ysbyty Zeman, nododd cyfarwyddwr yr ysbyty Miroslav Zavoral “gymhlethdodau sy’n cyd-fynd â’i salwch cronig” ond ni ymhelaethodd ar y salwch y mae’r arlywydd yn dioddef ohono neu a oedd yn ymwybodol ohono.

Adroddwyd bod Zeman yn dioddef o ddiabetes a niwroopathi.

Ddydd Llun, rhyddhaodd yr ysbyty ddatganiad byr yn unig gan ddweud ei fod mewn cyflwr sefydlog ar ôl cael triniaeth mewn gofal dwys.

hysbyseb

Mae ysbyty Zeman yn ychwanegu ansicrwydd pellach at ganlyniad yr etholiad, a adawodd yr wrthblaid â llwybr llawer cliriach na phlaid Babis i ffurfio llywodraeth - ond ni wnaeth rwystro siawns y prif weinidog o arwain llywodraeth leiafrifol gyda chefnogaeth yr arlywydd.

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

Mae Papurau Pandora yn dod o hyd i Brif Weinidog Tsiec Babiš yn ei groesffyrdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Consortiwm Rhyngwladol Newyddiadurwyr Ymchwiliol (ICIJ), sydd bellach yn enwog am gyfres o ymchwiliadau sy'n datgelu delio ariannol amheus wedi cyrraedd y penawdau eto, y tro hwn gyda bron i 12 miliwn o gofnodion ariannol, wedi'u cysylltu â 14 o ddarparwyr gwasanaethau alltraeth, a mwy na 90 o wledydd a thiriogaethau. .

Ymhlith y delio, Prif Weinidog Tsiec Andrej Babiš Canfuwyd ei fod wedi prynu chateau ar Riviera Ffrainc am $ 22 miliwn trwy gwmnïau alltraeth. Partner Tsiec ICIJ Ymchwilio.cz canfu nad yw'r chateau, na'r cwmnïau sy'n ymwneud â'i berchnogaeth, yn ymddangos yn y gofrestr buddion ariannol a ddatganwyd gan Babiš fel gwleidydd ac sy'n ofynnol gan gyfraith Tsiec.

Daw’r datgeliadau wythnos yn unig cyn etholiadau seneddol Tsiec. Mae Babiš bob amser wedi gosod ei hun fel gwleidydd a oedd yn barod i wrthsefyll osgoi talu treth a chynyddu tryloywder. Yn ddiweddar, gwahoddodd Brif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, i'w helpu ar drywydd yr ymgyrch, fel Orban mae wedi wynebu cyhuddiadau o gyfoethogi personol gyda chymorth cyllid Ewropeaidd. Mae Babiš wedi gwrthod yr honiadau, gan feio’r maffia Tsiec.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

Mae Orban Hwngari yn taro llwybr ymgyrch Tsiec i gefnogi PM Babis

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Gweriniaeth Tsiec Andrej Babis a Phrif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn adolygu gwarchodlu anrhydedd yn ystod y seremoni groesawgar yn Villa y Kramar ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Medi 29, 2021. REUTERS / David W Cerny
Mae Prif Weinidog Gweriniaeth Tsiec Andrej Babis yn cwrdd â Phrif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, yn Villa y Kramar ym Mhrâg, Gweriniaeth Tsiec, Medi 29, 2021. REUTERS / David W Cerny

Cefnogodd Prif Weinidog Hwngari, Viktor Orban, gynnig ailethol ei gymar Tsiec Andrej Babis ddydd Mercher (29 Medi), gan arddangos y cysylltiadau agos rhwng y ddau arweinwyr canol Ewrop sydd wedi cefnogi ei gilydd mewn anghydfodau â'r UE, ysgrifennu Robert Muller a Jan Lopatka.

Mae'r Weriniaeth Tsiec yn cynnal etholiad seneddol ar 8-9 Hydref. Mae arolygon barn yn rhoi plaid ANO canolog Babis o flaen cystadleuwyr ond mae rhai yn ei ddangos yn methu â chyrraedd partneriaid i ffurfio llywodraeth fwyafrifol, a allai roi pŵer i glymblaid rhwng prif grwpiau gwrthblaid canol-chwith a chanol dde.

Ar drywydd yr ymgyrch, yng nghwmni Orban, pwysleisiodd Babis sut yr oedd ef ac arweinydd Hwngari wedi rhwystro cynllun y Comisiwn Ewropeaidd i ddosbarthu ceiswyr lloches o amgylch y bloc o dan system gwota yn dilyn argyfwng ymfudo Ewrop yn 2015.

hysbyseb

"Rydyn ni'n pwyso am ein buddiannau cenedlaethol gyda'n gilydd" yn yr UE, meddai Babis ar ôl cyflwyno Orban mewn cynhadledd newyddion ar y cyd yn nhref ogleddol Usti nad Laben, lle mae'r arweinydd Tsiec yn arwain tocyn plaid ANO.

Canmolodd Orban hefyd gydweithrediad agos eu gwledydd yn ogystal â llwyddiant economaidd y Weriniaeth Tsiec.

"Rydyn ni yn Hwngari yn barod i gynnal cydweithrediad agos, cyfeillgar, sobr â llywodraeth Andrej Babis," meddai Orban, y mae ei blaid asgell dde Fidesz wedi llywodraethu Hwngari ers 2010, yn aml yn gwrthdaro â Brwsel dros fewnfudo a diwygiadau i'r cyfryngau, y farnwriaeth, sefydliadau academaidd a chyrff anllywodraethol.

hysbyseb

Yn gynharach yr wythnos hon, cytunodd llywodraeth Tsiec i anfon 50 o heddweision i helpu i warchod ffin Hwngari â Serbia, yr ymwelodd Babis â'r wythnos diwethaf hefyd.

ALLIES

Mae Babis, dyn busnes biliwnydd, wedi tyfu fwyfwy cadarnhaol ynglŷn â chydweithrediad o fewn Grŵp Visegrad canolog Ewrop ac yn enwedig gydag Orban yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, er gwaethaf pryderon yr UE ynghylch rheolaeth y gyfraith yn Hwngari.

Ni ymunodd y Weriniaeth Tsiec â mwyafrif taleithiau’r UE eleni i arwyddo llythyr yn protestio yn erbyn deddfwriaeth Hwngari yn gwahardd defnyddio deunyddiau yr ystyrir eu bod yn hyrwyddo gwrywgydiaeth ac ailbennu rhywedd mewn ysgolion.

Ymosododd un o ddwy brif glymblaid yr wrthblaid a oedd yn cystadlu yn etholiad Tsiec, y Blaid Môr-ladron / Maer, ar Babis dros ei gysylltiadau ag Orban.

"Fe wnaeth Viktor Orban symud Hwngari o ddemocratiaeth i awtocratiaeth dros y 10 mlynedd diwethaf," meddai ei brif Ivan Bartos ar Facebook.

"Mae'n diddymu cyfryngau rhydd, yn diddymu'r wrthblaid, menter rydd, yn ysbio ar newyddiadurwyr ... Polisi o'r fath yw'r model ar gyfer Andrej Babis."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd