Cysylltu â ni

ynni

A fydd Hochstein yn rhwystro Nord Stream 2?

cyhoeddwyd

on

Mae crynhoad ymosodol lluoedd milwrol ar ffin Rwseg gyda Donbass wedi ysgogi'r Unol Daleithiau i drafod y posibilrwydd o benodi llysgennad arbennig i ddelio â phiblinell nwy Nord Stream-2, yn ysgrifennu Louis Auge.

Rydym wedi dysgu y gellir cynnig y swydd hon i'r cyn-gydlynydd ynni rhyngwladol yn Adran y Wladwriaeth yn ystod amser Barack Obama, Amos Hochstein. Gallai hyn olygu y gallai’r Arlywydd Biden, yn y lobi yn erbyn Nord Stream, ymrestru ei gynghorydd dibynadwy ar yr Wcrain, Amos Hochstein (Amos Hochstein, a oedd yn gennad Arbennig yr Unol Daleithiau ar gyfer Materion Ynni Rhyngwladol, Ysgrifennydd Gwladol Cynorthwyol dros Ynni o dan yr Arlywydd Barack Obama).

Cododd Hochstein i enwogrwydd yn yr Wcrain yn ystod y blynyddoedd pan oedd Joe Biden yn Is-lywydd yr Unol Daleithiau. Disgrifiwyd ei rôl yn "dapiau" drwg-enwog dirprwy Rada Verkhovna yr Wcráin Andriy Derkach.

Honnodd Derkach fod Hochstein wedi dyfeisio cynllun, a weithredwyd ar y cyd wedyn gan Biden a chan yr Arlywydd Poroshenko. Yn ôl y tapiau a ryddhaodd, yn ystod sgyrsiau gyda Poroshenko, mynnodd Biden y dylai pennaeth Naftogaz, Andrei Kobolev, gadw ei swydd. Yn wir, gadawodd Poroshenko Kobolev yn ei swydd. Yna cadarnhaodd Kobolev Amos Hochstein fel cyfarwyddwr annibynnol bwrdd goruchwylio NJSC Naftogaz. Pam? A yw'n bosibl y gallai fod rhai buddiannau economaidd cudd yn y fantol, fel yr honnwyd gan Mr Derkach?

O dan gynllun Hochstein, prynwyd nwy Rwseg trwy gwmni piblinellau nwy yn Slofacia. Adeiladwyd pibell arbennig, cilomedr a hanner o hyd, gyda changen o bibell fawr yr aeth nwy Rwseg drwyddi i Ewrop. Digwyddodd yr hyn a elwir yn “gyflenwad gwrthdroi” y nwy. Mae'n ymddangos bod nwy Rwseg wedi croesi ffin yr Wcráin â Slofacia trwy bibell wedi'i hadeiladu'n benodol ac wedi dychwelyd i'r Wcráin, ond eisoes gyda gordal o $ 50 y fil metr ciwbig a honnir felly. cynhyrchu refeniw i'w benseiri o $ 1.5 biliwn o'r cynllun hwn yn ystod ei weithrediad.

Ar ben hynny, rheolwyd y cwmnïau gweithredu ar gyfer y cynllun gan Andrei Favorov, hen gydnabod i Kobolev. Roedd y cynllun hwn hefyd yn caniatáu i deulu Biden dderbyn yr arian a gafodd ei fab Hunter Biden gan gwmni olew a nwy Wcrain Burisma am ei aelodaeth ar y Bwrdd Cyfarwyddwyr. Honnir bod y comisiynau a dderbyniodd Hunter Biden yn gyfanswm o $ US 3-4 miliwn, nad oes sôn amdanynt heddiw yn America ac nad yw'n cael ei grybwyll gan brif gyfryngau'r wlad.

O ble y daeth Hochstein a pham mae'r Arlywydd Biden yn ei hyrwyddo i rôl y prif lobïwr yn erbyn Nord Stream 2? Dechreuodd y stori yn 2013, pan lofnodwyd contractau rhagarweiniol, yn ystod amser yr Arlywydd Yanukovych, gyda chorfforaethau olew a nwy blaenllaw'r Gorllewin, Exxon Mobile, Shell, Chevron a BP ar gyfer datblygu caeau nwy siâl yn rhanbarth Donetsk. Darganfuwyd maes nwy siâl anferth gyda chronfeydd wrth gefn o fwy na thriliwn metr ciwbig o nwy - y pedwerydd mwyaf yn Ewrop.

Roedd gan y maes nwy seilwaith parod - sef system cludo nwy yr Wcráin - a sicrhaodd llafur rhad y gallai costau echdynnu fod yn gyfyngedig. Yn 2013, llofnodwyd y contract $ 10bn cyntaf gyda Royal Dutch Shell. Ond yna dechreuodd y rhyfel yn Donbass, a gadawodd yr holl gewri hyn. Ond yn 2018, cymerwyd y cwmni Burisma adnabyddus drosodd i ddatblygu dyddodion siâl yn ardal Yuzovskaya yn rhanbarth Kramatorsk a Slavyansk. Pa gêm oedd yr Americanwyr yn ei chwarae? Mae nwy siâl Donbass yn rhatach o lawer na'r hyn a gynhyrchir yn yr Unol Daleithiau, ond yn dal yn ddrytach na nwy Rwseg. Er mwyn gwerthu nwy siâl Wcreineg i Ewrop, mae angen blocio’r prosiect “Nord Stream-2”, er mwyn dinistrio’r cysylltiad deunyddiau crai rhwng Ewrop a Rwsia a gwthio Rwsia allan o’r farchnad Ewropeaidd. gweithio am amser hir i atal cysylltiad Ewrop dechnolegol â Rwsia sy'n gyfoethog o ran deunydd crai. O dan y senario hwn, daw Ewrop ar unwaith yn arweinydd yn y ras am oruchafiaeth economaidd y byd.

Yn y gêm geopolitical yn erbyn Rwsia a'i hintegreiddio ag Ewrop, mae rôl y "ceffyl Trojan" yn cael ei chwarae gan yr Wcrain. Mae Biden wedi neilltuo rôl dinistriwr y bwndel hwn i Amos Hochstein. Mae'n amlwg y bydd Hochstein yn ceisio rhwystro Nord Stream ag egni dwbl. Mae'r llinell gynhyrchu nwy siâl gyntaf yn Donbass eisoes wedi'i lansio gan gwmni teulu Biden, Burisma. Ar ôl dod yn llywydd, mae Biden eisoes yn defnyddio'r holl ysgogiadau pŵer yn y Tŷ Gwyn i lobïo dros y prosiect hwn. Mae'n amlwg bod angen tiriogaeth Donbass ar UDA. Gwyddom fod cronfeydd mawr o nwy siâl yn Ewrop - yn Norwy, Gwlad Pwyl, Ffrainc. Ond nid ydyn nhw'n mynd i gael eu datblygu, oherwydd pryderon am niwed i'r amgylchedd.

Fodd bynnag, nid yw Kyiv yn poeni am y problemau hyn. Gall y gwrthdaro milwrol yn Donbass achosi i’r boblogaeth adael yn rhannol, byddai hyn yn cynorthwyo’r Americanwyr i rwystro Nord Stream a’u helpu i argyhoeddi Angela Merkel i gefnu ar Nord Stream. Os bydd gwrthdaro, y cynllun oedd dangos ymddygiad ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain, manteisio ar arsenal cyfryngau’r Gorllewin a datgan Rwsia yn elyn. Yna ni fyddai gan Merkel unrhyw ddewis ond cytuno â'r Americanwyr a chefnogi rhewi prosiect Nord Stream.

Felly, y tu ôl i'r holl sancsiynau a datganiadau aruthrol Americanaidd hyn, a allai fod cymhelliad ariannol? Gallai damcaniaeth o’r fath egluro’r cynddaredd y gwnaeth yr Unol Daleithiau ryddhau ei beiriant cosbau yn erbyn prif chwythwr chwiban cynlluniau Biden, sef Andriy Derkach. Roedd yn gyfrifol am gyhoeddi recordiadau sgyrsiau rhwng Poroshenko a Biden.

Gwadodd Poroshenko a Biden ddilysrwydd y tapiau hyn, gan honni eu bod wedi'u ffugio. Ond wnaeth neb ffeilio achos cyfreithiol, ac ni chynhaliodd neb archwiliad arbenigol o'r tapiau. Ym mis Awst 2020, dywedodd cyfarwyddwr Canolfan Genedlaethol Gwrth-gudd-wybodaeth a Diogelwch yr Unol Daleithiau, William Evanina, fod awdurdodau Rwseg "yn defnyddio nifer o fesurau" i bardduo cyn Is-lywydd yr UD Joe Biden. Fel enghraifft, cyfeiriodd at “seneddwr Wcreineg pro-Rwsiaidd” Andriy Derkach, sydd, meddai, yn lledaenu honiadau o lygredd - gan gynnwys trwy alwadau ffôn a ollyngwyd i “danseilio ymgeisyddiaeth y cyn Is-lywydd Biden a’r Blaid Ddemocrataidd”.

Ond mewn gwirionedd nid yw Evanina erioed wedi cwestiynu dilysrwydd y tapiau; mae'n cyfeirio atynt yn unig fel “galwadau ffôn wedi'u gollwng”. Yng nghanol ymgyrch etholiadol America, ar gais seneddwyr Democrataidd, cyhoeddodd Trysorlys yr UD sancsiynau personol yn erbyn Andriy Derkach am ymyrryd yn etholiadau America. Ym mis Ionawr 2021 - cyhoeddwyd sancsiynau yn erbyn chwech o bobl eraill. Fe wnaethon nhw i gyd gymryd rhan yn ffilm Rudy Giuliani am lygredd yn yr Wcrain. A yw'n bosibl y cawsant eu targedu i'w hatal rhag codi eu proffil, a thrwy hynny glirio'r ffordd i'r status quo gael ei adael yn gyfan heb ymchwilio ymhellach?

ynni

Yr Almaen i gyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul

cyhoeddwyd

on

By

Mae llywodraeth yr Almaen yn bwriadu cyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul erbyn 2030 fel rhan o'i rhaglen diogelu'r hinsawdd, dangosodd deddf ddrafft a welwyd gan Reuters ddydd Mercher (2 Mehefin).

Nod y cynllun newydd yw ehangu capasiti cynhyrchu ynni gwynt ar y tir i 95 gigawat erbyn 2030 o darged blaenorol o 71 GW, ac o ynni solar i 150 GW o 100 GW, dangosodd y drafft.

Roedd gallu gosodedig yr Almaen o bŵer gwynt ar y tir yn 54.4 GW ac o ynni solar yn 52 GW yn 2020.

Mae'r rhaglen amddiffyn yr hinsawdd hefyd yn rhagweld cyllid o oddeutu 7.8 biliwn ewro ($ 9.5 biliwn) ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys 2.5 biliwn ewro ar gyfer adnewyddu adeiladau ac 1.8 biliwn ewro ychwanegol ar gyfer cymorthdaliadau ar gyfer prynu ceir trydan.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys dyblu cefnogaeth i helpu diwydiant i newid prosesau i leihau allyriadau carbon deuocsid, megis mewn cynhyrchu dur neu sment.

Fodd bynnag, dim ond ar ôl etholiad ffederal yr Almaen y gellir cymeradwyo'r addewidion ariannol hyn ym mis Medi.

Daw’r cam ar ôl i Lys Cyfansoddiadol yr Almaen ddyfarnu ym mis Ebrill fod llywodraeth y Canghellor Angela Merkel wedi methu â nodi sut i dorri allyriadau carbon y tu hwnt i 2030 ar ôl i gwynwyr herio deddf hinsawdd 2019. Darllen mwy.

Yn gynharach y mis hwn, cymeradwyodd y cabinet ddeddfwriaeth ddrafft ar gyfer targedau lleihau CO2 mwy uchelgeisiol, gan gynnwys bod yn niwtral o ran carbon erbyn 2045 a thorri allyriadau carbon yr Almaen 65% erbyn 2030 o lefelau 1990, i fyny o darged blaenorol ar gyfer toriad o 55%.

($ 1 0.8215 = €)

Parhau Darllen

ynni

Mae'r Comisiwn a Breakthrough Energy Catalyst yn cyhoeddi partneriaeth newydd i gefnogi buddsoddiadau mewn technolegau glân ar gyfer diwydiannau carbon isel

cyhoeddwyd

on

Mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen a Bill Gates wedi cyhoeddi partneriaeth arloesol rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Ynni Torri Newydd Catalydd i hybu buddsoddiadau yn y technolegau hinsawdd critigol a fydd yn galluogi'r economi net-sero. Cyflwynir ar achlysur y chweched Gweinidog Arloesi Cenhadaeth gan gwrdd, nod y bartneriaeth newydd yw ysgogi buddsoddiadau newydd o hyd at € 820 miliwn / $ 1 biliwn rhwng 2022-26 i adeiladu prosiectau arddangos masnachol ar raddfa fawr ar gyfer technolegau glân - gostwng eu costau, cyflymu eu defnydd, a sicrhau gostyngiadau sylweddol mewn CO2 allyriadau yn unol â Chytundeb Paris. 

Mae'r bartneriaeth newydd hon yn bwriadu buddsoddi mewn portffolio o brosiectau effaith uchel yn yr UE i ddechrau mewn pedwar sector sydd â photensial uchel i helpu i gyflawni uchelgeisiau economaidd a hinsawdd Bargen Werdd Ewrop: hydrogen gwyrdd; tanwydd hedfan cynaliadwy; dal aer yn uniongyrchol; a storio ynni hirhoedlog. Wrth wneud hynny, mae'n ceisio cynyddu technolegau craff ar yr hinsawdd a chyflymu'r trawsnewidiad tuag at ddiwydiannau cynaliadwy yn Ewrop.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gyda’n Bargen Werdd Ewropeaidd, mae Ewrop eisiau dod yn gyfandir niwtral o’r hinsawdd cyntaf erbyn 2050. Ac mae gan Ewrop hefyd y cyfle gwych i ddod yn gyfandir arloesi yn yr hinsawdd. Ar gyfer hyn, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ysgogi buddsoddiadau enfawr mewn diwydiannau newydd a thrawsnewidiol dros y degawd nesaf. Dyma pam rwy'n falch o ymuno â Breakthrough Energy. Bydd ein partneriaeth yn cefnogi busnesau ac arloeswyr yr UE i fedi buddion technolegau lleihau allyriadau a chreu swyddi yfory. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

ynni

Partneriaid Gohebydd yr UE "Fforwm Ynni Pob Peth" 02-04 Mehefin

cyhoeddwyd

on

Gan ddechrau yfory, dydd Mercher 2 Mehefin, mae Gohebydd yr UE yn Fforwm Ynni Pob Peth Mehefin 02-04 yn gam digidol rhyngwladol a fydd yn ennyn diddordeb mwy na 140 o Siaradwyr a 1000 o fynychwyr mewn deialog ryngweithiol. Bydd y digwyddiad lefel uchel hwn yn croesawu mwy na 30 o wledydd i ddelio â chwe mega ffenomen mewn modd newydd, gan gyfuno dulliau ac ystyried effeithiau cydberthynol.

Bydd y digwyddiad yn para dros ddau ddiwrnod a hanner. Y diwrnod cyntaf (02/06/2021) yn croesawu gweinidogion y llywodraeth a swyddogion gweithredol diwydiant a lefel uchel, mewn dwy drafodaeth banel ragarweiniol:

 • Mae popeth yn ynni Bargen Werdd yr UE ac Effaith COVID-19
 • Prosiectau Ynni yn Ne-ddwyrain Ewrop a Dwyrain Med


Yn ystod y ddau ddiwrnod canlynol, dydd Iau 03 - dydd Gwener 04/06/2021, bydd y gynhadledd yn croesawu mwy na 100 o siaradwyr mewn sesiynau llawn yn ogystal â sesiynau cyfochrog arbenigol a fydd yn ymdrin â holl agweddau a heriau'r ecosystem ynni. Ni fydd yr agenda yn dilyn y llinellau clasurol o gyflenwi, galw, polisi, technoleg, cyllid ac ati. Yn lle, defnyddir dull cyfuniadol newydd sy'n canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng 1. Epidemigau, 2.Economics, 3. Masnach ynni, 4. Rhyngwladol gwleidyddiaeth,
5. Polisïau Ynni / Amgylchedd a 6. Technolegau aflonyddgar.


Ymhlith y materion allweddol i'w trafod mae:

 • Gweledigaethau Newydd o Ynni: Llwyddo mewn cyd-destun aflonyddgar
 • Safbwyntiau rhanbarthol newydd: Rôl nwy wrth drosglwyddo i economi carbon is
 • Pa ddatblygiadau technoleg mawr sy'n chwyldroi'r sector ynni
 • Gwydnwch deinamig: Paratoi ar gyfer tywydd eithafol, straen dŵr a risg seiber
 • Y rhagolygon busnes ar gyfer olew
 • Y rhagolygon ar gyfer economïau hydrocarbon
 • Megaprojects: Effaith a goblygiadau byd-eang
 • Ailfeddwl hydro: Pweru byd yfory
 • Gyrru arloesedd: Rôl llywodraethau yn nyfodol ynni


Cofrestrwch yma i ymuno â rhifyn cyntaf # ATEForum2021: https://www.eventora.com/en/Events/allthingsenergyforum-2020

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd