Cysylltu â ni

ynni

Mae Nord Stream 2 yn mynd i'r llinell derfyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

In y misoedd diwethaf, mae'r nwydau o amgylch prosiect drwg-enwog Nord Stream 2 wedi cynhesu i'r eithaf. Roedd gwasg y Gorllewin yn aml yn mynegi safbwyntiau cyferbyniol: o'r angen i wahardd prosiect nwy Rwseg hyd at farn bod y biblinell nwy yn fuddiol i Ewrop gan ystyried y galw cynyddol am nwy naturiol. Wrth gwrs, roedd dyfalu hefyd am bwysigrwydd a hyd yn oed y rhwymedigaeth i warchod cludo nwy Rwseg i Ewrop drwy’r Wcráin, fel “y prif gyflwr” i’r UE a’r Unol Daleithiau gytuno i roi golau gwyrdd i’r prosiect dadleuol, yn ysgrifennu Alexi Ivanov, gohebydd Moscow.

Yn hyn o beth, mae Washington a Berlin wedi bod yn cymryd rhan mewn deialog llawn tensiwn dros y chwe mis diwethaf, gan edrych am y dadleuon gorau dros gymeradwyo Nord Stream 2. Cynhaliodd y Canghellor Merkel sgyrsiau eithaf anodd a phragmatig gyda’r Arlywydd Biden yn Washington beth amser yn ôl, a oedd yn caniatáu y partïon i ddod o hyd i'r fformiwla orau i gyfiawnhau eu hymagweddau tuag at y prosiect. O ganlyniad, mae'n ymddangos bod Nord Stream 2 wedi cyrraedd y llinell derfyn a bydd yn dechrau gweithredu cyn bo hir.

Dyma’r union safbwynt a leisiwyd yn ddiweddar yn Llysgenhadaeth Rwseg ym Merlin. Dywedodd llysgennad Rwseg i’r Almaen, Sergey Nechaev, wrth y wasg mai “dim ond ychydig wythnosau sydd ar ôl” cyn cwblhau Nord Stream 2 yn llawn.

hysbyseb

Fel y nododd y diplomydd, mae'r gwaith ar y gweill ar y cam olaf. "Rydym yn symud ymlaen o'r ffaith na fydd y cytundeb Almaeneg-Americanaidd yn effeithio ar gyflymder yr adeiladu ac amseriad cwblhau'r Ffrwd Nord 2," meddai.

Ar yr un pryd, ychwanegodd Nechaev nad oes gan y cytundeb rhwng Washington a Berlin unrhyw rwymedigaethau penodol dros Rwsia.

Mae Nord Stream 2 yn biblinell wedi'i chwblhau o 99 y cant o Rwsia i'r Almaen gyda chyfanswm capasiti o 55 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn. Mae'r gwaith adeiladu eisoes wedi cyrraedd y cam olaf a dylid ei gwblhau erbyn diwedd yr haf. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Nord Stream 2 AG, gweithredwr Nord Stream 2, fod y gwaith o adeiladu rhan alltraeth cangen gyntaf y biblinell nwy wedi'i gwblhau'n dechnegol, a bydd comisiynu gwaith ar lenwi'r biblinell â nwy yn cymryd sawl mis arall.

hysbyseb

Yn gynharach, cyhoeddodd Berlin a Washington ddatganiad ar y cyd yn nodi, er mwyn i'r prosiect gael ei weithredu, bod angen sicrhau parhad cludo trwy'r Wcráin ar ôl 2024. Addawodd yr Almaen hefyd geisio cosbau yn erbyn Rwsia "os yw'r Kremlin yn defnyddio allforion ynni fel arf ".

Mae Moscow wedi annog dro ar ôl tro i roi’r gorau i wleidyddoli’r sefyllfa, gan atgoffa bod y biblinell nwy yn fuddiol nid yn unig i Rwsia, ond hefyd i’r Undeb Ewropeaidd, a phwysleisio nad yw erioed wedi defnyddio adnoddau ynni fel offeryn pwysau.

Mae'r Arlywydd Vladimir Putin wedi pwysleisio fwy nag unwaith bod Ffrwd Nord 2 yn “brosiect economaidd yn unig”, mae ei lwybr yn fyrrach na thrwy wledydd Ewropeaidd a'r Wcráin, ac yn rhatach.

Wrth gwrs, mae'n werth cydnabod bod y brif blaid anfodlon yn yr holl sefyllfa hon yn parhau i fod yn Wcráin, sy'n dal i ystyried bod Nord Stream 2 yn "fygythiad" i'w buddiannau economaidd ac yn rhannol wleidyddol. Mae Kiev yn argyhoeddedig bod y Gorllewin wedi gwneud bargen â Rwsia er anfantais i fuddiannau strategol yr Wcrain. Mae'n ymddangos bod yr Arlywydd Zelensky yn awyddus i godi'r mater hwn yn ystod ei sgyrsiau sydd ar ddod gyda'r Arlywydd Biden yn Washington ddiwedd mis Awst.

Serch hynny, mae Nord Stream 2 bron wedi dod yn realiti, a fydd, heb os, yn dod â buddion i'r holl bartïon sy'n rhan o'r prosiect graddfa fawr hwn.

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

hysbyseb

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

hysbyseb

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

ynni

Sylw cyfyngedig i niwclear yng nghyfathrebiad prisiau ynni'r Comisiwn

cyhoeddwyd

on

Byddai FORATOM wedi hoffi gweld cyfathrebiad 13 Hydref gan y Comisiwn yn talu sylw agosach i'r rôl y gall niwclear carbon isel a thafladwy ei chwarae wrth liniaru'r argyfwng ynni presennol. Trwy gynnwys niwclear Ewropeaidd yn ei pecyn cymorth o fesurau i fynd i’r afael â phrisiau ynni, byddai ganddo gyfle unigryw i gyfyngu ar ei ddibyniaeth ar fewnforion nwy naturiol carbon-ddwys, a thrwy hynny leihau ei amlygiad i amrywiadau mewn prisiau cyfanwerthol a’i ôl troed carbon.

“Fel yr amlygwyd yn y cyfathrebiad, mae’r codiadau cyfredol mewn prisiau yn cael eu gyrru gan brisiau nwy naturiol uwch ar y farchnad fyd-eang,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM, Yves Desbazeille. “Felly, wrth i’r UE symud i gynyddu ei gyfran o ynni adnewyddadwy amrywiol, mae’n hanfodol bod polisi’r UE yn cefnogi ffynonellau Ewropeaidd carbon isel eraill i sicrhau llai o ddibyniaeth ar fewnforion.”

Mae'r Cyfathrebu hefyd yn tynnu sylw at yr effeithiau y mae argaeledd is o ffynonellau adnewyddadwy wedi'u cael ar y farchnad, gan arwain at gyfyngiadau cyflenwi. Oherwydd y gall niwclear ddarparu llwyth sylfaenol a thrydan tafladwy, mae'n gweithredu fel gwrthbwyso perffaith ar adegau pan nad oes ynni adnewyddadwy ar gael. Fel y nodwyd yn y Cyfathrebu, ar hyn o bryd mae niwclear yn cyfrif am oddeutu 25% o'r gymysgedd trydan yn yr UE.

hysbyseb

Gyda gweithgaredd diwydiannol yn cynyddu ar ôl COVID, mae hyn wedi arwain at gynnydd yn y galw am ynni. “Camgymeriad fyddai trin hyn fel mater tymor byr. Mae’n amlwg bod disgwyl i’r galw am drydan gynyddu’n ddramatig yn yr ymdrech i ddatgarboneiddio economi Ewrop, ”ychwanegodd Desbazeille. “Felly, mae angen i’r UE eisoes fod yn rhoi atebion ar waith heddiw i sicrhau ei fod yn gallu cynhyrchu digon o drydan carbon isel yn Ewrop i ateb y galw cynyddol. Mae hyn yn golygu cefnogi datblygiad ynni niwclear. ”

Mae'r Cyfathrebu hefyd yn cyfeirio at y tacsonomeg cyllid cynaliadwy, gan ailadrodd y pwynt y bydd Deddf Ddirprwyedig gyflenwol (CDA) 'yn cynnwys ynni niwclear sy'n ddarostyngedig i ac yn gyson â chanlyniadau'r broses adolygu benodol sydd ar y gweill yn unol â Rheoliad Tacsonomeg yr UE'. Gan fod yr adolygiad hwn bellach wedi'i gwblhau, a bod yr arbenigwyr wedi dod i'r casgliad yn gyffredinol bod niwclear yn cydymffurfio â thacsonomeg, rydym yn annog y Comisiwn i gyhoeddi'r CDA ar frys er mwyn osgoi cosbi niwclear yn annheg.

Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15 a thrwy'r cymdeithasau hyn, mae FORATOM yn cynrychioli bron i gwmnïau Ewropeaidd 3,000 sy'n gweithio yn y diwydiant ac yn cefnogi swyddi 1,100,000.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Parhau ar lwybr yr Wcrain i ddyfodol ynni gwyrdd

cyhoeddwyd

on

Mae cyllid gwyrdd yn parhau i ddatblygu ar gyflymder mewn economïau blaenllaw a marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg. Fodd bynnag, mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn datblygu'n gyflym, gyda thanau gwyllt yn ysbeilio’r byd a llifogydd llifeiriol yn ysgubo ar draws ein cymdogion yng nghanol Ewrop, yn ysgrifennu Kyrylo Shevchenko, llywodraethwr Banc Cenedlaethol yr Wcráin.

Mae prisiau bwyd ac ynni byd-eang cynyddol, adferiad yr economi fyd-eang o argyfwng COVID-19, effeithiau cynaeafau tlotach, a thwf pellach yn y galw gan ddefnyddwyr trwy gyflogau uwch oll yn gwthio prisiau i fyny i fusnesau a defnyddwyr.

Er bod pwysau cynhesu byd-eang a newid yn yr hinsawdd yn parhau i fod yn uchel ar agenda chwaraewyr byd-eang mawr fel yr Unol Daleithiau, China a'r DU, nid yw hyn yn golygu bod y rhai yn y marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg wedi lleihau eu hallyriadau carbon eu hunain a chyrraedd eu hallyriadau eu hunain. nodau llai o flaenoriaeth. Gyda COP26 yn agosáu’n gyflym, mae llywodraethau’n cryfhau eu hymrwymiadau i dorri allyriadau carbon er mwyn amddiffyn yr amgylchedd a sicrhau ein bod yn gadael y blaned yn lle iachach, mwy byw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

hysbyseb

Ar yr ochr gadarnhaol, mae gan fuddsoddiadau hinsawdd botensial enfawr hefyd. Yn wir, mae'r IFC yn amcangyfrif bod y potensial hwn yn USD 23 triliwn mewn marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg am y cyfnod hyd at 2030.

Mae Banc Cenedlaethol yr Wcráin (NBU) yn deall yn glir y gall rheoleiddwyr y farchnad ariannol wneud cyfraniad brys a phwysig at adeiladu dyfodol gwell. Felly, er mwyn anfon neges bwerus at ein rhanddeiliaid, ac i fagu hyder yn ein hymrwymiad i ddatblygu economi gynaliadwy, rydym wedi cynnwys hyrwyddo cyllid cynaliadwy fel un o'r nodau strategol allweddol yn ein Strategaeth 2025. Ar ben hynny, am y tro cyntaf yn hanes yr NBU rydym wedi mynnu cynnwys ystyriaethau amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (ESG) yn ein Canllawiau Polisi Ariannol 2022.

Er mwyn cyflawni ein hymrwymiadau, ym mis Ebrill, llofnododd yr NBU Gytundeb Cydweithrediad â Chorfforaeth Cyllid Rhyngwladol (IFC) Banc y Byd, gan gymryd yr hyn a gredaf yw'r camau cyntaf tuag at ddyfodol gwyrdd i'n gwlad.

hysbyseb

Cyn yr arwyddo, cytunodd y ddau ohonom ar ddrafftio strategaethau a safonau ar gyfer cyllid cynaliadwy yn yr Wcrain, ymrwymo i integreiddio gofynion ESG wrth lywodraethu corfforaethol banciau, ac addo rhannu arbenigedd i adeiladu gallu'r banc canolog i godi ymwybyddiaeth am faterion ESG. .

Mewn dim ond pum mis, mae'r NBU wedi cymryd camau mawr tuag at y nod hwn, gan ddatblygu sylfaen map ffordd i ehangu ESG, yn ogystal â'r Strategaeth Ariannu Gynaliadwy. Bydd y strategaeth, a fydd yn lansio’r mis nesaf, yn annog y rhai sy’n gweithredu ym marchnadoedd ariannol yr Wcrain i ymgorffori gweledigaeth yr NBU o ariannu cynaliadwy ac arferion gorau ESG yn eu cynlluniau ar gyfer y blynyddoedd i ddod, ac i baratoi ar gyfer newidiadau rheoliadol.

Yn cyd-fynd â hyn, rhwng mis Medi a mis Hydref y flwyddyn nesaf bydd yr NBU yn cyflwyno mecanweithiau newydd ym myrddau goruchwylio a rheoli banciau masnachol i sicrhau bod ESG yn elfen sylweddol yn eu strategaethau.

Bydd hyn yn sylfaenol i asesu ôl troed trafodion ariannol ac effaith gweithrediadau pob banc ar yr amgylchedd ac ar gymdeithas.

Efallai mai'r cam pwysicaf y mae'r NBU yn ei gymryd o hanner cyntaf 2023 fydd ei gwneud yn ofynnol i fanciau masnachol ystyried risgiau ESG wrth benderfynu a ddylid darparu cyllid i ddarpar gleient.

Er mwyn ategu'r gofyniad hwn, bydd yr NBU hefyd yn gofyn am adroddiadau ESG gan fanciau, gan ddatgelu gwybodaeth i randdeiliaid am bortffolios a gweithrediadau, gan gynnwys llywodraethu corfforaethol.

Bydd y symudiad hwn yn rhoi Wcráin ar flaen y gad o ran tryloywder o ran safonau adrodd. Am y tro cyntaf, bydd busnesau a'r cyhoedd yn gallu cymharu graddfeydd amgylcheddol banciau Wcráin, gan ganiatáu iddynt wneud penderfyniadau mwy gwybodus, yn seiliedig ar eu dewisiadau personol eu hunain. Dim ond os yw gwledydd, eu busnesau, a'u pobl yn gweithio gyda'i gilydd y gellir sicrhau diogelu'r amgylchedd a mwy o gynaliadwyedd - ac rydym yn bwriadu rhoi'r pŵer hwn i ddinasyddion Wcrain.

Er mai rheoleiddio'r sector bancio yw sylfaen yr hyn a wnawn yn yr NBU, bydd ein tîm datblygu cynaliadwy hefyd yn archwilio ffyrdd o ymgorffori ac adeiladu ar arferion cyllid gwyrdd yn y sector ariannol heblaw banciau.

Felly ni fu ein hymrwymiad calonnog i wyrddio system ariannol gyfan Wcráin erioed yn gryfach, ac mae'r camau rydyn ni'n eu cymryd yn profi hyn.

Ar yr un pryd, nid yw'r NBU o dan unrhyw lachiadau: Mae'r argyfwng hinsawdd yn parhau i effeithio'n gyflym ar ein planed a'n ffordd o fyw.

Rydym yn deall ein bod yn dal i fod ar ddechrau taith hir tuag at economi fyd-eang gynaliadwy. Ond trwy barhau'n ofalus ar hyd y llwybr hwn, a dysgu gan ein partneriaid, credwn yn gryf y gallwn fod yn arweinydd yn y gofod marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg yn arferion gorau ESG, a fydd o fudd i'r Wcráin a'r blaned.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd