Cysylltu â ni

ynni

Mesurau'r UE i warantu ynni diogel a gwyrdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

O wresogi i drafnidiaeth, mae ynni'n hanfodol i fywyd bob dydd, ond hefyd yn brif ffynhonnell allyriadau. Darllenwch am atebion yr UE i ddatgarboneiddio'r sector, Economi.

ynni yw'r ffynhonnell fwyaf o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE, gan gyfrif am fwy na tri chwarter. Mae'n cynnwys cynhyrchu, gwresogi a chludiant trydan - pob un yn hanfodol i fywyd bob dydd. Er mwyn cyrraedd targed uchelgeisiol yr UE o niwtraliaeth hinsawdd gan 2050, mae angen torri allyriadau yn sylweddol yn y sector ynni.

Yn 2021 mae nwy a thrydan wedi cyrraedd y prisiau uchaf erioed. Mae'r UE yn ddibynnol iawn ar fewnforion ynni, yn enwedig o ran nwy naturiol (90%) a olew (97%), gan eu gwneud yn agored i aflonyddwch a all gynyddu prisiau. Gall gwell cydweithredu a rhyng-gysylltiadau rhwydweithiau ynni â datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy helpu gwledydd yr UE i sicrhau cyflenwadau ynni.

hysbyseb

Darllenwch ymlaen i ddarganfod am y gwahanol gynigion y mae'r UE yn gweithio arnynt i leihau allyriadau o'r sector ynni a gwarantu cyflenwad diogel.

Gwell cysylltiadau rhwng gwledydd yr UE

Gall cysylltu seilwaith ynni rhwng gwledydd yr UE helpu i sicrhau cyflenwad amrywiol o ynni a lliniaru aflonyddwch posibl yn well.

Mae'r UE yn adolygu ar hyn o bryd rheolau ar ariannu prosiectau seilwaith ynni trawsffiniol er mwyn cyflawni ei nodau hinsawdd. Bob dwy flynedd, dewisir rhestr o brosiectau seilwaith allweddol. Gall y prosiectau hyn elwa o drwyddedau symlach a'r hawl i wneud cais am arian yr UE.

hysbyseb

Mae aelodau pwyllgor ynni'r Senedd eisiau gwneud hynny atal yr UE rhag ariannu prosiectau nwy naturiol ac yn lle hynny cyfeirio arian at seilwaith hydrogen a dal a storio carbon. Bydd y Senedd trafod y rheolau gyda'r Cyngor Ewropeaidd.

Hydrogen adnewyddadwy

Pan ddefnyddir hydrogen fel ffynhonnell ynni, nid yw'n allyrru nwyon tŷ gwydr, sy'n golygu y gallai helpu i ddatgarboneiddio sectorau lle mae'n anodd lleihau allyriadau CO2. Amcangyfrifir bod gallai hydrogen gyflenwi 20-50% o alw ynni'r UE mewn trafnidiaeth a 5-20% mewn diwydiant erbyn 2050.

Fodd bynnag, er mwyn bod yn gynaliadwy, rhaid cynhyrchu hydrogen trwy drydan adnewyddadwy. Mae ASEau wedi mynnu pwysigrwydd gwahaniaeth clir rhwng hydrogen adnewyddadwy a hydrogen carbon isel yn ogystal ag ar gael gwared â hydrogen wedi'i seilio ar ffosiliau yn raddol.

Ynni adnewyddadwy ar y môr

Ar hyn o bryd, gwynt yw'r unig ffynhonnell ynni adnewyddadwy ar y môr a ddefnyddir ar raddfa fasnachol, ond mae'r UE yn edrych i mewn i ffynonellau eraill, megis pŵer llanw a thonnau, ynni solar fel y bo'r angen ac algâu ar gyfer biodanwydd.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig strategaeth UE i ddramatig cynyddu cynhyrchiant trydan o ffynonellau adnewyddadwy ar y môr. Byddai gallu gwynt ar y môr yn unig yn tyfu o 12GW heddiw i 300GW erbyn 2050. Bydd y Senedd yn nodi ei safle yn nes ymlaen.

Targedau mwy uchelgeisiol

Mae angen cynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy a gwella effeithlonrwydd ynni er mwyn datgarboneiddio'r sector ynni. O dan ddeddfwriaeth sy'n anelu at cyflawni targedau'r Fargen Werdd, mae'r Comisiwn wedi cynnig adolygu'r targedau ar gyfer ynni adnewyddadwy (32% ar hyn o bryd erbyn 2030) ac effeithlonrwydd ynni (32.5% erbyn 2030).

Darllen mwy

Dysgwch fwy 

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI)

Mae'r glymblaid yn ceisio gwaharddiad yr UE ar hysbysebu tanwydd ffosil

cyhoeddwyd

on


Lansiwyd ymdrech i wahardd golchi gwyrdd gan gwmnïau tanwydd ffosil ledled yr Undeb Ewropeaidd heddiw, gyda mwy nag 20 o sefydliadau yn cynrychioli miliynau o Ewropeaid yn lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd i “Hysbysebu a Nawdd Tanwydd Ffosil”.

Mae'r ymgyrch yn ceisio cadarnhau gwaharddiad o'r fath yn neddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd [1]. Byddai cyflawni hyn, yn ôl clymblaid Europe Beyond Coal, yn torri sianel hanfodol y mae barwniaid glo a chwmnïau ffosil eraill yn ei defnyddio i hyrwyddo eu hymdrechion annigonol ar weithredu yn yr hinsawdd, tra bod mwyafrif helaeth o’u buddsoddiadau yn dal i fynd i danwydd ffosil.

“Mae Fortum y Ffindir yn esgus ei fod yn wyrdd er iddo agor gwaith glo newydd yn yr Almaen y llynedd; Mae RWE yn gweiddi am ei fusnes ynni adnewyddadwy wrth ddinistrio pentrefi Almaeneg fel Lützerath i fwyngloddio glo ni all losgi; ac mae PGE sy’n eiddo i’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl yn ehangu cloddio glo yn Turów yn anghyfreithlon, wrth dargedu gwleidyddion Brwsel gyda hysbysebion yn dangos dinasyddion ffug yn hyrwyddo glo, ”meddai Kathrin Gutmann, cyfarwyddwr ymgyrch Europe Beyond Coal.

hysbyseb

“Tra bydd glo wedi mynd yn Ewrop erbyn 2030, mae’r cwmnïau hyn yn fwy na pharod i wastraffu symiau enfawr o arian yn ceisio atal y rhai na ellir eu hatal, yn hytrach na chynllunio ar ei gyfer ac ariannu trawsnewidiad ynni teg. Cymunedau, gweithwyr a phob un ohonom ni bob dydd sy'n talu'r pris am eu propaganda. ”

Mae dros 60 y cant o hysbysebion gan gwmnïau tanwydd ffosil yn 'wyrddio' yn ôl ymchwil newydd [2], y gellid er enghraifft eu defnyddio i loywi eu proffiliau cyhoeddus, gwadu eu cyfrifoldeb am yr argyfwng hinsawdd, hyrwyddo datrysiadau ffug fel glo i amnewid nwy, ac oedi dod â'u busnesau ffosil i ben yn raddol.

“Mae’r cwmnïau sy’n fwyaf cyfrifol am chwalu hinsawdd yn prynu hysbysebion a nawdd i gyflwyno eu hunain fel yr ateb i’r argyfwng y gwnaethon nhw ei greu, ac i ddylanwadu ar wleidyddion,” meddai Silvia Pastorelli, ymgyrchydd hinsawdd ac ynni Greenpeace EU. “Fel y diwydiant tybaco, gwadodd llygryddion tanwydd ffosil y wyddoniaeth yn gyntaf ac yna ceisio gohirio gweithredu. Mae gwaharddiad ar eu hysbysebu yn gam rhesymegol i sicrhau bod trafodaeth a pholisi cyhoeddus yn unol â gwyddoniaeth. ”

hysbyseb

Mae mwy o wybodaeth am Fenter Dinasyddion Ewrop, “Hysbysebu a Nawdd Tanwydd Ffosil”, ar gael yma.

  1. Mae Menter Dinasyddion Ewropeaidd (neu ECI) yn ddeiseb sy'n cael ei chydnabod yn swyddogol gan y Comisiwn Ewropeaidd, a'i rhag-gymeradwyo ganddynt. Os yw ECI yn cyrraedd miliwn o lofnodion wedi'u gwirio yn yr amserlen a ganiateir, yna mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn Ewropeaidd ymateb, a gall ystyried ymgorffori'r galw yng nghyfraith Ewrop.
  2. Mae gan waharddiadau ar hysbysebu tanwydd ffosil gynsail yn yr UE. Ym mis Rhagfyr 2020, gwaharddodd Dinas Amsterdam hysbysebion tanwydd ffosil o'i metro a chanol y ddinas. Mae bil 'hinsawdd a gwytnwch' Ffrainc, a gyhoeddwyd yn 2021, hefyd yn cynnwys rhai camau cyntaf tuag at wahardd hysbyseb tanwydd ffosil. Ar 18 Hydref, bydd cyngor dinas Stockholm yn trafod gwaharddiad arfaethedig ar hysbysebu tanwydd ffosil yn y ddinas.
  3. Ymhlith y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn yr ECI hwn mae: ActionAid, Adfree Cities, Air Clim, Avaaz, Badvertising, BoMiasto.pl, Ecologistas en Acción, Europe Beyond Coal, FOCSIV, Food and Water Action Europe, Friends of the Earth Europe, Fundación Renovables, Global Witness , Greenpeace, New Weather Institute Sweden, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Reclame Fossielvrij, Social Tipping Point Coalitie, Stop Funding Heat, Transport & Environment, a Zero.
  4. Canfu ymchwil gan allfa newyddion amgylcheddol DeSmog ar ran Greenpeace Netherlands fod allan o dros 3,000 o hysbysebion Shell, Total Energies, Preem, Eni, Repsol a Fortum a gyhoeddwyd ar Twitter, Facebook, Instagram ac Youtube ers lansio Bargen Werdd Ewrop, o fis Rhagfyr. 2019 i Ebrill 2021, dim ond 16 y cant oedd yn benodol ar gyfer cynhyrchion tanwydd ffosil, er gwaethaf y ffaith mai hwn yw busnes mwyafrif pob un o'r chwe chwmni.
  5. Y gwanwyn hwn, lansiodd PGE ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ym Mrwsel, gan alw am “Fargen Werdd, nid Bargen Grim,” yn cynnwys llun stoc o blentyn.
  6. Siaradodd un preswylydd lleol am yr ymgyrch ffug, ac effaith wirioneddol Turow ar ei gymuned.
  7. Lai nag wythnos ar ôl 'etholiad hinsawdd' yr Almaen, llwyfannodd pobl o bentref Lützerath yng Ngorllewin yr Almaen eistedd i mewn i amddiffyn eu cartrefi rhag cael eu dinistrio gan y cwmni glo RWE ddydd Gwener diwethaf (1 Hydref). Byddai ehangu'r pwll yn achosi i'r Almaen fethu yn ei hymrwymiadau i Gytundeb Paris. Ymwelodd Greta Thunberg ac actifydd hinsawdd yr Almaen, Luisa Neubauer, â Lützerath y diwrnod cyn yr etholiad, gan ramio arwydd i'r ddaear o flaen y pentref a oedd yn darllen: "Amddiffyn Lützerath, amddiffyn 1.5". Delweddau yma.
  8. Ewrop Y Tu Hwnt i Glo yn gynghrair o grwpiau cymdeithas sifil sy'n gweithio i gataleiddio cau pyllau glo a gweithfeydd pŵer, atal adeiladu unrhyw brosiectau glo newydd a chyflymu'r trawsnewidiad cyfiawn i ynni glân, adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae ein grwpiau yn neilltuo eu hamser, eu hegni a'u hadnoddau i'r ymgyrch annibynnol hon i wneud Ewrop yn rhydd o lo erbyn 2030 neu'n gynt.

Parhau Darllen

ynni

'Nid y trawsnewidiad gwyrdd yw'r broblem, ond yr ateb' Donohoe

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn yr Ewro-grŵp heddiw (4 Hydref), dywedodd Gweinidog Cyllid Iwerddon ac Arlywydd yr Ewro-grŵp Paschal Donohoe fod gweinidogion wedi trafod y cynnydd ym mhrisiau ynni a’u heffaith ar bobl a busnesau. 

Gwahoddodd Donohoe Christian Zinglersen, cyfarwyddwr Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Rheoleiddwyr Ynni (ACER) i wneud cyflwyniad ar ddatblygiadau diweddar a gwneud asesiad yn amlinellu'r rhagolygon ar gyfer y farchnad. Canolbwyntiodd y trafodaethau ar bwysau chwyddiant a chytunodd gweinidogion ag asesiad yr ECB fod y sefyllfa'n debygol o fod dros dro.

Roedd y Gweinidogion yn bendant nad oedd y sefyllfa'n tanseilio amcanion hinsawdd uchelgeisiol. Dywedodd Donohoe: “Nid y trawsnewidiad gwyrdd yw’r broblem. Mae'n rhan o'r ateb. ” Ychwanegodd fod y sefyllfa'n golygu y dylem gynnal a chyflymu ymdrechion i wella effeithlonrwydd ynni.

hysbyseb

Tynnodd Comisiynydd yr Economi Paolo Gentiloni sylw at alw mawr am nwy yn fyd-eang, yn enwedig o Asia, yr angen i drwsio seilwaith nad oedd wedi digwydd oherwydd y pandemig ac, i raddau llai, y cynnydd ym mhris Cynllun Masnachu Allyriadau (ETS) yr UE. , yr oedd wedi prysuro i'w ychwanegu dim ond yn cyfrif am oddeutu 20% o'r codiad mewn prisiau.   

Mae Sbaen a Ffrainc yn galw am ddull Ewropeaidd o reoli'r farchnad nwy

Cyn y cyfarfod, galwodd Gweinidog Economi a Chyllid Ffrainc, Bruno le Maire, Gweinidog Cyllid Sbaen, Nadia Calviño, am weithredu Ewropeaidd mwy cydunol a dull Ewropeaidd o reoli'r farchnad. 

hysbyseb

Mewn ymateb bydd y Comisiwn yn cynnig blwch offer o fesurau polisi y gellir eu defnyddio i liniaru effaith y gost ychwanegol, bydd y Comisiwn hefyd yn lansio myfyrdod ar sut i sicrhau cyflenwad ynni yn well i ddinasyddion a busnesau'r UE yn y tymor canolig, gyda a bwriad i lunio deddfwriaeth ynni a gynigiwyd ar gyfer mis Rhagfyr. 

Dywedodd Gentiloni y byddai angen i unrhyw fesurau fod yn rhai dros dro, wedi'u targedu, gan barchu rheolau cymorth gwladwriaethol ac yn gyson â'r newid i economi sydd wedi'i datgarboneiddio, a ychwanegodd oedd yr ymateb strwythurol i gyfnewidioldeb a dibyniaeth ar danwydd ffosil.

Mae'r cynnydd mewn prisiau wedi bod yn arbennig o sensitif yn Sbaen lle mae wedi dod yn gwestiwn gwleidyddol sensitif, gyda'r llywodraeth yn gosod treth annisgwyl fawr ar ddarparwyr ynni.

Dywedodd Le Maire: “Mae’n bryd cael golwg ar farchnad ynni Ewrop. Mae gan farchnad ynni Ewrop un fantais allweddol, mae'n sicrhau'r cyflenwad ynni ym mhobman yn Ewrop, ym mhob gwlad, bob amser. Mae hyn yn amlwg yn un o fanteision allweddol marchnadoedd ynni Ewrop, ond mae ganddo hefyd un anfantais fawr, sef alinio prisiau trydan ar y pris nwy. Mae hyn yn gwbl aneffeithlon ac ni allwn dderbyn mwyach bod y prisiau trydan yn cyd-fynd â'r pris nwy. ”

Cyflwynwyd dau ateb gan y gweinidogion. Yn gyntaf, gwella rheoleiddio stociau nwy. Yr ail un yw cael cysylltiad uniongyrchol rhwng cost cynhyrchu trydan ym mhob gwlad ar gyfartaledd, ac â'r pris a delir gan y defnyddiwr. Mae Gentiloni yn cydnabod bod angen mesurau, ond bod yn rhaid dod o hyd i gydbwysedd nad yw'n groes i amcanion hinsawdd. 

Parhau Darllen

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd