Cysylltu â ni

ynni

Mae ASEau yn trafod atebion yr UE i brisiau ynni cynyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dylai cartrefi bregus gael cymorth i liniaru prisiau ynni cynyddol, meddai ASEau mewn dadl lawn, Economi.

Pwysleisiodd ASEau yr angen dybryd i gefnogi dinasyddion yr UE yn wyneb prisiau nwy a thrydan uchel erioed yn ystod dadl lawn ar 6 Hydref. EPP's Siegfried Mureşan Dywedodd (Rwmania): "Mae'n effeithio ar ddinasyddion, mae'n effeithio ar fentrau Ewropeaidd, yn enwedig busnesau bach a chanolig eu maint, a gafodd eu taro eisoes gan y pandemig a chanlyniadau economaidd y pandemig. Mae'n ddyletswydd arnom i helpu dinasyddion a mentrau i oresgyn yr argyfwng hwn o brisiau ynni uwch. ”

Kadri SimsonPwysleisiodd Comisiynydd Ynni Ewrop, yr angen i weithredu: "Ni ellir tanamcangyfrif y sioc brisiau hon. Mae'n brifo ein dinasyddion, yn enwedig yr aelwydydd mwyaf agored i niwed, yn gwanhau cystadleurwydd ac yn ychwanegu at bwysau chwyddiant. Os na chaiff ei wirio, mae'n peryglu adferiad Ewrop. wrth iddo gydio. Nid oes unrhyw gwestiwn bod angen i ni gymryd mesurau polisi - mae Ewrop wedi dod trwy brisiau ynni uchel lawer gwaith yn y gorffennol - ac wedi ymateb iddynt trwy arallgyfeirio ffynonellau cyflenwadau ac arloesi yn y farchnad. "

hysbyseb

Amlygodd bwysigrwydd ei gwneud yn glir nad oedd gan godiadau prisiau cyfredol lawer i'w wneud â pholisi hinsawdd yr UE, ond llawer i'w wneud â dibyniaeth Ewrop ar danwydd ffosil wedi'i fewnforio.

Am Philippe Lamberts (Gwyrddion / EFA, Gwlad Belg), mae'r sefyllfa yn alwad ddeffroad am drosglwyddo'n gyflymach tuag at ynni adnewyddadwy ac am fwy o undod: "Yn wyneb yr ansicrwydd ynni hwn, yn gyntaf oll mae'n rhaid i'r aelod-wladwriaethau ymateb trwy ddefnyddio refeniw treth ychwanegol i warantu a ymestyn tariffau cymdeithasol ffafriol a helpu i dargedu'r cartrefi mwyaf agored i niwed. Mae cynhyrchu mewn ffordd gynaliadwy a theg yn ddrytach na budr ac annheg. Os ydym yn dymuno i bawb allu fforddio bywyd gweddus yn seiliedig ar urddas, mae'n rhaid i ni droi o gwmpas yr anghydraddoldebau hyn. . Heb gyfiawnder cymdeithasol, ni fydd y trawsnewid ynni yn digwydd, a heb hyn, bydd ein cymdeithasau'n cwympo. "

Manon Aubry Dywedodd (Y Chwith, Ffrainc) y dylai ynni fod yn les cyffredin a rhaid iddo fod yn hygyrch i bawb. “Fe wnaethoch chi ei droi’n gynnyrch fel unrhyw un arall y gallech chi ddyfalu ag ef a gwneud elw. Ni ddylai naill ai bwyta neu gynhesu fod yn foethusrwydd ond yn hawl sylfaenol. ”

hysbyseb

Diwygio'r farchnad ynni

Cynigiodd rhai ASEau ailgynllunio'r farchnad ynni Ewropeaidd. Pwysleisio'r angen sylfaenol a brys i ddarparu'r lles lleiaf posibl i holl ddinasyddion Ewrop, Iratxe García Pérez Dywedodd (S&D, Sbaen): “Yn gyntaf rhaid i’r Comisiwn gyflwyno cynllun i wladwriaethau weithredu mewn ffordd gydlynol pan fydd gennym straen ar y farchnad ynni, gan sicrhau bod gennym Undeb ynni go iawn yn Ewrop. Yn ail, rhaid i ni arafu dyfalu ar y farchnad CO2 ac yn drydydd, mae angen i ni sicrhau bod gennym ni safonau newydd yng ngweithrediad y farchnad drydan er mwyn sicrhau cymysgedd ynni rhatach. ”

Adnewyddu Ewrop Christophe Grudler Dywedodd (Ffrainc) y dylai'r UE edrych i mewn i dri maes i ddatrys yr argyfwng ynni: atgyfnerthu cyfleusterau storio ynni ac ystyried caffael nwy yn gyffredin; hyrwyddo ynni a wneir yn Ewrop (gan gynnwys hydrogen) trwy leihau dibyniaeth ar danwydd ffosil o wledydd eraill; a diwygiad cyflym o farchnadoedd ynni Ewrop, gan gynnwys rhoi stop ar y clymu rhwng prisiau trydan a nwy. “Mae angen diwygio marchnad ynni Ewrop yn debyg i’r Fargen Werdd,” daeth i’r casgliad.

Polisïau hinsawdd

Roedd rôl polisi hinsawdd uchelgeisiol yr UE yn y prisiau ynni cynyddol yn rhannu barn. Logar Anže, dywedodd Gweinidog Materion Tramor Slofenia sy’n cynrychioli llywyddiaeth y Cyngor, nad yw polisi hinsawdd yr UE ac yn benodol y pecyn Fit for 55 “yn ffynhonnell yr ymchwydd cyfredol o brisiau ynni nac yn ateb tymor byr. Yn y tymor hir gall datgarboneiddio economi Ewrop gyfrannu at liniaru prisiau ynni cyfnewidiol ac at ymladd tlodi ynni, ”meddai. Yn y cyfamser, dylid cynnig cymorth incwm i aelwydydd bregus trwy'r Cronfa Hinsawdd Gymdeithasol, Ychwanegodd Logar.

Joëlle Mélin Dywedodd (ID, FR) y gallai’r ffocws ar ynni adnewyddadwy yn y Fargen Werdd Ewropeaidd gynyddu bregusrwydd Ewrop i sioc y farchnad. “Dylai aelod-wladwriaethau allu gwneud penderfyniadau ar eu cymysgedd ynni ar eu pennau eu hunain ac ni ddylent orfod bod yn rhan o fethiant,” meddai.

Beata Szydło Pwysleisiodd (ECR, Gwlad Pwyl) fod y duedd o brisiau ynni yn codi yn parhau a mynegodd amheuon y byddai'r pecyn Fit for 55 yn dod â'r canlyniadau a ddymunir. “Rwy’n credu bod yn rhaid i ni fod yn ofalus iawn ynglŷn â’r atebion hynny. Roeddech chi'n siarad am yr hyn a achosodd y pigyn hwn mewn prisiau ynni. Mae hyn yn rhannol oherwydd prisio allyriadau. Ble cymerwyd y penderfyniadau hynny? Yn y tŷ hwn, ”meddai. “Rwy’n credu bod yn rhaid i ni ail-feddwl ein polisi ynni.”

Dysgwch fwy

ynni

Sassoli: Bydd mentrau lleol yn sicrhau canlyniadau pendant i Ewrop 

cyhoeddwyd

on

Araith gan Arlywydd Senedd Ewrop yn agoriad Cyfamod y Maer.

Foneddigion a boneddigesau,

"Mae Senedd Ewrop, cartref democratiaeth Ewropeaidd, wedi cynnal seremoni Cyfamod y Maer ar gyfer hinsawdd ac ynni ers dros ddeng mlynedd, gan groesawu meiri ac arweinwyr lleol i Frwsel. Y llynedd ni ellid cynnal y digwyddiad oherwydd pandemig COVID-19 , ond heddiw rwy'n falch iawn o allu cwrdd. Rydyn ni'n gweld o flaen ein llygaid yr arwyddion cynyddol weladwy a dramatig o newid yn yr hinsawdd, ac mae'r amser wedi dod i weithredu. Rydyn ni'n gweithio ar weithredoedd deddfwriaethol concrit i roi'r Fargen Werdd ar waith. ni allai'r digwyddiad hwn fod yn fwy amserol.

hysbyseb

"Gadewch imi eich llongyfarch yn gyntaf ar lwyddiant y Cytundeb: mae dros 10,000 o ddinasoedd wedi ymuno, gan gynrychioli mwy na 325 miliwn o drigolion o 53 gwlad. Mae'r rhain yn ffigurau trawiadol. Fel y gwyddoch, rydym yn rhannu amcanion tebyg: cyflymu datgarboneiddio, cryfhau'r y gallu i addasu i effeithiau anochel newid yn yr hinsawdd, a chaniatáu i ddinasyddion gael gafael ar ynni diogel, cynaliadwy a fforddiadwy.

"Mae tlodi ynni yn broblem i bob Ewropeaidd, ym mhob Aelod-wladwriaeth. Wrth inni agosáu at y gaeaf, rydym yn gweld cynnydd ym mhrisiau ynni, ac mae dinasyddion a busnesau yn bryderus yn bryderus. Yn yr un modd â COVID-19, mae angen i ni ymuno a darparu ymateb Ewropeaidd cydgysylltiedig. Mae ein hamlygiad i gyfnewidioldeb ym mhrisiau nwy byd-eang yn tanlinellu pwysigrwydd ein cynllun i adeiladu sector ynni adnewyddadwy domestig cryf. Mae angen i ni weithredu ar effeithlonrwydd ynni, a all wirioneddol dorri tir newydd. Mae dinasoedd yn rheoli portffolios mawr o adeiladau, o ysgolion i lyfrgelloedd i unedau tai. Mae'r trawsnewid ynni yn gyfle i wella mynediad at dai o ansawdd gwell.

“Mae Senedd Ewrop yn benderfynol o weithio tuag at gyflawni cymdeithas niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050, ac mae wedi ymrwymo’n llwyr i drawsnewid yr Undeb yn gymdeithas iachach, fwy cynaliadwy, teg, cyfiawn a llewyrchus.

hysbyseb

"Bydd y trawsnewidiad ecolegol yn cynnwys holl bolisïau'r UE ac yn effeithio ar bob rhanbarth o'r UE mewn sawl ffordd. Felly, dim ond dull cyfannol a chynhwysol o weithredu'r Fargen Werdd fydd yn ein galluogi i wireddu ein huchelgeisiau. Am y rheswm hwn mae Senedd Ewrop o blaid cydweithredu gwell â dinasoedd a rhanbarthau Ewropeaidd yn ei waith. Mae'n hanfodol bod sefydliadau'r UE, ASEau, llywodraethau cenedlaethol a gwleidyddion lleol yn ymuno i sicrhau nad yw'r trawsnewidiad ynni a hinsawdd yn gadael neb ar ôl ac yn gwella ansawdd bywyd ar gyfer holl ddinasyddion Ewrop, gan greu cyfleoedd newydd a chryfhau cydlyniant cymdeithasol.

"Y llynedd, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd gytundeb hinsawdd. Mae'r cytundeb yn rhoi cyfle i ddod â llywodraethau cenedlaethol, cymunedau lleol, cymdeithas sifil, ysgolion, busnesau ac unigolion ynghyd i rannu gwybodaeth, creu lleoedd i fynegi syniadau arloesol, ar y cyd ac yn unigol, a meithrin gallu i hwyluso mentrau llawr gwlad ar newid yn yr hinsawdd a diogelu'r amgylchedd.

"Mae Senedd Ewrop yn hyrwyddwr pybyr o waith Cyfamod y Maer. Bydd eich gwaith a'ch mentrau lleol, gan ddarparu canlyniadau pendant, yn sicrhau bod yr UE a'i Aelod-wladwriaethau'n parchu eu hymrwymiadau rhyngwladol ac amcanion Cytundeb Paris Lleol a. mae mentrau o'r gwaelod i fyny hefyd yn allweddol i annog newid ymddygiad, gan sicrhau trawsnewidiad dwys o gymdeithas.

"Bydd angen ysgogi buddsoddiadau cyhoeddus a phreifat sylweddol, ar draws yr holl bolisïau, i helpu'r cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf gan ddatgarboneiddio, gan annog prosiectau a mentrau rhagweithiol ar yr un pryd.

"Mae gan ddinasoedd Ewropeaidd ran bwysig i'w chwarae hefyd wrth gyflymu'r symudiad i symudedd cynaliadwy a chraff. Mae Senedd Ewrop wedi galw am gynllun symudedd trefol ehangach er mwyn lleihau traffig a gwella bywoliaeth mewn dinasoedd, er enghraifft trwy gefnogi'r cyhoedd sy'n allyrru sero. trafnidiaeth, yn ogystal â seilwaith beicio a cherddwyr. Dylai dinasoedd Ewropeaidd, gyda'u profiad a'u harbenigedd ymarferol, fod yn rhan o'r drafodaeth ar weithredu polisïau symudedd yn y dyfodol ar lefel yr UE.

"Yn ogystal, bydd datblygu mannau gwyrdd mewn ardaloedd trefol, sy'n llawn bioamrywiaeth, yn bwysig i helpu i fynd i'r afael â llygredd aer, sŵn, tonnau gwres, llifogydd a phroblemau iechyd cyhoeddus yn ninasoedd Ewrop.

“Rhaid i’r UE barhau i weithredu fel arweinydd ym maes gweithredu yn yr hinsawdd a gelwir arno i chwarae, trwy ei ddiplomyddiaeth, ran flaenllaw wrth argyhoeddi chwaraewyr byd-eang eraill, megis Tsieina ac India, i godi eu huchelgeisiau yn COP26 yn Glasgow - gan drawsnewid ymrwymiadau i mewn i fesurau polisi concrit. Mae amser yn hanfodol ac mae gweithredu byd-eang yn hanfodol ar gyfer llwyddiant yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn y cyd-destun hwn, bydd eich rôl yn hanfodol, trwy'r rhaglen gefeillio a swyddfeydd Pact y tu allan i Ewrop. Mae angen i ddinasoedd bod ar reng flaen arweinyddiaeth y byd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

“Hoffwn eich sicrhau y bydd Senedd Ewrop, wrth ddiffinio Bargen Werdd Ewrop, yn sicrhau bod dinasoedd Ewropeaidd yn cymryd rhan ac yn gallu gwneud eu rhan, nid yn unig fel cynghreiriaid pwysig, ond hefyd fel partneriaid gweithredol.

"Diolch."

Parhau Darllen

ynni

Mesurau'r UE i warantu ynni diogel a gwyrdd

cyhoeddwyd

on

O wresogi i drafnidiaeth, mae ynni'n hanfodol i fywyd bob dydd, ond hefyd yn brif ffynhonnell allyriadau. Darllenwch am atebion yr UE i ddatgarboneiddio'r sector, Economi.

ynni yw'r ffynhonnell fwyaf o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE, gan gyfrif am fwy na tri chwarter. Mae'n cynnwys cynhyrchu, gwresogi a chludiant trydan - pob un yn hanfodol i fywyd bob dydd. Er mwyn cyrraedd targed uchelgeisiol yr UE o niwtraliaeth hinsawdd gan 2050, mae angen torri allyriadau yn sylweddol yn y sector ynni.

Yn 2021 mae nwy a thrydan wedi cyrraedd y prisiau uchaf erioed. Mae'r UE yn ddibynnol iawn ar fewnforion ynni, yn enwedig o ran nwy naturiol (90%) a olew (97%), gan eu gwneud yn agored i aflonyddwch a all gynyddu prisiau. Gall gwell cydweithredu a rhyng-gysylltiadau rhwydweithiau ynni â datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy helpu gwledydd yr UE i sicrhau cyflenwadau ynni.

hysbyseb

Darllenwch ymlaen i ddarganfod am y gwahanol gynigion y mae'r UE yn gweithio arnynt i leihau allyriadau o'r sector ynni a gwarantu cyflenwad diogel.

Gwell cysylltiadau rhwng gwledydd yr UE

Gall cysylltu seilwaith ynni rhwng gwledydd yr UE helpu i sicrhau cyflenwad amrywiol o ynni a lliniaru aflonyddwch posibl yn well.

Mae'r UE yn adolygu ar hyn o bryd rheolau ar ariannu prosiectau seilwaith ynni trawsffiniol er mwyn cyflawni ei nodau hinsawdd. Bob dwy flynedd, dewisir rhestr o brosiectau seilwaith allweddol. Gall y prosiectau hyn elwa o drwyddedau symlach a'r hawl i wneud cais am arian yr UE.

hysbyseb

Mae aelodau pwyllgor ynni'r Senedd eisiau gwneud hynny atal yr UE rhag ariannu prosiectau nwy naturiol ac yn lle hynny cyfeirio arian at seilwaith hydrogen a dal a storio carbon. Bydd y Senedd trafod y rheolau gyda'r Cyngor Ewropeaidd.

Hydrogen adnewyddadwy

Pan ddefnyddir hydrogen fel ffynhonnell ynni, nid yw'n allyrru nwyon tŷ gwydr, sy'n golygu y gallai helpu i ddatgarboneiddio sectorau lle mae'n anodd lleihau allyriadau CO2. Amcangyfrifir bod gallai hydrogen gyflenwi 20-50% o alw ynni'r UE mewn trafnidiaeth a 5-20% mewn diwydiant erbyn 2050.

Fodd bynnag, er mwyn bod yn gynaliadwy, rhaid cynhyrchu hydrogen trwy drydan adnewyddadwy. Mae ASEau wedi mynnu pwysigrwydd gwahaniaeth clir rhwng hydrogen adnewyddadwy a hydrogen carbon isel yn ogystal ag ar gael gwared â hydrogen wedi'i seilio ar ffosiliau yn raddol.

Ynni adnewyddadwy ar y môr

Ar hyn o bryd, gwynt yw'r unig ffynhonnell ynni adnewyddadwy ar y môr a ddefnyddir ar raddfa fasnachol, ond mae'r UE yn edrych i mewn i ffynonellau eraill, megis pŵer llanw a thonnau, ynni solar fel y bo'r angen ac algâu ar gyfer biodanwydd.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig strategaeth UE i ddramatig cynyddu cynhyrchiant trydan o ffynonellau adnewyddadwy ar y môr. Byddai gallu gwynt ar y môr yn unig yn tyfu o 12GW heddiw i 300GW erbyn 2050. Bydd y Senedd yn nodi ei safle yn nes ymlaen.

Targedau mwy uchelgeisiol

Mae angen cynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy a gwella effeithlonrwydd ynni er mwyn datgarboneiddio'r sector ynni. O dan ddeddfwriaeth sy'n anelu at cyflawni targedau'r Fargen Werdd, mae'r Comisiwn wedi cynnig adolygu'r targedau ar gyfer ynni adnewyddadwy (32% ar hyn o bryd erbyn 2030) ac effeithlonrwydd ynni (32.5% erbyn 2030).

Darllen mwy

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI)

Mae'r glymblaid yn ceisio gwaharddiad yr UE ar hysbysebu tanwydd ffosil

cyhoeddwyd

on


Lansiwyd ymdrech i wahardd golchi gwyrdd gan gwmnïau tanwydd ffosil ledled yr Undeb Ewropeaidd heddiw, gyda mwy nag 20 o sefydliadau yn cynrychioli miliynau o Ewropeaid yn lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd i “Hysbysebu a Nawdd Tanwydd Ffosil”.

Mae'r ymgyrch yn ceisio cadarnhau gwaharddiad o'r fath yn neddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd [1]. Byddai cyflawni hyn, yn ôl clymblaid Europe Beyond Coal, yn torri sianel hanfodol y mae barwniaid glo a chwmnïau ffosil eraill yn ei defnyddio i hyrwyddo eu hymdrechion annigonol ar weithredu yn yr hinsawdd, tra bod mwyafrif helaeth o’u buddsoddiadau yn dal i fynd i danwydd ffosil.

“Mae Fortum y Ffindir yn esgus ei fod yn wyrdd er iddo agor gwaith glo newydd yn yr Almaen y llynedd; Mae RWE yn gweiddi am ei fusnes ynni adnewyddadwy wrth ddinistrio pentrefi Almaeneg fel Lützerath i fwyngloddio glo ni all losgi; ac mae PGE sy’n eiddo i’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl yn ehangu cloddio glo yn Turów yn anghyfreithlon, wrth dargedu gwleidyddion Brwsel gyda hysbysebion yn dangos dinasyddion ffug yn hyrwyddo glo, ”meddai Kathrin Gutmann, cyfarwyddwr ymgyrch Europe Beyond Coal.

hysbyseb

“Tra bydd glo wedi mynd yn Ewrop erbyn 2030, mae’r cwmnïau hyn yn fwy na pharod i wastraffu symiau enfawr o arian yn ceisio atal y rhai na ellir eu hatal, yn hytrach na chynllunio ar ei gyfer ac ariannu trawsnewidiad ynni teg. Cymunedau, gweithwyr a phob un ohonom ni bob dydd sy'n talu'r pris am eu propaganda. ”

Mae dros 60 y cant o hysbysebion gan gwmnïau tanwydd ffosil yn 'wyrddio' yn ôl ymchwil newydd [2], y gellid er enghraifft eu defnyddio i loywi eu proffiliau cyhoeddus, gwadu eu cyfrifoldeb am yr argyfwng hinsawdd, hyrwyddo datrysiadau ffug fel glo i amnewid nwy, ac oedi dod â'u busnesau ffosil i ben yn raddol.

“Mae’r cwmnïau sy’n fwyaf cyfrifol am chwalu hinsawdd yn prynu hysbysebion a nawdd i gyflwyno eu hunain fel yr ateb i’r argyfwng y gwnaethon nhw ei greu, ac i ddylanwadu ar wleidyddion,” meddai Silvia Pastorelli, ymgyrchydd hinsawdd ac ynni Greenpeace EU. “Fel y diwydiant tybaco, gwadodd llygryddion tanwydd ffosil y wyddoniaeth yn gyntaf ac yna ceisio gohirio gweithredu. Mae gwaharddiad ar eu hysbysebu yn gam rhesymegol i sicrhau bod trafodaeth a pholisi cyhoeddus yn unol â gwyddoniaeth. ”

hysbyseb

Mae mwy o wybodaeth am Fenter Dinasyddion Ewrop, “Hysbysebu a Nawdd Tanwydd Ffosil”, ar gael yma.

  1. Mae Menter Dinasyddion Ewropeaidd (neu ECI) yn ddeiseb sy'n cael ei chydnabod yn swyddogol gan y Comisiwn Ewropeaidd, a'i rhag-gymeradwyo ganddynt. Os yw ECI yn cyrraedd miliwn o lofnodion wedi'u gwirio yn yr amserlen a ganiateir, yna mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn Ewropeaidd ymateb, a gall ystyried ymgorffori'r galw yng nghyfraith Ewrop.
  2. Mae gan waharddiadau ar hysbysebu tanwydd ffosil gynsail yn yr UE. Ym mis Rhagfyr 2020, gwaharddodd Dinas Amsterdam hysbysebion tanwydd ffosil o'i metro a chanol y ddinas. Mae bil 'hinsawdd a gwytnwch' Ffrainc, a gyhoeddwyd yn 2021, hefyd yn cynnwys rhai camau cyntaf tuag at wahardd hysbyseb tanwydd ffosil. Ar 18 Hydref, bydd cyngor dinas Stockholm yn trafod gwaharddiad arfaethedig ar hysbysebu tanwydd ffosil yn y ddinas.
  3. Ymhlith y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn yr ECI hwn mae: ActionAid, Adfree Cities, Air Clim, Avaaz, Badvertising, BoMiasto.pl, Ecologistas en Acción, Europe Beyond Coal, FOCSIV, Food and Water Action Europe, Friends of the Earth Europe, Fundación Renovables, Global Witness , Greenpeace, New Weather Institute Sweden, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Reclame Fossielvrij, Social Tipping Point Coalitie, Stop Funding Heat, Transport & Environment, a Zero.
  4. Canfu ymchwil gan allfa newyddion amgylcheddol DeSmog ar ran Greenpeace Netherlands fod allan o dros 3,000 o hysbysebion Shell, Total Energies, Preem, Eni, Repsol a Fortum a gyhoeddwyd ar Twitter, Facebook, Instagram ac Youtube ers lansio Bargen Werdd Ewrop, o fis Rhagfyr. 2019 i Ebrill 2021, dim ond 16 y cant oedd yn benodol ar gyfer cynhyrchion tanwydd ffosil, er gwaethaf y ffaith mai hwn yw busnes mwyafrif pob un o'r chwe chwmni.
  5. Y gwanwyn hwn, lansiodd PGE ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ym Mrwsel, gan alw am “Fargen Werdd, nid Bargen Grim,” yn cynnwys llun stoc o blentyn.
  6. Siaradodd un preswylydd lleol am yr ymgyrch ffug, ac effaith wirioneddol Turow ar ei gymuned.
  7. Lai nag wythnos ar ôl 'etholiad hinsawdd' yr Almaen, llwyfannodd pobl o bentref Lützerath yng Ngorllewin yr Almaen eistedd i mewn i amddiffyn eu cartrefi rhag cael eu dinistrio gan y cwmni glo RWE ddydd Gwener diwethaf (1 Hydref). Byddai ehangu'r pwll yn achosi i'r Almaen fethu yn ei hymrwymiadau i Gytundeb Paris. Ymwelodd Greta Thunberg ac actifydd hinsawdd yr Almaen, Luisa Neubauer, â Lützerath y diwrnod cyn yr etholiad, gan ramio arwydd i'r ddaear o flaen y pentref a oedd yn darllen: "Amddiffyn Lützerath, amddiffyn 1.5". Delweddau yma.
  8. Ewrop Y Tu Hwnt i Glo yn gynghrair o grwpiau cymdeithas sifil sy'n gweithio i gataleiddio cau pyllau glo a gweithfeydd pŵer, atal adeiladu unrhyw brosiectau glo newydd a chyflymu'r trawsnewidiad cyfiawn i ynni glân, adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae ein grwpiau yn neilltuo eu hamser, eu hegni a'u hadnoddau i'r ymgyrch annibynnol hon i wneud Ewrop yn rhydd o lo erbyn 2030 neu'n gynt.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd