Cysylltu â ni

Amddiffyn

Seilwaith hanfodol: Rheolau newydd i hybu cydweithredu a gwytnwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ASEau'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cymeradwyo rheolau newydd i amddiffyn gwasanaethau hanfodol fel ynni, trafnidiaeth a dŵr yfed yn well.

Gyda 57 pleidlais o blaid a chwech yn erbyn (dim ymatal), mabwysiadodd y Pwyllgor ei safbwynt negodi ar reolau newydd ar endidau seilwaith critigol yr UE. Mae ASEau yn anelu at amddiffyn gwasanaethau hanfodol yn well (ee ynni, trafnidiaeth, bancio, dŵr yfed a seilwaith digidol) trwy wella strategaethau gwydnwch aelod-wladwriaethau ac asesiadau risg.

Mae newid yn yr hinsawdd wedi'i gynnwys fel ffynhonnell bosibl o darfu ar seilwaith hanfodol, ac mae seiberddiogelwch yn cael ei ystyried yn agwedd bwysig ar wytnwch. Gan fod gwasanaethau'n fwyfwy cyd-ddibynnol, mae'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu un pwynt cyswllt sy'n gyfrifol am gyfathrebu ag awdurdodaethau eraill. Mae hefyd yn creu Grŵp Gwydnwch Endidau Beirniadol newydd i hwyluso cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid, gyda'r Senedd yn cymryd rhan fel arsylwr.

Mae ASEau yn pwyso am gwmpas ehangach, mwy o dryloywder

Mae ASEau eisiau gweld mwy o dryloywder pan fydd aflonyddwch yn digwydd, gan ei gwneud yn ofynnol i endidau beirniadol hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am ddigwyddiadau neu risgiau difrifol. Maent hefyd eisiau sicrhau y gall aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth ariannol i endidau beirniadol, lle mae hyn er budd y cyhoedd, heb ragfarnu rheolau cymorth gwladwriaethol.

hysbyseb

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnig ehangu'r diffiniad o wasanaethau hanfodol, fel bod sôn hefyd am ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a diogelwch y cyhoedd, a rheolaeth y gyfraith.

Er mwyn gwneud cydweithredu trawsffiniol yn ddi-ffrithiant, mae ASEau o'r diwedd eisiau i ddarparwyr gwasanaeth gael eu hystyried “o arwyddocâd Ewropeaidd” os ydyn nhw'n cynnig gwasanaethau tebyg mewn o leiaf dair aelod-wladwriaeth.

Ar ôl y bleidlais, rapporteur Michal Šimečka Dywedodd (Renew, SK): "Mae endidau critigol yn darparu gwasanaethau hanfodol ledled yr UE, wrth wynebu nifer cynyddol o fygythiadau o waith dyn a naturiol. Ein huchelgais yw cryfhau eu gallu i ymdopi â risgiau i'w gweithrediadau wrth wella gweithrediad y farchnad fewnol mewn gwasanaethau hanfodol. Disgwylir i ni gyflawni Ewrop sy'n amddiffyn ac mae hynny'n golygu hefyd gryfhau cydnerthedd y systemau critigol sy'n sail i'n ffordd o fyw. "

hysbyseb

Cefndir

Mae'r Cyfarwyddeb Seilwaith Critigol Ewropeaidd (ECI) ar hyn o bryd dim ond dau sector (trafnidiaeth ac ynni) sy'n cynnwys, ond byddai'r gyfarwyddeb ddiwygiedig yn ehangu hyn i ddeg (ynni, trafnidiaeth, bancio, isadeileddau'r farchnad ariannol, iechyd, dŵr yfed, dŵr gwastraff, seilwaith digidol, gweinyddiaeth gyhoeddus a gofod). Ar yr un pryd, mae'r gyfarwyddeb newydd yn cyflwyno dull risg pob perygl, lle'r oedd yr ECI yn canolbwyntio i raddau helaeth ar derfysgaeth.

Y camau nesaf

Cyn y gall trafodaethau gyda'r Cyngor ddechrau, bydd angen i'r tŷ cyfan gymeradwyo'r sefyllfa negodi ddrafft mewn sesiwn yn y dyfodol.

gwybodaeth bellach 

Rhannwch yr erthygl hon:

Corfflu Heddwch Ewropeaidd

Cynhadledd Heddwch y Byd 2021: Hyrwyddo heddwch trwy gynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth cynrychiolwyr yng Nghynhadledd Heddwch y Byd (4-5 Rhagfyr) y Datganiad Heddwch Dhaka canlynol.

 1. Fe wnaethom ni, cynrychiolwyr llywodraethau, deddfwrfeydd, y byd academaidd, cymdeithas sifil a'r cyfryngau, ymgynnull yma yng Nghynhadledd Heddwch y Byd rhwng 4-5 Rhagfyr 2021, trwy hyn gyhoeddi a thanysgrifio i Ddatganiad Heddwch Dhaka canlynol.

  2. Rydym yn cydnabod thema'r Gynhadledd 'Hyrwyddo Heddwch trwy Gynhwysiant Cymdeithasol' fel dull cynhwysfawr i adeiladu'n ôl yn well, yn wyrddach ac yn gryfach o'r pandemig COVID-19 sydd wedi plagio ein byd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rydym yn cofio bod Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn parhau i fod yn lasbrint ar gyfer adferiad economaidd a thwf cynhwysol yn dilyn y pandemig. Rhaid inni beidio â dial ar ddiplomyddiaeth heddwch rhyngwladol i ddatrys gwrthdaro arfog sy'n parhau i achosi dioddefaint difeddwl i filiynau o ddynion, menywod a phlant ledled y byd.
  3. Rydym yn gwerthfawrogi cefndir y Gynhadledd wrth i Bangladesh arsylwi ar 'Flwyddyn Mujib' i nodi hanner canmlwyddiant ei hannibyniaeth a chanmlwyddiant geni ei thad sefydlol Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Rydym yn cofio bod taith Bangladesh dros y pum degawd diwethaf yn ddilysiad ar gyfer rhyddfreinio a grymuso pobl fel llwybr i gynnal heddwch, hyrwyddo datblygu cynaliadwy a chynnal hawliau a rhyddid sylfaenol.
  4. Ar yr achlysur hwn, rydyn ni'n talu teyrnged i Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman am ei ymrwymiad personol a'i gyfraniadau i heddwch trwy gydol ei yrfa wleidyddol enwog. Rydym yn myfyrio ar ei eiriau wrth iddo nodi heddwch fel dyhead dyfnaf pob bod dynol, ei nodi fel rhywbeth sy'n hanfodol i oroesiad a ffyniant pob dyn a menyw, a phwysleisiwyd bod yn rhaid i heddwch i ddioddef fod yn heddwch yn seiliedig ar gyfiawnder.
  5. Rydym yn rhoi ein gwerthfawrogiad am yr arweinyddiaeth alluog a ddangoswyd gan ei olynydd gwleidyddol, y Prif Weinidog Sheikh Hasina wrth ddatblygu ei etifeddiaeth yn ddewr a phenderfynol. Mae ei stiwardiaeth ei hun o 'Ddiwylliant Heddwch' yn y Cenhedloedd Unedig yn parhau i fod yn gyfraniad llofnod Bangladesh i'r ddisgwrs ryngwladol ar heddwch a diogelwch dynol.
  6. Rydym yn dwyn i gof atgof merthyron a dioddefwyr Rhyfel Rhyddhad Bangladesh ym 1971, ac yn ailddatgan ein haddewid o 'byth eto' i'r comisiwn hil-laddiad, troseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth. Rydym yn atgoffa ein hunain, er gwaethaf ein hymrwymiad, bod miliynau ledled y byd yn parhau i fod yn destun troseddau rhyngwladol o'r fath yn ogystal â diwylliant o orfodaeth sy'n gwahardd cyfiawnder ac atebolrwydd am y troseddau hynny. Rydym yn ymrwymo ein hunain i ffugio ymlaen i ddod ag erlidiau ac anghyfiawnderau llwfr o'r fath i ben. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cadw'r cof am erchyllterau'r gorffennol.
  7. Rydym yn ailadrodd ein hymrwymiad parchus i hyrwyddo a gwarchod hawliau dynol fel y'u hymgorfforir yn y Datganiad Cyffredinol ar Hawliau Dynol a'r cytuniadau hawliau dynol rhyngwladol craidd. Rydyn ni'n rhoi pwys cyfartal ar hawliau sifil, diwylliannol, economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol yn ein hymgais i adeiladu cymdeithasau heddychlon, cyfiawn a chynhwysol. Rydym yn cydnabod y gwaith amhrisiadwy a wnaed gan fecanweithiau Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys y Cyngor Hawliau Dynol. Rydym yn ymrwymo i sicrhau amddiffyniad i amddiffynwyr hawliau dynol. Pwysleisiwn y dylid rhoi mynediad dirwystr i actorion dyngarol gyflawni eu mandadau. Rydym yn annog bod cyfleusterau meddygol ac addysgol yn cael eu cadw allan o ffordd niwed o dan unrhyw amgylchiadau.
  8. Rydym yn tanlinellu uchafiaeth cyfraith ddyngarol ryngwladol ar adegau o ryfel a heddwch. Rydym yn parhau i fod ynghlwm wrth egwyddorion amddiffyn a chymorth rhyngwladol i ffoaduriaid a phobl ddi-wladwriaeth ledled y byd. Rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i ddiarfogi rhyngwladol a pheidio â lluosogi yng nghefn ras arfau fyd-eang sy'n dwysáu. Rydym yn ymwrthod â defnyddio neu fygythiad defnyddio pob arf dinistr torfol, hy niwclear, cemegol a biolegol. Rydym yn gwadu terfysgaeth yn ei holl ffurfiau ac amlygiadau. Gwelwn deilyngdod gweithio trwy ymrwymiadau cymunedol i atal eithafiaeth dreisgar. Rhaid inni uno ein cryfder cyfun yn erbyn rhwydweithiau troseddol trawswladol sy'n rhagflaenu dioddefwyr dirifedi.
  9. Rydym yn pwysleisio pwysigrwydd democratiaeth, llywodraethu da a rheolaeth y gyfraith fel ffactorau hanfodol ar gyfer heddwch a sefydlogrwydd. Rydym yn gwerthfawrogi'r rôl y mae seneddau cenedlaethol a sefydliadau llywodraeth leol yn ei chwarae wrth roi llais i ofynion a dyheadau dilys pobl. Rydym yn condemnio gwladychiaeth, meddiannaeth anghyfreithlon a meddiannu pŵer heb awdurdod o dan unrhyw esgus. Rydym yn cydnabod rôl gwneud heddwch, adeiladu heddwch a chyfryngu i atal a dod â gwrthdaro i ben. Rydym yn cymeradwyo personél cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig am eu hymroddiad a'u gwasanaethau, ac yn cynnal ein ffydd yn asiantaeth menywod ac ieuenctid wrth sicrhau heddwch a diogelwch.
  10. Rydym yn tanlinellu'r angen am gyfiawnder cymdeithasol a datblygiad cynhwysol fel pileri canolog cymdeithas sefydlog, heddychlon a theg. Rydym yn ymrwymo i ddiogelu'r hawl i gyflogaeth i bob oedolyn yng nghanol byd gwaith sy'n newid, ac i weithio tuag at amgylchedd galluogi ar gyfer gwaith gweddus ar draws pob sector. Rydym yn galw am bolisïau a mesurau cyfreithiol priodol i ddarparu amddiffyniad cymdeithasol, mynd i'r afael ag anghydraddoldebau, hyrwyddo buddsoddiadau cadarn a gwarchod yr amgylchedd. Rydym yn cydnabod y rôl hanfodol y mae'r sector preifat yn ei chwarae wrth hyrwyddo trefn gymdeithasol a chynnydd. Mae arnom angen system fasnachu amlochrog sy'n seiliedig ar reolau fel ffactor ar gyfer heddwch rhyngwladol. Rydym yn rhannu ein penderfyniad cyffredin i hyrwyddo mudo diogel, trefnus a rheolaidd. Rhaid inni sicrhau bod y rhai sydd wedi'u dadleoli'n rymus yn gorfod dychwelyd adref mewn diogelwch ac urddas.
  11. Rhaid i ni barhau i weithio ar adbrynu ein haddewid i 'adael neb ar ôl'. Rhaid inni barhau i gynnal ein brwydr ar y cyd yn erbyn tlodi, newyn, afiechydon, diffyg maeth, anllythrennedd, digartrefedd, a phob sgwr sy'n peryglu heddwch a diogelwch. Rhaid inni greu gwell cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad gwleidyddol ac economaidd menywod. Rhaid inni ddyblu ein hymdrechion i atal pob math o drais a chamfanteisio yn erbyn plant. Rhaid inni roi sylw ychwanegol i anghenion arbennig yr henoed, pobl ag anableddau a phobl frodorol am eu cyfranogiad ystyrlon mewn cymdeithasau. Mae gennym gyfrifoldeb i gyflawni'r ymrwymiadau datblygu y cytunwyd arnynt yn rhyngwladol, gan gynnwys ar gyfer cyllido, mynediad at arloesiadau, a throsglwyddo technoleg.
  12. Rydym yn tanysgrifio i negeseuon sylfaenol a thragwyddol heddwch ar draws pob crefydd, ffydd a system gred. Rydym yn credu yn y cyfleoedd ar gyfer rhyngwyneb a thrylediadau parhaus ymhlith gwareiddiadau a systemau gwerth. Gwrthodwn ymdrechion i gysylltu unrhyw grefydd, cred neu ethnigrwydd â therfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar. Rydym yn gwadu pob math o drais a cham-drin ar sail hil, lliw neu ryw. Rhaid i ni ganiatáu dim lle ar gyfer ymgyrchoedd senoffobia, llygredd a dadffurfiad. Rydym yn condemnio trais cymunedol neu sectyddol yn ddigamsyniol.
  13. Rydym yn gwobrwyo ac yn coleddu ein diwylliannau, ieithoedd a thraddodiadau amrywiol fel ein treftadaeth anghyffyrddadwy a rennir. Rydym yn ymrwymo i feithrin cysylltedd dynol trwy addysg, astudiaethau moesegol, gwyddoniaeth, y celfyddydau, cerddoriaeth, llenyddiaeth, y cyfryngau, twristiaeth, ffasiwn, pensaernïaeth ac archeoleg i adeiladu pontydd ar draws ffiniau a chenhedloedd. Mae angen i ni greu consensws byd-eang i hyrwyddo ymddygiad cyfrifol yn y seiberofod, gyda mesurau diogelwch arbennig i'n plant a'n pobl ifanc. Rhaid inni ymdrechu i adeiladu amddiffynfeydd yn erbyn rhyfeloedd a gwrthdaro ym mhob meddwl dynol, a meithrin parch a goddefgarwch tuag at ein gilydd trwy droi at ein dynoliaeth gyffredin. Rhaid inni ymbincio cenedlaethau'r dyfodol fel gwir ddinasyddion byd-eang, yn enwedig trwy addysg er heddwch. Rydym yn annog y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo'r syniad o Ddinasyddiaeth Fyd-eang.
  14. Rydym yn parhau i fod yn sensitif i'r heriau diogelwch, dadleoli ac ecolegol cynyddol a ddaw yn sgil newid yn yr hinsawdd ac rydym yn ymrwymo i weithredu yn yr hinsawdd yn well ar gyfer dyfodol heddychlon a chynaliadwy ein planed. Rhaid i ni ymuno i gadw ein cefnforoedd a'n moroedd mawr, y gofod allanol a'n Rhanbarthau Polar yn rhydd o wrthdaro a chystadlaethau arfog. Mae angen i ni wneud gwahanol gydrannau ac amlygiadau'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol a ddefnyddir yng ngwasanaeth ein lles a rennir. Rhaid inni fuddsoddi mewn diogelwch iechyd a sicrhau bod triniaethau a brechlynnau o ansawdd a fforddiadwy ar gael i bawb. Rydym yn rhagweld byd lle nad yw'r anghydraddoldebau byd-eang presennol yn parhau a lle mae heddwch a di-drais yn drech fel hawliau diymwad.
  15. Ni allwn golli golwg ar y ffaith bod absenoldeb heddwch yn unrhyw le yn y byd yn awgrymu absenoldeb heddwch ym mhobman. Rhaid inni ailadrodd ein ffydd a'n hyder yn ysbryd amlochrogiaeth. Hoffem weld comedi cenhedloedd yn cael eu gwneud yn addas at y diben ar gyfer ein realiti byd-eang sy'n esblygu. Rydym yn cydnabod rôl cydweithredu rhanbarthol wrth adeiladu ymddiriedaeth, dealltwriaeth a chydlyniant ymhlith pobl. Rydyn ni'n gobeithio sefydlu trefn fyd-eang sy'n ffynnu mewn cytgord â'n ecosystem blanedol gyfan. Rydym yn ceisio troi at ein rhinweddau dynol hanfodol, sef cariad, tosturi, goddefgarwch, caredigrwydd, empathi a chydsafiad i sicrhau heddwch a diogelwch parhaol.
  16. Rydym yn cymryd adduned ddifrifol yn y Gynhadledd Heddwch Byd hon i wneud ein rhan o'n pwyntiau gwylio priodol i hyrwyddo achosion heddwch a chynhwysiant cymdeithasol, hawliau a rhyddid sylfaenol a datblygu cynaliadwy. Rydym yn nodi'r alwad am barhad y fenter hon gan Bangladesh i ledaenu neges heddwch a chyfeillgarwch i gynulleidfa fyd-eang ehangach, gan gynnwys trwy greu platfform i ddod â'r cyfranogwyr ynghyd. Diolchwn i lywodraeth a phobl Bangladesh am eu lletygarwch grasol ac am ein ralio o amgylch eu delfrydau a rennir a'u gweledigaeth ar gyfer heddwch.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

NATO

Mae Putin yn rhybuddio y bydd Rwsia yn gweithredu os bydd NATO yn croesi ei llinellau coch yn yr Wcrain

cyhoeddwyd

on

By

Mae Arlywydd Rwseg Vladimir Putin a Phrif Swyddog Gweithredol banc VTB Andrey Kostin yn mynychu sesiwn o Fforwm Buddsoddi Cyfalaf VTB "Russia Calling!" trwy alwad cynhadledd fideo ym Moscow, Rwsia Tachwedd 30, 2021. Sputnik / Mikhail Metzel / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Arlywydd Rwseg Vladimir Putin ddydd Mawrth (30 Tachwedd) y byddai Rwsia’n cael ei gorfodi i weithredu pe bai NATO yn croesi ei “llinellau coch” ar yr Wcrain, gan ddweud y byddai Moscow yn ystyried defnyddio rhai galluoedd taflegryn tramgwyddus ar bridd Wcrain fel sbardun, ysgrifennu Anastasia Lyrchikova, Gleb Stolyarov, Oksana Kobzeva, Andrew Osborn, Vladimir Soldatkin a Andrew Osborn.

Wrth siarad mewn fforwm buddsoddi ym Moscow, dywedodd Putin ei fod yn gobeithio y byddai synnwyr cyffredin yn drech ar bob ochr, ond ei fod am i NATO fod yn ymwybodol o bryderon diogelwch Rwsia ei hun o amgylch yr Wcrain a sut y byddai'n ymateb pe bai'r Gorllewin yn parhau i helpu Kyiv i ehangu ei fyddin isadeiledd.

"Os bydd rhyw fath o systemau streic yn ymddangos ar diriogaeth yr Wcrain, yr amser hedfan i Moscow fydd 7-10 munud, a phum munud yn achos arf hypersonig yn cael ei ddefnyddio. Dychmygwch," meddai Putin.

"Beth ydyn ni i'w wneud mewn senario o'r fath? Bydd yn rhaid i ni wedyn greu rhywbeth tebyg mewn perthynas â'r rhai sy'n ein bygwth yn y ffordd honno. A gallwn wneud hynny nawr."

hysbyseb

Dywedodd Putin fod Rwsia newydd brofi taflegryn hypersonig newydd ar y môr a fyddai mewn gwasanaeth ar ddechrau'r flwyddyn newydd. Dywedodd fod ganddo amser hedfan o bum munud ar naw gwaith cyflymder y sain.

Nododd arweinydd Rwseg, a oedd yn cwestiynu pam fod NATO wedi anwybyddu rhybuddion Rwsiaidd dro ar ôl tro ac ehangu ei seilwaith milwrol tua'r dwyrain, y defnydd o system amddiffyn taflegrau Aegis Ashore yng Ngwlad Pwyl a Rwmania.

Fe’i gwnaeth yn glir nad oedd am weld yr un systemau lansio MK41, y mae Rwsia wedi cwyno ers amser maith y gellir eu defnyddio i lansio taflegrau mordeithio Tomahawk sarhaus, yn yr Wcrain.

hysbyseb

"Byddai creu bygythiadau o'r fath (yn yr Wcrain) yn llinellau coch i ni. Ond rwy'n gobeithio na ddaw at hynny. Rwy'n gobeithio y bydd ymdeimlad o synnwyr cyffredin, cyfrifoldeb dros ein gwledydd a chymuned y byd yn drech," meddai Putin .

Yn gynharach ddydd Mawrth, rhybuddiodd yr Unol Daleithiau a Phrydain Rwsia dros unrhyw ymddygiad ymosodol milwrol newydd yn erbyn yr Wcrain wrth i NATO gyfarfod i drafod pam fod Rwsia wedi symud milwyr yn agosach at ei chymydog deheuol. Darllen mwy.

Fe atododd y Kremlin benrhyn Môr Du y Crimea o'r Wcráin yn 2014 ac yna cefnogi gwrthryfelwyr yn ymladd milwyr y llywodraeth yn nwyrain y wlad. Mae’r gwrthdaro hwnnw wedi lladd 14,000 o bobl, yn ôl Kyiv, ac mae’n dal i fudferwi.

Mae dau o filwyr Rwsiaidd a adeiladwyd eleni ar ffiniau Wcráin wedi dychryn y Gorllewin. Ym mis Mai, roedd milwyr Rwseg yno’n rhifo 100,000, y mwyaf ers iddo feddiannu Crimea, meddai swyddogion y Gorllewin.

Mae Moscow wedi diswyddo fel awgrymiadau llidiol y Gorllewin ei fod yn paratoi ar gyfer ymosodiad, dywedodd nad yw’n bygwth unrhyw un ac wedi amddiffyn ei hawl i leoli milwyr ar ei diriogaeth ei hun yn ôl ei ddymuniad.

Dywedodd Putin ddydd Mawrth fod Rwsia yn poeni gan yr hyn a alwodd yn ymarferion NATO ar raddfa fawr ger ei ffiniau, gan gynnwys rhai heb eu cynllunio. Nododd yr hyn y mae wedi'i ddweud oedd ymarfer diweddar yr Unol Daleithiau o streic niwclear ar Rwsia fel enghraifft. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Amddiffyn

Mae'r Kremlin yn profi system amddiffyn yr UE a NATO

cyhoeddwyd

on

Trefnodd Rwsia'r argyfwng mudo diweddar ar ffin Belarus-Gwlad Pwyl gan ddefnyddio cyfundrefn Lukashenko ym Melarus i greu pwynt ansefydlogi newydd yn Nwyrain Ewrop. Yn y gorffennol, mae Rwsia wedi defnyddio llyfrau chwarae tebyg i gyflawni ei nodau geopolitical a chynhyrfu gwledydd Ewrop i wneud consesiynau i Rwsia, fel codi sancsiynau. Er enghraifft, yn 2015, ar ôl i Rwsia ymyrryd yn y gwrthdaro milwrol yn Syria, taniodd mewnlifiad enfawr o ymfudwyr drychineb ddyngarol yn Ewrop, yn ysgrifennu James Wilson.

Rhannodd hyn gymunedau cenedlaethol Ewropeaidd a thaniodd y teimlad gwrth-fewnfudo yn y DU a arweiniodd at Brexit yn y pen draw. Heddiw, pan fynegir ofnau tebyg yng Ngwlad Pwyl, Ffrainc, a Hwngari, mae'n rhaid bod pryder ynghylch yr angen am ymateb pendant ar y cyd ac yn amserol i weithredoedd ymosodol Moscow yn y rhanbarth.

Mae'r argyfwng ymfudo ar y ffin rhwng Belarwsia a Gwlad Pwyl yn un o offer y Kremlin i annog yr UE i drafod gyda Rwsia ar ei nodau strategol. Mae'r nodau hyn yn cynnwys lansio Nord Stream 2, lleihau sancsiynau yn erbyn Rwsia, cydnabod ei sefydliadau terfysgol rheoledig L-DNR (rhanbarthau Donetsk a Luhansk). Nodau eraill Rwseg yw cydnabod tiriogaeth atodol Crimea a dinas Sevastopol fel tiriogaeth Rwseg. Ar yr un pryd mae Rwsia yn pwyso am ddychwelyd i fformat Minsk o drafodaethau i fargeinio am amodau newydd; maent hefyd yn ceisio cyfiawnhau lledaeniad milwrol Rwseg i'r Gorllewin, (mae hyn yn ymwneud â chymorth awyr a hyfforddiant streic ar ddinasoedd gogledd Wcrain), a mwy. Mae gan Rwsia strategaeth gymhleth gyda gweithredu ar lawer o wahanol feysydd, gan fanteisio ar UE gwan a NATO, a methiant y Gorllewin i gydnabod ymddygiad ymosodol hybrid fel agorawd.

Digwyddodd yr argyfwng diweddar ar ffin orllewinol yr UE yn erbyn cefndir llofnodi cytundebau (28 rhaglen undeb) ar integreiddio Rwsia a Belarus ymhellach o fewn un wladwriaeth unedig, sydd wedi silio’r cysyniad o bolisi mudo cyffredin ac wedi mabwysiadu diweddariad athrawiaeth filwrol. Trwy weithrediad ar raddfa fawr yn bygwth torri trwy ffin orllewinol NATO, roedd Moscow yn bwriadu cyfreithloni llywodraeth yr Arlywydd pariah Lukashenko trwy gychwyn trafodaethau rhwng Minsk a Brwsel i ddatrys y sefyllfa yn ddiplomyddol a dod â'r drefn allan o unigedd gwleidyddol.

hysbyseb

Elfen bwysig yn nefnydd Rwsia o offer hybrid yw cuddio neu ystumio ei rôl mewn gweithgareddau dinistriol. Roedd gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwseg yn rheoli’r argyfwng ymfudo ar ffiniau’r Undeb Ewropeaidd, gan ddefnyddio strategaeth debyg i’r un a ddefnyddiodd Rwsia yn y Crimea yn 2014 ac sy’n dal i gael ei defnyddio yn nwyrain yr Wcrain.

Mae erthyglau diweddar yn Bloomberg yn nodi bod yr Unol Daleithiau wedi rhybuddio ei chynghreiriaid yn Ewrop ynghylch cynlluniau Ffederasiwn Rwseg i lansio ymgyrch filwrol i oresgyn yr Wcráin, efallai cyn gynted ag 1 Rhagfyr. Mae pryderon o'r fath yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n dangos cronni milwyr Rwsiaidd ger ffin yr Wcrain, a thueddiadau sy'n debyg i baratoadau Rwsia ar gyfer meddiannaeth anghyfreithlon 2014 ac atodiad y Crimea.

Dywedodd Chargé d’Affaires yr Unol Daleithiau Courtney Ostrien wrth Gyngor Parhaol OSCE yn gynharach y mis hwn mai Rwsia yw’r prif rwystr i setliad heddychlon o’r gwrthdaro arfog dan arweiniad Moscow yn nwyrain yr Wcrain, a bod rhethreg Kremlin yn ddi-sail ac yn beryglus o bryfoclyd. Rhaid i Rwsia ganiatáu i OSCE SMM (Cenhadaeth Monitro Arbennig) gyflawni eu mandad yn ansoddol a monitro ledled y TOT a reolir gan Rwseg (tiriogaethau a feddiannir dros dro) yn yr Wcrain. Ond mae tymer yn codi, ac mae pob plaid yn paratoi ar gyfer gwaethygu posib yr argyfwng yn fuan.

hysbyseb

Ni ellir cysoni na sefydlogi'r berthynas rhwng y Gorllewin a Rwsia ar sail gydsyniol neu gyfaddawdu oherwydd bod geopolitics Rwseg yn seiliedig ar wrthdaro, nid datblygu trwy gydweithrediad. Mae'n amhosibl gwneud cytundeb â Putin, dim ond oherwydd bod ei alwadau yn fwy a mwy pwyllog. Yn dilyn ymddygiad ymosodol milwrol yn Georgia yn 2008, fe ddioddefodd yr Wcrain yn 2014. Os bydd unrhyw gonsesiynau pellach yn cael eu gwneud dros y tiriogaethau dan feddiant yn y Crimea a Dwyrain yr Wcrain, yna ymhen ychydig flynyddoedd dim ond theatr newydd o ymddygiad ymosodol fydd. Mewn perygl nid yn unig y Cawcasws a Dwyrain Ewrop, ond hefyd yr Undeb Ewropeaidd ei hun. Mae Rwsia yn dechrau dangos arwyddion o ddadelfennu. Trychineb byd-eang fyddai dangos unrhyw wendid yn wyneb ymddygiad ymosodol Kremlin. Mae sancsiynau'n brathu, mae cefnogaeth boblogaidd yn pylu, mae cystadleurwydd y byd yn dirywio, ac mae Rwsia yn cael ei gyrru'n raddol i gornel.

Yn erbyn cefndir yr argyfwng ymfudo a grëwyd yn fwriadol gan Rwsia ar ffin Belarus a Gwlad Pwyl, dangosodd Moscow ymhellach ei gryfder a'i dylanwad ar y sefyllfa ddiogelwch yn y rhanbarth trwy gynnal ymarferion awyr heb eu trefnu yn yr awyr yn Rwseg-Belarwsia yn rhanbarth Grodno, a thrwy hynny brofi'r Gorllewin. ymateb i'r sefyllfa. Er i sawl paratroopers gael eu lladd yn ystod yr ymarferion, sydd unwaith eto yn dangos parodrwydd difrifol y Rwsiaid am ryfel. Mae'n ymddangos eu bod yn barod i ddefnyddio arfau Sofietaidd wedi'u hadnewyddu yn erbyn systemau modern Ewropeaidd ac America. Yr hyn sy'n peri pryder mwyaf yw nid hyfforddi neu ail-osod awyrennau 40 oed, ond y gallu i daro at dargedau strategol. Fel bwystfil clwyfedig, gall Rwsia gael ei thynghedu, ond mae'n hynod beryglus ac ni ddylid ei thanamcangyfrif.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd