Cysylltu â ni

ynni

Cic gyntaf pedwerydd cyfarfod y Just Transition Platform Meeting

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pedwerydd rhifyn Cyfarfod Platfform Just Transition - seminarau wythnos rithwir Rhanbarthau Glo yn y Cyfnod Pontio a rhanbarthau Carbon-ddwys, a gynhelir gan y Comisiwn, wedi cychwyn - tan 17 Tachwedd, bydd y cyfarfod ar ffurf ar-lein yn casglu cynrychiolwyr o lo, mawn a siâl. rhanbarthau olew a charbon-ddwys ledled yr UE.

Bydd y Comisiynydd Ynni Kadri Simson yn traddodi araith yn y sesiwn agoriadol. Yn fframwaith sawl sesiwn thematig, bydd aelod-wladwriaethau, awdurdodau lleol a rhanbarthol, sefydliadau anllywodraethol, partneriaid cymdeithasol a sefydliadau'r UE yn cyfnewid profiadau ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd yn y daith tuag at newid yn gyfiawn i Ewrop sy'n niwtral yn yr hinsawdd.

Bydd y digwyddiad yn rhoi diweddariadau i'r cyfranogwyr ar gyflwr chwarae'r Cronfa Pontio Just trafodaethau rhaglennu a'r Cynlluniau Trosglwyddo Cyfiawn Tiriogaethol, yn ogystal â diweddariad ar bolisïau ynni a hinsawdd yr UE, hefyd yng ngoleuni cyhoeddiadau diddymu glo diweddar gan sawl Aelod-wladwriaeth. Bydd yr agenda hefyd yn cynnwys y lansiad y Gweithgorau Just Transition Platform ar gemegau, dur, sment a strategaeth rhanddeiliaid llorweddol. Mae Deialog Aml-lefel hefyd wedi'i drefnu gan Bwyllgor y Rhanbarthau fel digwyddiad ochr i'r Cyfarfod Llwyfan Just Transition. Mae'r Llwyfan Pontio Just yn cynorthwyo gwledydd a rhanbarthau’r UE gyda’r cyfnod pontio cyfiawn yn darparu cefnogaeth dechnegol ac ymgynghorol gynhwysfawr fel un pwynt mynediad a desg gymorth. Gellir dod o hyd i'r holl fanylion yma

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

ynni

Mae naw o daleithiau'r UE yn gwrthwynebu ailwampio'r farchnad ynni mewn ymateb i brisiau uchel

cyhoeddwyd

on

By

Mae’r Almaen, Denmarc a saith gwlad arall yn yr UE wedi gwrthwynebu ailwampio marchnad drydan y bloc mewn ymateb i brisiau ynni uchel, symudiad y dywedon nhw a allai gynyddu cost ychwanegu ynni adnewyddadwy i’r system yn y tymor hir, cyn cyfarfod o weinidogion yr UE heddiw (2 Rhagfyr), yn ysgrifennu Kate Abnett.

Bydd gweinidogion ynni o 27 aelod-wlad yr Undeb Ewropeaidd yn cwrdd ddydd Iau i drafod eu hymateb i brisiau ynni a gynyddodd i'r lefelau uchaf erioed yn yr hydref wrth i gyflenwadau nwy tynn wrthdaro â'r galw cynyddol mewn economïau sy'n gwella o bandemig COVID-19.

Mewn datganiad ar y cyd, anogodd y naw gwlad yr UE i gadw at ei ddyluniad marchnad ynni cyfredol. Gallai capiau prisiau neu wahanol systemau o bennu prisiau pŵer cenedlaethol annog masnach drydan rhwng gwledydd yr UE a thanseilio cymhellion i ychwanegu ynni adnewyddadwy cost isel i'r system yn y tymor hir, medden nhw.

"Ni allwn gefnogi unrhyw fesur a fyddai'n cynrychioli gwyro oddi wrth egwyddorion cystadleuol ein dyluniad marchnad trydan a nwy," meddai'r gwledydd.

hysbyseb

"Byddai gwyro oddi wrth yr egwyddorion hyn yn tanseilio datgarboneiddio cost-effeithiol ein system ynni, yn peryglu fforddiadwyedd a diogelwch cyflenwad."

Llofnodwyd y datganiad gan Awstria, Denmarc, Estonia, y Ffindir, yr Almaen, Iwerddon, Lwcsembwrg, Latfia a'r Iseldiroedd.

Mae gwledydd yr UE wedi rhannu ynghylch sut i ymateb i brisiau uchel, gyda Sbaen a Ffrainc ymhlith y rhai sy'n ceisio ailwampio rheoliadau ynni'r UE. Mae Madrid wedi arwain galwadau i wledydd yr UE brynu nwy ar y cyd i ffurfio cronfeydd wrth gefn strategol.

hysbyseb

Mae llywodraethau eraill yn wyliadwrus o ddiwygiadau rheoliadol hirhoedlog i ymateb i'r hyn y maen nhw'n ei ddweud a allai fod yn bigau prisiau tymor byr. Mae llawer o wledydd yr UE eisoes wedi cyflwyno mesurau dros dro, fel cymorthdaliadau ar gyfer cartrefi a gostyngiadau treth, i ostwng biliau defnyddwyr.

Er bod prisiau nwy wedi cilio o'r uchafbwyntiau uchaf erioed a gofnodwyd ddechrau mis Hydref, maent yn dal yn gymharol uchel mewn gwledydd gan gynnwys yr Iseldiroedd, lle dechreuodd prisiau ddringo eto yn ystod yr wythnosau diwethaf yng nghanol rhagolygon tywydd oer.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Foratom

Rôl niwclear mewn astudiaeth ddiweddaru carbon isel Ewrop wedi'i chyhoeddi

cyhoeddwyd

on

Yn ôl adroddiad a gynhyrchir gan Compass Lexecon, system carbon isel yn y dyfodol yn seiliedig ar ynni adnewyddadwy amrywiol (vRES) bydd angen gwneud copi wrth gefn o gapasiti hyblyg ychwanegol. Yn hyn o beth, mae niwclear yn darparu mantais gystadleuol allweddol gan mai hi yw'r unig dechnoleg dafladwy, carbon isel a dibynnol ar y tywydd a all gefnogi trosglwyddiad y system ynni o dan amodau diogel.

“Yn ôl yr adroddiad, nid yn unig y byddai cau gweithfeydd pŵer niwclear yn gynnar yn sbarduno cynnydd yng nghostau defnyddwyr, bydd hefyd yn arwain at effeithiau amgylcheddol negyddol,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol FORATOM Yves Desbazeille. “Mae'r rhain yn cynnwys cynnydd mewn allyriadau CO2 a llygryddion aer eraill, defnydd uwch o ddeunydd crai a mwy o effeithiau ar ddefnydd tir.”

Yn ôl yr adroddiad, byddai cau niwclear yn gynnar

 • Arwain at fwy o allyriadau CO2 erbyn 2025, a thrwy hynny amharu ar uchelgais lliniaru hinsawdd 2030;
 • yn gofyn am alluoedd thermol newydd er mwyn sicrhau diogelwch cyflenwad, gan sbarduno cynnydd mewn llygryddion aer fel a ganlyn:
  • SO2: Cynnydd o 7.7% yng nghyfanswm yr allyriadau SO2 dros 2020-2050
  • NOx: Cynnydd o 7% mewn allyriadau NOx dros 2020-2050
  • Mater Gronynnol (PM): Cynnydd o 12% yng nghyfanswm yr allyriadau PM dros 2020-2050
 • angen galluoedd solar a gwynt newydd er mwyn cwrdd ag amcanion amgylcheddol, a fyddai'n cynhyrchu amcangyfrif sy'n deillio o lenyddiaeth 9890 km2 o ofynion tir ychwanegol neu 7% o gyfanswm y defnydd tir rhwng 2020-2050.

At hynny, niwclear sydd â'r ôl troed deunydd crai isaf o'r holl dechnolegau ynni carbon isel ar raddfa fawr.

hysbyseb

Yn seiliedig ar yr asesiad, mae FORATOM wedi nodi'r argymhellion polisi canlynol:

 • Cydnabod y ffaith bod ynni niwclear yn ddatrysiad fforddiadwy a fydd yn helpu'r UE i gyflawni ei uchelgeisiau hinsawdd a sicrhau diogelwch cyflenwad.
 • Osgoi cau gweithfeydd pŵer niwclear yn gynnar gan fod hyn yn peryglu dileu nodau datgarboneiddio tymor hir.
 • Rhowch yr un asesiad cadarn a gwyddonol i bob technoleg carbon isel i sicrhau trosglwyddiad cynaliadwy.
 • Datblygu dyluniad marchnad sy'n cefnogi'r holl dechnolegau carbon isel
 • Cydnabod cyfraniad niwclear i economi hydrogen cynaliadwy

Mae'r adroddiad yn ystyried y datblygiadau a ganlyn:

 1. O ganlyniad i Brexit, mae holl senarios tymor hir newydd y Comisiwn Ewropeaidd bellach yn canolbwyntio ar yr UE27.
 2. Targedau datgarboneiddio wedi'u diweddaru yr UE ar gyfer 2030 (gyda chynnydd o ostyngiadau allyriadau nwyon tŷ gwydr 40% io leiaf 55%) a 2050 (o ostyngiadau allyriadau nwyon tŷ gwydr 80 i 95% i allyriadau sero net).

Fforwm Atomig Ewrop (FORATOM) yw'r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant ynni niwclear yn Ewrop. Mae aelodaeth FORATOM yn cynnwys cymdeithasau niwclear cenedlaethol 15 a thrwy'r cymdeithasau hyn, mae FORATOM yn cynrychioli bron i gwmnïau Ewropeaidd 3,000 sy'n gweithio yn y diwydiant ac yn cefnogi swyddi 1,100,000.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

ynni

Mae'r Comisiwn yn cynnig rhestr newydd o Brosiectau Budd Cyffredin ar gyfer marchnad ynni fwy integredig a gwydn

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu'r pumed rhestr o Brosiectau Ynni o Ddiddordeb Cyffredin (PCIs). Mae'r rhain yn brosiectau seilwaith ynni trawsffiniol allweddol ar gyfer adeiladu marchnad ynni fewnol fwy integredig a gwydn yr UE a dilyn ein nodau ynni a hinsawdd. Mae'r pumed rhestr PCI hon yn cynnwys 98 o brosiectau: 67 prosiect mewn trosglwyddo a storio trydan, 20 mewn nwy, chwe phrosiect rhwydwaith CO2 a phum prosiect grid craff. Mae pob prosiect PCI yn ddarostyngedig i weithdrefnau caniatáu a rheoleiddio symlach ac yn gymwys i gael cymorth ariannol o Gyfleuster Cysylltu ag Ewrop (CEF) yr UE.

Bydd y 67 prosiect trosglwyddo a storio trydan ar y rhestr PCI yn gwneud cyfraniad pwysig at yr uchelgais ynni adnewyddadwy cynyddol o dan Fargen Werdd Ewrop, tra bydd pum prosiect grid craff yn gwella effeithlonrwydd y rhwydweithiau, cydgysylltu data trawsffiniol a rheoli grid yn fwy diogel. Nid yw'r cynnig yn cefnogi'r un prosiect seilwaith nwy newydd. Mae'r ychydig brosiectau nwy dethol, sydd eisoes wedi bod ar y 4edd rhestr PCI, yn brosiectau sy'n angenrheidiol i sicrhau diogelwch cyflenwad ar gyfer yr holl Aelod-wladwriaethau. Mae asesiad cynaliadwyedd cryfach wedi arwain at ollwng nifer o brosiectau nwy o'r rhestr.  

Mae'r rhestr heddiw wedi'i sefydlu o dan y rhestr bresennol Rheoliad Ynni Rhwydwaith Traws-Ewropeaidd (TEN-E). Ym mis Rhagfyr 2020, cynigiodd y Comisiwn a diwygio rheoliad TEN-E a fyddai’n rhoi diwedd ar gymhwysedd prosiectau seilwaith olew a nwy ar gyfer rhestrau PCI yn y dyfodol ac yn creu rhwymedigaeth i bob prosiect fodloni meini prawf cynaliadwyedd gorfodol yn ogystal â dilyn yr egwyddor ‘gwneud dim niwed sylweddol’ fel y nodir yn y Fargen Werdd.

Y camau nesaf

hysbyseb

Yn dilyn ei mabwysiadu gan y Comisiwn heddiw, mae'r Ddeddf Ddirprwyedig gyda'r 5th Bydd rhestr PCI yn cael ei chyflwyno i Senedd Ewrop a'r Cyngor. Mae gan y ddau gyd-ddeddfwr ddeufis i naill ai dderbyn neu wrthod y rhestr - proses y gellir ei hymestyn am ddau fis arall, os oes angen. Yn seiliedig ar y darpariaethau cyfreithiol cymwys, nid oes gan y cyd-ddeddfwyr y posibilrwydd i ddiwygio'r rhestr ddrafft.

Mwy information

Rheoliad dirprwyedig ar 5th rhestr o Brosiectau o Ddiddordeb Cyffredin
Atodiad ar y 5
th rhestr o Brosiectau o Ddiddordeb Cyffredin (5ed rhestr PCI)
Dogfen Gweithio Staff ar y 5ed rhestr o Brosiectau Diddordeb Cyffredin
Holi ac Ateb ar 5
th rhestr o Brosiectau o Ddiddordeb Cyffredin
Tudalen we Prosiectau Budd Cyffredin
Map rhyngweithiol PCI
Cysylltu Ewrop Cyfleuster (CEF)

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd