Cysylltu â ni

ynni

Bydd BP yn 'gadael' 20% o gyfranddaliadau yn y cwmni o Rwseg, Rosneft

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (27 Chwefror) cyhoeddodd bwrdd bp y bydd bp yn gadael ei gyfranddaliad yn Rosneft. Mae bp wedi dal cyfranddaliad o 19.75% yn Rosneft ers 2013. 

Yn ogystal, mae prif swyddog gweithredol bp Bernard Looney yn ymddiswyddo o fwrdd Rosneft ar unwaith. Mae'r cyfarwyddwr Rosneft arall a enwebwyd gan bp, cyn brif weithredwr y grŵp bp Bob Dudley, yn yr un modd yn ymddiswyddo o'r bwrdd. 

Bydd yr ymddiswyddiadau yn ei gwneud yn ofynnol i bp newid ei driniaeth gyfrifo o'i gyfranddaliadau Rosneft ac, o ganlyniad, mae'n disgwyl adrodd ar dâl anariannol materol gyda'i ganlyniadau chwarter cyntaf 2022, i'w adrodd ym mis Mai. 

Dywedodd cadeirydd bp, Helge Lund: “Mae ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain yn weithred ymosodol sydd â chanlyniadau trasig ar draws y rhanbarth. Mae bp wedi gweithredu yn Rwsia ers dros 30 mlynedd, gan weithio gyda chydweithwyr gwych o Rwseg. Fodd bynnag, mae'r gweithredu milwrol hwn yn cynrychioli newid sylfaenol. Mae wedi arwain bwrdd bp i ddod i’r casgliad, ar ôl proses drylwyr, na all ein hymwneud â Rosneft, menter sy’n eiddo i’r wladwriaeth, barhau. Ni allwn gefnogi cynrychiolwyr bp i ddal rôl ar fwrdd Rosneft mwyach. Nid yw daliad Rosneft bellach yn cyd-fynd â busnes a strategaeth bp a bellach penderfyniad y bwrdd yw gadael cyfranddaliad bp yn Rosneft. Mae bwrdd bp yn credu bod y penderfyniadau hyn er lles hirdymor gorau ein holl gyfranddalwyr.” 

Ychwanegodd prif swyddog gweithredol bp Bernard Looney: “Fel cymaint, rydw i wedi cael sioc a thristwch mawr gan y sefyllfa sy’n datblygu yn yr Wcrain ac mae fy nghalon yn mynd allan i bawb yr effeithiwyd arnynt. Mae wedi peri inni ailfeddwl yn sylfaenol am safbwynt bp gyda Rosneft. Yr wyf yn argyhoeddedig bod y penderfyniadau yr ydym wedi’u cymryd fel bwrdd nid yn unig y peth iawn i’w wneud, ond hefyd er budd hirdymor bp. Ein blaenoriaeth gyntaf yw gofalu am ein pobl wych yn y rhanbarth a byddwn yn gwneud ein gorau glas i'w cefnogi. Rydym hefyd yn edrych ar sut y gall bp gefnogi’r ymdrech ddyngarol ehangach.”

Mae Bernard Looney wedi bod yn gyfarwyddwr Rosneft fel un o ddau gyfarwyddwr sydd wedi’u henwebu am b ers 2020. Mae Bob Dudley wedi bod yn gyfarwyddwr Rosneft ers 2013. 

Effaith ar adrodd a chyllid

O ganlyniad i ymddiswyddiadau cyfarwyddwyr enwebedig bp, mae bp wedi penderfynu nad yw bellach yn bodloni'r meini prawf a nodir o dan Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) ar gyfer cael “dylanwad sylweddol” dros Rosneft. Ni fydd bp felly bellach yn cyfrif ecwiti am ei fuddiant yn Rosneft, gan ei drin yn awr fel ased ariannol wedi'i fesur ar werth teg.  

hysbyseb

Bydd hyn yn arwain at ddau newid sylweddol i adroddiadau ariannol a chyllid bp yn y canlyniadau ar gyfer chwarter cyntaf 2022. 

Yn gyntaf, disgwylir iddo arwain at dâl eitem addasu nad yw'n arian parod ar adeg canlyniadau chwarter cyntaf 2022, sy'n cynrychioli'r gwahaniaeth rhwng gwerth teg cyfranddaliadau Rosneft bp ar 31 Mawrth 2022 a gwerth cario'r ased. Ar ddiwedd 2021 roedd y gwerth cario hwn tua $14 biliwn.  

Yn ail, yn ogystal, disgwylir i'r newid arwain at dâl eitem nad yw'n addasu arian parod, sy'n deillio'n bennaf o golledion cyfnewid arian tramor a gronnwyd ers 2013 a oedd o dan IFRS wedi'u cofnodi'n flaenorol yn uniongyrchol mewn ecwiti yn hytrach na'r datganiad incwm. Ar ddiwedd 2021 roedd cyfanswm y rhain tua $11 biliwn, ac ni fydd yr addasiad hwn yn effeithio ar ecwiti.  

Mae'r newid yn y driniaeth gyfrifo hefyd yn golygu na fydd bp bellach yn cydnabod cyfran yn incwm net, cynhyrchiad a chronfeydd wrth gefn Rosneft. Ni fydd bp bellach yn adrodd am Rosneft fel segment ar wahân i ganlyniadau chwarter cyntaf 2022. 

O ganlyniad i'r newidiadau cyfrifyddu, a heb gynnwys Rosneft o'r flwyddyn sylfaen a chyfnodau'r dyfodol, mae bp nawr yn disgwyl: 

  • parhau, fel o'r blaen, i ddarparu EBIDA 7-9% fesul CAGR cyfranddaliad rhwng 2H19/1H20 trwy 2025 ar brisiau olew o $50-60 y gasgen (2020 real) yn seiliedig ar ragdybiaethau cynllunio bp;
  • EBITDA o hydrocarbonau gwydn a grŵp i fod tua $2 biliwn yn is yn 2025, sef tua $31 biliwn a $38 biliwn yn y drefn honno. 

Ffrâm ariannol a chanllawiau dosbarthu heb eu newid

Gan fod bp nawr yn gadael ei fuddiant yn Rosneft, mae wedi dileu taliadau difidend Rosneft o'i ffrâm ariannol.  

Fodd bynnag, mae bp yn parhau i fod yn hyderus yn hyblygrwydd a gwydnwch ei ffrâm ariannol, wedi'i ategu gan bwynt balans arian parod cyfartalog 2021-25 o tua $40 y gasgen. Mae hyn yn cynnwys ailddatgan y canllawiau ynghylch ei ddisgwyliadau ar gyfer dosraniadau cyfranddalwyr – difidendau a phryniannau – hyd at 2025 a roddwyd gyda’i ganlyniadau blwyddyn lawn 2021 ym mis Chwefror 2022. Mae hyn yn cynnwys: 

  • Blaenoriaeth gyntaf bp o fewn ei ffrâm ariannol yw difidend gwydn. Ar tua $60 y gasgen ac yn amodol ar ddisgresiwn y bwrdd bob chwarter, mae bp yn disgwyl y bydd ganddo gapasiti ar gyfer cynnydd blynyddol yn y difidend fesul cyfran arferol o tua 4% erbyn 2025.
  • Mae bp wedi ymrwymo i gynnal statws credyd gradd buddsoddiad cryf ac ar gyfer 2022 mae'n bwriadu dyrannu 40% o'r llif arian dros ben i gryfhau ei fantolen ymhellach.
  • Mae bp yn disgwyl ystod $14-15 biliwn ar gyfer gwariant cyfalaf yn 2022, gan godi i $14-16 biliwn rhwng 2023-5.
  • Ar gyfer 2022, ac yn amodol ar gynnal statws credyd gradd buddsoddiad cryf, mae bp wedi ymrwymo i ddefnyddio 60% o lif arian dros ben ar gyfer prynu cyfranddaliadau yn ôl. Ar tua $60 y gasgen mae bp yn disgwyl gallu prynu cyfranddaliadau o tua $4.0 biliwn y flwyddyn ar gyfartaledd trwy 2025. 

Bydd bp hefyd yn gadael ei fusnesau eraill gyda Rosneft yn Rwsia. 

Bydd bp yn parhau i gydymffurfio â'r holl reolau a sancsiynau masnach ryngwladol perthnasol. Mae'n parhau i gadw'r sefyllfa hon dan adolygiad.

Y person sy'n gyfrifol am drefnu rhyddhau'r cyhoeddiad hwn ar ran BP plc yw Ben Mathews, Ysgrifennydd y Cwmni.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd