Cysylltu â ni

ynni

Ynni glân: ymgyrch yr UE am ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a gwella diogelwch ynni ymhlith blaenoriaethau'r UE. Darganfyddwch sut mae ASEau eisiau hybu effeithlonrwydd ynni a'r defnydd o ynni adnewyddadwy, Economi.

Yn 2018, cymeradwyodd Senedd Ewrop ddeddfwriaeth i helpu ymladd newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â lleihau dibyniaeth yr UE ar fewnforion tanwydd ffosil a helpu cartrefi i gynhyrchu eu hynni gwyrdd eu hunain.

Mae'r pecyn deddfwriaethol hwn yn cynnwys tair deddf: un ymlaen ynni adnewyddadwy, un ar effeithlonrwydd ynni ac un ar a mecanwaith rheoli

Mae'r cyfreithiau ar defnydd o ynni adnewyddadwy ac ar effeithlonrwydd ynni yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd i helpu'r UE i gyrraedd nodau hinsawdd uchelgeisiol newydd a osodwyd o dan y Bargen Werdd Ewrop yn 2021. Bydd rhoi hwb i'r gyfran o ynni adnewyddadwy a gwella effeithlonrwydd ynni hefyd yn helpu Ewrop i leihau ei dibyniaeth ar fewnforion tanwydd ffosil sy'n dod i raddau helaeth o Rwsia.

Cynyddu'r gyfran o ynni adnewyddadwy

Mae cyfran yr ynni a ddefnyddir o ffynonellau adnewyddadwy wedi mwy na dyblu yn y blynyddoedd diwethaf, o tua 9.6% yn 2004 i 22.1% yn 2020. Mae hyn yn golygu bod yr UE wedi cyrraedd ei darged o 20% ar gyfer 2020.

O dan y rheolau presennol , dylai'r gyfran o ynni adnewyddadwy fod o leiaf 32% erbyn 2030, ac mae'r targed hwn yn cael ei adolygu i fyny. Ym mis Gorffennaf 2022, mynnodd aelodau pwyllgor ynni'r Senedd gynnydd i 45%.

Dysgwch fwy am y gyfran o ynni adnewyddadwy yng ngwledydd yr UE.

Gwella effeithlonrwydd ynni

hysbyseb

Gallai gwelliannau effeithlonrwydd ynni nid yn unig leihau allyriadau CO2, ond hefyd bil mewnforio ynni blynyddol yr UE o €330 biliwn. Dyna pam mae deddfwyr yr UE yn gweithio ar ddiweddariad o'r targed effeithlonrwydd ynni o 32.5% ar gyfer 2030, y cytunwyd arno yn 2018. Mae effeithlonrwydd ynni yn golygu defnyddio llai o ynni i gynhyrchu'r un canlyniad.

Y targedau newydd arfaethedig yw o leiaf 40% o ostyngiad yn y defnydd terfynol o ynni a 42.5% yn y defnydd o ynni sylfaenol. Mae defnydd ynni terfynol yn cyfeirio at yr ynni a ddefnyddir gan ddefnyddwyr terfynol (fel defnydd trydan cartrefi), tra bod defnydd ynni sylfaenol yn cynrychioli cyfanswm y galw am ynni o fewn gwlad (er enghraifft tanwydd a losgir i gynhyrchu trydan).

Un maes pwysig i'w wella yw gwresogi ac oeri adeiladau, sy'n cyfrif am 40% o'r holl ynni a ddefnyddir yn yr UE. Mae 75% ohonynt yn aneffeithlon o ran ynni.

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mabwysiadodd y Senedd rheolau newydd ar effeithlonrwydd ynni adeiladau ym mis Ebrill 2018. Yn ôl y rheolau, dylai gwledydd yr UE baratoi strategaethau hirdymor cenedlaethol i gefnogi adnewyddu adeiladau preswyl a dibreswyl. Y nod yw, erbyn 2050, prin y bydd adeiladau yn yr UE yn defnyddio unrhyw ynni.

Yn ogystal, yn 2017 Parliament labeli ynni symlach ar gyfer offer cartref, megis lampau, teledu a llwchyddion, i'w gwneud yn haws i ddefnyddwyr gymharu eu heffeithlonrwydd ynni.

Mecanwaith rheoli

Yn 2018, cymeradwyodd ASEau reolau newydd ar yr hyn a elwir hefyd llywodraethu'r undeb ynni. Mae'n fecanwaith rheoli i fonitro cynnydd gwledydd tuag at y Targedau ynni a hinsawdd yr UE ar gyfer 2030 ac offeryn cydweithredol i lenwi'r bwlch rhag ofn bod aelod-wladwriaeth yn cwympo.

Bydd ASEau yn dadlau ac yn pleidleisio ar y diweddariadau ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn y cyfarfod llawn ym mis Medi.

Mwy am newid hinsawdd a'r UE

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd