Cysylltu â ni

Ynni

Mae trafodwyr y Senedd a'r Cyngor yn cytuno ar reolau newydd i hybu arbedion ynni 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cytunodd ASEau a Llywyddiaeth Sweden y Cyngor ar dargedau arbed ynni newydd yn y defnydd o ynni sylfaenol a therfynol yn yr UE, ITRE.

Dylai aelod-wladwriaethau ar y cyd sicrhau gostyngiad o 11.7% o leiaf yn y defnydd o ynni ar lefel yr UE erbyn 2030 (o gymharu â rhagamcanion Senario Cyfeirio 2020). Bydd mecanwaith monitro a gorfodi cadarn yn cyd-fynd â’r amcan hwn i wneud yn siŵr bod aelod-wladwriaethau’n cyflawni eu cyfraniadau cenedlaethol i darged rhwymol yr UE.

Cytunodd ASEau a Llywyddiaeth y Cyngor hefyd ar arbedion ynni blynyddol gan aelod-wladwriaethau o 1.5% (ar gyfartaledd) tan 2030. Bydd yr arbedion ynni blynyddol yn dechrau gyda 1.3% yn y cyfnod hyd at ddiwedd 2025, a bydd yn raddol yn cyrraedd 1.9% yn y y cyfnod olaf hyd at ddiwedd 2030.

Dylid cyflawni'r targedau trwy fesurau ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, mewn gwahanol sectorau - ee gweinyddiaeth gyhoeddus, adeiladau, busnesau, canolfannau data, ac ati. Mynnodd ASEau y dylai'r cynllun gwmpasu'r sector cyhoeddus yn benodol, a fydd yn gorfod lleihau ei ddefnydd ynni terfynol gan 1.9% bob blwyddyn. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd sicrhau bod o leiaf 3% o adeiladau cyhoeddus yn cael eu hadnewyddu bob blwyddyn yn adeiladau ynni bron yn sero neu'n adeiladau allyriadau sero. Mae'r cytundeb hefyd yn sefydlu gofynion newydd ar gyfer systemau gwresogi ardal effeithlon.

rapporteur Niels Fuglsang Dywedodd (S&D, DK): "Rwy'n hapus iawn ein bod wedi llwyddo i wthio aelod-wladwriaethau tuag at dargedau effeithlonrwydd ynni llawer mwy uchelgeisiol. Mae'n hollbwysig na fyddwn bellach yn dibynnu ar ynni Rwsia yn y dyfodol, tra'n dal i gyflawni ein hinsawdd Roedd heddiw yn fuddugoliaeth wych. Cytundeb nid yn unig yn dda i'n hinsawdd, ond yn ddrwg i Putin."

"Am y tro cyntaf erioed, mae gennym darged ar gyfer defnydd ynni y mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ei gyrraedd", ychwanegodd.

Y camau nesaf

hysbyseb

Bydd yn rhaid i'r cytundeb dros dro yn awr gael ei gymeradwyo gan y Senedd a'r Cyngor.

Cefndir

Ar 14 Gorffennaf 2021, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd y pecyn 'Fit for 55', gan addasu'r ddeddfwriaeth hinsawdd ac ynni bresennol i gyflawni amcan newydd yr UE o ostyngiad o 55% o leiaf mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) erbyn 2030. Un elfen o'r pecyn yw'r adolygiad o'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy (RED II), a fydd yn helpu'r UE i gyflawni'r targed GHG newydd o 55%. O dan RED II sydd mewn grym ar hyn o bryd, mae'n ofynnol i'r UE sicrhau bod o leiaf 32% o'i ddefnydd ynni yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy erbyn 2030.

Mae'r pecyn “Fit for 55” hefyd yn cynnwys ail-lunio'r Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni (EED), gan alinio ei darpariaethau â'r targed GHG newydd o 55%. Ar hyn o bryd mae'r EED yn nodi lefel yr arbedion ynni y mae angen i'r UE eu gwneud i gyrraedd y nod y cytunwyd arno o 32.5% o welliannau effeithlonrwydd ynni erbyn 2030.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd