Cysylltu â ni

Ynni

Gweithredoedd mantoli: Nodau uchel yn y maes polisi, ond mae'n rhaid i fuddsoddiadau gyd-fynd ag uchelgeisiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf gwelwyd llu o ddatblygiadau polisi ar lefel Ewropeaidd, sy’n awgrymu cynnydd tuag at nodau’r Fargen Werdd. Ar Chwefror 6, dadorchuddiodd y Comisiwn Ewropeaidd ei Targed lleihau allyriadau carbon 2040, gan anelu at ostyngiad o 90% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr net erbyn 2040 o gymharu â lefelau 1990 - yn ysgrifennu y Cynghrair Ymchwil Ynni Ewropeaidd.

Lansiodd hefyd a Cyfathrebu ar Reoli Carbon Diwydiannol, sy'n trafod sefydlu marchnad sengl ar gyfer CO2 yn Ewrop ac yn cyhoeddi gwaith paratoi ar becyn rheoleiddio trafnidiaeth a storio CO2 posibl yn y dyfodol, gan annog buddsoddiadau, cyllid, a hwb mewn Ymchwil ac Arloesi (R&I) mewn technolegau CCUS. Yr wythnos diwethaf hefyd daeth Cyngor yr UE a Senedd Ewrop i gytundeb dros dro ar y Deddf Diwydiant Sero Net (NZIA) a chadw'r targed nad yw'n rhwymol i gynhyrchu 40% o'r technolegau glân a ddefnyddir yn Ewrop erbyn 2030 yn ddomestig. Ag ef, ac yn unol â'r hyn y mae nifer o arsylwyr yn ei ddweud, gallwn weld symudiad amlwg tuag at bolisi diwydiannol a'i weithrediad ymarferol.

Er bod y gymuned ymchwil ynni glân yn croesawu’r mentrau polisi newydd sy’n ailddatgan ac yn cefnogi ei nodau hinsawdd, mae’n lleisio pryderon ar yr un pryd am gyfeiriadau polisi penodol sydd i bob golwg yn methu â chryfhau’r amcanion uchelgeisiol sy’n sail i’r ffeiliau hyn.. I ddechrau, hefyd yr wythnos diwethaf, daeth Senedd Ewrop a Chyngor yr UE i gytundeb ar y Llwyfan Technolegau Strategol ar gyfer Ewrop (STEP) fel rhan o'r adolygiad o'r Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF). Ar hyn o bryd, ac yn groes i’r cynnig cychwynnol sydd i fod i ddefnyddio adnoddau ar gyfer y gadwyn werth gyfan o dechnolegau hanfodol trwy, ymhlith eraill, Horizon Europe, dim ond €1.5 biliwn ychwanegol y bydd y fargen derfynol o fudd i Gronfa Amddiffyn Ewrop (EDF).

Yn erbyn y cefndir hwn, daw'n amlwg, er gwaethaf yr angen hanfodol am fuddsoddiad ymchwil ac arloesi cynyddol mewn technolegau glân ar gyfer llwyddiant y targedau lleihau allyriadau cynyddol a'r NZIA, nad yw'r datblygiadau diweddaraf yn cyflwyno cyllid newydd ar ei gyfer. Daw hyn yn ychwanegol at y toriadau diweddaraf o €2.1 biliwn i Horizon Europe, mewn gwrthgyferbyniad llwyr â gwerthusiad diweddar Horizon 2020, a ddaeth i’r casgliad ei fod yn brin o €159 biliwn i ariannu pob cynnig o ansawdd uchel. Mae'n dod yn fwyfwy tebygol y gallai uchelgeisiau Ewrop fethu â chyrraedd eu potensial.

Wrth i ni lywio’r dirwedd gywrain tuag at weithredu’r Fargen Werdd yng nghanol tirwedd geopolitical gythryblus a gwahaniaethau gwleidyddol, daw’n fwyfwy amlwg, heb hwb sylweddol mewn cyllid ymchwil ac arloesi, fod amcanion hinsawdd clodwiw Ewrop, sy’n hanfodol ar gyfer cefnogi cystadleurwydd cynyddol y cyfandir ac atgyfnerthu ei ymreolaeth strategol. , efallai y bydd yn anodd dod o hyd iddo. Mae hon yn foment dyngedfennol wrth i randdeiliaid ymchwil baratoi ar gyfer trafodaethau ar Raglen Fframwaith 10, olynydd Horizon Europe gan ddechrau yn 2028. Ond mae’r datblygiadau diweddar yn taflu cysgod, gan adael mwy o le i bryderu nag optimistiaeth ynghylch dyfodol cyllid ymchwil yn Ewrop .

Mae’r angen am fuddsoddiad cynyddol mewn ymchwil ac arloesi i hybu arloesedd a chystadleurwydd Ewrop wedi’i ddogfennu’n dda ac wedi’i gefnogi gan sawl astudiaeth ac adroddiad.. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd “Perfformiad Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesedd yr UE 2022” (SRIP) yn tynnu sylw at rôl hanfodol ymchwil ac arloesi wrth fynd i’r afael â heriau cymdeithasol a sbarduno twf economaidd. Ffigurau cyfredol sy’n deillio o werthusiad diweddar Horizon 2020, ac yn ôl y rhain mae’r €76.5 biliwn sydd i fod i’r rhaglen yn Disgwylir iddo gyfrannu tua €429 biliwn i economi’r UE erbyn 2040, eglurwch y gosodiad hwn ymhellach. Yn fwy pendant, bydd pob ewro a werir yn arwain at werth pum ewro o fudd i bob dinesydd Ewropeaidd. Daw hyn yn ychwanegol at yr holl fuddion cymdeithasol, y mae eu gwerth ariannol yn her sylweddol oherwydd eu natur aml-ddimensiwn.

Fodd bynnag, mae eisoes yn hysbys bod bwlch parhaus o'i gymharu â chymheiriaid byd-eang. Mae’r niferoedd diweddaraf yn adlewyrchu hynny Roedd gwariant ymchwil ac arloesi yn 2.3% o CMC yn yr UE yn 2021*, ymhell o’r targed o 3% y cytunwyd arno ac, yn gymharol, y 3.45% a wariwyd gan yr Unol Daleithiau, tra bod cyfran yr UE yn y gwariant ymchwil ac arloesi byd-eang wedi bod yn gostwng. Yn y cyd-destun hwn, gellir cwestiynu a fydd FP10 yn dod hyd yn oed yn agosach at yr alwad gan sawl ASE ar y Comisiwn i gynnig cyllideb o €200 biliwn o leiaf neu i gais y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, sy'n hawlio o leiaf dwbl y gyllideb o Horizon Europe (€180 biliwn).

hysbyseb

Mae angen cyllideb ymchwil ac arloesi ar yr UE ar fyrder sy’n adlewyrchu’r uchelgeisiau y mae’n eu lleisio o ran bod ar flaen y gad yn y chwyldro ynni glân ac a fydd yn caniatáu iddo ddatblygu a chynyddu’r atebion a’r technolegau arloesol sydd eu hangen i gyflawni ein hamcan datgarboneiddio a niwtraliaeth hinsawdd.s. At hynny, mae'n hollbwysig sicrhau cyllid y rhaglen drwy ei heithrio o'r dadleuon blynyddol yn ystod trafodaethau'r MFF ac atal ailddyraniadau ymhlith gwahanol gydrannau'r rhaglen sy'n peryglu cyflawni'r amcanion o ran effaith gymdeithasol ac economaidd.

Rhaid i uchelgeisiau gael eu tanategu'n ddigonol gan fuddsoddiad cadarn yn y meysydd lle gosodir amcanion. Dim ond wedyn y gall Ewrop ddisgwyl alinio â'r llwybrau a fydd yn ei galluogi i fodloni'r disgwyliadau uchel a osodwyd ar gyfer ei dyfodol.

* Diffinnir gwariant domestig gros ar ymchwil a datblygu fel cyfanswm y gwariant (cyfredol a chyfalaf) ar ymchwil a datblygu a gyflawnir gan yr holl gwmnïau preswyl, sefydliadau ymchwil, labordai prifysgolion a llywodraethau, ac ati, mewn gwlad.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd