Cysylltu â ni

Ynni

Cynnydd Prisiau Ynni yn yr UE a'r Ymchwydd Poblogaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ers 2022, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi profi cynnydd sylweddol mewn prisiau ynni, wedi'i ysgogi gan ffactorau amrywiol gan gynnwys tensiynau geopolitical, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi, a newidiadau polisi. Mae'r gwrthdaro parhaus yn yr Wcrain wedi rhoi straen arbennig ar gyflenwadau ynni'r UE, gan ei fod yn dibynnu'n helaeth ar nwy Rwsia. Mae ymdrechion i ddileu nwy naturiol hylifedig Arctig Rwsiaidd (LNG) yn raddol wedi wynebu rhaniad ymhlith gwledydd yr UE, gan gymhlethu’r dirwedd ynni ymhellach.

Er gwaethaf gostyngiad mewn prisiau nwy yn gynnar yn 2024, mae'r argyfwng ynni Ewropeaidd ymhell o fod ar ben. Gall risgiau parhaus, megis prinder cyflenwad posibl ac ansefydlogrwydd marchnadoedd ynni byd-eang, barhau i godi prisiau, gan roi mwy o straen ar aelwydydd a busnesau. Mae'r canlyniad economaidd o'r cynnydd mewn prisiau ynni wedi cael effaith sylweddol ar y dirwedd wleidyddol yn Ewrop. Mae pleidiau poblogaidd wedi manteisio ar y sefyllfa economaidd negyddol, gan ei defnyddio i gryfhau eu sylfaen gefnogaeth. Mae'r partïon hyn yn aml yn gosod eu hunain fel amddiffynwyr y dosbarth gweithiol, gan addo amddiffyn dinasyddion rhag effeithiau andwyol costau cynyddol a methiannau polisi canfyddedig gan y sefydliad.

Gwelir enghraifft ddarluniadol o'r ymchwydd poblogaidd yn Ewrop yn Ffrainc. Yn etholiadau Ewropeaidd 2024, manteisiodd Rali Genedlaethol ar anfodlonrwydd economaidd a theimladau gwrth-sefydliad, gan sicrhau 31.5% o bleidleisiau yn yr etholiadau Ewropeaidd, mwy na dwbl plaid Dadeni Macron. Mae'r newid hwn yn adlewyrchu tuedd ehangach o boblyddiaeth gynyddol ar draws y cyfandir. Mae llwyddiant y blaid yn tanlinellu’r heriau sy’n wynebu pleidiau canolradd o blaid Ewrop, sydd, er gwaethaf dal eu gafael ar eu sylfaen gefnogaeth graidd, dan bwysau cynyddol gan ddylanwad cynyddol mudiadau poblyddol.

Mewn etholiadau diweddar, mae pleidiau poblyddol ac eithafol wedi gwneud enillion sylweddol ar draws Ewrop, gan herio strwythurau gwleidyddol traddodiadol a bygwth ail-lunio'r agenda Ewropeaidd. Mae eu cynnydd wedi cyflwyno heriau newydd i’r UE, gan fod y pleidiau hyn yn aml yn eiriol dros bolisïau sy’n mynd yn groes i ddull gweithredu cyfunol yr UE. O ystyried y ddeinameg hyn, mae'n hanfodol i lunwyr polisi'r UE fynd ymlaen yn ofalus i reoli materion fel yr argyfwng ynni. Er mwyn cydbwyso'r angen am sicrwydd ynni, sefydlogrwydd economaidd, a chynaliadwyedd amgylcheddol mae angen cynllunio a chydgysylltu gofalus. Gallai camsyniadau waethygu anghydraddoldebau economaidd, hybu ansefydlogrwydd gwleidyddol pellach, a thanseilio cydlyniant yr UE.

Mae angen ymagwedd gynhwysfawr a chytbwys i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol y cynnydd mewn prisiau ynni tra'n lliniaru eu heffaith ar boblogaethau sy'n agored i niwed. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn ffynonellau ynni adnewyddadwy, gwella effeithlonrwydd ynni, ac arallgyfeirio mewnforion ynni i leihau dibyniaeth ar unrhyw un ffynhonnell neu ranbarth. Yn ogystal, gall cyfathrebu tryloyw â’r cyhoedd ynghylch angenrheidrwydd a manteision y mesurau hyn helpu i fynd i’r afael â naratifau poblogaidd sy’n ecsbloetio pryderon economaidd.

Mae'r cynnydd mewn prisiau ynni yn yr UE ers 2022 nid yn unig wedi tynnu sylw at y gwendidau yn seilwaith ynni Ewrop ond hefyd wedi darparu tir ffrwythlon i bleidiau poblogaidd ennill tyniant. Wrth i Ewrop lywio’r dirwedd gymhleth hon, rhaid iddi wneud hynny gyda dealltwriaeth glir o’r canlyniadau economaidd a gwleidyddol posibl. Bydd sicrhau diogelwch ynni a fforddiadwyedd wrth gynnal sefydlogrwydd cymdeithasol a gwleidyddol yn allweddol i wydnwch ac undod yr UE yn y dyfodol.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd