Cysylltu â ni

farchnad ynni

Bydd rhoi diwedd ar ystrywiau ar farchnadoedd ynni yn dod â'r biliau i lawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Pleidleisiodd y Sosialwyr a'r Democratiaid yr wythnos hon o blaid y Rheoliad diwygiedig ar Uniondeb a Thryloywder y Farchnad Ynni Cyfanwerthu (REMIT). Y rheoliad a fabwysiadwyd yn y Cyfarfod Llawn heddiw yw’r cam olaf i roi gwell deddfwriaeth yr UE ar waith sy’n rhoi diwedd ar ystrywiau ar y farchnad ynni. Mae'r Sosialwyr a'r Democratiaid yn argyhoeddedig y bydd hyn yn helpu aelwydydd a diwydiant, gan gyflawni eu hymgyrch felly'Dewch â'r Biliau i Lawr'.
 

Dywedodd Patrizia Toia, ASE S&D a negodwr ar REMIT ym mhwyllgor ynni, ymchwil a diwydiant Senedd Ewrop:
 
“Dechreuodd y materion ar y farchnad ynni ymhell cyn goresgyniad Rwsia yn erbyn yr Wcrain, a’r S&D Group oedd yr un cyntaf i ofyn i’r Comisiwn Ewropeaidd fynd i’r afael â’r broblem. Dim ond i'w cyfnod acíwt presennol y daeth y rhyfel â'r problemau lle mae mwy a mwy o bobl a busnesau yn cael trafferth talu eu biliau, yn enwedig teuluoedd bregus a mentrau bach a chanolig. Un o brif achosion y sefyllfa annerbyniol hon oedd y manipulations ar y farchnad ynni o fewn ein Hundeb. Rydym yn falch bod y Comisiwn wedi clywed galwadau’r Sosialwyr a’r Democratiaid yn Senedd Ewrop ac wedi cynnig yn gyfnewid am ddiweddariad i REMIT.
 
'Er mwyn i REMIT gyrraedd ei nodau, fe wnaethom atgyfnerthu rôl oruchwyliol yr Asiantaeth ar gyfer Cydweithrediad Rheoleiddwyr Ynni (ACER). O hyn ymlaen, bydd gan yr asiantaeth y pŵer i ymchwilio i achosion trawsffiniol sy'n effeithio ar o leiaf ddwy aelod-wladwriaeth ac i wneud penderfyniadau ar archwiliadau, ceisiadau am wybodaeth ac awdurdodiadau rhai cyfranogwyr yn y farchnad. Bydd ACER hefyd yn gallu gosod taliadau cosb cyfnodol os bydd cyfranogwyr y farchnad yn methu â darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani.
 
“Mae hyn yn welliant sylweddol o’r sefyllfa bresennol lle mae gormod o achosion amlwg o drin y farchnad yn parhau heb eu trin ar lefel genedlaethol. Bydd y taliadau cosb cyfnodol, a osodir gan ACER, yn 3 % o'r trosiant dyddiol cyfartalog yn y flwyddyn fusnes flaenorol neu, yn achos pobl naturiol, 2 % o'r incwm dyddiol cyfartalog yn y flwyddyn galendr flaenorol.
 
“Fe wnaeth y Sosialwyr a’r Democratiaid hefyd adeiladu mwyafrif blaengar o ran chwaraewyr ar farchnad ynni’r UE sy’n dod o drydydd gwledydd. Bydd yn rhaid iddynt benodi cynrychiolydd mewn aelod-wladwriaeth y maent yn weithgar ynddi ar y farchnad ynni cyfanwerthu. Yn y modd hwn, bydd ACER a'r rheoleiddwyr cenedlaethol yn gwybod at bwy i gyfeirio am wybodaeth mewn achosion o amheuaeth ynghylch triniaethau ar farchnad ynni cyfanwerthu yr UE.
 
“Fe wnaethon ni sicrhau mwy o dryloywder a throsolwg cryfach gan yr UE ar farchnadoedd ynni cyfanwerthu a bydd hyn yn sicrhau marchnad decach i gartrefi a busnesau.”
 
Dywedodd Dan Nica, ASE S&D a llefarydd ym mhwyllgor ynni, ymchwil a diwydiant Senedd Ewrop:
 
“Yn olaf, gyda REMIT mae trin prisiau ynni yn derbyn ateb cryf, a ddisgwylir gan bawb a syrthiodd yn ddioddefwyr yr arferion hyn, sy'n dwyllodrus ac yn anghyfreithlon. Ymhlith y dioddefwyr hyn mae cwmnïau, yn enwedig mentrau bach a chanolig a oedd yn gorfod talu biliau uchel na ellir eu cyfiawnhau, gyda rhai ohonynt yn mynd yn fethdalwyr. O ganlyniad, collodd llawer o bobl eu swyddi ledled yr UE. Rhoddodd llawer o’n dinasyddion y gorau i’w hanghenion eraill er mwyn gallu talu eu bil ynni a bu’n rhaid iddynt ddewis rhwng bwyta a gwresogi yn ystod cyfnod y gaeaf. Mae angen i bobl wybod y bydd pawb a’u twyllodd, pawb a driniodd y farchnad ynni, yn cael eu cosbi o ganlyniad i’r trafodaethau a wnaed gan y Grŵp S&D ar y ddeddfwriaeth UE hon a diolch i bleidlais ein grŵp yn y Cyfarfod Llawn heddiw. O ran niferoedd, mae hyn yn golygu 15% o drosiant y cwmnïau a gymerodd ran mewn arferion llawdrin anghyfreithlon o'r fath a 5 miliwn ewro mewn dirwyon i weithredwyr y cwmnïau hyn.
 
“Mae atgyfnerthu ACER yn hanfodol i lwyddiant deddfwriaeth yr UE a fabwysiadwyd gennym heddiw. Mae gan y rheoleiddiwr UE hwn 379 o achosion yn yr arfaeth, gan gynnwys llawer o ymchwiliadau nad ydynt wedi dechrau eto. Mae angen cyllid priodol ar ACER ar unwaith, gan fod gennym ddisgwyliadau mawr o'i waith. Mae ACER yn gorfod cymryd y mesurau angenrheidiol yn erbyn y cwmnïau hyn sydd wedi difetha rhan sylweddol o economi’r UE ac o ganlyniad wedi difetha cymaint o fywydau a lles dinasyddion Ewropeaidd.
 
“Rwyf am weld Rheolwr Cyffredinol cyntaf cwmni ynni i dalu’r 5 miliwn ewro hwn mewn dirwyon. Dim ond wedyn y byddant yn dysgu eu gwers ac yn rhoi’r gorau i ddwyn, dweud celwydd a thwyllo’r Undeb Ewropeaidd a’i ddinasyddion!”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd