Cysylltu â ni

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI)

Mae'r glymblaid yn ceisio gwaharddiad yr UE ar hysbysebu tanwydd ffosil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.


Lansiwyd ymdrech i wahardd golchi gwyrdd gan gwmnïau tanwydd ffosil ledled yr Undeb Ewropeaidd heddiw, gyda mwy nag 20 o sefydliadau yn cynrychioli miliynau o Ewropeaid yn lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd i “Hysbysebu a Nawdd Tanwydd Ffosil”.

Mae'r ymgyrch yn ceisio cadarnhau gwaharddiad o'r fath yn neddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd [1]. Byddai cyflawni hyn, yn ôl clymblaid Europe Beyond Coal, yn torri sianel hanfodol y mae barwniaid glo a chwmnïau ffosil eraill yn ei defnyddio i hyrwyddo eu hymdrechion annigonol ar weithredu yn yr hinsawdd, tra bod mwyafrif helaeth o’u buddsoddiadau yn dal i fynd i danwydd ffosil.

“Mae Fortum y Ffindir yn esgus ei fod yn wyrdd er iddo agor gwaith glo newydd yn yr Almaen y llynedd; Mae RWE yn gweiddi am ei fusnes ynni adnewyddadwy wrth ddinistrio pentrefi Almaeneg fel Lützerath i fwyngloddio glo ni all losgi; ac mae PGE sy’n eiddo i’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl yn ehangu cloddio glo yn Turów yn anghyfreithlon, wrth dargedu gwleidyddion Brwsel gyda hysbysebion yn dangos dinasyddion ffug yn hyrwyddo glo, ”meddai Kathrin Gutmann, cyfarwyddwr ymgyrch Europe Beyond Coal.

hysbyseb

“Tra bydd glo wedi mynd yn Ewrop erbyn 2030, mae’r cwmnïau hyn yn fwy na pharod i wastraffu symiau enfawr o arian yn ceisio atal y rhai na ellir eu hatal, yn hytrach na chynllunio ar ei gyfer ac ariannu trawsnewidiad ynni teg. Cymunedau, gweithwyr a phob un ohonom ni bob dydd sy'n talu'r pris am eu propaganda. ”

Mae dros 60 y cant o hysbysebion gan gwmnïau tanwydd ffosil yn 'wyrddio' yn ôl ymchwil newydd [2], y gellid er enghraifft eu defnyddio i loywi eu proffiliau cyhoeddus, gwadu eu cyfrifoldeb am yr argyfwng hinsawdd, hyrwyddo datrysiadau ffug fel glo i amnewid nwy, ac oedi dod â'u busnesau ffosil i ben yn raddol.

“Mae’r cwmnïau sy’n fwyaf cyfrifol am chwalu hinsawdd yn prynu hysbysebion a nawdd i gyflwyno eu hunain fel yr ateb i’r argyfwng y gwnaethon nhw ei greu, ac i ddylanwadu ar wleidyddion,” meddai Silvia Pastorelli, ymgyrchydd hinsawdd ac ynni Greenpeace EU. “Fel y diwydiant tybaco, gwadodd llygryddion tanwydd ffosil y wyddoniaeth yn gyntaf ac yna ceisio gohirio gweithredu. Mae gwaharddiad ar eu hysbysebu yn gam rhesymegol i sicrhau bod trafodaeth a pholisi cyhoeddus yn unol â gwyddoniaeth. ”

hysbyseb

Mae mwy o wybodaeth am Fenter Dinasyddion Ewrop, “Hysbysebu a Nawdd Tanwydd Ffosil”, ar gael yma.

 1. Mae Menter Dinasyddion Ewropeaidd (neu ECI) yn ddeiseb sy'n cael ei chydnabod yn swyddogol gan y Comisiwn Ewropeaidd, a'i rhag-gymeradwyo ganddynt. Os yw ECI yn cyrraedd miliwn o lofnodion wedi'u gwirio yn yr amserlen a ganiateir, yna mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn Ewropeaidd ymateb, a gall ystyried ymgorffori'r galw yng nghyfraith Ewrop.
 2. Mae gan waharddiadau ar hysbysebu tanwydd ffosil gynsail yn yr UE. Ym mis Rhagfyr 2020, gwaharddodd Dinas Amsterdam hysbysebion tanwydd ffosil o'i metro a chanol y ddinas. Mae bil 'hinsawdd a gwytnwch' Ffrainc, a gyhoeddwyd yn 2021, hefyd yn cynnwys rhai camau cyntaf tuag at wahardd hysbyseb tanwydd ffosil. Ar 18 Hydref, bydd cyngor dinas Stockholm yn trafod gwaharddiad arfaethedig ar hysbysebu tanwydd ffosil yn y ddinas.
 3. Ymhlith y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn yr ECI hwn mae: ActionAid, Adfree Cities, Air Clim, Avaaz, Badvertising, BoMiasto.pl, Ecologistas en Acción, Europe Beyond Coal, FOCSIV, Food and Water Action Europe, Friends of the Earth Europe, Fundación Renovables, Global Witness , Greenpeace, New Weather Institute Sweden, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Reclame Fossielvrij, Social Tipping Point Coalitie, Stop Funding Heat, Transport & Environment, a Zero.
 4. Canfu ymchwil gan allfa newyddion amgylcheddol DeSmog ar ran Greenpeace Netherlands fod allan o dros 3,000 o hysbysebion Shell, Total Energies, Preem, Eni, Repsol a Fortum a gyhoeddwyd ar Twitter, Facebook, Instagram ac Youtube ers lansio Bargen Werdd Ewrop, o fis Rhagfyr. 2019 i Ebrill 2021, dim ond 16 y cant oedd yn benodol ar gyfer cynhyrchion tanwydd ffosil, er gwaethaf y ffaith mai hwn yw busnes mwyafrif pob un o'r chwe chwmni.
 5. Y gwanwyn hwn, lansiodd PGE ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ym Mrwsel, gan alw am “Fargen Werdd, nid Bargen Grim,” yn cynnwys llun stoc o blentyn.
 6. Siaradodd un preswylydd lleol am yr ymgyrch ffug, ac effaith wirioneddol Turow ar ei gymuned.
 7. Lai nag wythnos ar ôl 'etholiad hinsawdd' yr Almaen, llwyfannodd pobl o bentref Lützerath yng Ngorllewin yr Almaen eistedd i mewn i amddiffyn eu cartrefi rhag cael eu dinistrio gan y cwmni glo RWE ddydd Gwener diwethaf (1 Hydref). Byddai ehangu'r pwll yn achosi i'r Almaen fethu yn ei hymrwymiadau i Gytundeb Paris. Ymwelodd Greta Thunberg ac actifydd hinsawdd yr Almaen, Luisa Neubauer, â Lützerath y diwrnod cyn yr etholiad, gan ramio arwydd i'r ddaear o flaen y pentref a oedd yn darllen: "Amddiffyn Lützerath, amddiffyn 1.5". Delweddau yma.
 8. Ewrop Y Tu Hwnt i Glo yn gynghrair o grwpiau cymdeithas sifil sy'n gweithio i gataleiddio cau pyllau glo a gweithfeydd pŵer, atal adeiladu unrhyw brosiectau glo newydd a chyflymu'r trawsnewidiad cyfiawn i ynni glân, adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni. Mae ein grwpiau yn neilltuo eu hamser, eu hegni a'u hadnoddau i'r ymgyrch annibynnol hon i wneud Ewrop yn rhydd o lo erbyn 2030 neu'n gynt.

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI)

Mae miliwn o ddinasyddion yn mynnu bod plaladdwyr gwenwynig yn dod i ben yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) o'r enw 'Save Bees and Farmers' wedi casglu dros filiwn o lofnodion ledled yr UE. Mae'r fenter yn galw am ddileu plaladdwyr synthetig yn yr UE yn raddol, am fesurau i adfer bioamrywiaeth, ac am gefnogaeth i ffermwyr drosglwyddo i amaethyddiaeth gynaliadwy. Mae'r rhain i gyd yn ofynion canolog y Gwyrddion Ewropeaidd, sydd wedi cefnogi'r fenter hon yn gryf ers ei lansio. Mae'r ECI yn deillio o glymblaid o dros 1 o gyrff anllywodraethol yn ogystal â chymdeithasau ffermwyr a gwenynwyr, gan olynu “Stop Glyphosate” ECI 140 a brofodd yn allweddol ar gyfer taflu goleuni ar ddefnyddio plaladdwyr peryglus yn Ewrop a rhoi diwygio polisi ar waith.

Dywedodd Thomas Waitz, cyd-gadeirydd Plaid Werdd Ewrop ac ASE: “Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gwyddonwyr wedi ein rhybuddio am y graddau y mae pryfed ac yn arbennig peillwyr yn cael eu bygwth. Mae sawl rhywogaeth o wenyn yn wynebu difodiant yn Ewrop, a fyddai’n cael effeithiau dinistriol ar blanhigion ac amaethyddiaeth sy’n dibynnu ar beillwyr, yn ogystal â’r anifeiliaid sy’n bwydo arnyn nhw. Mae'r difodiant torfol hwn yn ganlyniad uniongyrchol i'r defnydd eang o blaladdwyr synthetig.

“Gall ac mae’n rhaid i’r UE gymryd y camau gwleidyddol sy’n ofynnol i adfer bioamrywiaeth a diogelu amaethyddiaeth trwy gael gwared â phlaladdwyr synthetig yn raddol.”

hysbyseb

Dywedodd Evelyne Huytebroeck, cyd-gadeirydd Plaid Werdd Ewrop: “Mae amaethyddiaeth ddiwydiannol yn dinistrio bioamrywiaeth, yn achosi erydiad i’n priddoedd ac yn gorfodi ffermwyr i roi’r gorau i ffermio gan na allant sefyll cystadleuaeth annheg cwmnïau rhyngwladol agro-ddiwydiannol. Ar ben hynny, mae effeithiau plaladdwyr ar iechyd dinasyddion yn ddinistriol ac yn faich mawr ar ein systemau a'n cymdeithasau gofal iechyd.

“Mae'r Undeb Ewropeaidd, ei aelod-wladwriaethau a'i ddinasyddion yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi'r trawsnewidiad tuag at amaethyddiaeth organig - ar gyfer bioamrywiaeth ffyniannus, priddoedd ffrwythlon, bwyd o safon a swyddi da gydag incwm gweddus i ffermwyr Ewrop."

Os caiff ei ddilysu gan y Comisiwn Ewropeaidd, bydd yn rhaid i'r Comisiwn a'r Senedd ymateb i ofynion y dinasyddion. Mae nifer penodol o lofnodion fel arfer yn annilys, ac rydym yn aros yn ddiamynedd am gadarnhad o'r cyflawniad hanesyddol hwn.

hysbyseb

Parhau Darllen

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru menter dinasyddion newydd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu cofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd o'r enw 'Sicrhau cydymffurfiaeth Polisi Masnachol Cyffredin â Chytuniadau'r UE a chydymffurfio â chyfraith ryngwladol'.

Mae trefnwyr y fenter yn galw ar y Comisiwn i "gynnig gweithredoedd cyfreithiol yn seiliedig ar y Polisi Masnachol Cyffredin i atal endidau cyfreithiol yr UE rhag mewnforio cynhyrchion sy'n tarddu o aneddiadau anghyfreithlon mewn tiriogaethau dan feddiant ac allforio i diriogaethau o'r fath, er mwyn cadw cyfanrwydd y marchnad fewnol ac i beidio â chynorthwyo na chynorthwyo i gynnal sefyllfaoedd anghyfreithlon o'r fath ".

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y Fenter Dinasyddion Ewropeaidd hon yn dderbyniadwy yn gyfreithiol, gan ei bod yn cwrdd â'r amodau cofrestru angenrheidiol. Mae'n bwysig tynnu sylw, bod y fenter yn gwahodd y Comisiwn i gyflwyno cynnig am ddeddf gyfreithiol o dan y Polisi Masnachol Cyffredin, sy'n gyffredinol ei natur ac nad yw'n targedu gwlad neu diriogaeth benodol. Nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi sylwedd y fenter ar hyn o bryd.

hysbyseb

Gyda phenderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn ailasesu'r fenter arfaethedig yn dilyn gwybodaeth ychwanegol a dderbyniwyd gan y trefnwyr a dyfarniad gan y Llys Cyffredinol ar benderfyniad blaenorol y Comisiwn.

Y camau nesaf

Yn dilyn cofrestriad heddiw, gall y trefnwyr ddechrau'r broses o gasglu llofnodion. Os bydd Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn derbyn miliwn o ddatganiadau o gefnogaeth o fewn blwyddyn gan o leiaf saith Aelod-wladwriaeth wahanol, bydd yn rhaid i'r Comisiwn ymateb. Gallai'r Comisiwn benderfynu naill ai dilyn y cais ai peidio, ac yn y ddau achos byddai'n ofynnol iddo egluro ei resymu.

hysbyseb

Cefndir

Cyflwynwyd Menter Dinasyddion Ewrop gyda Chytundeb Lisbon fel offeryn gosod agenda yn nwylo dinasyddion. Fe'i lansiwyd yn swyddogol ym mis Ebrill 2012.

Yr amodau ar gyfer derbynioldeb yw: (1) nid yw'r weithred arfaethedig yn amlwg y tu allan i fframwaith pwerau'r Comisiwn i gyflwyno cynnig am weithred gyfreithiol, (2) nid yw'n amlwg yn ymosodol, yn wamal nac yn flinderus a (3) mae'n ddim yn amlwg yn groes i werthoedd yr Undeb.

Ers dechrau Menter Dinasyddion Ewrop, mae'r Comisiwn wedi derbyn 107 cais i lansio un, 83 ohonynt mewn meysydd lle mae gan y Comisiwn y pŵer i gynnig deddfwriaeth ac felly'n gymwys i gael ei gofrestru.

Mwy o wybodaeth

'Sicrhau cydymffurfiaeth Polisi Masnachol Cyffredin â Chytuniadau'r UE a chydymffurfio â chyfraith ryngwladol'

Menter Dinasyddion Ewropeaidd - wefan

Ar hyn o bryd mae Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd yn casglu llofnodion

Fforwm Menter Dinasyddion Ewrop

Ymgyrch #EUTakeTheInitiative

Parhau Darllen

dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru menter 'ReturnthePlastics' ar ailgylchu poteli plastig

cyhoeddwyd

on

Heddiw (13 Awst), penderfynodd y Comisiwn gofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd o'r enw 'ReturnthePlastics: A Citizen's Initiative i weithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig'.

Mae trefnwyr y fenter yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig i:

 • Gweithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig;
 • cymell holl aelod-wladwriaethau'r UE bod archfarchnadoedd (cadwyni) sy'n gwerthu poteli plastig yn gosod peiriannau gwerthu cefn ar gyfer ailgylchu'r poteli plastig ar ôl cael eu prynu a'u defnyddio gan y defnyddiwr, a;
 • gwneud i'r cwmnïau cynhyrchu poteli plastig dalu trethi plastig am system ailgylchu a blaendal y poteli plastig (o dan yr egwyddor y dylai'r llygrwr ei thalu).

Mae'r Comisiwn o'r farn bod y fenter hon yn dderbyniadwy yn gyfreithiol oherwydd ei bod yn cwrdd â'r amodau angenrheidiol. Ar hyn o bryd, nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi sylwedd y fenter.

hysbyseb

Camau Nesaf

Yn dilyn cofrestriad heddiw, gall y trefnwyr ddechrau casglu llofnodion. Os bydd Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn derbyn miliwn o ddatganiadau o gefnogaeth o fewn blwyddyn gan o leiaf saith aelod-wladwriaeth wahanol, bydd yn rhaid i'r Comisiwn ymateb. Gallai'r Comisiwn benderfynu naill ai bwrw ymlaen â'r cais ai peidio, a bydd gofyn iddo egluro ei resymu.

Cefndir

hysbyseb

Cyflwynwyd Menter Dinasyddion Ewrop gyda Chytundeb Lisbon fel offeryn gosod agenda yn nwylo dinasyddion. Fe'i lansiwyd yn swyddogol ym mis Ebrill 2012.

Yr amodau ar gyfer derbynioldeb yw: (1) nid yw'r weithred arfaethedig yn amlwg y tu allan i fframwaith pwerau'r Comisiwn i gyflwyno cynnig am weithred gyfreithiol, (2) nid yw'n amlwg yn ymosodol, yn wamal nac yn flinderus, a (3) nid yw'n amlwg yn groes i werthoedd yr Undeb.

Hyd yn hyn, mae'r Comisiwn wedi derbyn 107 cais i lansio Menter Dinasyddion Ewropeaidd, yr oedd 82 ohonynt yn dderbyniadwy ac felly'n gymwys i gael eu cofrestru.

Mwy o wybodaeth

'ReturnthePlastics: Menter Dinasyddion i weithredu system adneuo ledled yr UE i ailgylchu poteli plastig'

Ar hyn o bryd mae ECIs yn casglu llofnodion

Fforwm Menter Dinasyddion Ewrop

Ymgyrch #EUTakeTheInitiative

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd