Cysylltu â ni

ynni

Yr Unol Daleithiau a'r Almaen yn taro bargen biblinell Nord Stream 2 i wthio yn ôl ar 'ymddygiad ymosodol' Rwseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir gweithwyr ar safle adeiladu piblinell nwy Nord Stream 2, ger tref Kingisepp, rhanbarth Leningrad, Rwsia, Mehefin 5, 2019. REUTERS / Anton Vaganov / File Photo

Mae’r Unol Daleithiau a’r Almaen wedi datgelu cytundeb ar biblinell nwy Nord Stream 2 lle addawodd Berlin ymateb i unrhyw ymgais gan Rwsia i ddefnyddio ynni fel arf yn erbyn yr Wcrain a gwledydd eraill Canol a Dwyrain Ewrop, ysgrifennu Simon Lewis, Andrea Shalal, Andreas Rinke, Thomas Escritt, Pavel Polityuk, Arshad Mohammed, David Brunnstrom a Doyinsola Oladipo.

Nod y cytundeb yw lliniaru'r hyn y mae beirniaid yn ei ystyried yn peryglon strategol y biblinell $ 11 biliwn, bellach 98% wedi'i gwblhau, yn cael ei adeiladu o dan y Môr Baltig i gario nwy o ranbarth Arctig Rwsia i'r Almaen.

Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi gwrthwynebu’r biblinell, a fyddai’n caniatáu i Rwsia allforio nwy yn uniongyrchol i’r Almaen ac o bosibl dorri cenhedloedd eraill i ffwrdd, ond mae gweinyddiaeth yr Arlywydd Joe Biden wedi dewis peidio â cheisio ei ladd â sancsiynau’r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Yn lle hynny, mae wedi negodi’r cytundeb gyda’r Almaen sy’n bygwth gosod costau ar Rwsia os yw’n ceisio defnyddio’r biblinell i niweidio’r Wcrain neu wledydd eraill yn y rhanbarth.

Ond roedd yn ymddangos nad oedd y mesurau hynny wedi gwneud llawer i dawelu ofnau yn yr Wcrain, a ddywedodd ei fod yn gofyn am drafodaethau gyda'r Undeb Ewropeaidd a'r Almaen ynghylch y biblinell. Mae'r cytundeb hefyd yn wynebu gwrthwynebiad gwleidyddol yn yr Unol Daleithiau a'r Almaen.

Dywedodd datganiad ar y cyd yn nodi manylion y fargen fod Washington a Berlin "yn unedig yn eu penderfyniad i ddwyn Rwsia i gyfrif am ei gweithgareddau ymosodol a malaen trwy orfodi costau trwy sancsiynau ac offer eraill."

hysbyseb

Os bydd Rwsia yn ceisio "defnyddio ynni fel arf neu gyflawni gweithredoedd ymosodol pellach yn erbyn yr Wcrain," bydd yr Almaen yn cymryd camau ar ei phen ei hun ac yn pwyso am gamau yn yr UE, gan gynnwys sancsiynau, "i gyfyngu galluoedd allforio Rwseg i Ewrop yn y sector ynni, "meddai'r datganiad.

Nid oedd yn manylu ar gamau gweithredu Rwsiaidd penodol a fyddai'n sbarduno symudiad o'r fath. “Fe wnaethon ni ddewis peidio â darparu map ffordd i Rwsia o ran sut y gallan nhw osgoi’r ymrwymiad hwnnw i wthio yn ôl,” meddai un o uwch swyddogion Adran y Wladwriaeth wrth gohebwyr, wrth siarad ar gyflwr anhysbysrwydd.

"Byddwn hefyd yn sicr yn ceisio dwyn unrhyw lywodraethau Almaeneg yn y dyfodol yn atebol am yr ymrwymiadau y maent wedi'u gwneud yn hyn," meddai'r swyddog.

O dan y cytundeb, bydd yr Almaen yn "defnyddio'r holl drosoledd sydd ar gael" i ymestyn cytundeb cludo nwy Rwsia-Wcráin 10 mlynedd, ffynhonnell refeniw mawr i'r Wcráin sy'n dod i ben yn 2024.

Bydd yr Almaen hefyd yn cyfrannu o leiaf $ 175 miliwn i "Gronfa Werdd newydd ar gyfer yr Wcrain" gwerth $ 1 biliwn gyda'r nod o wella annibyniaeth ynni'r wlad.

Fe anfonodd yr Wcráin nodiadau i Frwsel a Berlin yn galw am ymgynghoriadau, meddai’r Gweinidog Tramor Dmytro Kuleba mewn neges drydar, gan ychwanegu bod y biblinell yn "bygwth diogelwch yr Wcrain." Darllen mwy.

Cyhoeddodd Kuleba ddatganiad hefyd gyda gweinidog tramor Gwlad Pwyl, Zbigniew Rau, yn addo cydweithio i wrthwynebu Nord Stream 2.

Dywedodd Arlywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskiy, ei fod yn edrych ymlaen at drafodaeth “onest a bywiog” gyda Biden dros y gweill pan fydd y ddau yn cwrdd yn Washington y mis nesaf. Cyhoeddwyd yr ymweliad gan y Tŷ Gwyn ddydd Mercher, ond dywedodd ysgrifennydd y wasg, Jen Psaki, nad oedd amseriad y cyhoeddiad yn gysylltiedig â'r cytundeb piblinell.

Siaradodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel dros y ffôn gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin oriau cyn rhyddhau’r cytundeb, meddai llywodraeth yr Almaen, gan ddweud bod Nord Stream 2 a thramwy nwy drwy’r Wcráin ymhlith y pynciau.

Roedd y biblinell wedi bod yn hongian dros gysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a’r Almaen ers i’r cyn-Arlywydd Donald Trump ddweud y gallai droi’r Almaen yn “wystl o Rwsia” a chymeradwyo rhai sancsiynau.

Dywedodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Heiko Maas, ar Twitter ei fod yn “rhyddhad ein bod wedi dod o hyd i ateb adeiladol”.

Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, am y manylion a adroddwyd am y cytundeb yn gynharach ddydd Mercher, nad oedd unrhyw fygythiad o sancsiynau yn erbyn Rwsia yn “dderbyniol,” yn ôl asiantaeth newyddion Interfax.

Hyd yn oed cyn iddo gael ei gyhoeddi, roedd manylion y cytundeb a ddatgelwyd yn tynnu beirniadaeth gan wneuthurwyr deddfau ome yn yr Almaen a'r Unol Daleithiau.

Dywedodd y Seneddwr Gweriniaethol Ted Cruz, sydd wedi bod yn dal i fyny enwebiadau llysgenhadol Biden dros ei bryderon am Nord Stream 2, y byddai'r cytundeb yr adroddwyd arno yn "fuddugoliaeth geopolitical genhedlaeth i Putin ac yn drychineb i'r Unol Daleithiau a'n cynghreiriaid."

Mae Cruz a rhai deddfwyr eraill ar ddwy ochr yr eil yn gandryll gyda’r arlywydd Democrataidd am ildio sancsiynau gorfodol yn erbyn y biblinell ac maent yn gweithio ar ffyrdd i orfodi llaw’r weinyddiaeth ar sancsiynau, yn ôl cymhorthion cyngresol.

Dywedodd y Seneddwr Democrataidd Jeanne Shaheen, sy'n eistedd ar Bwyllgor Cysylltiadau Tramor y Senedd, nad oedd hi'n argyhoeddedig y byddai'r cytundeb yn lliniaru effaith y biblinell, a dywedodd ei bod yn "grymuso'r Kremlin i ledaenu ei dylanwad malaen ledled Dwyrain Ewrop."

"Rwy'n amheus y bydd yn ddigonol pan fydd y chwaraewr allweddol wrth y bwrdd - Rwsia - yn gwrthod chwarae yn ôl y rheolau," meddai Shaheen.

Yn yr Almaen, galwodd aelodau uchaf plaid y Gwyrddwyr amgylcheddwr y cytundeb yr adroddwyd arno yn “rwystr chwerw ar gyfer amddiffyn yr hinsawdd” a fyddai o fudd i Putin ac yn gwanhau’r Wcráin.

Mae swyddogion gweinyddiaeth Biden yn mynnu bod y biblinell mor agos at gael ei gorffen pan ddaethon nhw i’r swydd ym mis Ionawr fel nad oedd unrhyw ffordd iddyn nhw atal ei chwblhau.

"Yn sicr rydyn ni'n credu bod yna fwy y gallai'r weinyddiaeth flaenorol fod wedi'i wneud," meddai swyddog yr UD. "Ond, wyddoch chi, roedden ni'n gwneud y gorau o law ddrwg."

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd