Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Almaeneg € 900 miliwn i gefnogi buddsoddiadau mewn cynhyrchu hydrogen adnewyddadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Almaeneg € 900 miliwn i gefnogi buddsoddiadau mewn cynhyrchu hydrogen adnewyddadwy mewn gwledydd y tu allan i'r UE, a fydd wedyn yn cael eu mewnforio a'u gwerthu yn yr UE. Nod y cynllun, o'r enw 'H2Global', yw cwrdd â galw'r UE am hydrogen adnewyddadwy y disgwylir iddo gynyddu'n sylweddol yn y blynyddoedd i ddod, trwy gefnogi datblygiad y potensial adnoddau adnewyddadwy heb ei ddefnyddio y tu allan i'r UE. Bydd yn cyfrannu at amcanion amgylcheddol yr UE, yn unol â Bargen Werdd Ewrop, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun Almaeneg € 900 miliwn hwn yn cefnogi prosiectau sy’n arwain at ostyngiadau sylweddol mewn allyriadau tŷ gwydr, yn unol ag amcanion amgylcheddol a hinsawdd yr UE a nodir yn y Fargen Werdd. Bydd yn cyfrannu at fynd i’r afael â’r galw cynyddol am hydrogen adnewyddadwy yn yr Undeb, trwy gefnogi datblygiad y ffynhonnell ynni bwysig hon mewn rhannau o’r byd lle nad yw’n cael ei defnyddio ar hyn o bryd gyda’r bwriad o’i fewnforio a’i werthu yn yr UE. Bydd dyluniad y cynllun yn galluogi dim ond y prosiectau mwyaf cost-effeithiol i gael eu cefnogi, gan leihau costau i drethdalwyr a lleihau ystumiadau posibl y gystadleuaeth. ”

Cynllun yr Almaen

Hysbysodd yr Almaen y Comisiwn o'i chynlluniau i gyflwyno cynllun newydd, 'H2Global', i gefnogi cynhyrchu hydrogen adnewyddadwy mewn gwledydd y tu allan i'r UE, i'w fewnforio a'i werthu yn yr UE. Bydd y cynllun, sydd ag amcangyfrif o gyllideb o € 900 miliwn, yn rhedeg am 10 mlynedd gan ddechrau ar ôl dyfarnu'r contract cyntaf o dan y cynllun.

Gellir cynhyrchu hydrogen adnewyddadwy trwy electrolysis dŵr gyda'r trydan yn deillio o ffynonellau adnewyddadwy. Gan nad oes bron unrhyw nwy tŷ gwydr yn cael ei ollwng wrth gynhyrchu hydrogen adnewyddadwy, gall gostyngiadau mawr mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr ddigwydd pan fydd hydrogen adnewyddadwy yn dadleoli tanwydd ffosil neu gemegyn ffosil.

Bydd y cynllun yn cael ei reoli a'i weithredu gan endid pwrpas arbennig o'r enw HINT.CO. Bydd y cyfryngwr hwn yn cwblhau contractau prynu tymor hir ar yr ochr gyflenwi (cynhyrchu hydrogen gwyrdd) a chontractau ailwerthu tymor byr ar ochr y galw (defnydd hydrogen gwyrdd).

Dyfernir y cymorth trwy dendrau cystadleuol. Bydd prisiau'n cael eu pennu ar yr ochr prynu a gwerthu trwy fodel ocsiwn dwbl, lle bydd y pris cynnig isaf ar gyfer cynhyrchu hydrogen a'r pris gwerthu uchaf ar gyfer defnyddio hydrogen yn cael contract.

hysbyseb

Bydd yn rhaid i gynhyrchwyr deilliadau hydrogen adnewyddadwy a hydrogen fel amonia gwyrdd, methanol gwyrdd, ac e-Kerosene sy'n dymuno cymryd rhan yn y tendrau gydymffurfio'n gaeth â'r meini prawf cynaliadwyedd ar gyfer cynhyrchu deilliadau hydrogen adnewyddadwy a hydrogen, a bennir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig (COCH II). Bydd yn rhaid iddynt hefyd gyfrannu at ddefnyddio neu ariannu'r trydan adnewyddadwy ychwanegol sydd ei angen i gyflenwi'r electrolytwyr sy'n cynhyrchu hydrogen o dan y cynllun.

A ddylai fod yn rhan o fframwaith rheoliadol yr UE ar gyfer hydrogen adnewyddadwy o dan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy i beidio â bod mewn grym ar adeg yr arwerthiannau, bydd awdurdodau'r Almaen yn diffinio meini prawf dros dro i'w defnyddio yn yr arwerthiannau hynny, ar sail ymgynghoriadau â'r Comisiwn.

Asesiad y Comisiwn

Asesodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau 2014 ar gymorth y wladwriaeth ar gyfer gwarchod yr amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth yn angenrheidiol a'i fod yn cael effaith gymhelliant, gan na fyddai'r prosiectau'n digwydd yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. Mae hyn oherwydd nad yw prisiau carbon a gofynion rheoliadol eraill yn mewnoli costau llygredd yn llawn. Mae hyn oherwydd bod hydrogen adnewyddadwy yn sylweddol ddrytach i'w gynhyrchu a'i ddefnyddio na hydrogen sy'n seiliedig ar ffosiliau. At hynny, canfu'r Comisiwn fod cymorth yn gymesur ac wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm angenrheidiol, gan y bydd lefel y cymorth yn cael ei osod trwy arwerthiannau cystadleuol. Yn olaf, canfu fod effeithiau cadarnhaol y mesur, yn enwedig ar yr amgylchedd, yn gorbwyso unrhyw effeithiau negyddol posibl o ran ystumiadau i gystadleuaeth, o ystyried bodolaeth prosesau cynnig cystadleuol lle gall nifer fawr o gwmnïau posibl gymryd rhan.

Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod H2Global yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gan ei fod yn cefnogi prosiectau a fydd yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop, heb gystadlu'n ormodol.

Cefndir

2014 y Comisiwn Canllawiau ar Gymorth Gwladol dros Amddiffyn yr Amgylchedd ac Ynni caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi prosiectau fel y rhai a gefnogir o dan H2Global, yn ddarostyngedig i rai amodau. Nod y rheolau hyn yw helpu aelod-wladwriaethau i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd uchelgeisiol yr UE ar y gost leiaf bosibl i drethdalwyr a heb ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl.

Roedd Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy sefydlu meini prawf llym ar gyfer tanwydd adnewyddadwy o darddiad nad yw'n fiolegol, megis hydrogen adnewyddadwy a deilliadau hydrogen adnewyddadwy i sicrhau bod eu heffaith amgylcheddol yn fach iawn a'u bod yn cyfrannu at ddefnyddio ynni adnewyddadwy.

Efo'r Cyfathrebu Bargen Werdd Ewropeaidd yn 2019, atgyfnerthodd y Comisiwn ei uchelgeisiau hinsawdd, gan osod amcan o ddim allyriadau net o nwyon tŷ gwydr yn 2050. Yn Gorffennaf 2021, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd becyn o gynigion i wneud hinsawdd, ynni, defnydd tir, trafnidiaeth a threthiant yr UE yn addas ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 1990.

Comisiwn y Comisiwn Strategaeth Ddiwydiannol Newydd ar gyfer Ewrop ac yn fwy diweddar y Strategaeth Hydrogen yr UE nodi pwysigrwydd hydrogen adnewyddadwy fel rhan o'r Bargen Werdd Ewrop.

Bydd fersiwn di-gyfrinachol y penderfyniadau ar gael o dan y rhifau achos SA.62619 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn Competh gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cystadleuaeth Wythnosol e-News.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd