Cysylltu â ni

Cynllun REPowerEU

REPowerEU: Cynllun i leihau dibyniaeth ar danwydd ffosil Rwseg yn gyflym a symud y trawsnewid gwyrdd yn ei flaen yn gyflym

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno'r Cynllun REPowerEU, ei ymateb i'r caledi a'r tarfu ar y farchnad ynni fyd-eang a achoswyd gan ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain. Mae brys dwbl i drawsnewid system ynni Ewrop: rhoi diwedd ar ddibyniaeth yr UE ar danwydd ffosil Rwseg, a ddefnyddir fel arf economaidd a gwleidyddol ac sy'n costio bron i € 100 biliwn y flwyddyn i drethdalwyr Ewropeaidd, a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Trwy weithredu fel Undeb, gall Ewrop ddileu ei dibyniaeth ar danwydd ffosil Rwseg yn gyflymach yn gyflymach. 85% o Ewropeaid yn credu y dylai'r UE leihau ei ddibyniaeth ar nwy ac olew Rwseg cyn gynted â phosibl i gefnogi Wcráin. Gall y mesurau yng Nghynllun REPowerEU ymateb i'r uchelgais hwn, trwy arbedion ynni, arallgyfeirio cyflenwadau ynni, a chyflwyniad cyflym o ynni adnewyddadwy i ddisodli tanwyddau ffosil mewn cartrefi, diwydiant a chynhyrchu pŵer.

Bydd y trawsnewid gwyrdd cryfhau twf economaidd, diogelwch, a gweithredu hinsawdd ar gyfer Ewrop a'n partneriaid. Mae’r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF) wrth wraidd Cynllun REPowerEU, gan gefnogi cynllunio ac ariannu cydgysylltiedig seilwaith trawsffiniol a chenedlaethol yn ogystal â phrosiectau ynni a diwygiadau. Mae'r Comisiwn yn cynnig targedu diwygiadau i'r Rheoliad RRF integreiddio penodau REPowerEU penodedig yng nghynlluniau adferiad a chadernid presennol yr aelod-wladwriaethau (RRPs), yn ogystal â'r nifer fawr o ddiwygiadau a buddsoddiadau perthnasol sydd eisoes yn y Cynlluniau Lleihau Risg. Bydd yr argymhellion gwlad-benodol yng nghylch Semester Ewropeaidd 2022 yn bwydo i mewn i’r broses hon.

Arbed ynni

Arbed ynni yw'r ffordd gyflymaf a rhataf o fynd i'r afael â'r argyfwng ynni presennol, a lleihau biliau. Mae'r Comisiwn yn cynnig gwella mesurau effeithlonrwydd ynni hirdymor, gan gynnwys a cynyddu o 9% i 13% o'r Targed Effeithlonrwydd Ynni rhwymol o dan becyn 'Fit for 55' o ddeddfwriaeth Bargen Werdd Ewropeaidd. Bydd arbed ynni nawr yn ein helpu i baratoi ar gyfer heriau posibl y gaeaf nesaf. Felly cyhoeddodd y Comisiwn heddiw hefyd 'Cyfathrebu Arbed Ynni yr UE' yn manylu ar y tymor byr newidiadau ymddygiad a allai dorri 5% ar y galw am nwy ac olew ac annog Aelod-wladwriaethau i ddechrau ymgyrchoedd cyfathrebu penodol sy'n targedu cartrefi a diwydiant. Mae Aelod-wladwriaethau hefyd yn cael eu hannog i ddefnyddio mesurau cyllidol i annog arbedion ynni, megis cyfraddau TAW gostyngol ar systemau gwresogi ynni effeithlon, inswleiddio adeiladau ac offer a chynhyrchion. Mae'r Comisiwn hefyd yn nodi mesurau wrth gefn rhag ofn y bydd tarfu difrifol ar gyflenwad, a bydd yn cyhoeddi canllawiau ar feini prawf blaenoriaethu ar gyfer cwsmeriaid ac yn hwyluso cynllun lleihau galw cydgysylltiedig gan yr UE.

Arallgyfeirio cyflenwadau a chefnogi ein partneriaid rhyngwladol

Mae'r UE wedi bod gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i arallgyfeirio cyflenwadau am rai misoedd, ac wedi sicrhau’r lefelau uchaf erioed o fewnforion LNG a danfoniadau nwy piblinellau uwch. Y newydd ei greu Llwyfan Ynni'r UE, gyda chefnogaeth tasgluoedd rhanbarthol, yn galluogi pryniannau cyffredin gwirfoddol o nwy, LNG a hydrogen trwy gronni galw, optimeiddio defnydd seilwaith a chydlynu allgymorth i gyflenwyr. Fel cam nesaf, ac i ailadrodd uchelgais y rhaglen gyffredin ar gyfer prynu brechlynnau, bydd y Comisiwn yn ystyried datblygu 'mecanwaith prynu ar y cyd' a fydd yn negodi ac yn contractio pryniannau nwy ar ran yr aelod-wladwriaethau sy'n cymryd rhan. Bydd y Comisiwn hefyd yn ystyried mesurau deddfwriaethol i'w gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau amrywio'r cyflenwad nwy dros amser. Bydd y Llwyfan hefyd yn galluogi prynu hydrogen adnewyddadwy ar y cyd.

Mae Strategaeth Ynni Allanol yr UE a fabwysiadwyd heddiw yn hwyluso arallgyfeirio ynni ac adeiladu partneriaethau hirdymor gyda chyflenwyr, gan gynnwys cydweithredu ar hydrogen neu dechnolegau gwyrdd eraill. Yn unol â'r Porth Byd-eang, mae'r Strategaeth yn blaenoriaethu ymrwymiad yr UE i'r byd-eang trawsnewid ynni gwyrdd a chyfiawn, cynyddu arbedion ynni ac effeithlonrwydd i leihau'r pwysau ar brisiau, hybu datblygiad ynni adnewyddadwy a hydrogen, a chynyddu diplomyddiaeth ynni. Ym Môr y Canoldir a Môr y Gogledd, bydd coridorau hydrogen mawr yn cael eu datblygu. Yn wyneb ymddygiad ymosodol Rwsia, bydd yr UE cefnogi Wcráin, Moldofa, y Balcanau Gorllewinol a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain, yn ogystal â'n partneriaid mwyaf agored i niwed. Gyda'r Wcráin byddwn yn parhau i gydweithio i sicrhau cyflenwad diogel a sector ynni gweithredol, tra'n paratoi'r ffordd ar gyfer masnach trydan a hydrogen adnewyddadwy yn y dyfodol, yn ogystal ag ailadeiladu'r system ynni o dan y REPowerWcráin fenter.

hysbyseb

Cyflymu'r broses o gyflwyno ynni adnewyddadwy

A enfawr cynyddu a chyflymu ynni adnewyddadwy mewn cynhyrchu pŵer, bydd diwydiant, adeiladau a thrafnidiaeth yn cyflymu ein hannibyniaeth, yn rhoi hwb i'r trawsnewid gwyrdd, ac yn gostwng prisiau dros amser. Mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu targed pennawd 2030 ar gyfer ynni adnewyddadwy o 40% i 45% o dan y pecyn Fit for 55. Bydd gosod yr uchelgais cynyddol gyffredinol hon yn creu’r fframwaith ar gyfer mentrau eraill, gan gynnwys:

  • Mae ymroddedig Strategaeth Solar yr UE i ddyblu cynhwysedd ffotofoltäig solar erbyn 2025 a gosod 600GW erbyn 2030.
  • A Menter Toeon Solar gyda graddol-i-mewn rhwymedigaeth gyfreithiol i osod paneli solar ar adeiladau cyhoeddus a masnachol newydd ac adeiladau preswyl newydd.
  • Dyblu cyfradd defnyddio pympiau gwres, a mesurau i integreiddio ynni thermol geothermol a solar mewn systemau gwresogi ardal a chymunedol wedi'u moderneiddio.
  • Comisiwn Argymhelliad i mynd i'r afael yn araf ac yn gymhleth caniatáu ar gyfer prosiectau adnewyddadwy mawr, a tharged diwygiad i'r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy cydnabod ynni adnewyddadwy fel budd cyhoeddus tra phwysig. Mannau 'mynd-i' pwrpasol ar gyfer ynni adnewyddadwy gael ei roi ar waith gan Aelod-wladwriaethau gyda prosesau caniatáu byrrach a symlach mewn ardaloedd â risgiau amgylcheddol is. Er mwyn helpu i nodi ardaloedd ‘mynd-i-fynd’ o’r fath yn gyflym, mae’r Comisiwn yn sicrhau bod setiau data ar gael ar ardaloedd amgylcheddol sensitif fel rhan o’i offeryn mapio digidol ar gyfer data daearyddol yn ymwneud ag ynni, diwydiant a seilwaith.
  • Pennu targed o 10 miliwn tunnell o hydrogen adnewyddadwy domestig cynhyrchu a 10 miliwn tunnell o fewnforion erbyn 2030, i ddisodli nwy naturiol, glo ac olew mewn diwydiannau anodd eu datgarboneiddio a sectorau trafnidiaeth. Er mwyn cyflymu’r farchnad hydrogen byddai angen i’r cyd-ddeddfwyr gytuno ar is-dargedau cynyddol ar gyfer sectorau penodol. Mae'r Comisiwn hefyd yn cyhoeddi dwy Ddeddf Ddirprwyedig ar ddiffinio a chynhyrchu hydrogen adnewyddadwy i sicrhau bod cynhyrchiant yn arwain at ddatgarboneiddio net. Er mwyn cyflymu prosiectau hydrogen, mae cyllid ychwanegol o €200 miliwn yn cael ei neilltuo ar gyfer ymchwil, ac mae'r Comisiwn yn ymrwymo i gwblhau'r asesiad o'r Prosiectau Pwysig cyntaf o Ddiddordeb Ewropeaidd Cyffredin erbyn yr haf.
  • A Cynllun Gweithredu Biomethan yn nodi offer gan gynnwys partneriaeth ddiwydiannol biomethan newydd a chymhellion ariannol i gynyddu cynhyrchiant i 35bcm erbyn 2030, gan gynnwys drwy’r Polisi Amaethyddol Cyffredin.

Lleihau'r defnydd o danwydd ffosil mewn diwydiant a thrafnidiaeth

Bydd disodli glo, olew a nwy naturiol mewn prosesau diwydiannol yn lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac yn cryfhau diogelwch a chystadleurwydd. Arbedion ynni, effeithlonrwydd, amnewid tanwydd, trydaneiddio, a mwy o ddefnydd o hydrogen, bio-nwy a biomethan adnewyddadwy drwy gallai diwydiant arbed hyd at 35 bcm o nwy naturiol erbyn 2030 ar ben yr hyn a ragwelir o dan y cynigion Fit for 55.

Bydd y Comisiwn yn cyflwyno contractau carbon ar gyfer gwahaniaeth i gefnogi’r defnydd o hydrogen gwyrdd fesul diwydiant ac ariannu penodol ar gyfer REPowerEU o dan y Gronfa Arloesi, defnyddio refeniw masnachu allyriadau i gefnogi ymhellach y newid i ffwrdd o ddibyniaethau tanwydd ffosil Rwseg. Mae'r Comisiwn hefyd yn rhoi canllawiau ar ynni adnewyddadwy a chytundebau pwrcasu a bydd yn darparu cyfleuster cynghori technegol gyda Banc Buddsoddi Ewrop. Er mwyn cynnal ac adennill arweinyddiaeth dechnolegol a diwydiannol mewn meysydd fel solar a hydrogen, ac i gefnogi'r gweithlu, mae'r Comisiwn yn cynnig sefydlu Cynghrair Diwydiant Solar yr UE a phartneriaeth sgiliau ar raddfa fawr. Bydd y Comisiwn hefyd yn dwysau gwaith ar gyflenwi deunyddiau crai hanfodol ac yn paratoi cynnig deddfwriaethol.

I gwella arbedion ynni ac effeithlonrwydd yn y sector trafnidiaeth a chyflymu'r newid tuag at gerbydau allyriadau sero, bydd y Comisiwn yn cyflwyno Pecyn Gwyrddu Cludo Nwyddau, gyda'r nod o gynyddu effeithlonrwydd ynni yn sylweddol yn y sector, ac yn ystyried menter ddeddfwriaethol i gynyddu cyfran y cerbydau allyriadau sero mewn fflydoedd ceir cyhoeddus a chorfforaethol uchod. maint penodol. Mae Cyfathrebiad Arbed Ynni’r UE hefyd yn cynnwys llawer o argymhellion i ddinasoedd, rhanbarthau ac awdurdodau cenedlaethol a all gyfrannu’n effeithiol at amnewid tanwyddau ffosil yn y sector trafnidiaeth.

Buddsoddiad Clyfar

Mae cyflawni amcanion REPowerEU yn gofyn am buddsoddiad ychwanegol o €210 biliwn rhwng nawr a 2027. Mae hyn yn is-daliad ar ein hannibyniaeth a diogelwch. Gall torri mewnforion tanwydd ffosil Rwseg hefyd arbed bron i €100bn y flwyddyn i ni. Rhaid i’r buddsoddiadau hyn gael eu talu gan y sector preifat a chyhoeddus, ac ar lefel genedlaethol, trawsffiniol a’r UE.

I gefnogi REPowerEU, Mae €225bn eisoes ar gael in benthyciadau o dan y RRF. Mabwysiadodd y Comisiwn ddeddfwriaeth a chanllawiau i Aelod-wladwriaethau heddiw ar sut i addasu ac ategu eu Cynlluniau Lleihau Risg yng nghyd-destun REPowerEU. Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu amlen ariannol RRF gyda €20bn mewn grantiau o werthu lwfansau System Masnachu Allyriadau yr UE a gedwir ar hyn o bryd yng Nghronfa Sefydlogrwydd y Farchnad, i’w gwerthu mewn ocsiwn mewn ffordd nad yw’n amharu ar y farchnad. O'r herwydd, mae'r ETS nid yn unig yn lleihau allyriadau a'r defnydd o danwydd ffosil, mae hefyd yn codi'r arian angenrheidiol i sicrhau annibyniaeth ynni.

O dan yr MFF presennol, bydd polisi cydlyniant eisoes yn cefnogi prosiectau datgarboneiddio a thrawsnewid gwyrdd gyda hyd at €100 biliwn drwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, hydrogen a seilwaith. Mae ychwanegol € 26.9bn o gronfeydd cydlyniant fod ar gael mewn trosglwyddiadau gwirfoddol i'r RRF. A pellach € 7.5bn o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gael hefyd trwy drosglwyddiadau gwirfoddol i'r RRF. Bydd y Comisiwn yn dyblu’r cyllid sydd ar gael ar gyfer Galwad ar Raddfa Fawr 2022 o’r Gronfa Arloesi yr hydref hwn i tua €3bn.

Mae’r Rhwydweithiau Ynni Traws-Ewropeaidd (TEN-E) wedi helpu i greu seilwaith nwy UE cydnerth a rhyng-gysylltiedig. Seilwaith nwy ychwanegol cyfyngedig, a amcangyfrifir y bydd angen tua €10bn o fuddsoddiad, i ategu’r Rhestr Prosiectau o Ddiddordeb Cyffredin (PCI) bresennol ac yn llawn gwneud iawn am golli mewnforion nwy Rwseg yn y dyfodol. Gellir diwallu anghenion amnewidion y degawd nesaf heb gloi tanwyddau ffosil, creu asedau segur na llesteirio ein huchelgeisiau hinsawdd. Bydd cyflymu PCIs trydan hefyd yn hanfodol i addasu'r grid pŵer i'n hanghenion yn y dyfodol. Yr Cysylltu Ewrop Cyfleuster yn cefnogi hyn, ac mae'r Comisiwn yn lansio heddiw a galwad newydd am gynigion gyda chyllideb o €800 miliwn, gydag un arall i ddilyn yn gynnar yn 2023.

Cefndir

Ar 8 Mawrth 2022, cynigiodd y Comisiwn y amlinelliad o gynllun gwneud Ewrop yn annibynnol ar danwydd ffosil Rwseg ymhell cyn 2030, yng ngoleuni goresgyniad Rwsia o'r Wcráin. Yn y Cyngor Ewropeaidd ar 24-25 Mawrth, cytunodd arweinwyr yr UE ar yr amcan hwn a gofyn i'r Comisiwn gyflwyno'r Cynllun REPowerEU manwl sydd wedi'i fabwysiadu heddiw. Y diweddar toriadau cyflenwad nwy i Bwlgaria a Gwlad Pwyl dangos y brys i fynd i'r afael â diffyg dibynadwyedd cyflenwadau ynni Rwseg.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu pum pecyn eang a digynsail o cosbau mewn ymateb i weithredoedd ymosodol Rwsia yn erbyn cyfanrwydd tiriogaethol Wcráin ac erchyllterau cynyddol yn erbyn sifiliaid a dinasoedd Wcrain. Mae mewnforion glo eisoes yn dod o dan y gyfundrefn sancsiynau ac mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynigion i ddileu olew yn raddol erbyn diwedd y flwyddyn, sydd bellach yn cael eu trafod gan Aelod-wladwriaethau.

Mae Bargen Werdd Ewrop yw cynllun twf hirdymor yr UE i wneud Ewrop yn niwtral o ran hinsawdd erbyn 2050. Mae'r targed hwn wedi'i ymgorffori yn y Cyfraith Hinsawdd Ewrop, yn ogystal â'r ymrwymiad cyfreithiol rwymol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% erbyn 2030, o gymharu â lefelau 1990. Cyflwynodd y Comisiwn ei Pecyn 'Ffit for 55' deddfwriaeth ym mis Gorffennaf 2021 i roi’r targedau hyn ar waith; byddai’r cynigion hyn eisoes yn lleihau ein defnydd o nwy 30% erbyn 2030, gyda mwy na thraean o’r arbedion hyn yn dod o gyrraedd targed effeithlonrwydd ynni’r UE.

Ar 25 Ionawr 2021, gwahoddodd y Cyngor Ewropeaidd y Comisiwn a'r Uchel Gynrychiolydd i baratoi un newydd Strategaeth Ynni Allanol. Mae'r Strategaeth yn cydgysylltu diogelwch ynni â'r trawsnewidiad ynni glân byd-eang trwy bolisi ynni allanol a diplomyddiaeth, gan ymateb i'r argyfwng ynni a grëwyd gan ymosodiad Rwsia ar yr Wcráin a bygythiad dirfodol newid yn yr hinsawdd. Bydd yr UE yn parhau i gefnogi diogelwch ynni a thrawsnewid gwyrdd yr Wcráin, Moldofa a'r gwledydd partner yn ei gymdogaeth gyfagos. Mae'r Strategaeth yn cydnabod bod goresgyniad Rwsia o'r Wcráin wedi cael effaith fyd-eang ar farchnadoedd ynni, gan effeithio'n benodol ar wledydd partner sy'n datblygu. Bydd yr UE yn parhau i ddarparu cymorth ar gyfer ynni diogel, cynaliadwy a fforddiadwy ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu REPowerEU

Atodiadau i Gyfathrebu REPowerEU

Dogfen Waith Staff: Anghenion buddsoddi, cyflymydd hydrogen a chynllun bio-methan

Cyfathrebu Arbed Ynni yr UE

Strategaeth Ymgysylltu Ynni Allanol yr UE

Strategaeth Solar yr UE

Diwygiadau i Ynni Adnewyddadwy, Perfformiad Ynni Adeiladau a Chyfarwyddebau Effeithlonrwydd Ynni

Argymhelliad ar weithdrefnau caniatáu a Chytundebau Prynu Pŵer

Rheoliad yn sefydlu'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Cynnig ar gyfer Rheoliad ar benodau REPowerEU mewn cynlluniau adfer a chadernid

Canllawiau ar gynlluniau adfer a gwydnwch yng nghyd-destun REPowerEU

Memo Holi ac Ateb ar REPowerEU

Taflen ffeithiau ar Weithrediadau REPowerEU

Taflen ffeithiau ar ariannu REPowerEU

Taflen ffeithiau ar Strategaeth Ynni Allanol yr UE

Taflen ffeithiau ar arbed ynni

Taflen ffeithiau ar ynni glân

Taflen ffeithiau ar ddiwydiant glân

Fideo REPowerEU

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd