Cysylltu â ni

Egni solar

Sefydliad Solar Impulse yn lansio 'Canllaw Atebion i Ddinasoedd' i helpu dinasoedd i gyrraedd nod sero net a ddadorchuddiwyd yn COP27

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyn y Diwrnod thematig Atebion a Dinasoedd yng nghynhadledd hinsawdd ryngwladol COP 27, mae Sefydliad Solar Impulse yn lansio ei Ganllaw Atebion arloesol ar gyfer Dinasoedd, casgliad o atebion technoleg lân a gynlluniwyd i helpu canolfannau trefol i adeiladu rhaglen lliniaru hinsawdd gadarn yn gyflym. Bydd y Canllaw yn cael ei gyflwyno’n swyddogol yn ystod rhaglen rithwir y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer COP 27 a gellir ei ddilyn mewn gweminar fyw sy’n archwilio sut y gall dinasoedd ddatgloi’r cyfleoedd yn eu trawsnewidiad ecolegol.

Lisbon fydd un o'r dinasoedd peilot cyntaf ar gyfer y Canllaw. Mae dinasoedd eraill sydd â diddordeb yn cynnwys Stockholm, Genefa, a rhanbarth Paris (Île-de-France). Datganodd Carlos Moedas, Maer Lisbon: "Fel Maer Lisbon, rwy'n falch ac wedi ymrwymo i gymeradwyo'r Fenter Atebion i Ddinasoedd y mae Sefydliad Solar Impulse yn ei harwain. Mae dinasoedd mewn sefyllfa unigryw i ddarparu model economaidd cynaliadwy lle mae ynni glân yn gwasanaethu'r economi. anghenion ein dinasyddion, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed.Mae Lisbon wedi ymrwymo i gyflwyno'r dull cynaliadwy hwnnw gyda thechnolegau newydd ac atebion arloesol.I gyflawni hynny, rwy'n dibynnu ar gefnogaeth y Solar Impulse Foundation a phenderfyniad diflino fy ffrind Bertrand Piccard.

“Mae ein Sefydliad wedi nodi mwy na 1,400 o atebion technolegol sy’n bodoli heddiw i amddiffyn yr amgylchedd mewn ffordd sy’n broffidiol yn economaidd, ond nid yw’r byd yn symud yn ddigon cyflym i gaffael y gweithrediadau sydd eu hangen i gyrraedd niwtraliaeth carbon,” meddai Bertrand Piccard, sylfaenydd a chadeirydd, Solar Impulse Foundation.

“Dinasoedd yw prif gynhyrchwyr gweithgaredd economaidd ac ar yr un pryd maent yn gyfrifol am dri chwarter o allyriadau carbon byd-eang. Mae ein Canllaw Atebion i Ddinasoedd yn dangos sut y gellir rhoi atebion ar waith mewn ffordd broffidiol i helpu i gyflymu eu cynlluniau datgarboneiddio.”

Ymhlith yr atebion a gafodd eu harchwilio a'u labelu gan y Solar Impulse Foundation fel rhai glân a phroffidiol, dewisodd y sefydliad sampl o 188 sydd i bob pwrpas yn datrys heriau allweddol ar gyfer datgarboneiddio dinasoedd ac roedd ganddo astudiaethau achos bywyd go iawn o weithredu ar draws +130 o fwrdeistrefi a 28 o wledydd. Mae atebion Solar Impulse ar gyfer dinasoedd yn cynnwys deunyddiau adeiladu mwy ecogyfeillgar fel concrit wedi'i ailgylchu wedi'i wneud o rwbel cymysg gronynnog wedi'i ddymchwel, paneli inswleiddio bio-seiliedig effeithlon, gwydr gwrth-lacharedd a rheoli gwres ar gyfer ffenestri, ailgylchu dŵr llwyd neu feddalwedd optimeiddio llystyfiant trefol, cerbyd. -i-grid, storio geothermol a phympiau gwres aer-dŵr geothermol, yn ogystal â mesurau effeithlonrwydd ynni hynod effeithiol a anwybyddir yn aml.

Er gwaethaf yr ymdeimlad cynyddol o frys, nid yw'r rhan fwyaf o ddinasoedd wedi dechrau cynllunio sero net oherwydd nad oes ganddynt ddadansoddiad o sectorau allweddol sy'n cyfrannu at eu hallyriadau, nid oes ganddynt fynediad at y technolegau a'r atebion mwyaf perthnasol, ac maent yn wynebu anawsterau wrth flaenoriaethu eu hymdrechion. Mae'r Canllaw yn mynd i'r afael â'r materion craidd hyn trwy ddangos lle gellir cymryd camau ar draws cadwyni gwerth pum prif sector sydd â chysylltiad agos ag ecosystem dinas : Grid Ynni a Phŵer Adeiladu ac Adeiladau, Symudedd a Logisteg, Rheoli Gwastraff a Seilwaith Dŵr a Threfol.

Mae’n manylu ac yn mynd i’r afael â’r myrdd o “bwyntiau poenus” y mae arweinwyr dinasoedd yn eu hwynebu wrth reoli eu trawsnewidiad ecolegol, gan gynnwys rhwystrau mabwysiadu sylweddol. Mae'r Canllaw yn defnyddio 'dull o'r gwaelod i fyny' unigryw, gan ddefnyddio gwybodaeth arloeswyr technoleg lân am rwystrau mabwysiadu eu cleientiaid ac yn amlygu eu llwyddiannau i ysbrydoli gweithredu ar yr hinsawdd. “Credwn mai’r chwaraewyr sydd fwyaf awyddus i hybu mabwysiadu datrysiadau hinsawdd yw’r rhai a all wneud busnes allan ohono,” parhaodd Piccard. “Ac eto rydym yn cydnabod mai dim ond rhan o’r pos yw’r atebion a’u galluoedd. Y nod yw moderneiddio’r fframwaith cyfreithiol er mwyn creu’r angen i dynnu’r atebion i’r farchnad.”

hysbyseb

Er mwyn cynorthwyo gyda'r dasg hon gwahoddodd Sefydliad Solar Impulse sefydliadau eraill, a elwir hefyd yn “alluogwyr systemig”, i ymuno â'r fenter a rhannu eu harferion gorau i symud o weledigaeth drefol i fabwysiadu datrysiadau. Mae'r grwpiau hyn, gan gynnwys Sefydliad Bywyd Gwyllt y Byd, y Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Mentrau Amgylcheddol Lleol (ICLEI), a NetZeroCities Climate, ymhlith eraill, wedi bod yn gweithio ar y gofynion hyn ers blynyddoedd lawer a byddant yn helpu dinasoedd i ddefnyddio atebion o'r Canllaw.

Am Bertrand Piccard
Ysbryd arloesol a llais dylanwadol i annog gweithredu atebion effeithlon. Un o'r rhai cyntaf, mor gynnar â'r 2000au, i ystyried ecoleg trwy lens proffidioldeb, mae Bertrand Piccard yn cael ei ystyried yn arweinydd barn ar themâu arloesi a chynaliadwyedd. Cadeirydd Sefydliad Solar Impulse, mae'n hyrwyddo twf ansoddol trwy ddangos potensial economaidd technolegau glân. Gan wadu abswrdiaeth systemau llygru ac aneffeithlon sy'n dal i gael eu defnyddio'n rhy aml heddiw, mae'n eiriol dros foderneiddio'r fframwaith cyfreithiol er mwyn hwyluso mynediad i'r farchnad ar gyfer atebion effeithlon. Clywir ei lais o fewn y sefydliadau mwyaf, megis y Cenhedloedd Unedig, y Comisiwn Ewropeaidd, Fforwm Economaidd y Byd … ac mae ei ymrwymiad wedi ennill sawl enwebiad iddo, megis Pencampwr y Ddaear, a Llysgennad Ewyllys Da y Cenhedloedd Unedig.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd