Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Hiraeth yr UE am Aer Ffres

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ansawdd aer amgylchynol yn wael mewn llawer o Aelod-wladwriaethau'r UE - er gwaethaf rhwymedigaeth i lywodraethau sicrhau ansawdd aer da i ddinasyddion. Mae'r sefyllfa mor ddifrifol fel bod y Comisiwn ar hyn o bryd yn gweithredu yn erbyn 17 o Wladwriaethau sydd â record gyson o ansawdd aer gwael.

Heddiw, fel rhan o agwedd newydd at y broblem, gofynnir i Fwlgaria, Latfia a Slofenia fynd i’r afael ar frys â mater parhaus sy’n lladd mwy o ddinasyddion na damweiniau traffig ar y ffyrdd bob blwyddyn.

Mae'r broblem yn ymwneud â gronynnau bach o'r enw PM10s, a all achosi problemau anadlu, canser yr ysgyfaint a marwolaeth gynamserol. Mae ansawdd aer gwael yn fygythiad uniongyrchol i ddinasyddion sy'n agored i lygredd o ronynnau mân (PM10), sy'n tarddu o ffynonellau fel traffig ffyrdd, gweithgaredd diwydiannol a gwres domestig. Yn ôl yr ymchwil ddiweddaraf, mae mwyafrif (56%) o Ewropeaid yn credu bod ansawdd aer wedi dirywio yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.

hysbyseb

Yn y gorffennol, mae'r Comisiwn wedi llwyddo i fynd â'r Eidal, Portiwgal, Slofenia a Sweden i'r Llys am fethu â sicrhau ansawdd aer da i ddinasyddion. Ond dim ond yn y gorffennol yr oedd dyfarniadau'r Llys a arweiniodd at y methiant i gydymffurfio â gwerthoedd terfyn ansawdd aer, gan ddarparu ychydig o gymhelliant i Aelod-wladwriaethau weithredu ar ragori yn y dyfodol.

Felly, mae dull newydd yn cael ei gymryd, gan ehangu cwmpas y camau cyfreithiol. Y nod nawr yw annog Aelod-wladwriaethau sydd â phroblemau ansawdd aer parhaus i gymryd camau cyflym, effeithiol ac effeithiol i gadw'r cyfnod o ddiffyg cydymffurfio mor fyr â phosibl. Mae'r Comisiwn yn ymwneud yn benodol ag achosion lle mae diffyg cydymffurfio â chyfraith yr UE wedi para am fwy na 5 mlynedd a rhagwelir y bydd yn parhau yn y dyfodol. O dan gyfraith yr UE, mae'n ofynnol i Aelod-wladwriaethau gymryd yr holl fesurau angenrheidiol i wella ansawdd aer, a sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael ar ffurf cynlluniau ansawdd aer. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gamau cyfreithiol.

Y rhestr lawn o Aelod-wladwriaethau sy'n ymwneud â gormodiannau PM10 yw Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Latfia, Portiwgal, Gwlad Pwyl, Romania, Sweden, Slofacia a Slofenia.

hysbyseb

Mae'r weithred heddiw - llythyrau technegol ychwanegol o rybudd ffurfiol - yn erbyn Bwlgaria, Latfia a Slofenia yn unol â chamau tebyg a gymerwyd yn erbyn Gwlad Belg ym mis Tachwedd 2012, a chyda chamau cyfreithiol sydd ar ddod yn erbyn yr holl Aelod-wladwriaethau eraill sy'n dioddef o lefelau uchel o ronynnau PM10 yn amgylchynol aer.

Mae gronynnau yn yr awyr (PM10) yn bresennol yn bennaf mewn allyriadau llygryddion o ddiwydiant, traffig a gwres domestig. Gallant achosi asthma, problemau cardiofasgwlaidd, canser yr ysgyfaint a marwolaeth gynamserol. Mae Cyfarwyddeb 2008/50 / EC ar ansawdd aer amgylchynol ac aer glanach yn Ewrop yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau gyfyngu ar amlygiad dinasyddion i'r gronynnau hyn. Mae'r ddeddfwriaeth yn gosod gwerthoedd terfyn ar gyfer amlygiad sy'n cwmpasu gwerth crynodiad blynyddol (40 μg / m3), a gwerth crynodiad dyddiol (50 μg / m3) na ddylid mynd y tu hwnt iddo fwy na 35 gwaith mewn blwyddyn galendr.

Ers i'r ddeddfwriaeth ddod i rym yn 2005, nid yw'r gwerthoedd terfyn ar gyfer PM10 wedi'u parchu mewn 17 Aelod-wladwriaeth - AT, BE, BG, CZ, DE, EL, ES, FR, HU, IT, LV, PT, PL, RO , SE, SK a SL.

Roedd gwerthoedd terfyn PM10 i'w cwrdd erbyn 2005 (neu, yn achos Rwmania a Bwlgaria, o'r dyddiad derbyn), er y gallai Aelod-wladwriaethau ofyn i'r Comisiwn estyn yr amser ar gyfer cwrdd â'r safonau tan fis Mehefin 2011. Roedd eithriadau o'r fath yn ddarostyngedig. i nifer o amodau. Yn bwysicaf oll, roedd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau gyflwyno cynllun ansawdd aer yn nodi'r camau lleihau perthnasol yn ystod y cyfnod estyn a dangos eu bod wedi cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau cydymffurfiad erbyn y dyddiad cau estynedig.

Yn flaenorol, roedd achos cyfreithiol yn erbyn Aelod-wladwriaethau yn methu â chydymffurfio â gofynion ansawdd aer yn seiliedig ar dorri Erthygl 13 o'r Gyfarwyddeb, sy'n ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau beidio â mynd y tu hwnt i werthoedd terfyn ar gyfer PM 10. Fodd bynnag, mae'r dull newydd hefyd yn cynnwys Erthygl 23 o'r Gyfarwyddeb , gan herio methiant llawer o Aelod-wladwriaethau i sefydlu cynlluniau ansawdd aer penodol a ddylai nodi mesurau priodol, fel y gellir cadw'r cyfnod rhagori mor fyr â phosibl.

Mae gweithredu deddfwriaeth yr UE yn flaenoriaeth i'r Comisiwn, yn enwedig gan y gall oedi diangen wrth leihau llygryddion niweidiol olygu niwed parhaus i iechyd pobl.

 

Anna van Densky

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

hysbyseb

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd