Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Ymgyrchwyr pysgod yn ennill pleidlais 'taflu' yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Gohebydd yr UE

ENVFISHCAMPAIGN

Cytunwyd ar fesurau newydd i atal 'taflu' (y broses o daflu pysgod diangen, yn aml yn farw neu'n marw, yn ôl i'r môr), ynghyd ag ymrwymiad i adfer stociau pysgod i lefelau cynaliadwy, mewn sesiwn lawn o Senedd Ewrop yn Strasbwrg. heddiw.

hysbyseb

Galwodd ymgyrch dan arweiniad y cogydd teledu Hugh Fearnley-Whittingstall, sydd wedi cyflwyno deiseb o dros 800,000 o lofnodion i ASEau, am ddiwygio’r CFP (Polisi Pysgodfeydd Cyffredin) o ddifrif a ddaeth â thaflu i ben a gwneud pysgota Ewropeaidd yn gynaliadwy.

Dywedodd Linda McAvan ASE, sy'n siarad dros yr holl ASEau Llafur ar bysgota, "roedd pob ASE Llafur yn cefnogi newidiadau heddiw. Rydyn ni wrth ein boddau."

"Amcangyfrifir bod dros filiwn o dunelli o bysgod a daflwyd wedi cael eu gadael yn ôl i'n moroedd, sy'n realiti syfrdanol a gwastraffus," meddai.

hysbyseb

"Gyda dros 60% o'r stociau pysgod yn cael eu gorbysgota, mae perygl gwirioneddol y bydd faint o bysgod sydd ar gael ar gyfer y byrddau cinio yn cael ei ddisbyddu yn y dyfodol agos.

"Does ryfedd fod dinasyddion Ewropeaidd eisiau gweld newid go iawn yn y ffordd rydyn ni'n rheoli ein pysgodfeydd. Gyda lwc, mae'r bleidlais heddiw yn golygu y gallwn ni nawr gyflawni'r newid hwnnw.

"Nawr mae angen i lywodraethau'r UE ategu'r newidiadau y gwnaethon ni gytuno arnyn nhw. Y bleidlais hon yw'r cam cyntaf tuag at gael polisi pysgodfeydd Ewropeaidd newydd, cynaliadwy," meddai.

Mae'r bleidlais heddiw yn nodi dechrau cyfnod o drafodaethau rhwng ASEau a Gweinidogion o 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn y Cyngor Ewropeaidd. Disgwylir cymeradwyaeth derfynol y polisi pysgodfeydd newydd yn ddiweddarach eleni

Am y tro cyntaf yn hanes y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, mae ASEau yn Senedd Ewrop bellach â llais cyfartal â Gweinidogion y Llywodraeth yn y Cyngor ar bolisi pysgodfeydd

 

Anna van Densky

Newid yn yr hinsawdd

Mae Is-lywydd Gweithredol Timmermans yn cynnal Deialog Newid Hinsawdd Lefel Uchel gyda Thwrci

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans Weinidog Amgylchedd a Threfoli Twrci Murat Kurum ym Mrwsel am ddeialog lefel uchel ar newid yn yr hinsawdd. Profodd yr UE a Thwrci effeithiau eithafol newid yn yr hinsawdd yn ystod yr haf, ar ffurf tanau gwyllt a llifogydd. Mae Twrci hefyd wedi gweld yr achos mwyaf erioed o 'snot môr' ym Môr Marmara - gordyfiant o algâu microsgopig a achosir gan lygredd dŵr a newid yn yr hinsawdd. Yn sgil y digwyddiadau hyn a achoswyd gan newid yn yr hinsawdd, bu Twrci a’r UE yn trafod meysydd lle gallent hyrwyddo eu cydweithrediad yn yr hinsawdd, wrth geisio cyflawni nodau Cytundeb Paris. Cyfnewidiodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans a’r Gweinidog Kurum farn ar gamau brys sydd eu hangen i gau’r bwlch rhwng yr hyn sydd ei angen a’r hyn sy’n cael ei wneud o ran torri allyriadau i lawr i sero-net erbyn canol y ganrif, a thrwy hynny gadw’r nod 1.5 ° C. o Gytundeb Paris o fewn cyrraedd. Fe wnaethant drafod polisïau prisio carbon fel maes o ddiddordeb cyffredin, gan ystyried sefydlu System Masnachu Allyriadau yn Nhwrci sydd ar ddod a diwygio System Masnachu Allyriadau’r UE. Roedd addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn ymddangos yn uchel ar yr agenda ynghyd ag atebion ar sail natur i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Gallwch wylio eu sylwadau cyffredin yn y wasg yma. Mwy o wybodaeth am y Deialog Lefel Uchel yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

Methan

Datganiad i'r wasg o'r UE-UD ar yr Addewid Methan Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae’r Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau wedi cyhoeddi’r Addewid Methan Byd-eang, menter i leihau allyriadau methan byd-eang i’w lansio yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP 26) ym mis Tachwedd yn Glasgow. Anogodd yr Arlywydd Biden ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen wledydd yn y Fforwm Economïau Mawr ar Ynni a’r Hinsawdd (MEF) dan arweiniad yr Unol Daleithiau i ymuno â’r Addewid a chroesawu’r rhai sydd eisoes wedi nodi eu cefnogaeth.

Mae methan yn nwy tŷ gwydr cryf ac, yn ôl adroddiad diweddaraf y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd, mae'n cyfrif am oddeutu hanner y codiad net 1.0 gradd Celsius mewn tymheredd cyfartalog byd-eang ers yr oes cyn-ddiwydiannol. Mae lleihau allyriadau methan yn gyflym yn ategu gweithredu ar garbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill, ac fe'i hystyrir fel y strategaeth unigol fwyaf effeithiol i leihau cynhesu byd-eang yn y tymor agos a chadw'r nod o gyfyngu cynhesu i 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd. 

Mae gwledydd sy'n ymuno â'r Addewid Methan Byd-eang yn ymrwymo i nod ar y cyd o leihau allyriadau methan byd-eang o leiaf 30% o lefelau 2020 erbyn 2030 a symud tuag at ddefnyddio'r fethodolegau rhestr eiddo gorau sydd ar gael i feintioli allyriadau methan, gan ganolbwyntio'n benodol ar ffynonellau allyriadau uchel. Byddai cyflawni'r Addewid yn lleihau cynhesu o leiaf 0.2 gradd Celsius erbyn 2050. Mae gan wledydd broffiliau allyriadau methan amrywiol a photensial i leihau, ond gall pob un gyfrannu at gyflawni'r nod byd-eang ar y cyd trwy leihau methan domestig ychwanegol a chamau cydweithredol rhyngwladol. Mae prif ffynonellau allyriadau methan yn cynnwys olew a nwy, glo, amaethyddiaeth a safleoedd tirlenwi. Mae gan y sectorau hyn wahanol fannau cychwyn a photensial amrywiol ar gyfer lleihau methan tymor byr gyda'r potensial mwyaf ar gyfer lliniaru wedi'i dargedu erbyn 2030 yn y sector ynni. 

hysbyseb

Mae atal methan yn sicrhau buddion pwysig ychwanegol, gan gynnwys gwell iechyd y cyhoedd a chynhyrchedd amaethyddol. Yn ôl yr Asesiad Methan Byd-eang o’r Glymblaid Hinsawdd ac Aer Glân (CCAC) a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP), gall cyflawni nod 2030 atal dros 200,000 o farwolaethau cynamserol, cannoedd ar filoedd o ymweliadau ag ystafelloedd brys sy’n gysylltiedig ag asthma, a throsodd. 20 miliwn o dunelli o golledion cnwd y flwyddyn erbyn 2030 trwy leihau llygredd osôn ar y ddaear a achosir yn rhannol gan fethan. 

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac wyth gwlad eisoes wedi nodi eu cefnogaeth i'r Addewid Methan Byd-eang. Mae'r gwledydd hyn yn cynnwys chwech o'r 15 allyrrydd methan gorau yn fyd-eang a gyda'i gilydd maent yn cyfrif am dros un rhan o bump o allyriadau methan byd-eang a bron i hanner yr economi fyd-eang.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn cymryd camau i leihau ei allyriadau methan ers bron i dri degawd. Helpodd strategaeth y Comisiwn Ewropeaidd a fabwysiadwyd ym 1996 i leihau allyriadau methan o safleoedd tirlenwi bron i hanner. O dan Fargen Werdd Ewrop, ac i gefnogi ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd i niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd strategaeth ym mis Hydref 2020 i leihau allyriadau methan ym mhob sector allweddol sy'n ymwneud ag ynni, amaethyddiaeth a gwastraff. Mae lleihau allyriadau methan yn y degawd presennol yn rhan bwysig o uchelgais yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% erbyn 2030. Eleni, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig deddfwriaeth i fesur, adrodd a gwirio allyriadau methan. , rhoi cyfyngiadau ar fentro a ffaglu, a gosod gofynion i ganfod gollyngiadau, a'u hatgyweirio. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn gweithio i gyflymu'r broses o ddefnyddio technolegau lliniaru trwy ddefnyddio 'ffermio carbon' yn ehangach yn Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd a thrwy eu Cynlluniau Strategol Polisi Amaethyddol Cyffredin, ac i hyrwyddo cynhyrchu biomethan o wastraff a gweddillion amaethyddol. Yn olaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) i sefydlu Arsyllfa Allyriadau Methan Rhyngwladol (IMEO) annibynnol i fynd i'r afael â'r bwlch data byd-eang a thryloywder yn y maes hwn, gan gynnwys trwy gyfraniad ariannol. Bydd IMEO yn chwarae rhan bwysig wrth greu sylfaen wyddonol gadarn ar gyfer cyfrifiadau allyriadau methan a chyflawni'r Addewid Methan Byd-eang yn hyn o beth.

hysbyseb

Mae'r Unol Daleithiau yn mynd ar drywydd gostyngiadau methan sylweddol ar sawl ffrynt. Mewn ymateb i Orchymyn Gweithredol a gyhoeddodd yr Arlywydd Biden ar ddiwrnod cyntaf ei Arlywyddiaeth, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA) yn lledaenu rheoliadau newydd i gwtogi ar allyriadau methan o'r diwydiant olew a nwy. Ochr yn ochr, mae'r EPA wedi cymryd camau i weithredu safonau llygredd cryfach ar gyfer safleoedd tirlenwi ac mae Gweinyddiaeth Deunyddiau Peryglus a Diogelwch Piblinell yr Adran Drafnidiaeth yn parhau i gymryd camau a fydd yn lleihau gollyngiadau methan o biblinellau a chyfleusterau cysylltiedig. Ar anogaeth y Llywydd ac mewn partneriaeth â ffermwyr a rhedwyr yr UD, mae Adran Amaeth yr UD yn gweithio i ehangu mabwysiadu arferion amaethyddiaeth craff ar yr hinsawdd yn sylweddol a fydd yn lleihau allyriadau methan o ffynonellau amaeth allweddol trwy gymell defnyddio systemau rheoli tail gwell. , treulwyr anaerobig, porthiant da byw newydd, compostio ac arferion eraill. Mae Cyngres yr UD yn ystyried cyllid atodol a fyddai’n cefnogi llawer o’r ymdrechion hyn. Ymhlith y cynigion gerbron y Gyngres, er enghraifft, mae menter fawr i blygio ac adfer ffynhonnau a mwyngloddiau olew, nwy a glo amddifad a segur, a fyddai’n lleihau allyriadau methan yn sylweddol. Yn ogystal, mae'r Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi ymdrechion lliniaru methan rhyngwladol cydweithredol, yn enwedig trwy ei arweinyddiaeth o'r Fenter Methan Byd-eang a CCAC.

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac wyth gwlad eisoes wedi nodi eu cefnogaeth i'r Addewid Methan Byd-eang:

  • Yr Ariannin
  • ghana
  • Indonesia
  • Irac
  • Yr Eidal
  • Mecsico
  • Deyrnas Unedig
  • Unol Daleithiau

Bydd yr Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd a chefnogwyr cynnar eraill yn parhau i ymrestru gwledydd ychwanegol i ymuno â'r Addewid Methan Byd-eang hyd nes y caiff ei lansio'n ffurfiol yn COP 26.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd