Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae Oettinger yn Croesawu Diogelwch Cynhyrchu Nwy ac Olew

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Brwsel

ENVGASOIL

"Rwy'n croesawu'r cam mawr hwn i wella diogelwch cynhyrchu olew a nwy ar y môr yn yr UE. Mae damweiniau yn y gorffennol wedi dangos y canlyniadau dinistriol pan aiff pethau'n anghywir o'i le ar y môr ', - Günther Oettinger, Comisiynydd Ynni'r UE.
Gwnaeth 'damweiniau agos' diweddar yn nyfroedd yr UE ein hatgoffa o'r angen am drefn ddiogelwch lem. Bydd y rheolau hyn yn sicrhau y bydd y safonau diogelwch uchaf sydd eisoes ar waith yn bennaf mewn rhai Aelod-wladwriaethau yn cael eu dilyn ar bob platfform olew a nwy ledled Ewrop. Ar ben hynny, bydd y gyfraith newydd yn sicrhau ein bod yn ymateb yn effeithiol ac yn brydlon pe bai damwain ac yn lleihau'r difrod posibl i'r amgylchedd a bywoliaethau cymunedau arfordirol. "

hysbyseb

Yn dilyn y ddamwain "Deepwater Horizon" yng Ngwlff Mecsico yn yr UD ym mis Mai 2010, adolygodd y Comisiwn fframweithiau diogelwch presennol yr Aelod-wladwriaethau ar gyfer gweithrediadau alltraeth a chynigiodd ddeddfwriaeth newydd i warantu bod safonau diogelwch, iechyd ac amgylcheddol uchaf y byd yn berthnasol ym mhobman yn yr UE.

Heddiw, daeth Senedd Ewrop a’r Cyngor i gytundeb gwleidyddol ar gynnig deddfwriaethol y Comisiwn ar ddiogelwch gweithrediadau olew a nwy yn yr UE. Disgwylir i Senedd a Chyngor Ewrop gymeradwyo'r ddeddfwriaeth yn ffurfiol yn ystod y misoedd nesaf. Prif elfennau'r gyfarwyddeb y cytunwyd arni yw'r canlynol:

Trwyddedu. Mae'r Gyfarwyddeb yn cyflwyno rheolau clir ar gyfer atal ac ymateb damwain fawr yn effeithiol. Bydd yn rhaid i'r awdurdod trwyddedu yn yr Aelod-wladwriaethau sicrhau mai dim ond gweithredwyr sydd â galluoedd technegol ac ariannol profedig sy'n angenrheidiol i sicrhau diogelwch gweithgareddau alltraeth a diogelu'r amgylchedd sy'n cael archwilio a chynhyrchu olew a nwy yn nyfroedd yr UE. Rhagwelir cyfranogiad y cyhoedd cyn dechrau ymgyrchoedd drilio archwiliadol mewn ardaloedd na chawsant eu cyflawni o'r blaen.
Bydd awdurdodau cymwys cenedlaethol annibynnol sy'n gyfrifol am ddiogelwch gosodiadau yn gwirio'r darpariaethau ar gyfer diogelwch, diogelu'r amgylchedd a pharodrwydd brys rigiau a llwyfannau a'r gweithrediadau a wneir arnynt. Os nad yw cwmnïau'n parchu'r safonau gofynnol, bydd Aelod-wladwriaethau'n cymryd camau gorfodi a / neu'n gosod cosbau; yn y pen draw, bydd yn rhaid i weithredwyr atal y gweithrediadau drilio neu gynhyrchu.
Cynllunio brys ex ante gorfodol. Bydd yn rhaid i gwmnïau baratoi adroddiad ar beryglon mawr i'w gosod, yn cynnwys asesiad risg unigol a mesurau rheoli risg a chynllun ymateb brys cyn i'r archwiliad neu'r cynhyrchiad ddechrau. Bydd angen cyflwyno'r cynlluniau hyn i awdurdodau cenedlaethol a fydd yn rhoi sêl bendith.
Gwirwyr annibynnol. Mae angen i atebion technegol a gyflwynir gan y gweithredwr gael eu gwirio gan ddilyswr annibynnol cyn ac ar ôl i'r gosodiad gael ei weithredu.
Tryloywder. Bydd gwybodaeth gymharol ar gael i ddinasyddion am safonau perfformiad y diwydiant a gweithgareddau'r awdurdodau cymwys cenedlaethol. Cyhoeddir hwn ar eu gwefannau. Bydd cyfrinachedd chwythwyr chwiban yn cael ei amddiffyn. Gofynnir i weithredwyr sydd wedi'u cofrestru mewn Aelod-wladwriaethau gyflwyno adroddiadau am ddamweiniau mawr y buont yn ymwneud â hwy dramor er mwyn galluogi astudio gwersi diogelwch allweddol.
Ymateb Brys. Bydd cwmnïau'n paratoi cynlluniau ymateb brys yn seiliedig ar eu hasesiadau risg rig neu blatfform ac yn cadw adnoddau wrth law i allu eu rhoi ar waith pan fydd angen. Yn yr un modd, bydd Aelod-wladwriaethau'n ystyried y cynlluniau hyn yn llawn pan fyddant yn llunio cynlluniau argyfwng cenedlaethol. Bydd y cynlluniau ac awdurdodau cenedlaethol yn profi'r cynlluniau o bryd i'w gilydd.
Rhwymedigaethau. Bydd cwmnïau olew a nwy yn gwbl atebol am iawndal amgylcheddol a achosir i'r rhywogaethau morol gwarchodedig a chynefinoedd naturiol. Ar gyfer difrod i ddyfroedd, bydd y parth daearyddol yn cael ei ymestyn i gwmpasu holl ddyfroedd morol yr UE gan gynnwys y parth economaidd unigryw (tua 370 km o'r arfordir) a'r silff gyfandirol lle mae'r Aelod-wladwriaeth arfordirol yn arfer awdurdodaeth. Ar gyfer difrod dŵr, mae fframwaith cyfreithiol presennol yr UE ar gyfer atebolrwydd amgylcheddol wedi'i gyfyngu i ddyfroedd tiriogaethol (tua 22 km ar y môr).
Grŵp Awdurdodau Ar y Môr yr UE. Bydd arolygwyr alltraeth Aelod-wladwriaethau yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod arferion gorau yn cael eu rhannu'n effeithiol a chyfrannu at ddatblygu a gwella safonau diogelwch.
Rhyngwladol. Bydd y Comisiwn yn gweithio gyda'i bartneriaid rhyngwladol i hyrwyddo gweithrediad y safonau diogelwch uchaf ledled y byd. Disgwylir i weithredwyr sy'n gweithio yn yr UE ddangos eu bod yn defnyddio'r un polisïau ar gyfer atal damweiniau mawr dramor ag y maent yn berthnasol yn eu gweithrediadau UE.

hysbyseb

 

Anna van Densky

Yr amgylchedd

Mae twll osôn Hemisffer y De yn rhagori ar faint Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yn cadw llygad barcud ar ranbarth yr Antarctig i fonitro datblygiad twll osôn eleni dros Begwn y De, sydd bellach wedi cyrraedd cryn dipyn yn fwy nag Antarctica. Ar ôl cychwyn eithaf safonol, mae twll osôn 2021 wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac mae bellach yn fwy na 75% o dyllau osôn ar y cam hwnnw yn y tymor er 1979.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro datblygiad twll osôn yr Antarctig eleni yn agos. Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Cadw'r Haen Osôn (16 Medi) Rhoddir diweddariad statws cyntaf i CAMS ar y twll stratosfferig sy'n ymddangos bob blwyddyn yn ystod gwanwyn Awstralia, a'r haen osôn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag priodweddau niweidiol heulwen. Gweithredir CAMS gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gydag arian gan yr UE.

Dywedodd Vincent-Henri Peuch, cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus: “Eleni, datblygodd y twll osôn yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r tymor. Mae'n ymddangos yn eithaf tebyg i'r llynedd, nad oedd hefyd yn wirioneddol eithriadol ym mis Medi, ond yna trodd yn un o'r tyllau osôn hiraf yn ein cofnod data yn ddiweddarach yn y tymor. Nawr mae ein rhagolygon yn dangos bod twll eleni wedi esblygu i fod yn un ychydig yn fwy na'r arfer. Mae'r fortecs yn eithaf sefydlog ac mae'r tymereddau stratosfferig hyd yn oed yn is na'r llynedd. Rydym yn edrych ar dwll osôn eithaf mawr a allai fod yn ddwfn hefyd. ”

Monitro gweithredol CAMS o'r haen osôn yn defnyddio modelu cyfrifiadurol mewn cyfuniad ag arsylwadau lloeren mewn ffordd debyg i ragolygon y tywydd er mwyn darparu darlun tri dimensiwn cynhwysfawr o gyflwr y twll osôn. Ar gyfer hynny, mae CAMS i bob pwrpas yn cyfuno gwahanol ddarnau o wybodaeth sydd ar gael. Mae un rhan o'r dadansoddiad yn cynnwys arsylwadau o gyfanswm colofn osôn o fesuriadau yn rhan uwchfioled-weladwy'r sbectrwm solar. Mae'r arsylwadau hyn o ansawdd uchel iawn ond nid ydynt ar gael yn y rhanbarth sy'n dal i fod yn y noson begynol. Cynhwysir set wahanol o arsylwadau, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am strwythur fertigol yr haen osôn, ond sydd â gorchudd llorweddol cyfyngedig. Trwy gyfuno pum ffynhonnell wahanol yn gyfan gwbl a'u dwyn ynghyd gan ddefnyddio ei fodel rhifiadol soffistigedig, gall CAMS ddarparu darlun manwl o'r dosbarthiad osôn gyda chyfanswm colofn, proffil a dynameg gyson. Mwy o wybodaeth mewn datganiad i'r wasg ynghlwm.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i gweithredu mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill. Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain. Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Llifogydd

Un person yn dal ar goll ar ôl llifogydd yn ne Ffrainc

cyhoeddwyd

on

By

Chwythiad gwynt, cenllysg a glaw yn Rodilhan, Gard, Ffrainc Medi 14, 2021, yn y cydio sgrin hon a gafwyd o fideo cyfryngau cymdeithasol. @ YLONA91 / trwy REUTERS

Adroddwyd bod un person ar goll o hyd ddydd Mawrth (14 Medi) ar ôl i law trwm daro rhanbarth y Gard yn ne Ffrainc, meddai’r Gweinidog Mewnol Gerald Darmanin, a ymwelodd â’r ardal, ysgrifennu Dominique Vidalon a Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Mae pobl eraill yr adroddwyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod, meddai awdurdodau lleol.

"Mae tua 60 o bentrefi wedi cael eu taro'n rhannol", meddai Darmanin ar BFM TV.

hysbyseb

“Mae sefyllfa’r tywydd wedi gwella ers canol y prynhawn ond bydd yn gwaethygu eto dros nos,” meddai swyddog y rhanbarth mewn datganiad, gan ychwanegu y byddai ysgolion yr ardal ar gau ddydd Mercher (15 Medi).

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd