Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Gweithredu yn yr Hinsawdd: Helpu y frwydr Môr Tawel yn erbyn newid yn yr hinsawdd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

150px-Pacific_Islands_Forum_Logo.svgBydd y Comisiynydd Gweithredu Hinsawdd Connie Hedegaard yn cynrychioli’r Undeb Ewropeaidd yng nghyfarfod blynyddol Fforwm Ynysoedd y Môr Tawel (PIF) yn Majuro, Ynysoedd Marshall, ar 3-5 Medi. Mae cyfarfod eleni yn canolbwyntio ar ymateb rhanbarth y Môr Tawel i newid yn yr hinsawdd. Bydd hefyd yn ymweld â Manila i gael sgyrsiau gyda chynrychiolwyr llywodraeth Philippines a Banc Datblygu Asiaidd ar 6 Medi.

Dywedodd y Comisiynydd Hedegaard: "Fy uchelgais yw gwneud yr Undeb Ewropeaidd a rhanbarth y Môr Tawel yn bartneriaid wrth hyrwyddo'r agenda newid yn yr hinsawdd fyd-eang. Gall rhanbarth y Môr Tawel ddibynnu ar gydweithrediad ac uchelgais hinsawdd Ewrop. Rydym yn cyfrif ar ranbarth y Môr Tawel i'n helpu i ddod â phawb economïau mawr eraill ar fwrdd trefn hinsawdd uchelgeisiol yn y dyfodol sydd i'w chwblhau yn 2015. Nid oes amser i golli os ydym am osgoi bod trychinebau dinistriol sy'n cael eu gyrru gan yr hinsawdd yn dod yn arferol newydd ''

Fforwm Ynysoedd y Môr Tawel (PIF)

hysbyseb

Y PIF, a sefydlwyd ym 1971, yw prif sefydliad polisi gwleidyddol ac economaidd rhanbarth y Môr Tawel. Ei genhadaeth ffurfiol yw cryfhau cydweithredu ac integreiddio rhanbarthol, ac mae hefyd yn gweithredu fel corff rhyng-lywodraethol. Mae PIF yn cynnwys 16 aelod-wladwriaeth: 14 o wledydd Ynysoedd y Môr Tawel, ynghyd ag Awstralia a Seland Newydd.

Mae gan gyfarfod Fforwm Ynysoedd y Môr Tawel (PIF) eleni y teitl 'Ymateb Marshalling the Pacific i'r Her Hinsawdd.'

Fel cenedl letyol, mae Ynysoedd Marshall eisiau i'r cyfarfod lansio 'Datganiad Majuro ar gyfer Arweinyddiaeth Hinsawdd' gyda'r nod o roi momentwm newydd i frwydr y rhanbarth yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae arweinwyr y Môr Tawel wedi nodi newid yn yr hinsawdd fel y bygythiad mwyaf i'r rhanbarth. Mae ynysoedd isel y Môr Tawel yn arbennig o agored i gynnydd yn lefel y môr a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal, y gwanwyn hwn datganodd Ynysoedd Marshall gyflwr trychineb yn ei ynysoedd gogleddol oherwydd effeithiau sychder ar fai ar newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Yn ogystal â chymryd rhan yng nghyfarfod ffurfiol y PIF, bydd y Comisiynydd Hedegaard yn cyfarfod yn ddwyochrog â sawl arweinydd ynys y Môr Tawel. Bydd y cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar effeithiau newid yn yr hinsawdd yn y rhanbarth yn ogystal ag ar gynnydd mewn trafodaethau rhyngwladol tuag at gwblhau cytundeb hinsawdd rhyngwladol newydd yn 2015 a chynyddu gweithredu hinsawdd byd-eang cyn 2020.

Philippines

Mae Philippines yn un o sylfaenwyr Cymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN). Yn y trafodaethau rhyngwladol ar yr hinsawdd, mae'n perthyn i'r grŵp o Wledydd sy'n Datblygu Fel Meddwl.

Yn rhaglen Manila, bydd rhaglen Hedegaard yn cynnwys cyfarfodydd gyda’r Arlywydd Benigno Aquino, gyda chynrychiolwyr Comisiwn Newid Hinsawdd Philippines, a chyda rheolaeth Banc Datblygu Asiaidd. Bydd hefyd yn cael cyfarfod cinio gyda chynrychiolwyr cymdeithas sifil Philippine.

Mae Philippines yn arbennig o agored i dywydd eithafol mwy difrifol ac aml - mae Banc y Byd wedi rhybuddio sut mae newid yn yr hinsawdd yn dod yn frêc ar ddatblygiad ac yn rhwystr i ddileu tlodi ledled y byd. Mae ei adroddiad diweddar Cael gafael ar newid yn yr hinsawdd yn Ynysoedd y Philipinau yn nodi mai'r wlad yw'r drydedd genedl fwyaf agored i niwed ar y Ddaear i ddigwyddiadau eithafol sy'n gysylltiedig â'r tywydd a chodiad yn lefel y môr.

Cefnogaeth yr UE i ranbarth y Môr Tawel

Yr UE a'i Aelod-wladwriaethau yw'r rhoddwr mwyaf ledled y byd a'r ail yn rhanbarth y Môr Tawel, ar ôl Awstralia. Amcangyfrifir bod cydweithrediad datblygu’r UE â gwledydd Môr Tawel ACP (Grŵp Gwladwriaethau Affrica, Caribïaidd a Môr Tawel) ac OCTs (gwledydd a thiriogaethau tramor) a reolir gan y Comisiwn yn € 750 miliwn ar gyfer 2008-2013. Mae cymorth yr UE yn ariannu rhaglenni cymorth dwyochrog yn ogystal â rhaglenni rhanbarthol a reolir gan Sefydliadau Rhanbarthol y Môr Tawel.

Mae gan yr UE a rhanbarth y Môr Tawel bartneriaeth hirsefydlog a diddordeb a rennir o ran newid yn yr hinsawdd, amddiffyn y môr a materion byd-eang eraill. Mae cydweithredu ar newid yn yr hinsawdd wrth wraidd partneriaeth UE-Môr Tawel. Ers i'r UE a'r PIF fabwysiadu Datganiad ar y Cyd ar Newid Hinsawdd yn 2008, mae cydweithrediad yr UE-Môr Tawel ar newid yn yr hinsawdd wedi cynyddu'n sylweddol, yn wleidyddol ac yn ariannol. Mae'r Bartneriaeth Datblygu UE-Môr Tawel wedi'i hadnewyddu, a nodwyd y llynedd gan y Comisiwn ac Uchel Gynrychiolydd yr UE ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, yn darparu'r fframwaith ar gyfer hyrwyddo cydweithredu a chydlynu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Yn ogystal ag adnoddau ar gyfer datblygu a newid yn yr hinsawdd a ddyrannwyd i ddechrau i wledydd ACP y Môr Tawel am y cyfnod 2008-2013, mae'r UE wedi sicrhau bod pecyn ariannol o € 110 miliwn ar gael mewn adnoddau pellach sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd a ymrwymwyd gan y Comisiwn er 2008. Pob un yn fach mae taleithiau sy'n datblygu ynysoedd yn y Môr Tawel yn elwa o gefnogaeth ariannol a thechnegol o fenter Cynghrair Newid Hinsawdd Byd-eang yr UE (GCCA), naill ai'n uniongyrchol trwy raglenni gwlad neu'n anuniongyrchol trwy ei raglenni rhanbarthol Môr Tawel.

Cefnogaeth yr UE i Asia

Mae'r UE yn cefnogi gweithredu yn yr hinsawdd gan wledydd Asiaidd, gan gynnwys Ynysoedd y Philipinau, trwy sawl sianel wahanol. Mae'r rhain yn cynnwys Cyfleuster Buddsoddi Asia'r Comisiwn Ewropeaidd, sydd eisoes â gwerth tua € 3 biliwn o brosiectau sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd ar y gweill a bydd yn cael ei ehangu'n sylweddol dros y saith mlynedd nesaf; cyfraniadau i'r Banc Datblygu Asiaidd; cefnogaeth i ASEAN, lle bydd yr UE yn adeiladu ar brofiad hyd yma wrth ddatblygu ei raglen ranbarthol newydd ar gyfer 2014-2020; a rhaglen SWITCH-Asia i gefnogi cynhyrchu a defnyddio cynaliadwy yn y rhanbarth.

Yr amgylchedd

Ymladd yn erbyn llygredd morol: Ymgyrch #EUBeachCleanup 2021

cyhoeddwyd

on

Wedi'i lansio'n swyddogol ar 18 Awst, aeth y Ymgyrch 2021 yr #EUBeachCleanup cyrraedd uchafbwynt ar 18 Medi ar Ddiwrnod Glanhau Arfordirol y Byd. Ers mis Mehefin, mae camau glanhau wedi'u trefnu mewn gwledydd arfordirol a gwledydd daear ledled y byd, a byddant yn parhau tan ddiwedd mis Hydref.

Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (llun): “Mae ein gweithredoedd yn effeithio ar ein cefnforoedd. Ein dewis ni yw: naill ai rydyn ni'n parhau i lygru ein cefnfor gyda sbwriel morol, neu rydyn ni'n gweithredu ac yn glanhau ein moroedd. Mae #EUBeachCleanup yn weithred unigol a chyfunol wych gan wirfoddolwyr ledled y byd i gadw traethau'n lân ac amddiffyn bywyd morol. Mae ei angen, mae'n fater brys, gall pawb gyfrannu at adfer ein planed. "

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae adfer bioamrywiaeth, amddiffyn y cefnfor a grymuso dinasyddion i gyd yn uchel ar agenda’r UE. Gwir bwer #EUBeachCleanup yw ei fod yn dod â'r rhain i gyd at ei gilydd ac yn ennill sylw ledled y byd. Mae'n ymwneud â cherdded y sgwrs a throi'r Fargen Werdd Ewropeaidd yn weithred las fyd-eang. Ymunwch â ni. Gyda'n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth. ”

hysbyseb

Bob blwyddyn, mae miliynau o dunelli o sbwriel yn gorffen yn y môr gydag effaith uniongyrchol a marwol ar fywyd gwyllt. Mae llygredd morol yn cychwyn ar dir ac mae'n un o brif ysgogwyr disbyddu bioamrywiaeth forol. Dyma pam ers 2017 mae'r UE wedi trefnu'r ymgyrch #EUBeachCleanup flynyddol - codi ymwybyddiaeth fyd-eang sy'n gwneud galwad gref i weithredu bob blwyddyn, gan adeiladu momentwm ar gyfer mabwysiadu mesur uchelgeisiol i amddiffyn y cefnfor ar lefel ryngwladol. Daw rhifyn eleni cyn 15fed Cynhadledd y Partïon i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD COP15) ym mis Hydref ac ar ôl y Deddfwriaeth yr UE ar blastigau un defnydd daeth i rym ym mis Gorffennaf. Mae mwy o wybodaeth yn hyn eitem newyddion.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr amgylchedd

Mae twll osôn Hemisffer y De yn rhagori ar faint Antarctica

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yn cadw llygad barcud ar ranbarth yr Antarctig i fonitro datblygiad twll osôn eleni dros Begwn y De, sydd bellach wedi cyrraedd cryn dipyn yn fwy nag Antarctica. Ar ôl cychwyn eithaf safonol, mae twll osôn 2021 wedi tyfu'n sylweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf ac mae bellach yn fwy na 75% o dyllau osôn ar y cam hwnnw yn y tymor er 1979.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro datblygiad twll osôn yr Antarctig eleni yn agos. Ar y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Cadw'r Haen Osôn (16 Medi) Rhoddir diweddariad statws cyntaf i CAMS ar y twll stratosfferig sy'n ymddangos bob blwyddyn yn ystod gwanwyn Awstralia, a'r haen osôn sy'n amddiffyn y Ddaear rhag priodweddau niweidiol heulwen. Gweithredir CAMS gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gydag arian gan yr UE.

Dywedodd Vincent-Henri Peuch, cyfarwyddwr Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus: “Eleni, datblygodd y twll osôn yn ôl y disgwyl ar ddechrau’r tymor. Mae'n ymddangos yn eithaf tebyg i'r llynedd, nad oedd hefyd yn wirioneddol eithriadol ym mis Medi, ond yna trodd yn un o'r tyllau osôn hiraf yn ein cofnod data yn ddiweddarach yn y tymor. Nawr mae ein rhagolygon yn dangos bod twll eleni wedi esblygu i fod yn un ychydig yn fwy na'r arfer. Mae'r fortecs yn eithaf sefydlog ac mae'r tymereddau stratosfferig hyd yn oed yn is na'r llynedd. Rydym yn edrych ar dwll osôn eithaf mawr a allai fod yn ddwfn hefyd. ”

Monitro gweithredol CAMS o'r haen osôn yn defnyddio modelu cyfrifiadurol mewn cyfuniad ag arsylwadau lloeren mewn ffordd debyg i ragolygon y tywydd er mwyn darparu darlun tri dimensiwn cynhwysfawr o gyflwr y twll osôn. Ar gyfer hynny, mae CAMS i bob pwrpas yn cyfuno gwahanol ddarnau o wybodaeth sydd ar gael. Mae un rhan o'r dadansoddiad yn cynnwys arsylwadau o gyfanswm colofn osôn o fesuriadau yn rhan uwchfioled-weladwy'r sbectrwm solar. Mae'r arsylwadau hyn o ansawdd uchel iawn ond nid ydynt ar gael yn y rhanbarth sy'n dal i fod yn y noson begynol. Cynhwysir set wahanol o arsylwadau, sy'n darparu gwybodaeth hanfodol am strwythur fertigol yr haen osôn, ond sydd â gorchudd llorweddol cyfyngedig. Trwy gyfuno pum ffynhonnell wahanol yn gyfan gwbl a'u dwyn ynghyd gan ddefnyddio ei fodel rhifiadol soffistigedig, gall CAMS ddarparu darlun manwl o'r dosbarthiad osôn gyda chyfanswm colofn, proffil a dynameg gyson. Mwy o wybodaeth mewn datganiad i'r wasg ynghlwm.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i gweithredu mewn partneriaeth â'r aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill. Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain. Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd