Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Yr Amgylchedd: Camau newydd yr UE i warchod bioamrywiaeth yn erbyn rhywogaethau ymledol problemus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delwedd_xlargeHeddiw, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ddeddfwriaeth newydd i atal a rheoli'r bygythiad sy'n tyfu'n gyflym o rywogaethau ymledol. Ar hyn o bryd mae mwy na 12,000 o rywogaethau yn Ewrop sy'n estron i'r amgylchedd naturiol. Mae tua 15% o'r rhain yn ymledol ac maent yn tyfu'n gyflym mewn nifer.

Mae'r cynnig wedi'i ddylunio i ymateb i broblemau cynyddol a achosir gan y rhywogaethau estron goresgynnol hyn, sy'n cynnwys:

  1. Problem economaidd: Mae rhywogaethau estron ymledol yn achosi difrod sy'n werth o leiaf EUR 12 biliwn bob blwyddyn yn Ewrop, trwy beryglon i iechyd pobl (ee mosgito cornet a theigr Asiaidd, y gall eu heffeithiau fod yn angheuol), difrod i seilwaith (ee adeiladau niweidiol i glymog Japan) ) a cholledion cynnyrch mewn amaethyddiaeth (ee y coypu, sy'n niweidio cnydau);
  2. Problem ecolegol: Gall rhywogaethau estron goresgynnol niweidio ecosystemau'n ddifrifol ac achosi difodiant rhywogaethau sydd eu hangen i gynnal cydbwysedd ein hamgylchedd naturiol. Er enghraifft, mae ceirios du yn aflonyddu'n ddifrifol ar ecosystemau coedwig ac mae gwiwerod llwyd yn trechu gwiwerod coch. Ar ôl colli cynefin, rhywogaethau estron goresgynnol yw'r ail achos mwyaf o golli bioamrywiaeth yn y byd;
  3. Problem bolisi: Mae llawer o aelod-wladwriaethau eisoes yn gorfod gwario adnoddau sylweddol wrth ddelio â'r broblem hon, ond nid yw eu hymdrechion yn effeithiol os ymdrinnir â hwy ar sail genedlaethol yn unig. Er enghraifft, bydd yr ymgyrch i ddifa efwr enfawr yng Ngwlad Belg yn cael ei thanseilio os bydd y rhywogaeth yn ail-gychwyn o Ffrainc.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: "Mae brwydro yn erbyn rhywogaethau estron goresgynnol yn enghraifft wych o ardal lle mae Ewrop yn well wrth weithio gyda'n gilydd. Bydd y ddeddfwriaeth yr ydym yn ei chynnig yn helpu i amddiffyn bioamrywiaeth ac wedi'i thargedu i'n galluogi i ganolbwyntio ar y bygythiadau mwyaf difrifol. yn helpu i wella effeithiolrwydd mesurau cenedlaethol a sicrhau canlyniadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol. Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Aelod-wladwriaethau a Senedd Ewrop i roi'r ddeddfwriaeth hon ar waith a chynyddu ein hymdrechion i fynd i'r afael â'r broblem ddifrifol hon ledled Ewrop . "

hysbyseb

Mae'r cynnig yn crynhoi rhestr o rywogaethau estron goresgynnol o bryder yr Undeb, a fydd yn cael eu llunio gyda'r Aelod-wladwriaethau gan ddefnyddio asesiadau risg a thystiolaeth wyddonol. Bydd rhywogaethau dethol yn cael eu gwahardd o'r UE, sy'n golygu na fydd yn bosibl mewnforio, prynu, defnyddio, rhyddhau na'u gwerthu. Cymerir camau arbennig i ymdrin â materion sy'n codi i fasnachwyr, bridwyr neu berchnogion anifeiliaid anwes yn y cyfnod trosiannol.

Mae'r cynnig ar gyfer tri math o ymyriad:

  1. Atal: Bydd aelod-wladwriaethau yn trefnu gwiriadau i atal cyflwyno rhywogaethau sy'n peri pryder yn fwriadol. Fodd bynnag, mae llawer o rywogaethau'n dod i mewn i'r UE yn anfwriadol, fel halogydd mewn nwyddau neu wedi'u dal mewn cynwysyddion. Bydd yn rhaid i Aelod-wladwriaethau gymryd camau i nodi llwybrau o'r fath a chymryd camau cywiro.
  2. Rhybudd cynnar ac ymateb cyflym: pan fydd aelod-wladwriaethau'n canfod rhywogaeth o bryder yr Undeb sy'n dod yn sefydledig, byddant yn cymryd camau ar unwaith i'w ddileu.
  3. Rheoli rhywogaethau cynhenid ​​sy'n peri pryder sy'n peri pryder: os yw rhywogaethau o bryder yr Undeb eisoes wedi'u lledaenu'n eang, bydd angen i Aelod-wladwriaethau roi mesurau ar waith i leihau'r niwed y maent yn ei achosi.

Mae'r cynnig yn annog symudiad tuag at ddull cyson a mwy ataliol, gan gynyddu effeithlonrwydd a gostwng costau difrod a chost gweithredu dros amser.

hysbyseb

Camau Nesaf

Bydd y Rheoliad arfaethedig nawr yn cael ei archwilio gan y Cyngor a'r Senedd. Bydd aelod-wladwriaethau'n chwarae rhan lawn yn y broses o lunio'r rhestr a gallant gynnig ymgeiswyr i'w rhestru. Bydd y drefn yn cael ei chyplysu â mecanwaith cefnogi gwybodaeth - y Rhwydwaith Gwybodaeth Rhywogaethau Estron Ewrop.

Cefndir

Disgwylir i oresgyniad rhywogaethau estron yn Ewrop gynyddu ymhellach o ganlyniad i gynnydd yn nifer y masnach a theithio, a bydd hynny'n golygu y bydd mwy o rywogaethau'n cael eu cludo o amgylch y byd.

Mae'r Rheoliad ar atal a rheoli rhywogaethau estron goresgynnol yn tynnu ar Fap Ffordd Effeithlonrwydd Adnoddau'r UE a Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE hyd at 2020.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Gellir lawrlwytho deunydd clyweledol ewch yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd