Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Yr Amgylchedd: Comisiwn yn Bwlgaria i'r Llys am fethu â diogelu rhywogaethau mewn perygl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

120416_2_homeMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn mynd â Bwlgaria i'r Llys dros ei fethiant i amddiffyn cynefinoedd unigryw a rhywogaethau pwysig. Mae'r achos yn ymwneud â rhanbarth Kaliakra, llwybr mudol a man gorffwys ar gyfer rhywogaethau sydd mewn perygl mawr, lle mae nifer fawr o dyrbinau gwynt a datblygiadau eraill wedi'u hawdurdodi heb asesiadau digonol o'u heffeithiau amgylcheddol. Er bod Bwlgaria wedi ymrwymo i gynyddu amddiffyniad rhywogaethau a chynefinoedd prin yn y rhanbarth, mae'n ymddangos bod y gwrthwyneb yn digwydd. Ar argymhelliad Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik, mae'r Comisiwn felly'n mynd â Bwlgaria i Lys Cyfiawnder yr UE.

O dan yr UE Adar a Cynefinoedd Dylai cyfarwyddebau, unrhyw brosiect a allai gael effaith negyddol sylweddol ar safleoedd sy'n rhan o rwydwaith Natura 2000 o ardaloedd gwarchodedig gael asesiad blaenorol cyn iddo gael ei gymeradwyo. Yn gyfochrog, mae'r Asesiad Effaith Amgylcheddol Gyfarwyddeb yn anelu at sicrhau bod unrhyw brosiect sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd yn cael ei asesu'n ddigonol cyn cael ei gymeradwyo.

Mae Bwlgaria wedi awdurdodi nifer uchel o weithgareddau economaidd yn yr ardal heb asesiad effaith amgylcheddol priodol. Mae miloedd o dyrbinau gwynt a rhyw 500 o brosiectau eraill wedi’u hawdurdodi heb asesiadau digonol o’u heffaith ar gynefinoedd a rhywogaethau unigryw Kaliakra, ac ar y miloedd o adar ac ystlumod sy’n hedfan dros y safle bob blwyddyn ar eu ffordd i ac o Affrica. Mae hyd at 100% o boblogaeth fyd-eang rhywogaethau gwydd mwyaf mewn perygl y byd - yr wydd goch goch - yn treulio'r gaeaf mewn nifer fach o safleoedd yn Kaliakra a'r cyffiniau. Nid oes unrhyw ystyriaeth o effaith gronnus y prosiectau awdurdodedig, sydd hefyd yn ofyniad o dan y Cyfarwyddebau Asesu Adar, Cynefinoedd ac Effaith Amgylcheddol.

hysbyseb

Anfonwyd barn resymegol ar y mater hwn ym mis Mehefin 2012. Er bod Bwlgaria wedi cymryd camau deddfwriaethol a gweinyddol sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf i gyfyngu ar y difrod ac atal datblygiadau pellach a allai effeithio ar yr ardal, mae nifer fawr o dyrbinau gwynt a datblygiadau eraill wedi effeithio ar gynefinoedd a rhywogaethau â blaenoriaeth prin ac unigryw, naill ai heb asesiadau effaith amgylcheddol, neu gydag asesiadau annigonol. Felly mae Bwlgaria wedi methu â chydymffurfio â gofyniad allweddol o Gyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE, sy'n gorfodi Aelod-wladwriaethau i gymryd mesurau priodol i osgoi dirywiad cynefinoedd ac aflonyddwch rhywogaethau y mae'r safleoedd Nature 2000 wedi'u dynodi ar eu cyfer, a gwneud iawn am unrhyw ddifrod sy'n yn digwydd.

Cefndir

Daeth Gyfarwyddeb adar yn creu cynllun amddiffyn cynhwysfawr ar gyfer pob rhywogaeth o adar gwyllt sy'n digwydd yn naturiol yn yr Undeb. Yr 1992 Gyfarwyddeb cynefinoedd yn ffurfio conglfaen i bolisi cadwraeth natur Ewrop, gan amddiffyn dros 1000 o anifeiliaid a rhywogaethau planhigion a dros 200 o "fathau o gynefinoedd" fel mathau arbennig o goedwigoedd, dolydd a gwlyptiroedd, sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd. Mae'r ardaloedd a ddiogelir gan y Cyfarwyddebau yn ffurfio Natur 2000, y rhwydwaith o ardaloedd naturiol gwarchodedig ledled yr UE.

hysbyseb

Mae pob Aelod-wladwriaeth o'r UE wedi dynodi safleoedd Natura 2000 gyda'r nod o sicrhau goroesiad tymor hir rhywogaethau a chynefinoedd mwyaf gwerthfawr a dan fygythiad Ewrop. Mae rhwydwaith Natura 2000 yn cynnwys Meysydd Cadwraeth Arbennig (ACA) a ddynodwyd gan Aelod-wladwriaethau o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd, ac Ardaloedd Amddiffyn Arbennig (SPAs) o dan y Gyfarwyddeb adar. Nid yw Natura 2000 yn system o warchodfeydd natur caeth lle mae pob gweithgaredd dynol wedi'i eithrio: mae'r rhan fwyaf o'r tir yn eiddo preifat ac mae'r pwyslais ar sicrhau bod rheolaeth yn gynaliadwy yn ecolegol ac yn economaidd.

Nod y Asesiad Effaith Amgylcheddol Y Gyfarwyddeb yw sicrhau bod prosiectau sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd yn cael eu hasesu'n ddigonol cyn iddynt gael eu cymeradwyo. Felly, cyn gwneud unrhyw benderfyniad i awdurdodi prosiect o'r fath, mae effeithiau posibl ar yr amgylchedd yn cael eu nodi a'u hasesu. Yna gall datblygwyr addasu prosiectau i leihau effeithiau negyddol cyn iddynt ddigwydd mewn gwirionedd, neu gall yr awdurdodau cymwys ymgorffori mesurau lliniaru yn y gymeradwyaeth prosiect.

I gael mwy o wybodaeth am weithdrefnau torri, cliciwch yma.

 

Newid yn yr hinsawdd

Mae Is-lywydd Gweithredol Timmermans yn cynnal Deialog Newid Hinsawdd Lefel Uchel gyda Thwrci

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans Weinidog Amgylchedd a Threfoli Twrci Murat Kurum ym Mrwsel am ddeialog lefel uchel ar newid yn yr hinsawdd. Profodd yr UE a Thwrci effeithiau eithafol newid yn yr hinsawdd yn ystod yr haf, ar ffurf tanau gwyllt a llifogydd. Mae Twrci hefyd wedi gweld yr achos mwyaf erioed o 'snot môr' ym Môr Marmara - gordyfiant o algâu microsgopig a achosir gan lygredd dŵr a newid yn yr hinsawdd. Yn sgil y digwyddiadau hyn a achoswyd gan newid yn yr hinsawdd, bu Twrci a’r UE yn trafod meysydd lle gallent hyrwyddo eu cydweithrediad yn yr hinsawdd, wrth geisio cyflawni nodau Cytundeb Paris. Cyfnewidiodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans a’r Gweinidog Kurum farn ar gamau brys sydd eu hangen i gau’r bwlch rhwng yr hyn sydd ei angen a’r hyn sy’n cael ei wneud o ran torri allyriadau i lawr i sero-net erbyn canol y ganrif, a thrwy hynny gadw’r nod 1.5 ° C. o Gytundeb Paris o fewn cyrraedd. Fe wnaethant drafod polisïau prisio carbon fel maes o ddiddordeb cyffredin, gan ystyried sefydlu System Masnachu Allyriadau yn Nhwrci sydd ar ddod a diwygio System Masnachu Allyriadau’r UE. Roedd addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn ymddangos yn uchel ar yr agenda ynghyd ag atebion ar sail natur i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Gallwch wylio eu sylwadau cyffredin yn y wasg yma. Mwy o wybodaeth am y Deialog Lefel Uchel yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

Methan

Datganiad i'r wasg o'r UE-UD ar yr Addewid Methan Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Mae’r Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau wedi cyhoeddi’r Addewid Methan Byd-eang, menter i leihau allyriadau methan byd-eang i’w lansio yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP 26) ym mis Tachwedd yn Glasgow. Anogodd yr Arlywydd Biden ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen wledydd yn y Fforwm Economïau Mawr ar Ynni a’r Hinsawdd (MEF) dan arweiniad yr Unol Daleithiau i ymuno â’r Addewid a chroesawu’r rhai sydd eisoes wedi nodi eu cefnogaeth.

Mae methan yn nwy tŷ gwydr cryf ac, yn ôl adroddiad diweddaraf y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd, mae'n cyfrif am oddeutu hanner y codiad net 1.0 gradd Celsius mewn tymheredd cyfartalog byd-eang ers yr oes cyn-ddiwydiannol. Mae lleihau allyriadau methan yn gyflym yn ategu gweithredu ar garbon deuocsid a nwyon tŷ gwydr eraill, ac fe'i hystyrir fel y strategaeth unigol fwyaf effeithiol i leihau cynhesu byd-eang yn y tymor agos a chadw'r nod o gyfyngu cynhesu i 1.5 gradd Celsius o fewn cyrraedd. 

Mae gwledydd sy'n ymuno â'r Addewid Methan Byd-eang yn ymrwymo i nod ar y cyd o leihau allyriadau methan byd-eang o leiaf 30% o lefelau 2020 erbyn 2030 a symud tuag at ddefnyddio'r fethodolegau rhestr eiddo gorau sydd ar gael i feintioli allyriadau methan, gan ganolbwyntio'n benodol ar ffynonellau allyriadau uchel. Byddai cyflawni'r Addewid yn lleihau cynhesu o leiaf 0.2 gradd Celsius erbyn 2050. Mae gan wledydd broffiliau allyriadau methan amrywiol a photensial i leihau, ond gall pob un gyfrannu at gyflawni'r nod byd-eang ar y cyd trwy leihau methan domestig ychwanegol a chamau cydweithredol rhyngwladol. Mae prif ffynonellau allyriadau methan yn cynnwys olew a nwy, glo, amaethyddiaeth a safleoedd tirlenwi. Mae gan y sectorau hyn wahanol fannau cychwyn a photensial amrywiol ar gyfer lleihau methan tymor byr gyda'r potensial mwyaf ar gyfer lliniaru wedi'i dargedu erbyn 2030 yn y sector ynni. 

hysbyseb

Mae atal methan yn sicrhau buddion pwysig ychwanegol, gan gynnwys gwell iechyd y cyhoedd a chynhyrchedd amaethyddol. Yn ôl yr Asesiad Methan Byd-eang o’r Glymblaid Hinsawdd ac Aer Glân (CCAC) a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP), gall cyflawni nod 2030 atal dros 200,000 o farwolaethau cynamserol, cannoedd ar filoedd o ymweliadau ag ystafelloedd brys sy’n gysylltiedig ag asthma, a throsodd. 20 miliwn o dunelli o golledion cnwd y flwyddyn erbyn 2030 trwy leihau llygredd osôn ar y ddaear a achosir yn rhannol gan fethan. 

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac wyth gwlad eisoes wedi nodi eu cefnogaeth i'r Addewid Methan Byd-eang. Mae'r gwledydd hyn yn cynnwys chwech o'r 15 allyrrydd methan gorau yn fyd-eang a gyda'i gilydd maent yn cyfrif am dros un rhan o bump o allyriadau methan byd-eang a bron i hanner yr economi fyd-eang.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn cymryd camau i leihau ei allyriadau methan ers bron i dri degawd. Helpodd strategaeth y Comisiwn Ewropeaidd a fabwysiadwyd ym 1996 i leihau allyriadau methan o safleoedd tirlenwi bron i hanner. O dan Fargen Werdd Ewrop, ac i gefnogi ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd i niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050, mabwysiadodd yr Undeb Ewropeaidd strategaeth ym mis Hydref 2020 i leihau allyriadau methan ym mhob sector allweddol sy'n ymwneud ag ynni, amaethyddiaeth a gwastraff. Mae lleihau allyriadau methan yn y degawd presennol yn rhan bwysig o uchelgais yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 55% erbyn 2030. Eleni, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig deddfwriaeth i fesur, adrodd a gwirio allyriadau methan. , rhoi cyfyngiadau ar fentro a ffaglu, a gosod gofynion i ganfod gollyngiadau, a'u hatgyweirio. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn gweithio i gyflymu'r broses o ddefnyddio technolegau lliniaru trwy ddefnyddio 'ffermio carbon' yn ehangach yn Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd a thrwy eu Cynlluniau Strategol Polisi Amaethyddol Cyffredin, ac i hyrwyddo cynhyrchu biomethan o wastraff a gweddillion amaethyddol. Yn olaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) i sefydlu Arsyllfa Allyriadau Methan Rhyngwladol (IMEO) annibynnol i fynd i'r afael â'r bwlch data byd-eang a thryloywder yn y maes hwn, gan gynnwys trwy gyfraniad ariannol. Bydd IMEO yn chwarae rhan bwysig wrth greu sylfaen wyddonol gadarn ar gyfer cyfrifiadau allyriadau methan a chyflawni'r Addewid Methan Byd-eang yn hyn o beth.

hysbyseb

Mae'r Unol Daleithiau yn mynd ar drywydd gostyngiadau methan sylweddol ar sawl ffrynt. Mewn ymateb i Orchymyn Gweithredol a gyhoeddodd yr Arlywydd Biden ar ddiwrnod cyntaf ei Arlywyddiaeth, mae Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd (EPA) yn lledaenu rheoliadau newydd i gwtogi ar allyriadau methan o'r diwydiant olew a nwy. Ochr yn ochr, mae'r EPA wedi cymryd camau i weithredu safonau llygredd cryfach ar gyfer safleoedd tirlenwi ac mae Gweinyddiaeth Deunyddiau Peryglus a Diogelwch Piblinell yr Adran Drafnidiaeth yn parhau i gymryd camau a fydd yn lleihau gollyngiadau methan o biblinellau a chyfleusterau cysylltiedig. Ar anogaeth y Llywydd ac mewn partneriaeth â ffermwyr a rhedwyr yr UD, mae Adran Amaeth yr UD yn gweithio i ehangu mabwysiadu arferion amaethyddiaeth craff ar yr hinsawdd yn sylweddol a fydd yn lleihau allyriadau methan o ffynonellau amaeth allweddol trwy gymell defnyddio systemau rheoli tail gwell. , treulwyr anaerobig, porthiant da byw newydd, compostio ac arferion eraill. Mae Cyngres yr UD yn ystyried cyllid atodol a fyddai’n cefnogi llawer o’r ymdrechion hyn. Ymhlith y cynigion gerbron y Gyngres, er enghraifft, mae menter fawr i blygio ac adfer ffynhonnau a mwyngloddiau olew, nwy a glo amddifad a segur, a fyddai’n lleihau allyriadau methan yn sylweddol. Yn ogystal, mae'r Unol Daleithiau yn parhau i gefnogi ymdrechion lliniaru methan rhyngwladol cydweithredol, yn enwedig trwy ei arweinyddiaeth o'r Fenter Methan Byd-eang a CCAC.

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac wyth gwlad eisoes wedi nodi eu cefnogaeth i'r Addewid Methan Byd-eang:

  • Yr Ariannin
  • ghana
  • Indonesia
  • Irac
  • Yr Eidal
  • Mecsico
  • Deyrnas Unedig
  • Unol Daleithiau

Bydd yr Unol Daleithiau, yr Undeb Ewropeaidd a chefnogwyr cynnar eraill yn parhau i ymrestru gwledydd ychwanegol i ymuno â'r Addewid Methan Byd-eang hyd nes y caiff ei lansio'n ffurfiol yn COP 26.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd