Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Mae'r UE yn edrych ar awdurdodau lleol a chymdeithas sifil i gyflawni 'Seilwaith Gwyrdd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Planwyr Green-StreetAiladroddodd aelodau Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR) a Phwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) eu cefnogaeth heddiw i gynlluniau'r Comisiwn Ewropeaidd i hyrwyddo Seilwaith Gwyrdd (GI) gan gydnabod y gwobrau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol a ddaw yn ei sgil. Fodd bynnag, fe wnaethant alw ar y Comisiwn i sicrhau bod awdurdodau lleol a rhanbarthol a chymdeithas sifil yn chwarae rhan weithredol yn y broses o ddefnyddio Gwybodaeth Ddaearyddol o'r cychwyn cyntaf i sicrhau ei lwyddiant.

Daeth yr apêl yn ystod cynhadledd a drefnwyd gan y ddau Bwyllgor ac a gefnogwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Yn dwyn y teitl 'Seilwaith Gwyrdd: Ymgysylltu rhanbarthau, dinasoedd a chymdeithas sifil', ymgasglodd mwy na 150 o gynrychiolwyr o sefydliadau'r UE, cymdeithas sifil yn ogystal â gwleidyddion a etholwyd yn lleol ac yn rhanbarthol i drafod cynlluniau'r Comisiwn. Mae menter y Comisiwn Ewropeaidd, a luniwyd ym mis Mai eleni, yn ceisio hyrwyddo GI sy'n ymgorffori prosesau naturiol a mannau gwyrdd mewn cynllunio gofodol gan ddod â buddion amgylcheddol ac economaidd sylweddol. Gyda chefnogaeth Cronfeydd Cydlyniant a Strwythurol yr UE a chyllid Banc Buddsoddi Ewropeaidd yn y dyfodol, mae'n gobeithio y bydd GI yn cael ei integreiddio i feysydd polisi eraill fel amaethyddiaeth, ynni a newid yn yr hinsawdd, gan ymateb i ddirywiad tir cynyddol a chyfrannu at gyflawni targedau bioamrywiaeth yr UE ac Ewrop 2020.

Wrth siarad am GI, Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik Meddai: “Mae Seilwaith Gwyrdd yn ymwneud â throsi’r cysyniad o integreiddio amgylcheddol yn realiti trwy ddefnyddio dulliau sy’n seiliedig ar natur i gynyddu gwytnwch Ewrop yn wyneb nifer o heriau sylweddol, o newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth i drychinebau naturiol fel llifogydd a sychder. Mae llawer o awdurdodau rhanbarthol a lleol yn yr UE eisoes yn defnyddio datrysiadau Seilwaith Gwyrdd. Ynghyd â chymdeithas sifil, maent yn gynghreiriaid pwysig yn ymdrechion y Comisiwn i gynyddu Seilwaith Gwyrdd yn yr UE. ”

hysbyseb

Yn ystod ei chyfeiriad agoriadol Annabelle Jaeger Pwysleisiodd (FR / PES), rapporteur CoR ar Seilwaith Gwyrdd, ac aelod o Gyngor Rhanbarthol Provence-Alpes-Côte d'Azur, hefyd mai'r awdurdodau lleol a rhanbarthol sy'n gyfrifol am oruchwylio'r cynllunio a'r gweithredu yn y pen draw. Dadleuodd fod yn rhaid i'r Comisiwn lunio canllawiau pendant sy'n ymdrin â phob maes polisi ac ymgysylltu â llywodraeth ar bob lefel. "Mae awdurdodau lleol a rhanbarthol y tu ôl i'r cynigion yn llwyr ond mae'n rhaid cefnogi actorion lleol i'w galluogi i integreiddio cynlluniau Gwybodaeth Ddaearyddol i weithdrefnau cynllunio a rhaglenni datblygu yn lleol. Rhaid i'r UE osod canllawiau clir a datblygu map ffordd y gall awdurdodau lleol a rhanbarthol ei ddefnyddio. a rhanddeiliaid eraill i yrru pethau ymlaen ". Pwysleisiodd Jaeger hefyd y brys o ymgorffori GI mewn cytundebau partneriaeth a rhaglenni cyllido nawr, o ystyried bod trafodaethau ar gyllideb 2014 yr UE yn eu cam olaf. Croesawyd y cynnig i sefydlu cyfleuster cyllido pwrpasol yr UE ond mae'r Pwyllgor yn awgrymu y gallai EIB a buddsoddiad cydlyniant cymdeithasol hefyd gael hwb trwy ymrwymo canran benodol o gefnogaeth yr UE o seilwaith "llwyd" i gronfa bioamrywiaeth.

Cymeradwyodd yr EESC strategaeth y Comisiwn hefyd ond cododd bryder y dylid rhoi llawer mwy o sylw i gyfranogiad cynnar cymdeithas sifil mewn prosiectau Gwybodaeth Ddaearyddol. Adalbert Kienle, dywedodd rapporteur EESC ar Seilwaith Gwyrdd, "Mae p'un a allwn wneud Seilwaith Gwyrdd yn realiti yn dibynnu ar gyfranogiad priodol rhanddeiliaid cymdeithas sifil ranbarthol a lleol - fel busnesau, ffermwyr a chyrff anllywodraethol. Gall tensiynau traddodiadol mewn cadwraeth natur rhwng amddiffyn a defnyddio fod. goresgyn os yw prosiectau seilwaith Gwyrdd yn seiliedig ar gyfranogiad dinasyddion. " Er bod gan y mwyafrif o brosiectau GI ddimensiwn lleol neu ranbarthol, mae gan rai ddimensiwn Ewropeaidd ehangach hefyd - fel Menter Llain Las Ewrop, rhwydwaith ecolegol rhagorol ar hyd yr hen Llen Haearn sy'n cyrraedd o Fôr Barents i'r Môr Du. Mae'r EESC yn credu'n gryf bod yn rhaid i'r UE ysgwyddo cyfrifoldeb uniongyrchol prosiectau GI ar lefel Ewropeaidd ac mae'n cefnogi'r cynnig i gyflwyno TEN-G ar gyfer ariannu Seilwaith Gwyrdd.

gwybodaeth bellach

hysbyseb

· "Seilwaith Gwyrdd: ymgysylltu â rhanbarthau, dinasoedd a chymdeithas sifil" - deunydd cynhadledd

· Annabelle Jaeger (FR / PES): Barn CoR ar Seilwaith Gwyrdd

· Adalbert Kienle: barn EESC ar Seilwaith Gwyrdd,

· Cyfathrebu'r Comisiwn Ewropeaidd: Seilwaith Gwyrdd - Gwella Cyfalaf Naturiol Ewrop

 

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

addysg

Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 miliwn ar gyfer addysg mewn cyd-destunau argyfwng a € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy

cyhoeddwyd

on

Wrth siarad yn y Dinasyddion Byd-eang yn Fyw digwyddiad, cyhoeddodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, fod yr Undeb Ewropeaidd yn addo € 140 miliwn i gefnogi ymchwil mewn systemau bwyd cynaliadwy a mynd i’r afael â newyn bwyd trwy CGIAR, a € 25m arall am Ni all Addysg Aros.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni ymuno i guro’r coronafirws ac ailadeiladu’r byd yn well. Mae Ewrop yn gwneud ei siâr. O'r dechrau, mae Ewropeaid wedi cludo 800 miliwn dos o frechlynnau gyda'r byd, hyd yn oed pan nad oedd gennym ddigon i ni'n hunain. Nawr, mae angen i ni gamu i fyny, er mwyn helpu i ddod â'r pandemig hwn i ben yn fyd-eang, rhoi diwedd ar newyn, rhoi cyfle cyfartal i blant ledled y byd. Mae Tîm Ewrop eisoes wedi ymrwymo i roi 500 miliwn dos o frechlynnau i wledydd bregus erbyn yr haf nesaf. Ar ben hynny, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw yn ymrwymo € 140m i wella diogelwch bwyd byd-eang a lleihau tlodi eithafol, a € 25m i Addysg Methu Aros, gan gefnogi addysg i blant ledled y byd sy'n byw trwy wrthdaro ac argyfwng. ”

Dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol, Jutta Urpilainen: "Rhaid i ni uno i roi'r SDGs yn ôl ar y trywydd iawn. Wrth i ni barhau i weld, ni allwn fyth gymryd mynediad i addysg yn ganiataol. Hyd yma mae Tîm Ewrop wedi cyfrannu at fwy na 40% o gyllid Ni all Addysg Aros Aros, a bydd y cyfraniad newydd o € 25m gan yr UE yn ei gefnogi ymhellach i gyrraedd y plant mwyaf agored i niwed a dod â nhw'n ôl i addysg. Hefyd, diolch i'n cefnogaeth sylweddol o € 140m i CGIAR, byddwn yn creu cyfleoedd i ieuenctid a menywod, wrth fynd i'r afael â her allweddol heddiw, i hyrwyddo systemau bwyd cynaliadwy. Bydd gweithredoedd byd-eang cydgysylltiedig yn bendant ar gyfer trawsnewid systemau bwyd sy'n amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd gynaliadwy. " 

hysbyseb

Darllenwch y llawn Datganiad i'r wasg, Y datganiad gan yr Arlywydd von der Leyen a'r Taflen ffeithiau ar ymateb byd-eang Tîm Ewrop COVID-19.

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd