Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

adroddiad UNEP yn tynnu sylw at fwlch rhwng allyriadau byd-eang a 2 ° terfyn C cynhesu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

China_emissions_466Mae Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) wedi rhybuddio heddiw (5 Tachwedd) bod allyriadau nwyon tŷ gwydr blynyddol y byd yn dal i fod yn llawer rhy uchel i gyrraedd y nod rhyngwladol y cytunwyd arno o gynnal cynhesu byd-eang o dan 2 ° C.

Dywedodd y Comisiynydd Gweithredu Hinsawdd, Connie Hedegaard: '' Dyma alwad arall eto am weithredu yn yr hinsawdd sy'n dangos nad yw'r byd yn cael ei weithred gyda'i gilydd yn ddigon cyflym. Newyddion drwg yr adroddiad a ryddhawyd heddiw yw bod y toriadau carbon presennol yn rhy araf i atal newid peryglus yn yr hinsawdd. Ond y newyddion da yw bod gennym opsiynau i gau'r bwlch er bod amser yn brin. A dim ond dim meddwl yw rhai ohonynt: effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy a diwygio cymhorthdal ​​tanwydd ffosil. Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod gwledydd sy'n datblygu eisoes yn cyfrif am oddeutu 60% o allyriadau byd-eang, sy'n tanlinellu na all y byd ymladd newid hinsawdd yn effeithiol heb i bob economi ymrwymo eu cyfran deg. ''

Yn ei Adroddiad Bwlch Allyriadau blynyddol, a ryddhawyd heddiw, dywed UNEP y bydd addewidion allyriadau presennol gwledydd, os cânt eu gweithredu’n llawn, yn helpu i leihau allyriadau i fod yn is na’r lefel busnes-fel-arferol yn 2020, ond nid i lefel sy’n gyson â’r 2 ° C terfyn, gan adael 'bwlch allyriadau' sylweddol a chynyddol.

hysbyseb

Er mwyn helpu i bontio'r bwlch, bydd yr Undeb Ewropeaidd yn pwyso yng nghynhadledd hinsawdd Warsaw yr wythnos nesaf am gynnydd tuag at fesurau pendant i godi uchelgais gweithredu hinsawdd fyd-eang yn y tymor agos er mwyn torri allyriadau'r byd ymhellach cyn 2020.

Fe ellir lawrlwytho'r adroddiad llawn yma.

hysbyseb

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r cloc hinsawdd yn ticio'n gyflym

cyhoeddwyd

on

Mae'r mwyafrif yn cytuno bod angen cymryd camau brys i fynd i'r afael â'r argyfwng cynyddol a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Dyna pam mae arweinwyr o 196 o wledydd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ar gyfer cynhadledd hinsawdd fawr, o'r enw COP26. Ond mae addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn dod am bris, yn ysgrifennu Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Mae cynyddu ymwybyddiaeth o gostau economaidd peidio â chymryd mesurau ynghylch addasu i newid yn yr hinsawdd yn rhan bwysig o bolisïau addasu. Bydd costau economaidd canlyniadau newid yn yr hinsawdd a chostau peidio â chymryd mesurau yn uchel ar yr agenda yn Glasgow.

Mae pedair nod COP26, ac mae'r trydydd ohonynt o dan y pennawd “mobileiddio cyllid.”

hysbyseb
Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Dywedodd llefarydd ar ran COP26 wrth y wefan hon, “Er mwyn cyflawni ein nodau, rhaid i wledydd datblygedig wneud iawn am eu haddewid i ddefnyddio o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn erbyn 2020.“

Mae hynny'n golygu, meddai, bod yn rhaid i sefydliadau ariannol rhyngwladol chwarae eu rhan, gan ychwanegu, “mae angen gwaith arnom tuag at ryddhau'r triliynau yng nghyllid y sector preifat a chyhoeddus sy'n ofynnol i sicrhau sero net byd-eang.”

Er mwyn cyflawni ein nodau hinsawdd, bydd angen i bob cwmni, pob cwmni ariannol, pob banc, yswiriwr a buddsoddwr newid, meddai llefarydd ar ran COP26. 

hysbyseb

“Mae angen i wledydd reoli effeithiau cynyddol newid yn yr hinsawdd ar fywydau eu dinasyddion ac mae angen y cyllid arnyn nhw i wneud hynny.”

Bydd graddfa a chyflymder y newidiadau sydd eu hangen yn gofyn am bob math o gyllid, gan gynnwys cyllid cyhoeddus ar gyfer datblygu seilwaith y mae angen i ni ei drosglwyddo i economi wyrddach a mwy gwydn yn yr hinsawdd, a chyllid preifat i ariannu technoleg ac arloesedd, ac i helpu i droi y biliynau o arian cyhoeddus yn driliynau o gyfanswm buddsoddiad yr hinsawdd.

Mae dadansoddwyr hinsawdd yn rhybuddio, os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, y bydd cost cynhesu byd-eang yn dod gyda thag pris o bron i $ 1.9 triliwn yn flynyddol, neu 1.8 y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UD erbyn 2100.

Mae EUReporter wedi edrych ar yr hyn y mae pedair gwlad yr UE, Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci yn ei wneud ar hyn o bryd - ac y mae angen iddynt ei wneud o hyd - i gwrdd â chost mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, hynny yw, cwrdd ag amcanion nod rhif tri o COP26.

Yn achos Bwlgaria, dywed bod angen € 33 biliwn arno i ddechrau cyflawni prif nodau Bargen Werdd yr UE dros y 10 mlynedd nesaf. Gallai Bwlgaria fod ymhlith y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan ddatgarboneiddio economi'r UE. Mae'n cyfrif am 7% o'r glo a ddefnyddir yn yr UE ac 8% o'r swyddi yn sector glo'r UE. Mae tua 8,800 o bobl yn gweithio ym maes mwyngloddio glo ym Mwlgaria, tra amcangyfrifir bod y rhai yr effeithir arnynt yn anuniongyrchol dros 94,000, gyda chostau cymdeithasol oddeutu € 600 miliwn y flwyddyn.

Mewn man arall, amcangyfrifwyd bod angen mwy na € 3 biliwn ym Mwlgaria dim ond i fodloni gofynion sylfaenol Cyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yr UE.

Er mwyn iddi gwblhau’r Fargen Werdd, bydd yn rhaid i Fwlgaria wario 5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad bob blwyddyn.

Gan symud i Rwmania, mae'r rhagolygon yr un mor ddifrifol.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 gan Sandbag EU, bron y gellid dweud bod Rwmania ar fin llwyddo yn ras yr UE i economi net-sero erbyn 2050. Oherwydd sawl newid yn strwythur yr economi yn dilyn y trawsnewidiad ar ôl 1990 , Mae Rwmania wedi gweld cwympiadau enfawr mewn allyriadau, gan mai hi yw'r pedwerydd Aelod-wladwriaeth o'r UE i leihau ei hallyriadau gyflymaf yn erbyn 1990, er nad yw ar drywydd rhagweladwy a chynaliadwy i sero net erbyn 2050 eto.

Fodd bynnag, dywed yr adroddiad mai Rwmania yw’r wlad yn Ne Ddwyrain Ewrop neu Ganol Dwyrain Ewrop gyda rhai o’r “amodau galluogi gorau” ar gyfer y trawsnewid ynni: cymysgedd ynni amrywiol y mae bron i 50% ohono eisoes yn rhydd o allyriadau nwyon tŷ gwydr, y fferm wynt ar y tir fwyaf yn yr UE a photensial enfawr RES.

Mae awduron yr adroddiad Suzana Carp a Raphael Hanoteaux yn ychwanegu “Ac eto, mae Rwmania yn parhau i fod yn un o’r gwledydd dwys lignit yn yr UE, ac er gwaethaf ei chyfran is o lo yn y gymysgedd na gweddill y rhanbarth, nid yw’r buddsoddiad gofynnol ar gyfer ei drawsnewid ynni yn i'w danamcangyfrif. ”

Mae hyn, medden nhw, yn golygu bod Rhufeiniaid, ar y raddfa Ewropeaidd, yn dal i dalu mwy na'u cymheiriaid yn Ewrop am gostau'r system ynni carbon-ddwys hon.

Mae Gweinidog Ynni’r wlad wedi amcangyfrif bod cost trawsnewid y sector pŵer erbyn 2030 oddeutu € 15-30bn ac mae Rwmania, mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i dynnu sylw, yn dal i fod â’r CMC ail isaf yn yr Undeb ac felly gwir anghenion buddsoddi. ar gyfer y trawsnewid ynni yn uchel iawn.

Gan edrych i'r dyfodol, mae'r adroddiad yn awgrymu y gallai un ffordd o dalu cost datgarboneiddio hyd at 2030 yn Rwmania fod trwy “ddefnydd craff” o refeniw ETS (cynllun masnachu allyriadau).

Un wlad yn yr UE sydd eisoes wedi cael effaith ddifrifol gan newid yn yr hinsawdd yw Gwlad Groeg y disgwylir iddi gael hyd yn oed mwy o effeithiau andwyol yn y dyfodol. Gan gydnabod y ffaith hon, mae Banc Gwlad Groeg wedi bod yn un o'r banciau canolog cyntaf ledled y byd i gymryd rhan weithredol yn y mater o newid yn yr hinsawdd a buddsoddi'n sylweddol mewn ymchwil hinsawdd.

Dywed ei bod yn ymddangos bod newid yn yr hinsawdd yn fygythiad mawr, gan fod disgwyl i’r effaith ar bron pob sector o’r economi genedlaethol “fod yn andwyol.”

Gan gydnabod pwysigrwydd llunio polisi economaidd, mae'r Banc wedi rhyddhau “Economeg Newid Hinsawdd”, sy'n darparu adolygiad cynhwysfawr, o'r radd flaenaf o economeg newid yn yr hinsawdd.

Stournaras Yannis, llywodraethwr Banc Gwlad Groeg, yn nodi mai Athen oedd y ddinas gyntaf yng Ngwlad Groeg i ddatblygu Cynllun Gweithredu Hinsawdd integredig ar gyfer lliniaru ac addasu, gan ddilyn esiampl megacities eraill ledled y byd.

Dywedodd Michael Berkowitz, llywydd '100 Dinas Gwydn' Sefydliad Rockefeller fod Cynllun Athen yn gam pwysig yn “siwrnai’r ddinas i adeiladu gwytnwch yn wyneb heriau myrdd yr 21ain Ganrif”.

“Mae addasu yn yr hinsawdd yn rhan hanfodol o wytnwch trefol, ac rydym yn gyffrous i weld y cam trawiadol hwn gan y ddinas a'n partneriaid. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd i wireddu nodau'r cynllun hwn. "

Gwlad arall a gafodd ei tharo’n wael gan gynhesu byd-eang eleni yw Twrci ac mae Erdogan Bayraktar, Gweinidog yr Amgylchedd a Threfoli, yn rhybuddio y bydd Twrci yn un o’r gwledydd Môr y Canoldir yr effeithir arni fwyaf, yn anad dim oherwydd ei bod yn wlad amaethyddol ac mae ei hadnoddau dŵr yn lleihau’n gyflym. ”

Gan fod twristiaeth yn bwysig ar gyfer ei hincwm, meddai “mae’n rhwymedigaeth arnom i roi’r pwysigrwydd gofynnol ar astudiaethau addasu”.


Yn ôl arbenigwyr hinsawdd, mae Twrci wedi bod yn dioddef o gynhesu byd-eang ers y 1970au ond, er 1994, roedd y tymereddau dydd cyfartalog, uchaf, hyd yn oed y tymereddau nos uchaf yn cael eu sgwrio.

Ond mae ei ymdrechion i fynd i'r afael â'r materion yn cael ei ystyried yn cael ei ddifetha ar hyn o bryd gan awdurdodau sy'n gwrthdaro mewn cynllunio defnydd tir, gwrthdaro rhwng deddfau, cynaliadwyedd ecosystemau a chyfundrefnau yswiriant nad ydynt yn adlewyrchu risgiau newid yn yr hinsawdd yn ddigonol.

Mae Strategaeth Addasu a Chynllun Gweithredu Twrci yn galw am bolisïau ariannol anuniongyrchol ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd a mecanweithiau ategol.

Mae'r Cynllun yn rhybuddio “Yn Nhwrci, er mwyn addasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, ni chynhelir cyfrifon cost a budd o ran addasu ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu sectoraidd eto."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o brosiectau sy'n anelu at addasu i newid yn yr hinsawdd wedi cael cefnogaeth y Cenhedloedd Unedig a'i is-gwmnïau er mwyn darparu cymorth technegol a chyfranddaliadau Twrci yn y Gronfa Technoleg Glân25.

Ond dywed y Cynllun, ar hyn o bryd, nad yw cronfeydd a ddyrennir ar gyfer ymchwil wyddonol a gweithgareddau Ymchwil a Datblygu mewn gweithgareddau addasu i newid yn yr hinsawdd “yn ddigonol”.

Dywed: “Ni fu ymchwil ar gyfer cynnal dadansoddiadau effaith newid yn yr hinsawdd o’r sectorau sy’n ddibynnol ar yr hinsawdd (amaethyddiaeth, diwydiant, twristiaeth ac ati) a phenderfynu ar gostau addasu.

“Mae'n hynod bwysig adeiladu gwybodaeth am gost a chyllido addasu siawns hinsawdd a gwerthuso'r map ffordd sy'n ymwneud â'r materion hyn yn fwy cynhwysfawr."

Mae Twrci o'r farn y dylid darparu arian ar gyfer addasu ar sail meini prawf penodol, gan gynnwys bod yn agored i effeithiau andwyol newid yn yr hinsawdd.

Dylai'r genhedlaeth o adnoddau ariannol “newydd, digonol, rhagweladwy a chynaliadwy” fod yn seiliedig ar egwyddorion “ecwiti” a “chyfrifoldebau cyffredin ond gwahaniaethol”.

Mae Twrci hefyd wedi galw am fecanwaith yswiriant aml-ddewisol rhyngwladol i wneud iawn am golledion ac iawndal sy'n codi o ddigwyddiadau eithafol a achosir gan yr hinsawdd fel sychder, llifogydd, rhew a thirlithriadau.

Felly, gyda'r cloc yn ticio'n gyflym yn y cyfnod cyn y digwyddiad byd-eang yn yr Alban, mae'n amlwg bod gan bob un o'r pedair gwlad hyn waith i'w wneud o hyd i fynd i'r afael â'r costau enfawr sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn cynhesu byd-eang.

Mae Nikolay Barekov yn newyddiadurwr gwleidyddol a chyflwynydd teledu, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

A all Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci gyflawni nodau hinsawdd COP26?

cyhoeddwyd

on

Mae mwy na phum mlynedd wedi mynd heibio ers mabwysiadu Cytundeb Paris, a dim ond ychydig wythnosau sydd i fynd tan COP26. - 26ain cynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig - a fydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng 1 a 12 Tachwedd eleni. Felly dyma grynodeb amserol o brif nodau COP26 - yn ysgrifennu Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Mae'r uwchgynhadledd yn ceisio rhoi sylw ar les y blaned a phobl - sy'n golygu torri tanwydd ffosil, lleihau llygredd aer a gwella iechyd ledled y byd. Bydd ffocws ar gael gwared â glo yn raddol ledled y byd ac atal datgoedwigo.

Nikolay Barekov

Un o'r pedair nod COP 26 a nodwyd yw helpu gwledydd i addasu i amddiffyn cymunedau a chynefinoedd naturiol

hysbyseb

Mae'r hinsawdd, wrth gwrs, eisoes yn newid a bydd yn parhau i newid hyd yn oed wrth i genhedloedd leihau allyriadau, weithiau gydag effeithiau dinistriol.

Mae 2il nod addasu COP26 yn ceisio annog gwledydd y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt i: amddiffyn ac adfer ecosystemau; adeiladu amddiffynfeydd, systemau rhybuddio a seilwaith ac amaethyddiaeth gydnerth er mwyn osgoi colli cartrefi, bywoliaethau a hyd yn oed bywydau

Mae llawer yn credu bod y cwestiwn tir llwyd yn erbyn maes glas yn un na ellir ei anwybyddu os yw dirywiad rhywogaethau i gael ei atal.

hysbyseb

Dywedodd Rebecca Wrigley, arbenigwr ar yr hinsawdd, “Mae aildyfu yn sylfaenol yn ymwneud â chysylltedd - cysylltedd ecolegol a chysylltedd economaidd, ond hefyd cysylltedd cymdeithasol a diwylliannol.”

Rwyf wedi edrych ar yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud, ac sydd eto i'w gwneud, mewn pedair gwlad yn yr UE, Bwlgaria, Romania, Gwlad Groeg a Thwrci.

Ym Mwlgaria, dywed y Ganolfan Astudio Democratiaeth mai'r ffordd gyflymaf a mwyaf cost-effeithiol i gyrraedd datgarboneiddio economi Bwlgaria yn llawn fydd trawsnewid y gymysgedd cyflenwad trydan. Mae hyn, mae'n ychwanegu, yn gofyn am gau gweithfeydd pŵer thermol lignit ar unwaith (neu gyflymaf posibl) a “datgloi potensial ynni adnewyddadwy enfawr y wlad.”

Dywedodd llefarydd, “Bydd y 3 i 7 mlynedd ganlynol yn hanfodol bwysig ar gyfer gwireddu’r cyfleoedd hyn a chyflawni’r trawsnewid economaidd gwyrdd ym Mwlgaria wrth wella lles ac ansawdd bywyd dinasyddion Bwlgaria ar yr un pryd.”

Ddiwedd mis Mehefin, rhoddodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd y golau gwyrdd i'r gyfraith hinsawdd Ewropeaidd gyntaf, ar ôl i'r Senedd Ewropeaidd fabwysiadu'r ddeddfwriaeth ychydig ddyddiau ynghynt. Cynlluniwyd y gyfraith i leihau allyriadau tŷ gwydr 55 y cant (o'i gymharu â lefelau 1990) erbyn 2030 a chyrraedd niwtraliaeth hinsawdd yn y 30 mlynedd nesaf. Pleidleisiodd 26 aelod-wladwriaeth o'i blaid yng Nghyngor yr UE. Yr unig eithriad oedd Bwlgaria.

Dywedodd Maria Simeonova, o’r Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor, “Mae ymatal Bwlgaria ar gyfraith hinsawdd Ewrop nid yn unig yn ynysu’r wlad o fewn yr UE unwaith eto ond hefyd yn datgelu dau ddiffyg cyfarwydd mewn diplomyddiaeth Bwlgaria.”

Gan droi at Rwmania, dywedodd Gweinyddiaeth Materion Tramor y wlad fod cenedl ganol Ewrop wedi “ymuno â’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac yn cefnogi gweithredu’r blaenoriaethau yn y maes ar lefel ranbarthol, ryngwladol a byd-eang.”

Er hynny, mae Rwmania yn safle 30 yn y Mynegai Perfformiad Newid Hinsawdd (CCPI) 2021 a ddatblygwyd gan Germanwatch, NewClimate Institute, a Climate Action Network. Y llynedd, roedd Rwmania yn rhif 24.

Dywed y Sefydliad, er gwaethaf potensial mawr yn sector ynni adnewyddadwy Rwmania, bod “polisïau cymorth gwan, ynghyd ag anghysondebau deddfwriaethol, yn parhau i wrthweithio trosglwyddiad ynni glân.”

 ymlaen i ddweud nad yw Rwmania “yn symud i’r cyfeiriad cywir” o ran lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a’r defnydd o ynni. ”

Mae haf o wres gosod recordiau yn ne Ewrop wedi cychwyn tanau gwyllt dinistriol sydd wedi rhwygo trwy goedwigoedd, cartrefi a dinistrio seilwaith hanfodol o Dwrci i Wlad Groeg.

Mae rhanbarth Môr y Canoldir yn agored i newid yn yr hinsawdd yn enwedig oherwydd ei sensitifrwydd i sychder a'r tymereddau'n codi. Mae rhagamcanion hinsawdd ar gyfer Môr y Canoldir yn awgrymu y bydd y rhanbarth yn cynhesu ac yn sychach gyda digwyddiadau tywydd amlach ac eithafol.

Yn ôl yr ardal losg ar gyfartaledd fesul tân, Gwlad Groeg sydd â'r problemau tân coedwig mwyaf difrifol ymhlith gwledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Dywed Gwlad Groeg, fel y mwyafrif o wledydd yr UE, ei bod yn cefnogi amcan niwtraliaeth carbon ar gyfer 2050 ac mae targedau lliniaru hinsawdd Gwlad Groeg yn cael eu llunio i raddau helaeth gan dargedau a deddfwriaeth yr UE. O dan rannu ymdrechion yr UE, mae disgwyl i Wlad Groeg leihau allyriadau ETS y tu allan i'r UE 4% erbyn 2020 ac 16% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 2005.

Gall Gwlad Groeg dynnu sylw at welliannau i effeithlonrwydd ynni ac economi tanwydd cerbydau, cynnydd mewn pŵer gwynt a solar, biodanwydd rhag gwastraff organig, gosod pris ar garbon - a gwarchod coedwigoedd.

Mae'r tanau coedwig tanbaid a'r tonnau gwres uchaf a welwyd ar draws dwyrain Môr y Canoldir eleni wedi tynnu sylw at fregusrwydd y rhanbarth i effeithiau cynhesu byd-eang.

Maent hefyd wedi bod yn codi pwysau ar Dwrci i newid ei pholisïau hinsawdd.

Mae Twrci yn un o ddim ond chwe gwlad - gan gynnwys Iran, Irac a Libya - sydd eto i gadarnhau cytundeb hinsawdd Paris 2015, sy'n arwydd o ymrwymiad cenedl i leihau allyriadau carbon.

Dywed Kemal Kılıçdaroglu, pennaeth y Blaid Weriniaethol flaenllaw (CHP), nad oes gan lywodraeth Twrci gynllun meistr yn erbyn tanau coedwig ac yn nodi, “Mae angen i ni ddechrau paratoi ein gwlad ar gyfer argyfyngau hinsawdd newydd ar unwaith.”

Fodd bynnag, mae Twrci, sydd wedi gosod targed lleihau allyriadau o 21% erbyn 2030, wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd fel ynni glân, effeithlonrwydd ynni, dim gwastraff a choedwigo. Mae llywodraeth Twrci hefyd wedi dilyn nifer o raglenni peilot sy'n ceisio gwella addasu a gwydnwch yn yr hinsawdd.

Mae arweinydd cynhadledd COP 26 y Genedl Unedig yn Glasgow ar ddiwedd y flwyddyn wedi rhybuddio y bydd methu â gweithredu nawr ar newid yn yr hinsawdd yn arwain at ganlyniadau "trychinebus" i'r byd.

"Dwi ddim yn credu bod unrhyw air arall amdano," mae'n rhybuddio Alok Sharma, y ​​gweinidog Prydeinig sy'n gyfrifol am COP26.

Daw ei rybudd i'r holl gyfranogwyr yn y gynhadledd, gan gynnwys Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci ynghanol pryder cynyddol am newid yn yr hinsawdd.

Parhaodd allyriadau i godi yn ystod y degawd diwethaf ac, o ganlyniad, mae'r ddaear bellach tua 1.1 ° C yn gynhesach nag yr oedd yn y cynhesaf hwyr a gofnodwyd.

Newyddiadurwr a chyflwynydd gwleidyddol yw Nikolay Barekov, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd