Cysylltu â ni

Yr amgylchedd

Cwestiynau ac atebion ar gadarnhad yr UE cyfnod ail ymrwymiad Protocol Kyoto

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gwe_vindkraft_31. Beth mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ei gynnig?

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynnig ar gyfer cadarnhau Newidiad Doha fel y'i gelwir i'r Protocol Kyoto. Mae Gwelliant Doha, y cytunwyd arno yng nghynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Doha, Qatar ym mis Rhagfyr 2012, yn cynnwys nifer o welliannau i Brotocol Kyoto sy'n sefydlu ail gyfnod ymrwymo gydag ymrwymiadau allyriadau sy'n rhwymo'n gyfreithiol ar gyfer y blynyddoedd 2013-2020. Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu gan y Cyngor (gyda chaniatâd Senedd Ewrop), byddai'r penderfyniad cadarnhau arfaethedig yn galluogi ymrwymiadau cyfreithiol rwymol yr UE yn ail gyfnod Kyoto i ddod i rym mewn cyfraith ryngwladol pan fydd Gwelliant Doha wedi derbyn cadarnhad digonol i ddod i rym.

Byddai'r penderfyniad cadarnhau a gynigiwyd gan y Comisiwn yn dod â gwelliant Doha i ben ar ran yr UE. Fodd bynnag, gan fod Protocol Kyoto yn gytundeb y mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau yn bartïon iddo, bydd angen i bob aelod wladwriaeth gadarnhau Gwelliant Doha ar ei ran ei hun. Mae hyn hefyd yn berthnasol i Wlad yr Iâ, y mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau yn bwriadu cyflawni eu hymrwymiad ar y cyd â hi.

hysbyseb

Unwaith y cwblheir yr holl brosesau cadarnhau domestig, bydd yr Undeb Ewropeaidd, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ yn adneuo eu hofferynnau cadarnhau gyda'r Cenhedloedd Unedig ar yr un pryd er mwyn sicrhau bod pawb yn dod i rym ar yr un pryd. Drwy gyflwyno'i gynnig yn awr, mae'r Comisiwn yn anelu at gynnal yr adneuo offerynnau cadarnhau hyn gan yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ erbyn 2015 cynnar.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cynnig diwygiad i Reoliad Mecanwaith Monitro'r UE1 ar gyfer nwyon tŷ gwydr er mwyn galluogi gweithredu nifer o faterion technegol sy'n gysylltiedig â'r ail gyfnod ymrwymo.

2. A yw'r cynigion yn newid targedau neu rwymedigaethau'r aelod-wladwriaethau o dan ddeddfwriaeth 'Hinsawdd ac Ynni' 2009?

hysbyseb

Na. Wrth baratoi ar gyfer yr ymrwymiad ar y cyd i'w gymryd gan yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ gyda'i gilydd, daeth y Cyngor i ben ym mis Mawrth 2012 y dylid pennu'r ymrwymiad ar y cyd ar sail cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr a ganiateir dan y Pecyn Hinsawdd ac Ynni, ”felly'n adlewyrchu ymrwymiad unochrog yr UE i leihau ei allyriadau gan 20% yn is na lefelau 1990 erbyn 2020. Daeth y Cyngor i'r casgliad hefyd, gyda'r dull hwn, “na fydd rhwymedigaethau lleihau allyriadau aelod-wladwriaethau unigol yr UE yn fwy na'u rhwymedigaethau y cytunwyd arnynt yn neddfwriaeth yr UE”.

Mae'r Comisiwn wedi paratoi ei gynnig ar y sail hon. Felly nid yw'r cynnig yn newid y targedau a'r rhwymedigaethau a sefydlwyd yn neddfwriaeth yr UE o dan y Pecyn Hinsawdd ac Ynni.

3. Onid yw'r UE eisoes yn cydymffurfio â'r ail reolau ymrwymo? Pam mae angen cadarnhau?

Do, ar sail y Pecyn Hinsawdd ac Ynni, mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau eisoes yn gweithredu gostyngiad o 20% mewn allyriadau erbyn 2020. Roedd hyn yn eu galluogi i gytuno i weithredu eu hymrwymiadau lliniaru ar gyfer ail gyfnod ymrwymiad Protocol Kyoto fel ei ddechrau ar 1 Ionawr 2013.

Serch hynny, mae angen cadarnhad er mwyn galluogi i'r Diwygiad Doha ddod i rym fel ymrwymiadau cyfreithiol-rwymol.

Mae galluogi ymrwymiadau Ewrop i rym fel ymrwymiadau cyfreithiol-rwymol mewn cyfraith ryngwladol yn anfon arwydd cryf am ymrwymiad yr UE a'i aelod-wladwriaethau at gyfundrefn aml-ochrog sy'n seiliedig ar reolau ar gyfer mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ar lefel ryngwladol, nawr ac yn y y dyfodol gyda'r cytundeb hinsawdd rhyngwladol newydd y dylid ei gwblhau gan 2015.

4. Beth mae cyflawniad yn ei olygu?

Mae 'cyd-gyflawni' yn derm technegol Protocol Kyoto. Mae'n golygu y gall sawl parti gytuno i gyflawni eu hymrwymiadau allyriadau ar y cyd.

Unwaith y bydd yr ymrwymiad ar y cyd wedi'i gyflawni, ystyrir bod pob parti sy'n cymryd rhan yn y 'cyflawniad ar y cyd' yn cydymffurfio â rhwymedigaethau allyriadau Protocol Kyoto. Dim ond os na chyflawnir yr ymrwymiad ar y cyd y daw pob Parti yn gyfrifol am ei lefel allyriadau unigol, yn ôl 'telerau cyd-gyflawni.'

5. Beth fyddai'n digwydd pe na bai aelod-wladwriaeth neu Wlad yr Iâ yn cyrraedd ei tharged cenedlaethol o dan gyfraith yr UE ac o dan Brotocol Kyoto?

Gosodir targedau allyriadau cenedlaethol yn neddfwriaeth yr UE drwy'r Penderfyniad Rhannu Ymdrechion 2009.2 Os na fydd Aelod-wladwriaeth yn cyrraedd y targed hwn, gall hyn fod yn torri deddfwriaeth yr UE, sy'n golygu y gall y Comisiwn agor 'gweithdrefn dorri' fel y'i gelwir.

Cyn belled ag y cyflawnir yr ymrwymiad lleihau cyd-arian gan yr Undeb Ewropeaidd, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ, nid yw'r asesiad cydymffurfio o dan Brotocol Kyoto yn ystyried a yw'r aelod-wladwriaethau unigol wedi cyflawni eu targedau cenedlaethol.

Gall peidio â chydymffurfio â Phrotocol Kyoto gan aelod-wladwriaeth unigol ddigwydd dim ond os:

1. Ni chyflawnir yr ymrwymiad ar y cyd rhwng yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ; a

2. Nid yw'r aelod-wladwriaeth unigol yn cydymffurfio â'i tharged cenedlaethol; a

3. Nid yw'r aelod-wladwriaeth yn prynu digon o unedau allyriadau Kyoto sy'n ddilys yn rhyngwladol i wneud iawn am y diffyg yn ei ostyngiadau mewn allyriadau domestig.

Yn ogystal, bydd yr UE a phob aelod o'r cytundeb cyflawni ar y cyd, gan gynnwys yr aelod-wladwriaethau, hefyd yn methu â chydymffurfio os nad yw'r ymrwymiad ar y cyd rhwng yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ yn cael ei gyflawni.

Ni fydd yr asesiad cydymffurfio ar gyfer ail gyfnod ymrwymiad Kyoto yn digwydd tan 2023. Tan hynny, bydd yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ yn monitro eu tueddiadau allyriadau a'r rhagamcanion hyd at 2020 i sicrhau eu bod yn aros ar y trywydd cywir i gyflawni eu targedau. Pan fydd yr allyriadau ar gyfer yr ail gyfnod ymrwymo cyfan wedi'u sefydlu (erbyn 2023), bydd cyfnod ychwanegol o amser i bob parti brynu unedau allyrru er mwyn osgoi diffyg cydymffurfio.

6. Beth fyddai'n digwydd pe na bai'r UE, aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ yn cyflawni eu hymrwymiad ar y cyd?

Os na chyflawnwyd ymrwymiad ar y cyd yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ, hy y gostyngiad mewn allyriadau 20% o 2020, byddai'r asesiad cydymffurfio ar ddiwedd yr ail gyfnod ymrwymo yn ystyried a oedd gan yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ cydymffurfio â'r lefelau allyriadau o dan eu cyfrifoldebau unigol. Rhaid i'r lefelau allyriadau unigol gael eu nodi yn nhermau cyd-gyflawni, ynghyd â'r cadarnhad, yn union at y diben hwn.

7. Pam mae'r UE yn cyflawni ar y cyd â Gwlad yr Iâ?

Fel aelod o Ardal Economaidd Ewrop, mae Gwlad yr Iâ eisoes yn cymryd rhan yn system masnachu allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Yn 2009, mynegodd Gwlad yr Iâ ei bwriad i gyflawni ei hymrwymiadau ar y cyd mewn ail gyfnod ymrwymo ynghyd â'r UE a'i aelod-wladwriaethau. Croesawodd y Cyngor y cais hwn a daeth i'r casgliad y dylai cyd-gyflawni yn yr ail gyfnod ymrwymo gynnwys Gwlad yr Iâ. Gofynnodd y Cyngor hefyd i'r Comisiwn baratoi'r cynigion perthnasol yn hyn o beth.

8. Beth fydd targed Gwlad yr Iâ?

Bydd targed Gwlad yr Iâ yn cael ei osod mewn cytundeb y mae angen ei negodi o hyd gyda Gwlad yr Iâ.

9. A yw cyflawni ar y cyd â Gwlad yr Iâ yn dibynnu ar Wlad yr Iâ yn ymuno â'r UE?

Na. Mae gan Gwlad yr Iâ ddiddordeb mewn cyd-gyflawni gyda'r UE a'i aelod-wladwriaethau waeth a yw'n ymuno â'r UE ai peidio. Felly, nid yw atal trafodaethau derbyn rhwng Gwlad yr Iâ a'r UE yn cael unrhyw effaith ar gyflawni'r ymrwymiad ar y cyd a gytunwyd ar y cyd gan yr UE, ei Aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ ar gyfer ail gyfnod ymrwymiad Protocol Kyoto.

10. Beth mae'r broses gadarnhau yn ei olygu?

Mae'r broses gadarnhau, fel y broses sy'n arwain at rym sy'n rhwymo'n gyfreithiol o ran Diwygiad Doha ar gyfer yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ, yn cynnwys prosesau cadarnhau domestig 30 oherwydd bod angen i bob un o'r partïon hyn gadarnhau Gwelliant Doha.

Bydd angen dod â'r cytundeb â Gwlad yr Iâ ar darged Gwlad yr Iâ i ben cyn y gellir mabwysiadu penderfyniad cadarnhau'r UE yn ffurfiol gan fod angen iddo gael ei ymgorffori ynddo. Unwaith y bydd yr holl brosesau cadarnhau domestig wedi'u cwblhau, bydd yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ yn adneuo eu hofferynnau cadarnhau gyda'r Cenhedloedd Unedig ar yr un pryd.

Pan fydd 144 partïon i Brotocol Kyoto wedi adneuo eu hofferynnau cadarnhau, bydd Diwygiad Doha yn dod i rym ar gyfer y partïon hynny sydd eisoes wedi cadarnhau.

11. Faint o bartïon eraill sy'n cymryd rhan yn yr ail gyfnod ymrwymiad?

Mae pob un o’r 192 plaid i Brotocol Kyoto wedi cytuno i welliant Doha sefydlu’r ail gyfnod ymrwymo. Fodd bynnag, dim ond partïon gwlad datblygedig a restrir yn Atodiad B Protocol Kyoto sy'n ymgymryd ag ymrwymiadau allyriadau o dan y Protocol.

Mae tri deg wyth o bartïon gwlad datblygedig, gan gynnwys yr UE, ei aelod-wladwriaethau a Gwlad yr Iâ, wedi ymgymryd ag ymrwymiadau allyrru cyfreithiol-rwymol ar gyfer yr ail gyfnod sy'n gyfystyr â gostyngiad cyfartalog o 18% islaw lefelau 1990 ar gyfartaledd.

Mae nifer y pleidiau gwledydd datblygedig sydd ag ymrwymiad am yr ail gyfnod yn un yn fwy nag o dan y cyfnod ymrwymo cyntaf. Mae pedair plaid nad oedd ganddyn nhw ymrwymiad yn y cyfnod cyntaf - aelod-wladwriaethau’r UE Cyprus a Malta, yn ogystal â Belarus a Kazakhstan - wedi cymryd un am yr ail gyfnod. Fodd bynnag, nid yw Japan, Seland Newydd a Ffederasiwn Rwseg, a oedd ag ymrwymiadau am y cyfnod cyntaf, wedi ymgymryd ag ymrwymiadau am yr ail gyfnod. Mae hyn yn golygu bod yr ail gyfnod ymrwymo yn cynnwys cyfran lawer llai o allyriadau byd-eang - tua 14-15% - na'r cyntaf.

Nid Protocol Kyoto yw'r unig offeryn ar gyfer mynd i'r afael ag allyriadau, fodd bynnag. Mae mwy na 70 o wledydd datblygedig a datblygol nad oes ganddynt ymrwymiadau o dan ail gyfnod Kyoto, gan gynnwys Tsieina, yr Unol Daleithiau, India, Japan a Rwsia, wedi gwneud ymrwymiadau gwirfoddol i gyfyngu neu leihau eu hallyriadau gan 2020.

12. Beth yw cyfraniad yr UE at allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang?

Ar hyn o bryd mae'r UE yn cyfrif am ryw 11% o allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang. Mae hyn yn cynnwys allyriadau o goedwigoedd a thir amaethyddol, neu eu hamsugno.

13. Beth yw'r prif newidiadau yn y Protocol Kyoto diwygiedig?

Y prif newidiadau yw sefydlu'r ail gyfnod ymrwymiad a'r ymrwymiadau allyriadau newydd a arysgrifwyd ar gyfer y cyfnod.

Mae newid pellach, a gyflwynwyd ar fenter yr UE, yn galluogi partïon i gryfhau eu hymrwymiadau allyriadau yn ystod y cyfnod heb broses gadarnhau ffurfiol. Yn ogystal, mae Gwelliant Doha yn cynnwys darpariaeth sy'n sicrhau nad yw ymrwymiadau ar gyfer yr ail gyfnod yn llai uchelgeisiol na'r rhai o dan y cyfnod cyntaf.

14. Beth mae cynnig y Comisiwn ar faterion technegol yn mynd i'r afael ag ef?

Mae nifer o faterion technegol yn ymwneud â rheoli unedau allyriadau at ddibenion cyfrifyddu yn yr ail gyfnod ymrwymiad y mae angen ei weithredu drwy system gofrestrfeydd yr UE ac aelod-wladwriaethau. Mae'r Penderfyniad arfaethedig ar faterion technegol yn darparu'r sail gyfreithiol i ddiwygio'r Rheoliad Cofrestrfeydd presennol3 a gweithredu'r materion technegol hyn i sicrhau system gyfrifo gwbl weithredol yn yr ail gyfnod ymrwymo. Mae angen ei gymeradwyo gan Senedd Ewrop a'r Cyngor drwy'r weithdrefn cyd-benderfynu.

15. Pryd fydd yr ail gyfnod ymrwymo yn dod i rym?

Bydd Gwelliant Doha, a sefydlodd yr ail gyfnod ymrwymo, yn dod i rym ar y XWUMXth ar ôl 90 o'r partïon 144 i Brotocol Kyoto, gan adneuo eu hofferynnau cadarnhau gyda'r Cenhedloedd Unedig.

16. A oes unrhyw bartïon eisoes wedi cadarnhau Gwelliant Doha?

Hyd yn hyn mae tair plaid wedi cadarnhau: Barbados, yr Emiraethau Arabaidd Unedig a Mauritius.

Gweler hefyd IP / 13 / 1035

Newid yn yr hinsawdd

Copernicus: Mewn haf o danau gwyllt gwelwyd dinistr a chofnodwyd allyriadau o amgylch Hemisffer y Gogledd

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt eithafol ar draws Hemisffer y Gogledd, gan gynnwys mannau problemus dwys o amgylch basn Môr y Canoldir ac yng Ngogledd America a Siberia. Arweiniodd y tanau dwys at gofnodion newydd yn set ddata CAMS gyda misoedd Gorffennaf ac Awst yn gweld eu hallyriadau carbon byd-eang uchaf yn y drefn honno.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt difrifol sydd wedi effeithio ar lawer o wahanol wledydd ledled Hemisffer y Gogledd ac wedi achosi allyriadau carbon uchaf erioed ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyllid gan yr UE, yn adrodd bod nid yn unig rhannau helaeth o Hemisffer y Gogledd wedi eu heffeithio yn ystod tymor tân boreal eleni, ond nifer y roedd tanau, eu dyfalbarhad a'u dwyster yn rhyfeddol.

Wrth i'r tymor tân boreal ddirwyn i ben, mae gwyddonwyr CAMS yn datgelu:

hysbyseb
  • Cyfrannodd amodau sych a thonnau gwres ym Môr y Canoldir at fan poeth tanau gwyllt gyda llawer o danau dwys a datblygodd yn gyflym ledled y rhanbarth, a greodd lawer iawn o lygredd mwg.
  • Roedd mis Gorffennaf yn fis uchaf erioed yn fyd-eang yn set ddata GFAS gyda 1258.8 megatonn o CO2 rhyddhau. Priodolwyd mwy na hanner y carbon deuocsid i danau yng Ngogledd America a Siberia.
  • Yn ôl data GFAS, roedd mis Awst yn fis uchaf erioed ar gyfer tanau hefyd, gan ryddhau amcangyfrif o 1384.6 megatonn o CO2 yn fyd-eang i'r awyrgylch.
  • Rhyddhaodd tanau gwyllt yr Arctig 66 megatonn o CO2 rhwng Mehefin ac Awst 2021.
  • Amcangyfrif CO2 cyfanswm yr allyriadau o danau gwyllt yn Rwsia gyfan rhwng Mehefin ac Awst oedd 970 megatonn, gyda Gweriniaeth Sakha a Chukotka yn cyfrif am 806 megatonn.

Mae gwyddonwyr yn CAMS yn defnyddio arsylwadau lloeren o danau gweithredol mewn amser sydd bron yn amser real i amcangyfrif allyriadau a rhagfynegi effaith llygredd aer sy'n deillio o hynny. Mae'r arsylwadau hyn yn darparu mesur o allbwn gwres tanau a elwir yn bŵer pelydrol tân (FRP), sy'n gysylltiedig â'r allyriad. Mae CAMS yn amcangyfrif allyriadau tân byd-eang bob dydd gyda'i System Cymathu Tân Byd-eang (GFAS) gan ddefnyddio arsylwadau FRP o offerynnau lloeren NASA MODIS. Defnyddir allyriadau amcangyfrifedig gwahanol lygryddion atmosfferig fel cyflwr ffin arwyneb yn system rhagolwg CAMS, yn seiliedig ar system rhagolygon tywydd ECMWF, sy'n modelu trafnidiaeth a chemeg llygryddion atmosfferig, i ragweld sut yr effeithir ar ansawdd aer byd-eang hyd at bump. dyddiau o'n blaenau.

Mae'r tymor tân boreal fel arfer yn para rhwng Mai a Hydref gyda gweithgaredd brig yn digwydd rhwng Gorffennaf ac Awst. Yn yr haf hwn o danau gwyllt, y rhanbarthau yr effeithiwyd arnynt fwyaf oedd:

Môr y Canoldir

hysbyseb

Llawer o genhedloedd yn dioddefodd dwyrain a chanol Môr y Canoldir effeithiau tanau gwyllt dwys trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gyda plu plu mwg i'w gweld yn glir mewn delweddau lloeren a dadansoddiadau a rhagolygon CAMS yn croesi basn dwyreiniol Môr y Canoldir. Wrth i dde-ddwyrain Ewrop brofi amodau tonnau gwres hir, dangosodd data CAMS ddwyster tân dyddiol i Dwrci gyrraedd y lefelau uchaf yn set ddata GFAS sy'n dyddio'n ôl i 2003. Yn dilyn y tanau yn Nhwrci, aeth tanau gwyllt dinistriol gan gynnwys Gwlad Groeg i effeithio ar wledydd eraill y rhanbarth. , Yr Eidal, Albania, Gogledd Macedonia, Algeria, a Tunisia.

Fe wnaeth tanau hefyd daro Penrhyn Iberia ym mis Awst, gan effeithio ar rannau helaeth o Sbaen a Phortiwgal, yn enwedig ardal fawr ger Navalacruz yn nhalaith Avila, ychydig i'r gorllewin o Madrid. Cofrestrwyd tanau gwyllt helaeth hefyd i'r dwyrain o Algiers yng ngogledd Algeria, rhagolygon CAMS GFAS yn dangos crynodiadau arwyneb uchel o'r deunydd gronynnol mân llygrol PM2.5.

Siberia

Er bod Gweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia fel arfer yn profi rhywfaint o weithgaredd tanau gwyllt bob haf, mae 2021 wedi bod yn anarferol, nid yn unig o ran maint ond hefyd dyfalbarhad tanau dwyster uchel ers dechrau mis Mehefin. Gosodwyd cofnod allyriadau newydd ar 3rd Roedd Awst ar gyfer y rhanbarth ac allyriadau hefyd fwy na dwbl y cyfanswm blaenorol rhwng Mehefin ac Awst. Yn ogystal, roedd dwyster dyddiol y tanau yn cyrraedd lefelau uwch na'r cyffredin ers mis Mehefin a dim ond ar ddechrau mis Medi y dechreuon nhw ymsuddo. Y meysydd eraill yr effeithiwyd arnynt yn Siberia oedd Oblast Ymreolaethol Chukotka (gan gynnwys rhannau o Gylch yr Arctig) ac Oblast Irkutsk. Y gweithgaredd cynyddol a welwyd gan wyddonwyr CAMS yn cyfateb â thymheredd uwch a lleithder pridd is yn y rhanbarth.

Gogledd America

Mae tanau gwyllt ar raddfa fawr wedi bod yn llosgi yn rhanbarthau gorllewinol Gogledd America trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gan effeithio ar sawl talaith yng Nghanada yn ogystal â Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California. Mae'r Dixie Fire, fel y'i gelwir, a gynddeiriogodd ar draws gogledd California bellach yn un o'r rhai mwyaf a gofnodwyd erioed yn hanes y wladwriaeth. Effeithiodd llygredd o ganlyniad i'r gweithgaredd tân parhaus a dwys ar ansawdd aer miloedd o bobl yn y rhanbarth. Roedd rhagolygon byd-eang CAMS hefyd yn dangos cymysgedd o fwg o'r tanau gwyllt hirsefydlog yn llosgi yn Siberia a Gogledd America yn teithio ar draws Môr yr Iwerydd. Gwelwyd pluen glir o fwg yn symud ar draws gogledd yr Iwerydd ac yn cyrraedd rhannau gorllewinol Ynysoedd Prydain ddiwedd mis Awst cyn croesi gweddill Ewrop. Digwyddodd hyn gan fod llwch Sahara yn teithio i'r cyfeiriad arall ar draws Môr yr Iwerydd gan gynnwys darn dros ardaloedd deheuol Môr y Canoldir gan arwain at lai o ansawdd aer. 

Dywedodd Mark Parrington, Uwch Wyddonydd ac arbenigwr tanau gwyllt yng Ngwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus ECMWF: “Trwy gydol yr haf rydym wedi bod yn monitro gweithgaredd tanau gwyllt ar draws Hemisffer y Gogledd. Yr hyn a oedd yn sefyll allan fel rhywbeth anarferol oedd nifer y tanau, maint yr ardaloedd yr oeddent yn llosgi ynddynt, eu dwyster a hefyd eu dyfalbarhad. Er enghraifft, mae'r tanau gwyllt yng Ngweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia wedi bod yn llosgi ers mis Mehefin a dim ond ar ddiwedd mis Awst y dechreuon nhw gilio er ein bod ni wedi bod yn arsylwi rhai tanau parhaus ar ddechrau mis Medi. Mae'n stori debyg yng Ngogledd America, rhannau o Ganada, Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California, sydd wedi bod yn profi tanau gwyllt mawr ers diwedd mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf ac sy'n dal i fynd rhagddynt. "

“Mae'n destun pryder bod amodau rhanbarthol sychach a poethach - a achosir gan gynhesu byd-eang - yn cynyddu fflamadwyedd a risg tân llystyfiant. Mae hyn wedi arwain at danau dwys iawn sy'n datblygu'n gyflym. Er bod yr amodau tywydd lleol yn chwarae rhan yn yr ymddygiad tân go iawn, mae newid yn yr hinsawdd yn helpu i ddarparu'r amgylcheddau delfrydol ar gyfer tanau gwyllt. Rhagwelir mwy o danau ledled y byd yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i’r tymor tân yn yr Amazon a De America barhau i ddatblygu, ”ychwanegodd.

Mwy o wybodaeth am danau gwyllt yn Hemisffer y Gogledd yn ystod haf 2021.

Gellir cyrchu tudalen Monitro Tân Byd-eang CAMS ewch yma.

Darganfyddwch fwy am fonitro tân yn y CAMS Q & As Tân Gwyllt.

Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r Aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.


Gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus.

Gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus. 

Mwy o wybodaeth am Copernicus.

Gwefan ECMWF.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae Is-lywydd Gweithredol Timmermans yn cynnal Deialog Newid Hinsawdd Lefel Uchel gyda Thwrci

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans Weinidog Amgylchedd a Threfoli Twrci Murat Kurum ym Mrwsel am ddeialog lefel uchel ar newid yn yr hinsawdd. Profodd yr UE a Thwrci effeithiau eithafol newid yn yr hinsawdd yn ystod yr haf, ar ffurf tanau gwyllt a llifogydd. Mae Twrci hefyd wedi gweld yr achos mwyaf erioed o 'snot môr' ym Môr Marmara - gordyfiant o algâu microsgopig a achosir gan lygredd dŵr a newid yn yr hinsawdd. Yn sgil y digwyddiadau hyn a achoswyd gan newid yn yr hinsawdd, bu Twrci a’r UE yn trafod meysydd lle gallent hyrwyddo eu cydweithrediad yn yr hinsawdd, wrth geisio cyflawni nodau Cytundeb Paris. Cyfnewidiodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans a’r Gweinidog Kurum farn ar gamau brys sydd eu hangen i gau’r bwlch rhwng yr hyn sydd ei angen a’r hyn sy’n cael ei wneud o ran torri allyriadau i lawr i sero-net erbyn canol y ganrif, a thrwy hynny gadw’r nod 1.5 ° C. o Gytundeb Paris o fewn cyrraedd. Fe wnaethant drafod polisïau prisio carbon fel maes o ddiddordeb cyffredin, gan ystyried sefydlu System Masnachu Allyriadau yn Nhwrci sydd ar ddod a diwygio System Masnachu Allyriadau’r UE. Roedd addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn ymddangos yn uchel ar yr agenda ynghyd ag atebion ar sail natur i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Gallwch wylio eu sylwadau cyffredin yn y wasg yma. Mwy o wybodaeth am y Deialog Lefel Uchel yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd